EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_224_R_0022_01

2006/539/ES: Rozhodnutie Rady z 22. mája 2006 o uzavretí Dohovoru v mene Európskeho spoločenstva o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou v roku 1949
Dohovor o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom z roku 1949 medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou (Antigujský dohovor)

OJ L 224, 16.8.2006, p. 22–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/22


ROZHODNUTIE RADY

z 22. mája 2006

o uzavretí Dohovoru v mene Európskeho spoločenstva o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou v roku 1949

(2006/539/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvou vetou prvého pododseku a ods. 3 druhým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlasné stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Prijímať opatrenia na ochranu a využívanie rybolovných zdrojov a uzavierať dohody s inými krajinami a medzinárodnými organizáciami je vo výhradnej pôsobnosti Spoločenstva.

(2)

Spoločenstvo je zmluvnou stranou dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, podľa ktorého sú všetci členovia medzinárodného spoločenstva povinní spolupracovať pri ochrane a využívaní biologických zdrojov mora.

(3)

Spoločenstvo 19. decembra 2003 podpísalo a ratifikovalo Dohodu o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní zásob druhov rýb, ktoré sa vyskytujú súčasne na viacerých miestach oceánov, a silne migrujúcich druhov rýb (2).

(4)

Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (IATTC) bola založená dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou, ktorý bol uzavretý v roku 1949. Počas 61. zasadnutia v júni 1998 IATTC prijala rezolúciu o dohode zmluvných strán, že vypracujú nový dohovor na posilnenie IATTC a na aktualizáciu jej štatútu tak, aby bol v súlade s ustanoveniami dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.

(5)

Spoločenstvo bolo od začiatku prizvané, aby sa naplno zúčastnilo tohto procesu, kde aj skutočne zohralo aktívnu úlohu. Proces vyvrcholil pri prijatí Dohovoru na posilnenie Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, ktorá bola ustanovená dohovorom z roku 1949 medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou (Antigujský dohovor), na 70. zasadnutí IATTC, ktoré sa uskutočnilo 24. až 27. júna 2003 v Antigue v Guatemale.

(6)

Antigujský dohovor bol 14. novembra 2003 otvorený na podpis vo Washingtone DC v Spojených štátoch amerických a zostal otvorený až do 31. decembra 2004 v súlade s jeho článkom XXVII.

(7)

Spoločenstvo podpísalo Antigujský dohovor 13. decembra 2004 v súlade s rozhodnutím Rady 2005/26/ES (3).

(8)

Rybári Spoločenstva pôsobia v oblasti Antigujského dohovoru. Je preto v záujme Spoločenstva, aby sa stalo členom IATTC. Spoločenstvo by preto malo schváliť Antigujský dohovor.

(9)

Antigujský dohovor má za cieľ udržovať posilnenú podobu IATTC. Je určený ako náhrada za dohovor z roku 1949 po tom, čo nadobudne platnosť pre všetky strany tohto dohovoru. V súlade s rozhodnutím Rady 1999/405/ES z 10. júna 1999, ktorým sa povoľuje Španielskemu kráľovstvu dočasne pristúpiť k dohovoru, ktorým sa ustanovuje Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (IATTC) (4), po tom, čo Antigujský dohovor nadobudne platnosť, Španielsko vypovie dohovor z roku 1949,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Antigujský dohovor sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva.

Text dohovoru je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osoby splnomocnené na uloženie schvaľovacej listiny u vlády Spojených štátov amerických ako depozitára dohovoru v zmysle článku XXXVII dohovoru.

Článok 3

Ku dňu nadobudnutia platnosti Antigujského dohovoru Španielsko vypovie dohovor, ktorým sa ustanovuje Medziamerická komisia pre tropické tuniaky.

V Bruseli 22. mája 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko z 27. apríla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 189, 3.7.1998, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 19.1.2005, s. 9.

(4)  Ú. v. ES L 155, 22.6.1999, s. 37.


DOHOVOR

o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom z roku 1949 medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou (Antigujský dohovor)

ZMLUVNÉ STRANY TOHTO DOHOVORU,

S VEDOMÍM, že v súlade s príslušnými ustanoveniami medzinárodných právnych predpisov, ako je uvedené v Dohovore OSN o morskom práve (UNCLOS) z roku 1982, sú všetky štáty povinné prijať opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ochranu a využívanie živých morských zdrojov vrátane silne migrujúcich druhov rýb, a spolupracovať s ostatnými štátmi pri prijímaní týchto opatrení;

ODVOLÁVAJÚC SA na zvrchované práva pobrežných štátov na skúmanie a využívanie, ochranu a riadenie živých morských zdrojov v oblastiach patriacich pod národnú jurisdikciu podľa UNCLOS a právo všetkých štátov na zapojenie svojich štátnych príslušníkov do rybárskych aktivít na otvorených moriach v súlade s UNCLOS;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoj záväzok voči Deklarácii z Ria de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji a Agende 21, najmä kapitole 17, prijatým na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (1992) a voči deklarácii a plánu implementácie z Johannesburgu prijatým na svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji (2002);

ZDÔRAZŇUJÚC POTREBU implementovať zásady a normy Kódexu správania pre zodpovedný rybolov prijatého na Konferencii Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v roku 1995 vrátane Dohody o podpore dodržiavania medzinárodných opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania zásob rybárskymi plavidlami pôsobiacimi na otvorených moriach z roku 1993, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť kódexu, ako aj medzinárodné akčné plány, ktoré prijala FAO v rámci kódexu správania;

BERÚC NA VEDOMIE, že na 50. Valnom zhromaždení OSN bola na základe rezolúcie A/RES/50/24 prijatá Dohoda o implementácii ustanovení Dohovoru OSN o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní zásob druhov rýb, ktoré sa vyskytujú na viacerých miestach oceánov, a silne migrujúcich druhov rýb („dohoda OSN o zásobách rýb z roku 1995“);

BERÚC DO ÚVAHY, že lov silne migrujúcich druhov rýb je dôležitý ako zdroj potravy, zamestnanosti a ekonomických výhod pre obyvateľstvo krajín zmluvných strán a že prostredníctvom opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania sa tieto potreby musia riešiť a musí sa zohľadniť hospodársky a sociálny dosah týchto opatrení;

ZOHĽADŇUJÚC osobitné okolnosti a požiadavky rozvojových krajín regiónu, najmä pobrežných krajín, na dosiahnutie cieľa dohovoru;

UZNÁVAJÚC značné úsilie a vynikajúce výsledky Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, ako aj dôležitosť jej pracovných aktivít v oblasti lovu tuniakov vo východnej časti Tichého oceánu;

SO ŽELANÍM čerpať z poznatkov získaných pri implementácii dohovoru z roku 1949;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že multilaterálna spolupráca predstavuje najúčinnejší spôsob dosahovania cieľov v oblasti ochrany a trvalo udržateľného využívania živých morských zdrojov;

ZAVÄZUJÚC SA zabezpečiť dlhodobú ochranu a trvalo udržateľné využívanie zásob druhov rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

V PRESVEDČENÍ, že uvedené ciele a posilnenie Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky je možné najlepšie dosiahnuť aktualizáciou ustanovení Dohovoru medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou o ustanovení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky z roku 1949,

DOHODLI SA TAKTO:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok I

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto dohovoru znamená:

1.

„zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor“ zásoby tuniakov, tuniakom príbuzných druhov a ostatných druhov rýb, ktoré ulovili plavidlá loviace tuniaky a tuniakom príbuzné druhy v oblasti dohovoru;

2.

„rybolov“:

a)

skutočné alebo plánované hľadanie, výlov alebo využívanie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

b)

zapojenie do akejkoľvek aktivity, pri ktorej je možné očakávať, že jej výsledkom bude lokalizácia, výlov a využívanie týchto zásob;

c)

umiestnenie, hľadanie alebo obnovenie akéhokoľvek zariadenia zoskupujúceho ryby alebo podobného zariadenia vrátane rádiomajákov;

d)

akákoľvek operácia na mori na podporu alebo prípravu akejkoľvek aktivity opísanej v písmenách a), b) a c) tohto odseku, okrem všetkých operácií v núdzových situáciách týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti členov posádky alebo bezpečnosti plavidla;

e)

používanie akéhokoľvek iného dopravného prostriedku v rámci leteckej alebo vodnej dopravy, v súvislosti s akoukoľvek aktivitou opísanou v tomto vymedzení, okrem núdzových situácií týkajúcich sa zdravia alebo bezpečnosti členov posádky alebo bezpečnosti plavidla;

3.

„plavidlo“ akékoľvek plavidlo používané alebo určené na používanie pri rybolove vrátane podporných plavidiel, prepravných plavidiel a akýchkoľvek iných plavidiel priamo zapojených do týchto rybárskych operácií;

4.

„vlajkový štát“, pokiaľ nie je ustanovené inak:

a)

štát, ktorého plavidlá sú oprávnené plávať pod jeho vlajkou,

alebo

b)

organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, v rámci ktorej sú plavidlá oprávnené plávať pod vlajkou členského štátu tejto organizácie regionálnej hospodárskej integrácie;

5.

„konsenzus“ prijatie rozhodnutia bez hlasovania a vznesenia akejkoľvek námietky;

6.

„zmluvné strany“ štáty a organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré súhlasili byť viazané týmto dohovorom a pre ktoré tento dohovor platí, v súlade s ustanoveniami článkov XXVII, XXIX a XXX tohto dohovoru;

7.

„členovia komisie“ zmluvné strany a všetky rybárske subjekty, ktoré v súlade s ustanoveniami článku XXVIII tohto dohovoru vyjadrili formálny záväzok riadiť sa podmienkami tohto dohovoru a dodržiavať všetky opatrenia týkajúce sa ochrany a využívania prijaté na základe uvedeného dohovoru;

8.

„organizácia regionálnej hospodárskej integrácie“ organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie, na ktorú jej členské štáty preniesli právomoc nad záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, vrátane právomoci prijímať rozhodnutia záväzné pre jej členské štáty v súvislosti s týmito záležitosťami;

9.

„dohovor z roku 1949“ Dohovor medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou o ustanovení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky;

10.

„komisia“ Medziamerickú komisiu pre tropické tuniaky;

11.

„UNCLOS“ Dohovor OSN o morskom práve z 10. decembra 1982;

12.

„dohoda OSN o zásobách rýb z roku 1995“ Dohodu o implementácii ustanovení Dohovoru OSN o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní zásob druhov rýb, ktoré sa vyskytujú na viacerých miestach oceánov, a silne migrujúcich druhov rýb z roku 1995;

13.

„kódex správania“ Kódex správania pre zodpovedný rybolov prijatý na 28. zasadnutí Konferencie Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v októbri 1995;

14.

„AIDCP“ Dohodu o medzinárodnom programe na ochranu delfínov z 21. mája 1998.

Článok II

Cieľ

Cieľom tohto dohovoru je zabezpečiť dlhodobú ochranu a trvalo udržateľné využívanie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, v súlade s príslušnými pravidlami medzinárodných právnych predpisov.

Článok III

Oblasť uplatňovania dohovoru

Oblasť uplatňovania dohovoru („oblasť dohovoru“) zahŕňa oblasť Tichého oceánu ohraničenú pobrežím Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a týmito líniami:

i)

rovnobežka 50° severnej zemepisnej šírky od pobrežia Severnej Ameriky po jej priesečník s poludníkom 150° západnej zemepisnej dĺžky;

ii)

poludník 150° západnej zemepisnej dĺžky po jeho priesečník s rovnobežkou 50° južnej zemepisnej šírky

a

iii)

rovnobežka 50° južnej zemepisnej šírky po jej priesečník s pobrežím Južnej Ameriky.

ČASŤ II

OCHRANA A VYUŽÍVANIE ZÁSOB RÝB, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE DOHOVOR

Článok IV

Uplatňovanie preventívneho prístupu

1.   Členovia komisie uplatňujú na ochranu, riadenie a trvalo udržateľné využívanie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, priamo alebo prostredníctvom komisie preventívny prístup podľa príslušných ustanovení kódexu správania a/alebo dohody OSN o zásobách rýb z roku 1995.

2.   Členovia komisie musia byť obozretní predovšetkým v prípade, ak sú informácie neurčité, nespoľahlivé alebo neprimerané. Skutočnosť, že primerané vedecké informácie nie sú k dispozícii, nie je dôvodom na odloženie alebo neprijatie opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania.

3.   V prípade, že je stav cieľových zásob alebo necieľových alebo príbuzných, alebo závislých druhov znepokojujúci, členovia komisie podrobia tieto zásoby a druhy intenzívnejšiemu monitorovaniu, aby preskúmali ich stav a účinnosť opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania. Na základe dostupných nových vedeckých informácií tieto opatrenia pravidelne revidujú.

Článok V

Zlučiteľnosť opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania

1.   Žiadne ustanovenie tohto dohovoru sa nedotýka ani neoslabuje zvrchovanosť ani zvrchované práva pobrežných štátov v súvislosti so skúmaním a využívaním, ochranou a riadením živých morských zdrojov v oblastiach patriacich pod ich zvrchovanosť alebo národnú jurisdikciu podľa UNCLOS, ani právo všetkých štátov na zapojenie svojich štátnych príslušníkov do rybárskych aktivít na otvorených moriach v súlade s UNCLOS.

2.   Opatrenia týkajúce sa ochrany a využívania ustanovené v prípade otvorených morí a opatrenia prijaté pre oblasti spadajúce pod národnú jurisdikciu musia byť zlučiteľné, aby bolo možné zabezpečiť ochranu a využívanie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor.

