EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2186

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2186 z 25. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát odosielania a sprístupňovania informácií o tabakových výrobkoch [oznámené pod číslom C(2015) 8162] (Text s významom pre EHP)

OJ L 312, 27.11.2015, p. 5–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2186/oj

27.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/5


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2186

z 25. novembra 2015,

ktorým sa stanovuje formát odosielania a sprístupňovania informácií o tabakových výrobkoch

[oznámené pod číslom C(2015) 8162]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (1), a najmä na jej článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2014/40/EÚ musia výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov predkladať príslušným orgánom dotknutých členských štátov informácie o zložkách a emisiách tabakových výrobkov, ako aj o objemoch ich predaja. Tieto informácie by sa mali predkladať pred uvedením nových alebo upravených výrobkov na trh. Mal by sa stanoviť formát odosielania a sprístupňovania týchto informácií.

(2)

Pri tvorbe nového formátu by sa v relevantných prípadoch mali zohľadniť doterajšie skúsenosti a poznatky o existujúcich formátoch nahlasovania tabakových zložiek.

(3)

Spoločný elektronický formát odosielania informácií o zložkách a emisiách tabakových výrobkov by mal členským štátom a Komisii umožniť prijaté informácie spracovať, porovnať, analyzovať a vyvodiť z nich závery. Tieto údaje zároveň pomôžu určiť, ktoré prídavné látky majú byť súčasťou aktualizácií prioritného zoznamu uvedeného v článku 6 smernice 2014/40/EÚ a budú slúžiť ako východisko pri rozhodovaní o tom, či je potrebné stanoviť maximálne úrovne obsahu podľa článku 7 ods. 5 a 11 danej smernice, pričom uľahčia jednotné presadzovanie zákazu výrobkov s charakteristickou arómou, ktorý je stanovený v článku 7 ods. 1 danej smernice.

(4)

Aby bolo možné zabezpečiť jednotné uplatňovanie nahlasovacích povinností stanovených v smernici 2014/40/EÚ, je na účely odosielania údajov potrebné zriadiť spoločnú elektronickú vstupnú bránu. Spoločnou vstupnou bránou sa v prvom rade uľahčí a harmonizuje odosielanie údajov od výrobcu alebo dovozcu členským štátom. Zjednodušenie postupu odosielania zároveň zníži administratívnu záťaž výrobcov, dovozcov a vnútroštátnych regulačných orgánov a uľahčí porovnanie údajov. Na uľahčenie viacnásobného ukladania údajov by sa mal na úrovni spoločnej vstupnej brány zriadiť register umožňujúci nahliadnuť do dokumentov, ktoré nemajú dôverný charakter.

Spoločná vstupná brána by mala obsahovať také nástroje na odosielanie informácií, ktoré zodpovedajú potrebám spoločností využívajúcich komplexné IT riešenia (odosielanie zo systému do systému), ale aj spoločnostiam, najmä malým a stredným, ktoré takéto riešenia nemajú. Spoločnostiam sa pridelí identifikačné číslo odosielateľa, ktoré by sa malo použiť pri každom odosielaní informácií z danej spoločnosti.

(5)

Členské štáty by mali mať možnosť slobodne rozhodnúť o tom, či umožnia použiť nástroje na odosielanie informácií o zložkách a emisiách stanovené v tomto rozhodnutí aj na účely oznamovania nových druhov tabakových výrobkov pred ich uvedením na trh v súlade s článkom 19 smernice 2014/40/EÚ. Tieto nástroje by zároveň mohli uľahčiť odosielanie informácií o bylinných výrobkoch na fajčenie podľa článku 22 smernice 2014/40/EÚ, ako aj odosielanie iných relevantných informácií o tabakových výrobkoch.

(6)

Pri opätovnom odoslaní údajov, a to aj vrátane prípadov opravy chýb z predchádzajúceho odoslania, by sa tieto informácie mali posielať spoločnou vstupnou bránou.

