EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_219_R_0058_01

2008/667/JHA: Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskou vesmírnou agentúrou a Európskou úniou o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností
Dohoda medzi Európskou vesmírnou agentúrou a Európskou úniou o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností

OJ L 219, 14.8.2008, p. 58–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 219/58


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. apríla 2008

o uzavretí Dohody medzi Európskou vesmírnou agentúrou a Európskou úniou o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností

(2008/667/SVV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Rada na svojom zasadnutí 14. mája 2007 rozhodla poveriť predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník/vysoký predstaviteľ (GT/VP), a pri plnom zapojení Komisie, začať s Európskou vesmírnou agentúrou rokovania v súlade s článkom 24 Zmluvy o Európskej únii s cieľom uzavrieť plne rozvinutú bezpečnostnú dohodu medzi Európskou úniou a Európskou vesmírnou agentúrou.

(2)

Predsedníctvo po tomto poverení začať rokovania dosiahlo za pomoci GT/VP dohodu s Európskou vesmírnou agentúrou o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností.

(3)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou vesmírnou agentúrou a Európskou úniou o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 7. apríla 2008

Za Radu

predseda

R. ŽERJAV


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou vesmírnou agentúrou a Európskou úniou o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností

EURÓPSKA VESMÍRNA AGENTÚRA,

ďalej len „ESA“, zastúpená svojim generálnym riaditeľom,

a

EURÓPSKA ÚNIA,

ďalej len „EÚ“, zastúpená predsedníctvom Rady Európskej únie,

ďalej len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM na Zmluvu o Európskej únii,

SO ZRETEĽOM na Dohovor o zriadení Európskej vesmírnej agentúry, ktorý bol podpísaný v Paríži 30. mája 1975 a nadobudol platnosť 30. októbra 1980,

SO ZRETEĽOM na dohodu medzi štátmi zmluvných strán Dohovoru o zriadení Európskej vesmírnej agentúry a Európskou vesmírnou agentúrou o ochrane a výmene utajovaných skutočností, ktorý bol podpísaný v Paríži 19. augusta 2002 a nadobudol platnosť 20. júna 2003,

BERÚC DO ÚVAHY, že ESA a EÚ majú rovnaké ciele posilniť vo všetkých smeroch svoju vlastnú bezpečnosť,

BERÚC DO ÚVAHY, že ESA a EÚ súhlasia s tým, aby sa medzi nimi rozvíjala spolupráca v otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa bezpečnosti, a že Rada Európskej únie a Rada ESA schválili 22. mája 2007 uznesenie o európskej vesmírnej politike, ktoré zdôrazňuje okrem iného potrebu zlepšiť súčinnosť v oblasti bezpečnosti,

BERÚC DO ÚVAHY, že v tomto kontexte preto existuje stála potreba výmeny utajovaných skutočností medzi ESA a EÚ,

UZNÁVAJÚC, že pre komplexné a účinné porady a spoluprácu môže byť nutný prístup k utajovaným skutočnostiam ESA a EÚ, ako aj výmena utajovaných skutočností medzi ESA a EÚ,

S VEDOMÍM, že takýto prístup k utajovaným skutočnostiam a ich výmena si vyžadujú primerané bezpečnostné opatrenia,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Za účelom splnenia cieľa posilňovania bezpečnosti každej zo strán vo všetkých smeroch sa táto Dohoda medzi Európskou vesmírnou agentúrou a Európskou úniou o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností (ďalej len „dohoda“) uplatňuje na utajované skutočnosti vymedzené v článku 2 poskytované alebo vymieňané medzi stranami.

Článok 2

Na účely tejto dohody „utajovaná skutočnosť“ označuje akúkoľvek informáciu (najmä poznatok, ktorý môže byť oznámený akoukoľvek formou) alebo materiál vrátane dokumentov, pre ktoré ktorákoľvek zo zúčastnených strán vyžaduje ochranu pred neoprávneným sprístupnením a ktorý bol takto označený v bezpečnostnej klasifikácii (ďalej len „utajovaná skutočnosť“).

Článok 3

Na účely tejto dohody:

a)

„ESA“ označuje Európsku vesmírnu agentúru,

b)

„EÚ“ označuje Radu Európskej únie (ďalej len „Rada“), generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca a Generálny sekretariát Rady, ako aj Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Európska komisia“).