ČASŤ III

MEDZIAMERICKÁ KOMISIA PRE TROPICKÉ TUNIAKY

Článok VI

Komisia

1.   Členovia komisie sa dohodli na zachovaní, vrátane všetkých jej aktív a pasív, a posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom z roku 1949.

2.   Komisia sa skladá zo sekcií pozostávajúcich z jedného (1) až štyroch (4) komisárov vymenovaných všetkými členmi, ktorých môžu sprevádzať odborníci a poradcovia, ktorých prítomnosť môže daný člen považovať za prospešnú.

3.   Komisia má právnu subjektivitu a v rámci svojich vzťahov s ostatnými medzinárodnými organizáciami a so svojimi členmi má takú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony, aká môže byť potrebná na výkon jej úloh a dosiahnutie jej cieľa v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi. Imunity a výsady komisie a jej úradníkov sú predmetom dohody medzi komisiou a príslušným členom.

4.   Ústredie komisie zostáva v San Diegu, štát Kalifornia, Spojené štáty americké.

Článok VII

Úlohy komisie

1.   Komisia vykonáva tieto úlohy, pričom prioritu priznáva tuniakom a tuniakom príbuzným druhom:

a)

podporuje, uskutočňuje a koordinuje vedecký výskum týkajúci sa prebytku zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a prípadne príbuzných alebo závislých druhov, ako aj ich biológie a biometrie v oblasti dohovoru a vplyvu prirodzených faktorov a činností človeka na populácie týchto zásob a druhov;

b)

prijíma normy zberu, overovania, včasnej výmeny a oznamovania údajov o love zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

c)

prijíma opatrenia, ktoré sa zakladajú na najlepších dostupných vedeckých dôkazoch, s cieľom zabezpečiť dlhodobú ochranu a trvalo udržateľné využívanie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a zachovať alebo obnoviť populácie ulovených druhov na úrovni prebytku, ktoré môžu prinášať maximálny trvalo udržateľný výnos, okrem iného aj stanovením celkového povoleného výlovu takýchto zásob rýb podľa rozhodnutia komisie a/alebo celkovej povolenej úrovne kapacít rybolovu a/alebo úrovne rybárskych aktivít pre oblasť dohovoru ako celku;

d)

stanovuje, či sa na základe najlepších dostupných vedeckých informácií špecifické zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, lovia v plnej alebo nadmernej miere a či by na základe uvedeného ohrozil nárast kapacít rybolovu a/alebo úrovne rybárskych aktivít ochranu týchto zásob;

e)

stanovuje rozsah, v súvislosti so zásobami uvedenými v písmene d) tohto odseku a na základe kritérií, ktoré komisia môže prijať alebo uplatňovať, do akého je možné vyjsť v ústrety novým členom komisie v ich rybárskych záujmoch, s prihliadnutím na príslušné medzinárodné normy a postupy;

f)

prijíma prípadné opatrenia a odporúčania týkajúce sa ochrany a využívania pre druhy, ktoré patria do toho istého ekosystému a na ktoré vplýva lov zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, alebo ktoré sú od týchto zásob závislé alebo sú im príbuzné, s cieľom zachovať alebo obnoviť populácie týchto druhov nad úroveň, na ktorej by ich reprodukcia mohla byť vážne ohrozená;

g)

prijíma vhodné opatrenia na zabránenie, zníženie a minimalizovanie odpadu, počtu rýb vrátených späť do mora, výlovu prostredníctvom strateného alebo vyradeného zariadenia, výlovu necieľových druhov (ryby a iné) a dosahu na príbuzné alebo závislé druhy, najmä ohrozené druhy;

h)

prijíma vhodné opatrenia s cieľom zabrániť nadmernému výlovu a nadmerným kapacitám rybolovu alebo ich eliminovať a zabezpečiť, aby úroveň rybárskych aktivít nepresahovala úroveň primeranú trvalo udržateľnému využívaniu zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

i)

vypracúva komplexný program zberu a monitorovania údajov, ktorý bude obsahovať prvky, ktoré komisia považuje za potrebné. Každý člen komisie môže v súlade s usmerneniami, ktoré prijala komisia, takisto realizovať svoj vlastný program;

j)

zabezpečuje, aby sa pri tvorbe opatrení, ktoré sa majú prijať na základe písmen a) až i) tohto odseku, náležite brala do úvahy potreba koordinácie a zlučiteľnosti s opatreniami prijatými na základe AIDCP;

k)

čo najviac podporuje vývoj a využívanie selektívnych, pre životné prostredie bezpečných a rentabilných rybárskych zariadení a techník a ostatných súvisiacich aktivít vrátane aktivít spojených okrem iného s transferom technológií a odborným vzdelávaním;

l)

vytvára prípadné kritériá a prijíma rozhodnutia o rozdeľovaní celkového povoleného výlovu alebo celkových povolených kapacít rybolovu, vrátane prepravnej kapacity, alebo úrovne rybárskych aktivít, s prihliadnutím na všetky príslušné faktory;

m)

uplatňuje preventívny prístup v súlade s ustanoveniami článku IV tohto dohovoru. V prípadoch, keď komisia prijme opatrenia na základe preventívneho prístupu, pričom nemá k dispozícii primerané vedecké informácie, ako sa stanovuje v článku IV ods. 2 tohto dohovoru, zaviaže sa čo najskôr získať vedecké informácie potrebné na zachovanie alebo úpravu týchto opatrení;

n)

podporuje uplatňovanie všetkých príslušných ustanovení kódexu správania a ostatných príslušných medzinárodných dokumentov, okrem iného aj medzinárodných akčných plánov, ktoré prijala FAO v rámci kódexu správania;

o)

vymenúva riaditeľa komisie;

p)

schvaľuje svoj pracovný program;

q)

schvaľuje svoj rozpočet v súlade s ustanoveniami článku XIV tohto dohovoru;

r)

schvaľuje účty pre uplynulé rozpočtové obdobie;

s)

prijíma alebo mení a dopĺňa svoje vlastné pravidlá a postupy, nariadenie o rozpočtových pravidlách a ostatné interné administratívne predpisy, ktoré môžu byť potrebné pri výkone jej úloh;

t)

preberá úlohy sekretariátu pre AIDCP s prihliadnutím na ustanovenia článku XIV ods. 3 tohto dohovoru;

u)

ustanovuje podriadené orgány, ktoré považuje za potrebné;

v)

prijíma akékoľvek iné opatrenia alebo odporúčania, pre ktoré boli podkladom príslušné informácie, vrátane najlepších dostupných vedeckých informácií, ktoré môžu byť potrebné na dosiahnutie cieľa tohto dohovoru, vrátane nediskriminačných a transparentných opatrení v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi, na zabránenie aktivitám, ktoré znižujú efektivitu opatrení na ochranu a využívanie prijatých komisiou, na boj proti nim a ich elimináciu.