(7)

Keďže členské štáty nesú plnú zodpovednosť za zhromažďovanie, overovanie, prípadnú analýzu, uchovávanie a šírenie údajov zozbieraných v súlade s týmto rozhodnutím, mali by mať možnosť uchovávať odoslané údaje v zariadeniach Komisie. Táto služba, ktorú ponúka Komisia, by mala členským štátom poskytnúť technické nástroje na uľahčenie dodržiavania povinností, ktoré im vyplývajú z článku 5 smernice 2014/40/EÚ. Na tento účel vypracuje Komisia štandardnú dohodu o úrovni poskytovaných služieb. Komisia by na účely uplatňovania smernice 2014/40/EÚ mala uchovávať aj kópiu údajov odoslaných cez spoločnú vstupnú bránu, ktorá nebude dostupná online.

(8)

Výrobcom a dovozcom by sa malo odporučiť, aby údaje poskytované členským štátom aktualizovali. S cieľom uľahčiť porovnanie v rámci Únie by sa členským štátom malo odporučiť, aby výrobcov a dovozcov podnecovali k odosielaniu aktualizovaných údajov, ako napr. údajov o ročných predajoch, v prvej polovici nasledujúceho kalendárneho roka. Členské štáty by mali výrobcov a dovozcov podnecovať k tomu, aby v prípade miernych odchýlok v jednotlivých šaržiach výrobku každoročne odosielali informácie o skutočných množstvách zložiek v tabakových výrobkoch a aby tieto informácie aktualizovali.

(9)

Pri odosielaní informácií o výrobkoch s rovnakým zložením a dizajnom by výrobcovia a dovozcovia mali v najväčšej možnej miere používať to isté identifikačné číslo výrobku, a to bez ohľadu na jeho značku a podtyp, alebo na skutočnosť, či sa uvádza na trh v jednom alebo vo viacerých členských štátoch.

(10)

Je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce spôsobu, akým Komisia zaobchádza s dôvernými údajmi s cieľom zabezpečiť maximálnu transparentnosť informácií o výrobku určených širokej verejnosti a zároveň zaručiť náležité zohľadnenie obchodných tajomstiev. Oprávnené očakávania spotrebiteľov týkajúce sa prístupu k náležitým informáciám o obsahu výrobkov, ktoré chcú spotrebovať, by mali byť vyvážené záujmami výrobcov v súvislosti s ochranou receptúry svojich výrobkov. Vzhľadom na tieto protichodné záujmy by najmä údaje, uverejnením ktorých by sa mohli prezradiť arómy použité v malých množstvách v daných výrobkoch, mali zostať dôverné.

(11)

Osobné údaje by sa mali spracovávať v súlade s pravidlami a zárukami stanovenými smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (2) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3).

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 25 smernice 2014/40/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovuje spoločný formát nahlasovania a sprístupňovania informácií o zložkách a emisiách tabakových výrobkov a o objemoch predaja.

Článok 2

Formát odosielania údajov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov odosielali informácie o zložkách, emisiách a objemoch predaja uvedené v článku 5 smernice 2014/40/EÚ vrátane informácií o zmenách a stiahnutí z trhu, a to v súlade s formátom uvedeným v prílohe.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov odosielali informácie uvedené v odseku 1 cez spoločnú elektronickú vstupnú bránu na odosielanie údajov.

Článok 3

Uchovávanie údajov

Členské štáty sú oprávnené využívať služby uchovávania údajov ponúkané Komisiou na účely splnenia povinností, ktoré im vyplývajú z článku 5 ods. 7 smernice 2014/40/EÚ v prípade, že s Komisiou podpísali dohodu o úrovni poskytovaných služieb.

Článok 4

Identifikačné číslo odosielateľa údajov

Pred prvým odoslaním informácií členským štátom v súlade s týmto rozhodnutím musí výrobca alebo dovozca požiadať o pridelenie identifikačného čísla (ďalej len „IČ odosielateľa“) vygenerovaného správcom spoločnej vstupnej brány. Výrobca alebo dovozca musí na požiadanie predložiť identifikačný dokument spoločnosti, ktorý ju oprávňuje na činnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má spoločnosť sídlo. IČ odosielateľa sa musí používať pri každom ďalšom odoslaní, ako aj pri každej ďalšej korešpondencii.

