Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_149_R_0063_01

2008/420/ES: Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008 o podpísaní a predbežnom vykonávaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb
Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

OJ L 149, 7.6.2008, p. 63–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/63


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. apríla 2008

o podpísaní a predbežnom vykonávaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2008/420/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s článkom 300 ods. 2, prvou vetou prvého pododseku článku,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich bilaterálnych dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala s vládou Austrálie dohodu o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb (ďalej len „dohoda“) v súlade s mechanizmami a smernicami uvedenými v prílohe k rozhodnutiu Rady, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(3)

S výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda mala podpísať a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje podpísanie Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Kým dohoda nenadobudne platnosť, vykonáva sa predbežne od prvého dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje vydať oznámenie ustanovené v článku 7 ods. 2 dohody.

V Luxemburgu 7. apríla 2008

Za Radu

predseda

R. ŽERJAV


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

VLÁDA AUSTRÁLIE

na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany“),

POZNAMENÁVAJÚC, že Európsky súdny dvor zistil, že určité ustanovenia bilaterálnych dohôd, ktoré uzatvorilo niekoľko členských štátov s tretími krajinami, sú nezlučiteľné s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva,

POZNAMENÁVAJÚC, že medzi niekoľkými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Austráliou boli uzavreté viaceré bilaterálne dohody o leteckých dopravných službách, ktoré obsahujú podobné ustanovenia, a že členské štáty sú povinné podniknúť všetky príslušné kroky, aby odstránili nezrovnalosti medzi takýmito dohodami a zmluvou o ES,

POZNAMENÁVAJÚC, že Európske spoločenstvo má výlučnú právomoc v niektorých aspektoch, ktoré môžu byť súčasťou bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

POZNAMENÁVAJÚC, že podľa práva Európskeho spoločenstva majú leteckí dopravcovia Spoločenstva usadení v členskom štáte právo na nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom týchto tretích krajín získať vlastnícky podiel v spoločnostiach leteckých dopravcov, ktoré sú držiteľmi licencie v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

UZNÁVAJÚC, že súlad medzi právom Európskeho spoločenstva a ustanoveniami bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Austráliou bude predstavovať pevný právny základ pre letecké dopravné služby medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou a zachová ich kontinuitu,

POZNAMENÁVAJÚC, že ustanovenia bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Austráliou, ktoré nie sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva, sa nemusia meniť a dopĺňať alebo nahrádzať,

POZNAMENÁVAJÚC, že zámerom Európskeho spoločenstva v rámci tejto dohody nie je zvýšiť celkový objem leteckej premávky medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Austráliou, ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Austrálie, ani dosiahnuť, aby táto dohoda mala prednosť pred výkladom ustanovení existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody „členské štáty“ sú členské štáty Európskeho spoločenstva; „zmluvná strana“ je zmluvná strana tejto dohody; „strana“ je zmluvná strana príslušnej bilaterálnej dohody o leteckých dopravných službách; „letecký dopravca“ je aj letecká spoločnosť; „územie Európskeho spoločenstva“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.

2.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho spoločenstva.

3.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I, na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti určené týmto členským štátom.

Článok 2

Určenie, oprávnenie a zrušenie

1.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 tohto článku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu príslušným členským štátom, jeho oprávnenia a povolenia udelené Austráliou a zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení leteckého dopravcu.

2.   Ustanovenia v odsekoch 3 a 4 tohto článku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu Austráliou, jeho oprávnenia a povolenia udelené príslušným členským štátom a zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení leteckého dopravcu.

3.   Po obdržaní takéhoto určenia a žiadostí určeného leteckého dopravcu alebo dopravcov vo forme a spôsobom, ktoré sú predpísané pre oprávnenia a technické povolenia na prevádzku, obe strany s výhradou odsekov 4 a 5 udelia príslušné oprávnenia a povolenia s minimálnym procedurálnym zdržaním za predpokladu, že:

a)

v prípade leteckého dopravcu určeného členským štátom:

i)

letecký dopravca je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu a príslušný letecký orgán je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu;

iii)

letecký dopravca má hlavné miesto podnikania na území členského štátu, ktorý mu udelil licenciu vykonávanie leteckej dopravy; a

iv)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia alebo účinne kontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov.

b)

v prípade leteckého dopravcu určeného Austráliou:

i)

Austrália účinne kontroluje leteckého dopravcu a túto kontrolu zachováva; a

ii)

má hlavné miesto podnikania v Austrálii.