2.   Komisia zamestnáva pracovníkov kvalifikovaných v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti tohto dohovoru, vrátane administratívnej, vedeckej a technickej oblasti, pod dohľadom riaditeľa a zabezpečuje, aby sa tento personál skladal z pracovníkov potrebných na účinné a efektívne vykonávanie tohto dohovoru. Komisia by mala vyberať čo najkvalifikovanejších pracovníkov a v primeranej miere by mala brať do úvahy význam náboru pracovníkov na rovnocennom základe s cieľom podporovať čo najširšie zastúpenie a účasť členov komisie.

3.   Pri vypracúvaní usmernenia pre pracovný program o vedeckých otázkach, ktoré majú riešiť vedeckí pracovníci, komisia zvažuje okrem iného poradenstvo, odporúčania a správy Vedeckého poradného výboru ustanoveného na základe článku XI tohto dohovoru.

Článok VIII

Zasadnutia komisie

1.   Riadne zasadnutia komisie sa konajú minimálne raz ročne, pričom miesto a dátum určuje komisia.

2.   V prípade potreby sa môžu konať aj mimoriadne zasadnutia komisie. Tieto zasadnutia sa zvolávajú na žiadosť minimálne dvoch členov komisie za predpokladu, že väčšina členov túto žiadosť podporí.

3.   Zasadnutia komisie sa konajú len v prípade existencie kvóra. Kvórum existuje, keď sú prítomné dve tretiny členov komisie. Toto pravidlo platí aj v prípade zasadnutí podriadených orgánov ustanovených na základe tohto dohovoru.

4.   Zasadnutia sa konajú v anglickom a španielskom jazyku a v týchto jazykoch sa vypracúvajú aj dokumenty komisie.

5.   Predsedu a podpredsedu volia členovia z rozdielnych zmluvných strán dohovoru, ak nie je rozhodnuté inak. Obaja úradníci sú volení na obdobie jedného (1) roka a vo funkcii zostávajú až do zvolenia svojich nástupcov.

Článok IX

Rozhodovanie

1.   Pokiaľ nie je ustanovené inak, komisia prijíma všetky rozhodnutia na zasadnutiach zvolaných podľa článku VIII tohto dohovoru na základe konsenzu členov komisie prítomných na danom zasadnutí.

2.   Rozhodnutia o prijatí zmien a doplnení tohto dohovoru a jeho príloh, ako aj o výzvach na pristúpenie k dohovoru podľa článku XXX písm. c) tohto dohovoru sa prijímajú na základe konsenzu všetkých zmluvných strán. V takýchto prípadoch predseda zasadnutia zabezpečí, aby každý člen komisie mal príležitosť vyjadriť svoj názor o navrhovaných rozhodnutiach, ktoré zmluvné strany zohľadňujú pri prijímaní konečného rozhodnutia.

3.   Konsenzus všetkých členov komisie sa vyžaduje pri prijímaní rozhodnutí o:

a)

prijatí a zmene a doplnení rozpočtu komisie a rozhodnutí, ktorými sa stanovuje forma a výška príspevku členov;

b)

záležitostiach uvedených v článku VII ods. 1 písm. l) tohto dohovoru.

4.   S prihliadnutím na rozhodnutia uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, ak sa zmluvná strana alebo prípadne člen komisie nezúčastní na danom zasadnutí a nezašle oznámenie v súlade s odsekom 6 tohto článku, oznámi riaditeľ tejto zmluvnej strane alebo členovi rozhodnutie prijaté na tomto zasadnutí. Ak do tridsiatich (30) dní od prijatia tohto oznámenia nedostane riaditeľ od tejto zmluvnej strany alebo člena odpoveď, bude sa vychádzať z toho, že sa táto strana alebo člen pripája ku konsenzu o danom rozhodnutí. Ak v rámci tejto 30-dňovej lehoty zmluvná strana alebo člen písomne odpovie, že sa nemôže pripojiť ku konsenzu o danom rozhodnutí, rozhodnutie nenadobudne účinnosť a komisia sa bude snažiť dosiahnuť konsenzus pri najbližšej príležitosti.

5.   Keď zmluvná strana alebo člen komisie, ktorý sa nezúčastnil na zasadnutí, riaditeľovi v súlade s odsekom 4 tohto článku oznámi, že sa nemôže pripojiť ku konsenzu o rozhodnutí prijatom na tomto zasadnutí, tento člen nebude môcť oponovať konsenzu v tej istej záležitosti, ak sa nezúčastní na ďalšom zasadnutí komisie, na ktorom bude táto záležitosť na programe rokovania.

6.   Ak sa člen komisie nemôže zúčastniť na zasadnutí komisie z dôvodu mimoriadnych a nepredvídateľných okolností, ktoré nemôže ovplyvniť:

a)

písomne oznámi túto skutočnosť riaditeľovi, pokiaľ možno pred začiatkom zasadnutia alebo inak pri najbližšej možnej príležitosti. Takéto oznámenie je účinné, akonáhle riaditeľ príslušnému členovi potvrdí jeho prijatie,

a

b)

následne a čo najskôr oznámi riaditeľ členovi všetky rozhodnutia prijaté na tomto zasadnutí v súlade s odsekom 1 tohto článku;

c)

môže do tridsiatich (30) dní od oznámenia uvedeného v písmene b) tohto odseku písomne riaditeľovi oznámiť, že sa nemôže pripojiť ku konsenzu o jednom alebo viacerých z týchto rozhodnutí. V takýchto prípadoch nenadobudnú príslušné rozhodnutia účinnosť a komisia sa bude snažiť dosiahnuť konsenzus pri najbližšej príležitosti.

7.   Rozhodnutia prijaté komisiou podľa tohto dohovoru sú záväzné pre všetkých členov štyridsaťpäť (45) dní po ich oznámení, pokiaľ nie je v tomto dohovore ustanovené inak alebo nie je inak dohodnuté v čase prijímania rozhodnutia.

Článok X

Výbor pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou

1.   Komisia ustanoví Výbor pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou, ktorý sa skladá zo zástupcov vymenovaných na tieto účely všetkými členmi komisie, ktorých môžu sprevádzať odborníci a poradcovia, ktorých prítomnosť môže daný člen považovať za prospešnú.

2.   Úlohy výboru sú ustanovené v prílohe 3 k tomuto dohovoru.

3.   Pri výkone svojich úloh môže výbor so súhlasom komisie konzultovať v prípade potreby akúkoľvek rybársku, technickú alebo vedeckú organizáciu s pôsobnosťou v oblastiach, ktorých sa týka táto konzultácia, a môže žiadať odborné poradenstvo, ktoré môže byť v danom prípade nevyhnutné.

4.   Výbor sa usiluje o prijatie svojich správ a odporúčaní formou konsenzu. Ak vo svojom úsilí dosiahnuť konsenzus neuspeje, uvedie sa táto skutočnosť spolu s názormi väčšiny aj menšiny v správach. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena výboru sa uvedú aj názory tohto člena na všetky alebo niektoré časti správ.