Článok 5

Identifikačné číslo výrobku

1.   Na základe IČ odosielateľa uvedeného v článku 4 výrobca alebo dovozca pridelí identifikačné číslo tabakového výrobku (Tobacco Products ID – TP-ID), a to každému výrobku, ktorý sa má nahlásiť.

2.   Pri odosielaní informácií o výrobkoch s rovnakým zložením a dizajnom musia výrobcovia a dovozcovia v maximálnej miere používať to isté TP-ID, a to zvlášť v prípade, že údaje odosielajú viacerí členovia skupiny spoločností. To platí bez ohľadu na značku, podtyp a počet trhov, na ktoré sa uvádzajú.

3.   Ak výrobca alebo dovozca nemôže zaručiť, že v prípade výrobkov s rovnakým zložením a dizajnom sa použije to isté TP-ID, poskytne podľa možnosti aspoň iné TP-ID, ktoré boli pridelené týmto výrobkom.

Článok 6

Dôverné údaje a zverejňovanie údajov

1.   Pri odosielaní musia výrobcovia a dovozcovia označiť všetky informácie, ktoré považujú za obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie iného charakteru, a na požiadanie svoje tvrdenia náležite odôvodniť.

2.   Pri používaní informácií odoslaných na účely uplatňovania smernice 2014/40/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (4) Komisia vo všeobecnosti nepovažuje za dôverné alebo za obchodné tajomstvo tieto informácie:

a)

použitie a množstvo prídavných látok iných ako arómy v prípade všetkých tabakových výrobkov;

b)

použitie a množstvo zložiek iných ako prídavné látky v množstvách presahujúcich 0,5 % celkovej jednotkovej hmotnosti tabakového výrobku v prípade všetkých tabakových výrobkov;

c)

použitie a množstvo zložiek jednotlivých aróm v množstvách presahujúcich 0,1 % celkovej jednotkovej hmotnosti tabakového výrobku v prípade cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet;

d)

použitie a množstvo jednotlivých aróm v množstvách presahujúcich 0,5 % celkovej jednotkovej hmotnosti tabakového výrobku v prípade fajkového tabaku, cigár, cigariek, bezdymových tabakových výrobkov a všetkých ostatných tabakových výrobkov;

e)

štúdie a údaje odoslané v súlade s článkom 5 ods. 3 smernice 2014/40/EÚ súvisiace najmä s toxicitou a návykovosťou. Ak sa tieto štúdie týkajú konkrétnych značiek, explicitné a implicitné odkazy na značku sa odstránia a sprístupní sa ich upravené znenie.

Článok 7

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. novembra 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


PRÍLOHA

1.   OPIS KOLÓNIEK

Všetky kolónky v spoločnom formáte označené písmenom P sú povinné.

Filtrované povinné kolónky (F) sa stávajú povinnými vo chvíli, keď sa z predchádzajúcej položky vyberie špecifická odpoveď.

Systémom generované kolónky (AUTO) automaticky generuje softvérový systém.

V prípade kolónok, v ktorých sa odpoveď vyberá zo zoznamu, sa budú ma webovej lokalite Komisie poskytovať, spravovať a uverejňovať zodpovedajúce referenčné tabuľky.

2.   CHARAKTERISTIKA ODOSIELATEĽA

Odosielateľ je buď výrobca, alebo dovozca zodpovedný za odosielanie údajov.

Kolónka č.

Kolónka

Opis

Nahlasovanie

Odosielateľ považuje informácie za dôverné

 

Odosielateľ_IČ

IČ odosielateľa je identifikačné číslo pridelené podľa článku 4

P

 

 

Odosielateľ_názov

oficiálny názov odosielateľa na úrovni členského štátu podľa IČ DPH

P

 

 

Odosielateľ_MSP

uvedie sa, či odosielateľ alebo jeho materská spoločnosť (ak existuje) je MSP v zmysle vymedzenia v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (1)

P

 

 

Odosielateľ_DPH

číslo DPH odosielateľa

P

 

 

Odosielateľ_druh

uvedie sa, či odosielateľ je výrobcom alebo dovozcom

P

 

 

Odosielateľ_adresa

adresa odosielateľa

P

 

 