4.   Obe strany môžu zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu určeného druhou stranou, ak:

a)

v prípade leteckého dopravcu určeného členským štátom:

i)

letecký dopravca nie je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva; alebo

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa nevykonáva alebo neudržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu alebo príslušný letecký orgán nie je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu; alebo

iii)

letecký dopravca nemá hlavné miesto podnikania na území členského štátu, ktorý mu udelil licenciu na vykonávanie leteckej dopravy; alebo

iv)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia alebo účinne nekontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov; alebo

v)

letecký dopravca je už podľa bilaterálnej dohody oprávnený prevádzkovať medzi Austráliou a iným členským štátom a Austrália môže preukázať, že pri výkone prepravných práv vyplývajúcich z tejto dohody na trase, na ktorej sa nachádza bod v danom inom členskom štáte, by obchádzal obmedzenia týkajúce sa tretej, štvrtej, alebo piatej slobody prepravných práv, ktoré ukladá táto iná dohoda; alebo

vi)

určený letecký dopravca je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, ktorý vydal členský štát a medzi Austráliou a týmto členským štátom neexistuje bilaterálna dohoda o leteckých dopravných službách a Austrália môže preukázať, že dopravné práva nevyhnutné na realizáciu navrhovanej prevádzky nie sú obojstranne k dispozícii určenému austrálskemu leteckému dopravcovi alebo dopravcom;

b)

v prípade leteckého dopravcu určeného Austráliou:

i)

Austrália nezachováva účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu; alebo

ii)

nemá hlavné miesto podnikania v Austrálii.

5.   Pri výkone svojho práva podľa odseku 4 a bez toho, aby boli dotknuté jej práva podľa odseku 4 písm. a) bodov v) a vi) tohto článku, Austrália nediskriminuje leteckých dopravcov členských štátov na základe štátnej príslušnosti.

Článok 3

Práva súvisiace s regulačnou kontrolou

1.   Ustanovenia v odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. c).

2.   Ak členský štát (prvý členský štát) určil leteckého dopravcu, ktorého regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava druhý členský štát, potom práva Austrálie podľa bezpečnostných ustanovení dohody medzi prvým členským štátom, ktorý určil leteckého dopravcu, a Austráliou sa rovnako vzťahujú na prijatie, vykonávanie alebo dodržiavanie bezpečnostných noriem týmto druhým členským štátom, ako aj na prevádzkové oprávnenie tohto leteckého dopravcu.

Článok 4

Tarify za prepravu v Európskom spoločenstve

1.   Ustanovenia v odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. d).

2.   Tarify, ktoré uplatňujú leteckí dopravcovia určení Austráliou podľa dohody uvedenej v prílohe I, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe II písm. d), za prepravu uskutočnenú len v rámci Európskeho spoločenstva, podliehajú právu Európskeho spoločenstva.

Článok 5

Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 6

Revízia alebo zmena a doplnenie

Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek po vzájomnej dohode revidovať alebo zmeniť a doplniť.

Článok 7

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia, že ich príslušné vnútorné postupy, ktoré sú potrebné k nadobudnutiu platnosti dohody, sú ukončené.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 zmluvné strany súhlasia s tým, že budú túto dohodu predbežne vykonávať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3.   Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a Austráliou, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú, sú uvedené v prílohe I písm. b). Táto dohoda sa vzťahuje na všetky takéto dohody a dojednania po nadobudnutí ich platnosti alebo začatí ich predbežného vykonávania.

Článok 8

Ukončenie platnosti dohody

1.   Ak by sa ukončila platnosť niektorej z dohôd uvedených v prílohe I, ukončí sa zároveň platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa týkajú príslušnej dohody uvedenej v prílohe I.

2.   Ak by sa ukončila platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe I, ukončí sa zároveň platnosť tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V Bruseli dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku. V prípade odlišností prevládne anglické znenie nad zneniami v ostatných jazykoch.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

PRÍLOHA I

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi Austrálskym zväzom a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré boli ku dňu podpisu tejto dohody platné, podpísané a/alebo sa predbežne vykonávajú:

Dohoda medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Austrálskeho zväzu o leteckých dopravných službách, podpísaná 22. marca 1967 vo Viedni, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Rakúskom“);

Doplnená Memorandom o porozumení podpísanom 25. marca 1999 vo Viedni;

Dohoda medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Austrálie o leteckých dopravných službách, parafovaná 16. októbra 1998 v Canberre, (ďalej len „návrh dohody medzi Austráliou a Dánskom“);

Doplnená Memorandom o porozumení o spolupráci medzi škandinávskymi krajinami, ktorá sa týka systému Scandinavian Airlines System (SAS), parafovaná 16. októbra 1998 v Canberre;

Doplnená odsúhlasenou zápisnicou zo 16. októbra 1998.