Článok 4

Každá zmluvná strana:

a)

ochraňuje a uchováva utajované skutočnosti, ktoré podliehajú tejto dohode a ktoré jej poskytuje alebo si s ňou vymieňa druhá zmluvná strana;

b)

zabezpečuje, aby si utajované skutočnosti poskytované alebo vymieňané podľa tejto dohody zachovali bezpečnostnú klasifikáciu, ktorú im určila poskytujúca strana. Prijímajúca strana ochraňuje a uchováva takéto utajované skutočnosti v súlade s ustanoveniami uvedenými v jej vlastných bezpečnostných predpisoch pre utajované informácie s rovnocennou bezpečnostnou klasifikáciou, ako je uvedené v bezpečnostných opatreniach, ktoré sa ustanovia podľa článku 11;

c)

nepoužíva utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode na iné účely ako tie, ktoré určila poskytujúca strana;

d)

bez predchádzajúceho súhlasu poskytujúcej strany nesprístupní takúto utajovanú skutočnosť podliehajúcu tejto dohode tretej strane, žiadnej inštitúcii EÚ alebo subjektu, ktorý sa nespomína v článku 3;

e)

neumožní prístup k takejto utajovanej skutočnosti jednotlivcom, okrem prípadov, keď musia o nej vedieť a v prípade potreby boli bezpečnostne preverení na príslušnej úrovni.

Článok 5

1.   Utajovanú skutočnosť môže jedna strana (ďalej len „poskytujúca strana“) sprístupniť alebo uvoľniť druhej strane (ďalej len „prijímajúcej strane“) v súlade so zásadou kontroly pôvodcom.

2.   Uvoľnenie alebo sprístupnenie utajovanej skutočnosti iným príjemcom ako sú príjemcovia uvedení v článku 3 si vyžaduje rozhodnutie prijímajúcej strany na základe písomného súhlasu poskytujúcej strany v súlade so zásadou kontroly pôvodcom tak, ako je vymedzená v jej bezpečnostných nariadeniach.

3.   Pri vykonávaní odsekov 1 a 2 je uvoľnenie súborov určitých kategórií utajovaných skutočností, ktoré zodpovedajú operačným požiadavkám, možné len pod podmienkou, že si strany zavedú a schvália príslušné postupy.

Článok 6

Každá zmluvná strana a jej subjekty vymedzené v článku 3 tejto dohody zabezpečia, aby mali zavedený bezpečnostný systém a bezpečnostné opatrenia, ktoré vychádzajú zo základných zásad a minimálnych bezpečnostných noriem ustanovených v jej príslušných zákonoch a právnych predpisoch a ktoré sú zohľadnené v opatreniach, ktoré sa ustanovia podľa článku 11, s cieľom zabezpečiť, aby sa na utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode uplatňovala rovnaká úroveň ochrany.

Článok 7

1.   Strany zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pri vykonávaní svojich služobných povinností potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam poskytovaným alebo vymieňaným podľa tejto dohody, alebo osoby, ktorých povinnosti či funkcie môžu umožňovať takýto prístup, boli podľa potreby náležite bezpečnostne preverené predtým, ako im bude udelený prístup k takýmto utajovaným informáciám.

2.   Vypracujú sa postupy bezpečnostnej previerky s cieľom určiť, či jednotlivec môže mať prístup k utajovaným skutočnostiam, pričom sa zohľadňuje jeho lojalita, dôveryhodnosť a spoľahlivosť.

Článok 8

Strany si poskytujú vzájomnú pomoc ohľadne bezpečnosti utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode a záležitostí spoločného bezpečnostného záujmu. Orgány uvedené v článku 11 vykonávajú vzájomné bezpečnostné porady a kontroly s cieľom zhodnotiť účinnosť bezpečnostných opatrení, ktoré vypracujú v rámci svojej príslušnej zodpovednosti, ktorá sa stanoví podľa uvedeného článku.

Článok 9

1.   Na účely tejto dohody

a)

Pokiaľ ide o EÚ:

všetka korešpondencia sa zasiela Rade na túto adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B 1048 Brussels.

Vedúci spisovej služby Rady zasiela všetku korešpondenciu členským štátom a Európskej komisii, pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak.

b)

Pokiaľ ide o ESA:

všetka korešpondencia sa zasiela na túto adresu:

ESA Security Office

Via Galileo Galilei

I-00044 Frascati.