Odosielateľ_krajina

krajina, v ktorej má odosielateľ sídlo/domicil

P

 

 

Odosielateľ_telefón

číslo služobného telefónu odosielateľa

P

 

 

Odosielateľ_email

funkčná služobná e-mailová adresa odosielateľa

P

 

 

Odosielateľ_má_materskú_spoločnosť

toto políčko označte v prípade, že odosielateľ má materskú spoločnosť

P

 

 

Odosielateľ_má_sesterskú_spoločnosť

toto políčko označte v prípade, že odosielateľ má sesterskú spoločnosť

P

 

 

Odosielateľ_poveril_zapisovateľa

toto políčko označte v prípade, že odosielateľ poveril tretiu stranu (tzv. „zapisovateľa“), aby jeho údaje odosielala v jeho mene

P

 

2.1.   Charakteristika materskej spoločnosti výrobcu/dovozcu

V prípade materskej spoločnosti je potrebné uviesť tieto údaje: IČ odosielateľa (ak existuje), oficiálny názov, adresu, krajinu, číslo služobného telefónu a funkčnú služobnú e-mailovú adresu.

2.2.   Charakteristika sesterskej spoločnosti výrobcu/dovozcu

V prípade sesterskej spoločnosti je potrebné uviesť tieto údaje: IČ odosielateľa (ak existuje), oficiálny názov, adresu, krajinu, číslo služobného telefónu a funkčnú služobnú e-mailovú adresu.

2.3.   Zapisovateľ, ktorý nahlasuje v mene odosielateľa

V prípade zapisovateľa je potrebné uviesť tieto údaje: IČ odosielateľa (ak existuje), oficiálny názov, adresu, krajinu, číslo služobného telefónu a funkčnú služobnú e-mailovú adresu.

3.   ODOSIELANIE A OPIS INFORMÁCIÍ O VÝROBKU – ČASŤ A

Kolónka č.

Kolónka

Opis

Nahlasovanie

Odosielateľ považuje informácie za dôverné

 

Odosielateľ_typ

typ odoslania v prípade daného výrobku

P

 

 

Odoslanie_počiatočný_dátum

dátum odoslania sa vyplní automaticky vo chvíli, keď používateľ odošle informácie o výrobku

AUTO

 

 

IČ_výrobku_(TP-ID)

TP-ID je identifikačné číslo výrobku, ktoré sa používa v systéme vo formáte „IČ odosielateľa-rok-číslo výrobku“ (NNNNN-NN-NNNNN), kde

 

„IČ odosielateľa“ je identifikačné číslo odosielateľa (pozri vyššie),

 

„rok“ je rokom, v ktorom boli údaje o výrobku po prvýkrát odoslané (2 číslice)

 

„číslo výrobku“ je číslo, ktoré pri prvom odoslaní údajov pridelil výrobku odosielateľ

P

 

 

Iné_existujúce_IČ_výrobku

údaj o tom, či odosielateľ vie o inom výrobku, resp. výrobkoch s rovnakým dizajnom a zložením, ktoré sa na trhu v EÚ predávajú pod iným TP-ID

P

 

 

IČ_výrobku_iné

TP-ID, o ktorom odosielateľ vie, že bolo pridelené výrobku, resp. výrobkom s rovnakým dizajnom a zložením; ak odosielateľ nepozná TP-ID výrobku(-ov), uvedie sa aspoň celý názov(-vy) značky a podtypu značky, ako aj členský štát, resp. štáty, v ktorých sa výrobok(-ky) uvádza(-jú) na trh

F

 

 

Výrobok_existujúce_rovnaké_zloženie

údaj o tom, či odosielateľ vie o inom výrobku, resp. výrobkoch s rovnakým pomerom zložiek v tabakovej zmesi

P

 

 

Výrobok_rovnaké_zloženie_iný

uvedie sa TP-ID výrobku(-ov) s rovnakým pomerom zložiek v tabakovej zmesi; ak odosielateľ nepozná TP-ID výrobku(-ov), uvedie sa aspoň celý názov(-vy) značky a podtypu značky, ako aj členský štát, resp. štáty, v ktorých sa výrobok(-ky) uvádza(-jú) na trh