5.   Výbor zasadá minimálne raz ročne, prednostne pri príležitosti riadneho zasadnutia komisie.

6.   Výbor môže na žiadosť minimálne dvoch (2) členov komisie zvolať ďalšie zasadnutia za predpokladu, že väčšina členov túto žiadosť podporí.

7.   Výbor vykonáva svoje úlohy v súlade s rokovacím poriadkom, usmerneniami a smernicami, ktoré môže komisia prijať.

8.   Na podporu práce výboru pracovníci komisie:

a)

zhromažďujú informácie potrebné pre prácu výboru a vytvárajú databázy v súlade s postupmi ustanovenými komisiou;

b)

vypracúvajú štatistické analýzy, ktoré výbor považuje za potrebné pri výkone svojich úloh;

c)

pripravujú správy výboru;

d)

podávajú členom výboru všetky príslušné informácie, predovšetkým informácie stanovené v písm. a) ods. 8 tohto článku.

Článok XI

Vedecký poradný výbor

1.   Komisia ustanoví Vedecký poradný výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov vymenovaných všetkými členmi komisie, ktorí majú primeranú kvalifikáciu alebo príslušné skúsenosti v oblasti pôsobnosti výboru a ktorých môžu sprevádzať odborníci a poradcovia, ktorých prítomnosť môže daný člen považovať za prospešnú.

2.   Komisia môže vyzvať na účasť na práci výboru organizácie alebo osoby s uznávanými odbornými skúsenosťami v otázkach súvisiacich s prácou komisie.

3.   Úlohy výboru sú ustanovené v prílohe 4 k tomuto dohovoru.

4.   Výbor zasadá minimálne raz ročne, prednostne pred zasadnutím komisie.

5.   Výbor môže na žiadosť minimálne dvoch (2) členov komisie zvolať ďalšie zasadnutia za predpokladu, že väčšina členov túto žiadosť podporí.

6.   Riaditeľ pôsobí ako predseda výboru alebo môže výkon tejto úlohy so súhlasom komisie delegovať.

7.   Výbor sa usiluje o prijatie svojich správ a odporúčaní formou konsenzu. Ak vo svojom úsilí dosiahnuť konsenzus neuspeje, uvedie sa táto skutočnosť spolu so stanoviskami väčšiny aj menšiny v správach. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena výboru sa uvedú aj názory tohto člena na všetky alebo niektoré časti správ.

Článok XII

Administratíva

1.   Komisia v súlade s prijatým rokovacím poriadkom a s prihliadnutím na všetky kritériá v ňom ustanovené vymenuje riaditeľa s dlhoročnou a všeobecne uznávanou kompetenciou v oblasti pôsobnosti tohto dohovoru, najmä pokiaľ ide o vedecké, technické a administratívne aspekty, ktorý sa zodpovedá komisii a ktorého môže komisia na základe svojho zváženia zosadiť. Funkčné obdobie riaditeľa je štvorročné (4), pričom riaditeľ môže byť na základe rozhodnutia komisie opätovne vymenovaný aj viackrát.

2.   Úlohy riaditeľa sú:

a)

pripravovať plány a programy výskumu pre komisiu;

b)

pripravovať odhady rozpočtu pre komisiu;

c)

povoliť vyplácanie finančných prostriedkov na implementáciu schváleného pracovného programu a rozpočtu komisiou a účtovanie takto použitých finančných prostriedkov;

d)

vymenúvať, prepúšťať a riadiť administratívnych, vedeckých, technických a iných pracovníkov potrebných pri výkone úloh komisie v súlade s rokovacím poriadkom prijatým komisiou;

e)

ak je to vhodné pre účinné fungovanie komisie, vymenovať koordinátora vedeckého výskumu v súlade s písm. d) ods. 2 tohto článku, na ktorého pracovnú činnosť dohliada riaditeľ, ktorý koordinátora vedeckého výskumu poverí úlohami a povinnosťami, ktoré považuje za vhodné;

f)

dojednávať prípadnú spoluprácu s inými organizáciami alebo jednotlivcami, ak je to potrebné pre výkon úloh komisie;

g)

koordinovať prácu komisie s prácou organizácií a jednotlivcov, s ktorými dojednal spoluprácu;

h)

vypracúvať administratívne, vedecké a iné správy pre komisiu;

i)

pripravovať návrhy programu rokovania na zasadnutia komisie a jej podriadených orgánov a zvolávať tieto zasadnutia v spolupráci s členmi komisie a s prihliadnutím na ich návrhy, ako aj zabezpečovať administratívnu a technickú podporu pre tieto zasadnutia;

j)

zabezpečiť uverejňovanie a šírenie opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania, ktoré prijala komisia a ktoré sú platné, a pokiaľ je to možné aj uchovávanie a šírenie záznamov iných uplatniteľných opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania, ktoré prijali členovia komisie a ktoré sú platné v oblasti dohovoru;

k)

zabezpečiť uchovávanie záznamu o plavidlách loviacich v oblasti dohovoru, pre ktorý ako podklad slúžia okrem iného informácie poskytnuté komisii podľa prílohy 1 k tomuto dohovoru, ako aj pravidelné poskytovanie informácií obsiahnutých v tomto zázname všetkým členom komisie a na vyžiadanie aj ktorémukoľvek členovi individuálne;

l)

pôsobiť ako právny zástupca komisie;

m)

vykonávať iné úlohy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinnej a efektívnej pracovnej činnosti komisie, a takisto úlohy, ktorými ho komisia môže poveriť.

3.   Pri plnení svojich úloh nekonajú riaditeľ ani pracovníci komisie takým spôsobom, ktorý by mohol byť nezlučiteľný s ich postavením alebo s cieľom a ustanoveniami tohto dohovoru, ani nemajú žiadne finančné záujmy na aktivitách, ako je napr. vyšetrovanie a výskum, skúmanie, využívanie, spracovanie a uvádzanie zásob rýb na trh, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor. V čase, keď sú zamestnaní komisiou a aj potom takisto uchovávajú všetky dôverné informácie, ktoré získali alebo ku ktorým mali prístup počas ich zamestnania, ako dôverné.