2.   Výnimočne môže byť z operačných dôvodov korešpondencia jednej strany, ktorá je prístupná len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám tejto strany, adresovaná a prístupná len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám druhej strany jednoznačne určeným za príjemcov, pričom sa zohľadní ich právomoc a dodrží sa zásada „vedieť len to potrebné“. Pokiaľ ide o EÚ, táto korešpondencia sa odovzdá vedúcemu spisovej služby Rady Európskej únie alebo, ak sú tieto skutočnosti adresované Európskej komisii, vedúcemu spisovej služby Bezpečnostného riaditeľstva Európskej komisie. Pokiaľ ide o ESA, táto korešpondencia sa zasiela prostredníctvom Bezpečnostného úradu ESA.

Článok 10

Na vykonávanie tejto dohody dohliada generálny tajomník ESA, generálny tajomník Rady a komisár zodpovedný za otázky bezpečnosti.

Článok 11

1.   Na vykonávanie tejto dohody sa medzi tromi orgánmi určenými v odsekoch 2, 3 a 4 vypracujú bezpečnostné opatrenia s cieľom zaviesť normy pre vzájomnú bezpečnostnú ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tejto dohody.

2.   Bezpečnostný úrad ESA pod vedením generálneho tajomníka ESA, vypracuje bezpečnostné opatrenia na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa podľa tejto dohody poskytujú ESA alebo s ňou vymieňajú.

3.   Bezpečnostný úrad Generálneho sekretariátu Rady pod vedením a v mene generálneho tajomníka Rady, konajúci v mene Rady a na základe jej právomoci, vypracuje bezpečnostné opatrenia na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa podľa tejto dohody poskytujú Európskej únii alebo sa vymieňajú s Európskou úniou.

4.   Bezpečnostné riaditeľstvo Európskej komisie konajúce pod vedením komisára zodpovedného za otázky bezpečnosti vypracuje bezpečnostné opatrenia na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tejto dohody v rámci Európskej komisie a jej priestorov.

5.   V prípade ESA podliehajú bezpečnostné opatrenia uvedené v odseku 1 schváleniu jej Radou.

6.   V prípade EÚ podliehajú bezpečnostné opatrenia uvedené v odseku 1 schváleniu Bezpečnostným výborom Rady.

Článok 12

Orgány uvedené v článku 11 ustanovujú postupy, podľa ktorých sa má postupovať v prípade preukázaného vyzradenia utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode alebo v prípade podozrenia z neho vrátane oznámenia okolností a uskutočnených krokov druhej zmluvnej strane.

Článok 13

Každá zmluvná strana zodpovedá za úhradu svojich nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody.

Článok 14

Pred poskytnutím alebo výmenou utajovanej skutočnosti podliehajúcej tejto dohode medzi stranami musia zodpovedné bezpečnostné orgány uvedené v článku 11 súhlasiť, že prijímajúca strana je schopná ochraňovať a uchovávať informácie podliehajúce tejto dohode spôsobom zlučiteľným s opatreniami, ktoré sa ustanovia podľa uvedeného článku.

Článok 15

Táto dohoda nebráni zmluvným stranám uzavrieť iné dohody týkajúce sa poskytovania alebo výmeny utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode za predpokladu, že nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 16

Akékoľvek rozdiely medzi ESA a EÚ vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa riešia rokovaním medzi zmluvnými stranami.

Článok 17

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako si strany vzájomne oznámili ukončenie vnútorných postupov potrebných na tento účel.

2.   Zmluvná strana informuje druhú zmluvnú stranu o každej zmene vo svojich zákonoch a právnych predpisoch, ktorá by mohla mať vplyv na ochranu utajovaných skutočností, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

3.   Táto dohoda sa môže na žiadosť ktorejkoľvek strany prehodnotiť, aby sa zvážili prípadné zmeny a doplnenia.

4.   Každá zmena a doplnenie k tejto dohode sa vykoná iba písomne a po vzájomnej dohode zmluvných strán. Platnosť nadobúda po vzájomnom informovaní, ako je stanovené v odseku 1.

Článok 18

Túto dohodu môže jedna strana vypovedať písomným oznámením o vypovedaní, ktoré odovzdá druhej strane. Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po doručení oznámenia druhej strane, ale neovplyvní už dohodnuté záväzky podľa ustanovení tejto dohody. Konkrétne, všetky utajované skutočnosti poskytnuté alebo vymenené podľa tejto dohody sa budú aj naďalej ochraňovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto dohode.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia riadne poverení na tento účel podpísali túto dohodu.

V Bruseli 18. júla 2008 v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Európsku úniu

generálny tajomník

J. SOLANA MADARIAGA

Za Európsku vesmírnu agentúru

generálny riaditeľ

J.-J. DORDAIN


Top