F

 

 

Výrobok_typ

typ tabakového výrobku

P

 

 

Výrobok_dĺžka

priemerná dĺžka jedného kusu výrobku v mm

F

 

 

Výrobok_priemer

priemerná hodnota priemeru (meraná v bode s maximálnym priemerom) jedného kusu výrobku v mm

F

 

 

Výrobok_hmotnosť

hmotnosť jedného kusu (2) vrátane vlhkosti v mg

P

 

 

Výrobok_hmotnosť_tabaku

celková hmotnosť tabaku v jednom kuse výrobku v mg

P

 

 

Výrobok_identifikácia_výrobcu

ak odosielateľ nie je výrobcom, uvedie sa oficiálny názov, resp. názvy výrobcu(-ov) výrobku vrátane kontaktných údajov (3)

F

 

 

Výrobok_filter

uvedie sa, či výrobok má filter

F

 

 

Výrobok_filter_dĺžka

dĺžka filtra výrobku v mm

F

 

 

Výrobok_výrobný_závod_adresa

adresa(-y) závodu(-ov) každého výrobcu, v ktorom(-ých) sa výroba finalizuje

P

 

 

Výrobok_technická_dokumentácia

technická dokumentácia, v ktorej je uvedený všeobecný opis použitých prídavných látok a ich vlastností

F

 

Výrobok_prieskum_trhu_dokumentácia

interné a externé štúdie o prieskume trhu a preferenciách rôznych spotrebiteľských skupín vrátane mladých ľudí a aktuálnych fajčiarov, pokiaľ ide o zložky a emisie, ktoré má odosielateľ k dispozícii, spolu so zhrnutím všetkých prieskumov trhu vykonaných pri uvádzaní nových výrobkov na trh; Aktualizujú sa v prípade, že sú k dispozícii nové údaje.

P

 

3.   ODOSIELANIE A OPIS INFORMÁCIÍ O VÝROBKU – ČASŤ B

Ak sú výrobky ponúkané na predaj v rôznych formátoch, alebo ak je ten istý výrobok ponúkaný na predaj v rôznych členských štátoch, je potrebné tieto položky vyplniť pre každý formát výrobku a každý členský štát zvlášť.

Kolónka č.

Kolónka

Opis

Nahlasovanie

Odosielateľ považuje informácie za dôverné

 

Výrobok_názov_značky

názov značky, pod ktorým sa výrobok predáva v členskom štáte, ktorému sú informácie odosielané

P

 

 

Výrobok_názov_značky_podtyp

názov „podtypu značky“ (ak existuje) tak, ako sa predáva v členskom štáte, ktorému sú informácie odosielané

P

 

 

Výrobok_začiatok_predaja

dátum plánovaného uvedenia/uvedenia výrobku na trh

P

 

 

Výrobok_informácia_o stiahnutí

údaj o tom, že odosielateľ plánuje stiahnuť/stiahol daný výrobok z trhu

P

 

 

Výrobok_stiahnutie_dátum

dátum plánovaného stiahnutia/stiahnutia výrobku z trhu

F

 

 

Výrobok_odosielateľ_číslo

identifikačné číslo používané odosielateľom na interné potreby

P

Aspoň jedno z týchto čísel sa musí používať rovnako pri všetkých odoslaniach, ktoré vykoná jeden odosielateľ.

 

 

Výrobok_číslo_UPC

UPC-12 (univerzálny kód výrobku) pridelený výrobku

 

 

Výrobok_číslo_EAN

EAN-13 alebo EAN-8 (európske číslo produktu) pridelené výrobku

 

 

Výrobok_číslo_GTIN

GTIN (globálne obchodné identifikačné číslo) pridelené výrobku

 

 

Výrobok_číslo_SKU

číslo, resp. čísla SKU (skladovej jednotky) pridelené výrobku

 

 

Výrobok_vnútroštátny_trh

členský štát, ktorému sú uvedené informácie o výrobku odosielané

P

 

 

Výrobok_balenie_typ

typ balenia výrobku

P

 

 

Výrobok_jednotkové_balenia

počet jednotlivých kusov v jednotkovom balení

P

 

 

Výrobok_balenie_čistá_hmotnosť

čistá hmotnosť jedného jednotkového balenia v g

F

 

 

Výrobok_objemy_predaja

informácie o ročných objemoch predaja výrobku za každý členský štát, ktoré sú nahlasované každoročne a uvádzané v jednotlivých kusoch alebo v kg sypaného tabaku

P

 

 

Výrobok_iné_trhové_údaje

dodatočné trhové údaje, ktoré má odosielateľ k dispozícii; aktualizujú sa v prípade, že sú k dispozícii nové údaje.