Článok XIII

Vedeckí pracovníci

Vedeckí pracovníci vykonávajú svoju pracovnú činnosť pod dohľadom riaditeľa a koordinátora vedeckého výskumu, ak bol vymenovaný v súlade s článkom XII ods. 2 písm. d) a e) tohto dohovoru, a plnia tieto úlohy, pričom prioritu priznávajú tuniakom a tuniakom príbuzným druhom:

a)

riadia projekty vedeckého výskumu a ostatné výskumné aktivity schválené komisiou v súlade s pracovnými plánmi prijatými na tieto účely;

b)

poskytujú komisii prostredníctvom riaditeľa vedecké poradenstvo a odporúčania na podporu pri formulovaní opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania a iných príslušných záležitostí, po porade s Vedeckým poradným výborom, okrem prípadov, v ktorých by mal riaditeľ z časových dôvodov obmedzené možnosti poskytnúť komisii takéto poradenstvo alebo odporúčania včas;

c)

poskytujú Vedeckému poradnému výboru informácie potrebné na výkon úloh bližšie určených v prílohe 4 k tomuto dohovoru;

d)

poskytujú komisii prostredníctvom riaditeľa odporúčania pre vedecký výskum na podporu pri úlohách komisie v súlade s článkom VII ods. 1 písm. a) tohto dohovoru;

e)

zhromažďujú a analyzujú informácie týkajúce sa súčasných a minulých podmienok a trendov populácií zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

f)

poskytujú komisii prostredníctvom riaditeľa navrhované normy zberu, overovania, včasnej výmeny a oznamovania údajov o love zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

g)

zhromažďujú štatistické údaje a všetky druhy správ o úlovkoch zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a aktivitách plavidiel v oblasti dohovoru, ako aj všetky iné príslušné informácie o love takýchto zásob vrátane prípadných sociálnych a hospodárskych aspektov;

h)

študujú a hodnotia informácie o metódach a postupoch na uchovanie a zvýšenie zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

i)

uverejňujú alebo inak šíria správy o svojich zisteniach a ostatné správy, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, ako aj vedecké, štatistické a iné údaje o love zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, pričom sa zabezpečí dôvernosť v zhode s ustanoveniami článku XXII tohto dohovoru;

j)

vykonávajú iné úlohy a povinnosti, ktorými môžu byť poverení.

Článok XIV

Rozpočet

1.   Komisia každý rok prijíma svoj rozpočet na nasledujúci rok v súlade s článkom IX ods. 3 tohto dohovoru. Pri určovaní veľkosti rozpočtu berie komisia náležite do úvahy zásadu rentability.

2.   Riaditeľ predkladá komisii na zváženie podrobný návrh ročného rozpočtu, v ktorom sa definujú vyplatené čiastky z príspevkov uvedených v článku XV ods. 1 a ods. 3 tohto dohovoru.

3.   Komisia vedie samostatné účty pre aktivity vykonávané na základe tohto dohovoru a AIDCP. V rozpočte komisie sa špecifikujú služby, ktoré sa majú poskytovať pre AIDCP, a zodpovedajúce odhadované náklady. Pred rokom, v ktorom sa majú služby poskytovať, predkladá riaditeľ zasadnutiu zmluvných strán AIDCP na schválenie odhady týchto služieb a nákladov s nimi súvisiacich zodpovedajúce úlohám, ktoré sa majú vykonávať podľa uvedenej dohody.

4.   Účty komisie sú predmetom nezávislého ročného finančného auditu.

Článok XV

Príspevky

1.   Výška príspevku každého člena komisie do rozpočtu sa stanovuje v súlade so schémou, ktorú komisia prijme, prípadne zmení a doplní, v súlade s článkom IX ods. 3 tohto dohovoru. Schéma, ktorú komisia prijme, musí byť transparentná a rovnocenná pre všetkých členov a uvedie sa v nariadení o rozpočtových pravidlách komisie.

2.   Príspevky schválené podľa ustanovení odseku 1 tohto článku uľahčujú pracovnú činnosť komisie a v zodpovedajúcej lehote pokrývajú ročný rozpočet prijatý v súlade s článkom XIV ods. 1 tohto dohovoru.

3.   Komisia zriadi fond, v ktorom sa budú sústreďovať dobrovoľné príspevky na výskum a ochranu zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a prípadne aj príbuzných alebo závislých druhov, ako aj na ochranu morského prostredia.

4.   Napriek ustanoveniam článku IX tohto dohovoru, pokiaľ komisia nerozhodne inak, nemá člen komisie, ak mešká s vyplatením svojho príspevku čiastkou rovnakou alebo vyššou ako celkové príspevky, ktoré mal splatiť v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch, právo zúčastňovať sa na rozhodovaní v komisii, pokiaľ si nesplní povinnosti podľa tohto článku.

5.   Každý člen komisie si sám hradí svoje výdavky, ktoré mu vznikajú v súvislosti s účasťou na zasadnutiach komisie a jej podriadených orgánov.

Článok XVI

Transparentnosť

1.   Komisia vo svojom rozhodovacom procese a ostatných aktivitách podporuje transparentnosť pri implementácii tohto dohovoru okrem iného prostredníctvom:

a)

šírenia príslušných informácií, ktoré nemajú dôverný charakter, verejnosti

a

b)

prípadne aj uľahčovania konzultácií s mimovládnymi organizáciami, zástupcami rybného hospodárstva, najmä rybárskej flotily, a ostatnými zainteresovanými orgánmi a jednotlivcami, ako aj prostredníctvom uľahčovania ich účinnej účasti.

2.   Zástupcovia nezmluvných strán, príslušných medzivládnych organizácií a mimovládnych organizácií vrátane environmentálnych organizácií s uznávanými skúsenosťami v oblastiach, ktoré spadajú do právomoci komisie, ako aj odvetvia na produkciu tuniakov ktoréhokoľvek člena komisie, ktorý pôsobí v oblasti dohovoru, najmä rybárskej flotily na lov tuniakov, majú možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie a jej podriadených orgánov ako pozorovatelia alebo prípadne v inej funkcii, v súlade so zásadami a kritériami ustanovenými v prílohe 2 k tomuto dohovoru, ako aj inými zásadami a kritériami, ktoré môže komisia prijať. Títo účastníci majú včasný prístup k príslušným informáciám, s výhradou rokovacieho poriadku a pravidiel dôvernosti prístupu k týmto informáciám, ktoré môže komisia prijať.

ČASŤ IV

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV KOMISIE

Článok XVII

Práva štátov

Žiadne ustanovenie tohto dohovoru sa nemôže vykladať spôsobom, ktorým by boli dotknuté alebo by sa ním narúšali zvrchovanosť, zvrchované práva alebo jurisdikcia vykonávané ktorýmkoľvek štátom v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi, ako aj jeho pozícia či názory v otázkach morského práva.

Článok XVIII

Implementácia, dodržiavanie a presadzovanie predpisov vykonávané zmluvnými stranami

1.   Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie implementácie tohto dohovoru a akýchkoľvek opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých na základe tohto dohovoru, ako aj na zabezpečenie súladu s nimi, vrátane prijatia potrebných zákonov a iných právnych predpisov.

2.   S výhradou ustanovení článku XXII tohto dohovoru a v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý vypracuje a prijme komisia, poskytuje každá zmluvná strana komisii všetky informácie, ktoré môžu byť nevyhnutné pre plnenie cieľov tohto dohovoru, vrátane štatistických a biologických informácií a informácií o jej rybárskych aktivitách v oblasti dohovoru, a prípadne aj informácie o akciách podniknutých na implementáciu opatrení prijatých v súlade s týmto dohovorom, kedykoľvek o ne komisia požiada.