Dohoda medzi vládou Fínskej republiky a vládou Austrálskeho zväzu o leteckých dopravných službách, parafovaná 15. júna 1999, (ďalej len „návrh dohody medzi Austráliou a Fínskom“);

Doplnená Memorandom o porozumení podpísanom 15. júna 1999 v Helsinkách.

Dohoda medzi vládou Austrálskeho zväzu a vládou Francúzskej republiky o leteckej doprave, podpísaná 13. apríla 1965 v Canberre, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Francúzskom“);

Zmenená výmenou listov podpísaných 22. decembra 1970 a 7. januára 1971 v Paríži;

Dohoda medzi Spolkovou republikou Nemecko a Austrálskym zväzom o leteckej doprave, podpísaná 22. mája 1957 v Bonne, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Nemeckom“)

Je potrebné ju vykladať spolu s Memorandom o porozumení podpísaným v Canberre 12. júna 1998 a výmenou listov zo 17. septembra 1998 a 5. novembra 1998;

Dohoda medzi vládou Gréckeho kráľovstva a vládou Austrálskeho zväzu o leteckých dopravných službách, podpísaná 10. júna 1971 v Aténach, v znení neskorších zmien a doplnení, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Gréckom“).

Dohoda medzi vládou Helénskej republiky a vládou Austrálie o leteckých dopravných službách, parafovaná 11. novembra 1997 v Aténach a pripojená k Memorandu o porozumení podpísanému 11. novembra 1997 v Aténach, (ďalej len „návrh revidovanej dohody medzi Austráliou a Gréckom“);

Dohoda medzi Írskom a Austráliou o leteckej doprave, uzavretá výmenou nót z 26. novembra a 30. decembra 1957, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Írskom“);

Dohoda medzi vládou Austrálskeho zväzu a vládou Talianskej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 10. novembra 1960 v Ríme, v znení neskorších zmien a doplnení, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Talianskom“);

Dohoda medzi vládou Austrálie a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o leteckých dopravných službách, pripojená k Memorandu o porozumení, podpísaná 3. septembra 1997 v Luxemburgu, (ďalej len „návrh dohody medzi Austráliou a Luxemburskom“);

Dohoda medzi vládou Malty a vládou Austrálie o leteckých dopravných službách, podpísaná 11. septembra 1996 v Canberre, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Maltou“);

Doplnená výmenou listov z 1. decembra 2003;

Dohoda medzi vládou Holandského kráľovstva a vládou Austrálskeho zväzu o zriadení leteckých dopravných služieb, podpísaná 25. septembra 1951 v Canberre, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Holandskom“).

Dohoda medzi vládou Poľskej republiky a vládou Austrálie o leteckých dopravných službách, podpísaná 28. apríla 2004 vo Varšave, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Poľskom“);

Dohoda medzi vládou Švédskeho kráľovstva a vládou Austrálie o leteckých dopravných službách, parafovaná 16. októbra 1998 v Canberre, (ďalej len „návrh dohody medzi Austráliu a Švédskom“);

Doplnená Memorandom o porozumení o spolupráci medzi škandinávskymi krajinami, ktorá sa týka systému Scandinavian Airlines System (SAS), parafovaná 16. októbra 1998 v Canberre;

Doplnená odsúhlasenou zápisnicou zo 16. októbra 1998;

Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Austrálskeho zväzu o leteckých dopravných službách medzi ich územiami a mimo nich, podpísaná 7. februára 1958 v Londýne, v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Spojeným kráľovstvom“);

b)

Dohody o leteckých dopravných službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi Austrálskym zväzom a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú:

PRÍLOHA II

Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe I, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody

a)

Určenie leteckého dopravcu:

článok 4 dohody medzi Austráliou a Rakúskom; (1)

článok 3 návrhu dohody medzi Austráliou a Dánskom;

článok 3 dohody medzi Austráliou a Nemeckom; (1)

článok 4 dohody medzi Austráliou a Gréckom; (1)