F

 

4.   OPIS ZLOŽIEK: TABAK

Tieto položky sa musia vyplniť pre každú kombináciu spôsobu ošetrenia, druhu listu a typu časti v prípade každej zložky tabaku.

Kolónka č.

Kolónka

Opis

Nahlasovanie

Odosielateľ považuje informácie za dôverné

 

Tabak_časť_typ

typ tabakovej časti (4)

P

 

 

Tabak_časť_typ_iný

typový názov tabakovej časti, ak je „iný“

F

 

 

Tabak_časť_opisná_zložka

všeobecný opis druhu spracovanej časti rastliny vo výrobnej receptúre; opis musí zahŕňať podrobné informácie o kvantitatívnom a kvalitatívnom zložení vyrobeného tabaku

F

 

 

Tabak_vyrábaná_časť_dodávateľ

v prípade každého dodávateľa sa uvedie jeho oficiálny názov, resp. názvy vrátane kontaktných údajov (5)

F

 

 

Tabak_listy_druh

druh použitých tabakových listov

P

 

 

Tabak_listy_druh_iný

uvedie sa opis druhu tabakových listov, ak je „iný“ alebo „nešpecifikovaný“

F

 

 

Tabak_listy_spôsob_ošetrenia

spôsob ošetrenia tabakových listov

P

 

 

Tabak_listy_spôsob_ošetrenia_iný

uvedie sa opis použitej metódy ošetrenia, ak je „iný“

F

 

 

Tabak_množstvo

hmotnosť jedného kusu výrobku v mg

P

 

5.   OPIS ZLOŽIEK: PRÍDAVNÉ A INÉ LÁTKY/PRVKY

Kolónka č.

Kolónka

Opis

Nahlasovanie

Odosielateľ považuje informácie za dôverné

 

Zložka_kategória

kategória súčasti výrobku (napr. filter, papier atď.)

P

 

 

Zložka_kategória_iná

kategória súčasti výrobku, ak je „iná“

F

 

 

Zložka_názov

chemický názov zložky

P

 

 

Zložka_CAS

číslo CAS (názvoslovie chemických abstraktov)

P

 

 

Zložka_CAS_ďalšie

ďalšie čísla CAS, ak existujú

F

 

 

Zložka_číslo_FEMA

číslo FEMA (združenie výrobcov aróm a výťažkov), ak existuje

F

Ak neexistuje číslo CAS, je potrebné uviesť aspoň jedno z týchto štyroch čísel. Ak sa uvedie viac ako jedno číslo, čísla je potrebné uvádzať v tomto poradí podľa dôležitosti FEMA>prídavná látka>FL>EC.

 

 

Zložka_prídavná látka_číslo

ak je zložka prídavnou látkou v potravinách, jej „číslo E“ je stanovené v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (6)

 

 

Zložka_číslo_FL

číslo FL, ak existuje [európske číslo aromatickej látky stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 (7) ]

 

 

Zložka_číslo_EC

číslo Európskeho spoločenstva (ES) (8), ak existuje

 

 

Zložka_množstvo_kolísavé

informácia o tom, či množstvo zložky v jednotlivých výrobných šaržiach kolíše

P

 

 

Zložka_receptúra_množstvo

štandardná hmotnosť zložky v jednom kuse výrobku v mg podľa receptúry

P

 

 

Zložka_receptúra_rozpätie_min._hladina

označenie najnižšej hmotnosti (v mg) zložky v jednom kuse výrobku podľa receptúry v prípade, že uvádzané množstvo kolíše z dôvodu prispôsobenia sa prirodzeným zmenám tabakových listov