3.   Každá zmluvná strana bezodkladne informuje prostredníctvom riaditeľa Výbor pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou zriadený na základe ustanovení článku X tohto dohovoru o:

a)

právnych a správnych ustanoveniach vrátane ustanovení o priestupkoch a sankciách, ktoré sú uplatniteľné v súvislosti s dodržiavaním opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých komisiou;

b)

akciách podniknutých na zabezpečenie súladu s opatreniami týkajúcimi sa ochrany a využívania prijatými komisiou, vrátane prípadnej analýzy jednotlivých prípadov a konečného prijatého rozhodnutia.

4.   Každá zmluvná strana:

a)

povolí využívanie a s výhradou akýchkoľvek uplatniteľných pravidiel dôvernosti aj šírenie príslušných informácií, ktoré zaznamenali pozorovatelia komisie alebo národného programu na palube;

b)

zabezpečí, aby vlastníci a/alebo kapitáni plavidiel umožnili komisii v súlade s rokovacím poriadkom prijatým komisiou na tieto účely zhromažďovať a analyzovať informácie potrebné na vykonávania úloh Výboru pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou;

c)

predkladá každých šesť mesiacov komisii správu o aktivitách jej plavidiel loviacich tuniaky a všetky ostatné informácie potrebné pre prácu Výboru pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou.

5.   Každá zmluvná strana prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby plavidlá, ktoré pôsobia vo vodách pod jej národnou jurisdikciou, dodržiavali tento dohovor a opatrenia prijaté na základe tohto dohovoru.

6.   Každá zmluvná strana, ktorá má dôvod veriť, že plavidlo plávajúce pod vlajkou iného štátu vykonáva alebo vykonávalo aktivity, ktoré znižujú efektivitu opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých pre oblasť dohovoru, upozorní na túto skutočnosť príslušný vlajkový štát a môže na ňu prípadne upozorniť aj komisiu. Príslušná zmluvná strana predloží vlajkovému štátu kompletný dôkazový materiál a komisii môže poskytnúť zhrnutie týchto dôkazov. Komisia nepodáva tieto informácie ďalej, kým nemá vlajkový štát príležitosť na to, aby v primeranej lehote zaujal k predloženým obvineniam a dôkazom stanovisko, prípadne podal námietky.

7.   Každá zmluvná strana uskutoční na žiadosť komisie alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej strany po získaní príslušných informácií o tom, že určité plavidlo pod jej jurisdikciou vykonáva alebo vykonávalo aktivity, ktoré narúšajú opatrenia prijaté na základe tohto dohovoru, dôkladné vyšetrovanie, pričom v prípade potreby postupuje v súlade s vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a čo najskôr informuje komisiu a prípadne aj druhú zmluvnú stranu o výsledkoch svojho vyšetrovania a podniknutých akciách.

8.   Každá zmluvná strana uplatňuje v súlade s vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a spôsobom zodpovedajúcim medzinárodným právnym predpisom dostatočne prísne sankcie, aby zaručila efektívne dodržiavanie ustanovení tohto dohovoru a opatrení prijatých na základe tohto dohovoru a aby zodpovedným odoprela akékoľvek výhody z ich nezákonných aktivít, prípadne zamietla, pozastavila platnosť alebo odňala povolenie loviť ryby.

9.   Zmluvné strany, ktorých pobrežie hraničí s oblasťou dohovoru alebo ktorých plavidlá lovia zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, alebo na ktorých území sa úlovok vykladá a spracúva, spolupracujú s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto dohovoru a uplatňovanie opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých komisiou, v prípade potreby aj formou prijímania opatrení a programov spolupráce.

10.   Ak komisia zistí, že plavidlá loviace ryby v oblasti dohovoru vykonávajú alebo vykonávali aktivity, ktoré znižujú efektivitu opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých komisiou alebo ich iným spôsobom narúšajú, môžu zmluvné strany na základe odporúčaní prijatých komisiou a v súlade s týmto dohovorom a medzinárodnými právnymi predpismi podniknúť akciu s cieľom zabrániť týmto plavidlám vo vykonávaní takýchto aktivít, pokým vlajkový štát nepodnikne vhodnú akciu s cieľom zabezpečiť, aby dané plavidlá nepokračovali v týchto aktivitách.

Článok XIX

Implementácia, dodržiavanie a presadzovanie predpisov vykonávané rybárskymi subjektmi

Článok XVIII tohto dohovoru sa vzťahuje mutatis mutandis na rybárske subjekty, ktoré sú členmi komisie.

Článok XX

Povinnosti vlajkových štátov

1.   Každá zmluvná strana prijme v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie toho, aby plavidlá plávajúce pod jej vlajkou dodržiavali ustanovenia tohto dohovoru a opatrenia týkajúce sa ochrany a využívania prijaté na základe tohto dohovoru a aby tieto plavidlá nevykonávali žiadne aktivity, ktoré znižujú efektivitu týchto opatrení.

2.   Žiadna zmluvná strana nepovolí, aby sa plavidlo oprávnené plávať pod jej vlajkou používalo pri love zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, pokiaľ ju na to neoprávnil(-i) príslušný(-é) orgán(-y) danej zmluvnej strany. Zmluvná strana povolí používanie plavidiel plávajúcich pod jej vlajkou pri love rýb v oblasti dohovoru len v prípade, ak je schopná plniť si efektívne v súvislosti s týmito plavidlami svoje povinnosti v rámci tohto dohovoru.

3.   Okrem povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku prijme každá zmluvná strana opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie toho, aby plavidlá plávajúce pod jej vlajkou nelovili ryby v oblastiach, ktoré spadajú pod zvrchovanosť alebo národnú jurisdikciu ktoréhokoľvek iného štátu v oblasti dohovoru, bez príslušnej licencie, povolenia alebo oprávnenia vydaného príslušnými orgánmi tohto štátu.

Článok XXI

Povinnosti rybárskych subjektov

Článok XX tohto dohovoru sa vzťahuje mutatis mutandis na rybárske subjekty, ktoré sú členmi komisie.

ČASŤ V

DÔVERNOSŤ

Článok XXII

Dôvernosť

1.   Komisia vypracuje pravidlá dôvernosti pre všetky orgány a jednotlivcov, ktorí majú prístup k informáciám na základe tohto dohovoru.

2.   Napriek všetkým pravidlám dôvernosti, ktoré sa môžu prijať v súlade s odsekom 1 tohto článku, môže ktorákoľvek osoba s prístupom k takýmto dôverným informáciám zverejniť tieto informácie v súvislosti so súdnym alebo správnym konaním, ak o to požiada príslušný zainteresovaný orgán.

ČASŤ VI

SPOLUPRÁCA

Článok XXIII

Spolupráca a pomoc

1.   Komisia sa usiluje prijať opatrenia týkajúce sa technickej pomoci, transferu technológií, odborného vzdelávania a ostatných foriem spolupráce, pomáhať rozvojovým krajinám, ktoré sú členmi komisie, pri plnení ich povinností v rámci tohto dohovoru, ako aj zvýšiť ich schopnosť rozvíjať rybné hospodárstvo pod svojou národnou jurisdikciou a trvalo sa zúčastňovať na rybolove na otvorených moriach.