článok 4 návrhu dohody medzi Austráliou a Gréckom; (1)

článok 3 návrhu dohody medzi Austráliou a Luxemburskom; (1)

článok 4 dohody medzi Austráliou a Írskom; (1)

článok 4 dohody medzi Austráliou a Talianskom; (1)

článok 4 dohody medzi Austráliou a Maltou; (1)

článok 3 dohody medzi Austráliou a Holandskom; (1)

článok 2 dohody medzi Austráliou a Poľskom;

článok 3 návrhu dohody medzi Austráliou a Švédskom;

článok 3 dohody medzi Austráliou a Spojeným kráľovstvom.

b)

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 7 dohody medzi Austráliou a Rakúskom; (1)

článok 4 návrhu dohody medzi Austráliou a Dánskom;

článok 5 návrhu dohody medzi Austráliou a Fínskom;

článok 8 dohody medzi Austráliou a Francúzskom; (1)

článok 4 dohody medzi Austráliou a Nemeckom; (1)

článok 5 dohody medzi Austráliou a Gréckom; (1)

článok 5 návrhu dohody medzi Austráliou a Gréckom; (1)

článok 7 dohody medzi Austráliou a Írskom; (1)

článok 5 dohody medzi Austráliou a Talianskom; (1)

článok 4 návrhu dohody medzi Austráliou a Luxemburskom; (1)

článok 5 dohody medzi Austráliou a Maltou; (1)

článok 6 dohody medzi Austráliou a Holandskom; (1)

článok 2 dohody medzi Austráliou a Poľskom;

článok 4 návrhu dohody medzi Austráliou a Švédskom;

článok 3 dohody medzi Austráliou a Spojeným kráľovstvom.

c)

Regulačná kontrola:

dodatok 4 k Memorandu o porozumení medzi leteckými úradmi vlády Austrálie a vlády Rakúska podpísaný 25. marca 1999 - predbežne vykonávaný v rámci dohody medzi Austráliou a Rakúskom;

článok 17 návrhu dohody medzi Austráliou a Dánskom;

článok 8 návrhu dohody medzi Austráliou a Fínskom;

dodatok C k Memorandu o porozumení medzi leteckými úradmi vlády Austrálie a vlády Spolkovej republiky Nemecko podpísaný 12. júna 1998 v Canberre – predbežne vykonávaný v rámci dohody medzi Austráliou a Nemeckom;

článok 8 návrhu dohody medzi Austráliou a Gréckom;

článok 7 návrhu dohody medzi Austráliou a Luxemburskom;

článok 8 dohody medzi Austráliou a Maltou;

dodatok C k Memorandu o porozumení medzi leteckými úradmi vlády Austrálie a vlády Holandského kráľovstva podpísaný 4. septembra 1997 v Haagu – predbežne vykonávaný v rámci dohody medzi Austráliou a Holandskom;

článok 5 dohody medzi Austráliou a Poľskom;

článok 17 návrhu dohody medzi Austráliou a Švédskom.

d)

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva:

článok 9 dohody medzi Austráliou a Rakúskom;

článok 13 návrhu dohody medzi Austráliou a Dánskom;

článok 14 návrhu dohody medzi Austráliou a Fínskom;

článok 10 dohody medzi Austráliou a Francúzskom;

dodatok E k Memorandu o porozumení medzi leteckými úradmi vlády Austrálie a vlády Spolkovej republiky Nemecko podpísaný 12. júna 1998 v Canberre v spojení s výmenou listov zo 17. septembra 1998 a 5. novembra 1998 – predbežne vykonávaný v rámci dohody medzi Austráliou a Nemeckom;

článok 9 dohody medzi Austráliou a Gréckom;

článok 14 návrhu dohody medzi Austráliou a Gréckom;

článok 9 dohody medzi Austráliou a Írskom;

článok 9 dohody medzi Austráliou a Talianskom;

článok 11 návrhu dohody medzi Austráliou a Luxemburskom;

článok 14 dohody medzi Austráliou a Maltou;

oddiel IV prílohy k dohode medzi Austráliou a Holandskom;

článok 10 dohody medzi Austráliou a Poľskom;

článok 13 návrhu dohody medzi Austráliou a Švédskom;

článok 7 dohody medzi Austráliou a Spojeným kráľovstvom.


(1)  Článok 2 ods. 2 tejto zmluvy sa na tieto ustanovenia nevzťahuje.

PRÍLOHA III

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave)


Top