F

 

 

Zložka_receptúra_rozpätie_max._hladina

označenie najvyššej hmotnosti (v mg) zložky v jednom kuse výrobku podľa receptúry v prípade, že uvádzané množstvo kolíše z dôvodu prispôsobenia sa prirodzeným zmenám tabakových listov

F

 

 

Zložka_množstvo_meraná_stredná_hodnota

hmotnosť zložky v mg, ktorá bola v období nahlasovania skutočne pridaná do jedného kusu výrobku (vypočítaná ako štatistická stredná hodnota množstiev danej zložky pridaných do každej vyrobenej štandardnej šarže)

F

 

 

Zložka_meranie_ŠO

štatisticky odvodená štandardná odchýlka od strednej hodnoty množstva zložky pridaného do jedného kusu výrobku v každej štandardnej šarži

F

 

 

Zložka_počet_meraní

počet plánovaných meraní

F

 

 

Zložka_funkcia

funkcia, resp. funkcie zložky

P

 

 

Zložka_funkcia_iná

funkcia zložky, ak je „iná“

F

 

 

Zložka_prioritná_prídavná látka

informácia o tom, či je zložka súčasťou prioritného zoznamu podľa článku 6 smernice 2014/40/EÚ

P

 

 

Zložka_prioritná_prídavná látka_dokumentácia

kópie správy, resp. správ, ktoré musia obsahovať prehľadný súhrn a komplexný prehľad, v ktorom je zhrnutá dostupná vedecká literatúra o danej prídavnej látke a zosumarizované interné údaje o jej účinkoch

F

 

 

Zložka_stav_nezhorenia

informácia o tom, či je zložka v nezhorenej podobe charakteristická nejakým známym typom toxicity, alebo má karcinogénne či mutagénne vlastnosti, príp. je toxická pre reprodukciu

P

 

 

Zložka_registrácia_REACH

registračné číslo podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (9), ak existuje

P

 

 

Zložka_ak_klasifikovaná_podľa CLP

informácia o tom, či zložka bola klasifikovaná podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (10) a je v zozname klasifikácie a označovania

P

 

 

Zložka_klasifikovaná_podľa CLP

klasifikácia zložky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

F

 

 

Zložka_toxicita_údaje

dostupnosť toxikologických údajov týkajúcich sa danej látky, a to buď ako samostatnej látky alebo ako súčasti zmesi; v každom prípade špecifikujte, či sa dané toxikologické údaje týkajú látky v zhorenej alebo nezhorenej podobe

P

 

 

Zložka_toxicita_emisie

existencia štúdií, v ktorých je uvedená chemické zloženie a/alebo toxicita emisií

F/P

 

 

Zložka_toxicita_CMR

existencia akejkoľvek štúdie týkajúcej sa danej zložky a jej karcinogenity, mutagenity alebo toxicity pre reprodukciu

F/P

 

 

Zložka_toxicita_kardiopulmonárna

existencia testov in vitroin vivo na hodnotenie toxikologických účinkov zložky na srdce, cievy a dýchacie ústrojenstvo

F/P

 

 

Zložka_toxicita_návykovosť

existencia analýzy potenciálnych návykových vlastností zložky

F/P

 

 

Zložka_toxicita_iné

existencia iných toxikologických údajov, ktoré ešte neboli uvedené

F/P

 

 

Zložka_toxicita/návykovosť_dokumentácia

nahrajú sa dostupné štúdie uvedené v predchádzajúcich šiestich kolónkach (Zložka_toxicita_údaje, emisie, CMR, kardiopulmonárna, návykovosť, iné)

F/P

 

6.   TNCO A INÉ EMISIE

Kolónka č.

Kolónka

Opis

Nahlasovanie

Odosielateľ považuje informácie za dôverné

 

Emisie_decht

dechtová krivka podľa normy ISO 4387 s presnosťou meraní stanovenou v súlade s normou ISO 8243

F

 

 

Emisie_nikotín

nikotínová krivka podľa normy ISO 10315 s presnosťou meraní stanovenou v súlade s normou ISO 8243

F

 

 

Emisie_CO

krivka oxidu uhoľnatého podľa normy ISO 8454 s presnosťou meraní stanovenou v súlade s normou ISO 8243

F

 

 

Emission_TNCO_laboratórium

údaje o laboratóriu/laboratóriách použitých na meranie emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého

F

 

 

Emisie_iné_dostupné

uvedie sa, či boli namerané aj iné emisie (11)

P

 

 

Emisie_iné_metódy_dokumentácia

opis metód použitých na meranie inej emisie

F

 

 

Emisie_iné_názov

chemický názov inej emisie vyprodukovanej v priebehu testovania výrobku

F

 

 

Emisie_iné_CAS

číslo CAS (názvoslovie chemických abstraktov) inej emisie

F

 

 

Emisie_iné_IUPAC

názov IUPAC (medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) inej emisie, ak neexistuje číslo CAS

F

 

 

Emisie_iné_množstvo

množstvo inej emisie vyprodukovanej počas používania výrobku zistené použitou metódou merania

F

 

 

Emisie_iné_kusy

kus, v ktorom je meraná iná emisia

F

 

7.   OSOBITNE PRE CIGARETY (12)

Kolónka č.

Kolónka

Opis

Nahlasovanie

Odosielateľ považuje informácie za dôverné

 

Cigareta_charakteristická_aróma

klasifikácia cigarety s charakteristickou arómou podľa článku 7 ods. 14 smernice 2014/40/EÚ,

P

 

 

Cigareta_filter_priepustnosť

celková priepustnosť filtra (0 – 100 %)

P

 

 

Cigareta_filter_pokles_tlaku_uzavreté

pokles tlaku pri uzavretých prieduchoch (mmH2O)

P

 

 

Cigareta_filter_pokles_tlaku_otvorené

pokles tlaku pri otvorených prieduchoch (mmH2O)

P

 

8.   OSOBITNE PRE BEZDYMOVÉ VÝROBKY (NA ORÁLNE POUŽITIE, ŠNUPANIE A ŽUVANIE) (13)

Kolónka č.

Kolónka

Opis

Nahlasovanie

Odosielateľ považuje informácie za dôverné

 

Bezdymové_pH

pH výrobku

P

 

 

Bezdymové_obsah_nikotínu

celkový obsah nikotínu na jeden kus výrobku

P

 

9.   OSOBITNE PRE TABAK NA VLASTNORUČNÉ ZHOTOVENIE CIGARIET A FAJKOVÝ TABAK (14)

Kolónka č.

Kolónka

Opis

Nahlasovanie

Odosielateľ považuje informácie za dôverné

 

Tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet/fajkový tabak_obsah_nikotínu_celkom

celkový obsah nikotínu v sypanom tabaku na jeden kus výrobku

P

 


(1)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(2)  Jeden „kus“ sypaného tabaku znamená 1 g.

(3)  Pri každom výrobcovi je potrebné uviesť tieto údaje: jeho IČ (ak existuje), oficiálny názov, adresu, krajinu, číslo služobného telefónu a funkčnú služobnú e-mailovú adresu.

(4)  Pozri vymedzenie pojmu tabak v článku 2 ods. 1 smernice 2014/40/EÚ.

(5)  Pri každom dodávateľovi je potrebné uviesť tieto údaje: IČ odosielateľa (ak existuje), oficiálny názov, adresu, krajinu, číslo služobného telefónu a funkčnú služobnú e-mailovú adresu.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34).

(8)  Vytvorené v súlade s rozhodnutím Komisie Európskeho spoločenstva 81/437/EHS z 11. mája 1981, ktorým sa ustanovujú kritéria, podľa ktorých členské štáty predkladajú Komisii informácie týkajúce sa zoznamu chemických látok (Ú. v. ES L 167, 24.6.1981, s. 31).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(11)  V prípade namerania každej „inej emisie“ sa musia vyplniť všetky kolónky „Emisie_iné“ v tomto oddiele.

(12)  P a F v tomto oddiele sa týkajú len cigariet.

(13)  P a F v tomto oddiele sa týkajú len bezdymových výrobkov.

(14)  P a F v tomto oddiele sa týkajú len tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet a fajkového tabaku.


Top