2.   Členovia komisie uľahčujú a podporujú túto spoluprácu, predovšetkým finančnú a technickú, ako aj transfer technológií, čo môže byť potrebné na efektívnu implementáciu odseku 1 tohto článku.

Článok XXIV

Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami

1.   Komisia spolupracuje so subregionálnymi, s regionálnymi aj celosvetovými rybárskymi organizáciami a inštitúciami a po dohode s týmito organizáciami a inštitúciami zriaďuje v prípade potreby príslušné orgány, ako sú napr. poradné výbory, na účely podpory pri dosahovaní cieľa tohto dohovoru, získania najlepších dostupných vedeckých informácií a zabránenia duplicite ich pracovných činností.

2.   Komisia prijme po dohode s príslušnými organizáciami alebo inštitúciami pravidlá pracovnej činnosti orgánov zriadených v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.   Keď sa oblasť dohovoru prekrýva s regulačnou oblasťou inej rybárskej organizácie, komisia spolupracuje s touto organizáciou, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľa tohto dohovoru. Prostredníctvom konzultácií alebo iných dojednaní sa preto komisia usiluje dohodnúť sa s druhou organizáciou na prijatí príslušných opatrení, ako sú napr. opatrenia na zabezpečenie harmonizácie a zlučiteľnosti opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých komisiou a touto organizáciou alebo ktorými sa ustanovuje, aby komisia alebo prípadne daná organizácia zabránili v príslušnej oblasti prijímaniu opatrení v súvislosti s druhmi, ktoré reguluje druhá strana.

4.   Ustanovenia odseku 3 tohto článku sa v prípade potreby vzťahujú na zásoby rýb, ktoré migrujú cez oblasti spadajúce do právomoci komisie a inej organizácie alebo organizácií či inštitúcií.

ČASŤ VII

RIEŠENIE SPOROV

Článok XXV

Riešenie sporov

1.   Členovia komisie spolupracujú v snahe predísť sporom. Každý člen môže vo veci výkladu alebo uplatňovania ustanovení tohto dohovoru konzultovať s jedným alebo viacerými členmi akýkoľvek spor, aby čo najrýchlejšie dosiahli uspokojivé riešenie pre všetkých.

2.   Ak sa v primeranej lehote spor v rámci takejto konzultácie nevyrieši, príslušní členovia sa medzi sebou čo najskôr poradia v snahe vyriešiť daný spor pokojne v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi.

3.   V prípadoch, keď dvaja alebo viacerí členovia komisie stanovia, že ich spor je technickej povahy a že ho nie sú schopní vyriešiť medzi sebou, môžu daný spor po vzájomnej dohode postúpiť nezáväznej skupine odborníkov zriadenej ad hoc v rámci komisie v súlade s postupmi, ktoré na tieto účely prijala komisia. Táto skupina potom rokuje s príslušnými členmi a usiluje sa spor urýchlene vyriešiť bez toho, aby sa musel uplatniť záväzný postup riešenia sporov.

ČASŤ VIII

NEČLENOVIA

Článok XXVI

Nečlenovia

1.   Komisia a jej členovia odporúčajú všetkým štátom a organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie uvedeným v článku XXVII tohto dohovoru a prípadne aj rybárskym subjektom uvedeným v článku XXVIII tohto dohovoru, ktoré nie sú členmi komisie, aby sa stali členmi alebo aby prijali zákony a iné právne predpisy, ktoré sú v súlade s týmto dohovorom.

2.   Členovia komisie si priamo alebo prostredníctvom komisie vymieňajú medzi sebou informácie o aktivitách plavidiel nečlenov, ktoré narúšajú efektivitu tohto dohovoru.

3.   Komisia a jej členovia spolupracujú v súlade s týmto dohovorom a medzinárodnými právnymi predpismi, aby spoločne plavidlám nečlenov zabránili vykonávať aktivity, ktoré narúšajú efektivitu tohto dohovoru. Členovia preto okrem iného upozorňujú nečlenov na takéto aktivity ich plavidiel.

ČASŤ IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXVII

Podpis

1.   Tento dohovor je otvorený na podpis vo Washingtone pre:

a)

zmluvné strany dohovoru z roku 1949;

b)

štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru z roku 1949, s pobrežím hraničiacim s oblasťou dohovoru,

a

c)

štáty a organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru z roku 1949 a ktorých plavidlá lovia alebo lovili zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, kedykoľvek v priebehu štyroch rokov pred prijatím tohto dohovoru a ktoré sa zúčastnili na dojednávaní tohto dohovoru,

a

d)

iné štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru z roku 1949 a ktorých plavidlá lovia alebo lovili zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, kedykoľvek v priebehu štyroch rokov pred prijatím tohto dohovoru, po porade so zmluvnými stranami dohovoru z roku 1949,

od 14. novembra 2003 do 31. decembra 2004.

2.   Pre organizácie regionálnej hospodárskej integrácie uvedené v odseku 1 tohto článku platí, že členský štát týchto organizácií môže podpísať tento dohovor len vtedy, ak zastupuje územie ležiace mimo územnej pôsobnosti zmluvy o založení danej organizácie, a za predpokladu, že sa účasť tohto členského štátu obmedzí len na zastupovanie záujmov tohto územia.

Článok XXVIII

Rybárske subjekty

1.   Každý rybársky subjekt, ktorého plavidlá lovia alebo lovili zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, kedykoľvek v priebehu štyroch rokov pred prijatím tohto dohovoru, môže vyjadriť svoj pevný záväzok riadiť sa podmienkami tohto dohovoru a dodržiavať všetky opatrenia týkajúce sa ochrany a využívania prijaté na základe uvedeného dohovoru tým, že:

a)

v priebehu obdobia uvedeného v článku XXVII ods. 1 tohto dohovoru podpíše dokument navrhnutý na tieto účely v súlade s rezolúciou, ktorú má prijať komisia na základe dohovoru z roku 1949,

a/alebo

b)

v priebehu uvedeného obdobia alebo po ňom predloží depozitárovi písomné oznámenie v súlade s rezolúciou, ktorú má prijať komisia na základe dohovoru z roku 1949. Depozitár bezodkladne predloží kópiu tohto oznámenia všetkým signatárom a zmluvným stranám.

2.   Záväzok vyjadrený podľa odseku 1 tohto článku je účinný odo dňa uvedeného v článku XXXI ods. 1 tohto dohovoru alebo dňom písomného oznámenia uvedeného v odseku 1 tohto článku, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

3.   Každý uvedený rybársky subjekt môže vyjadriť svoj pevný záväzok riadiť sa podmienkami tohto dohovoru, ktorý je možné zmeniť a doplniť na základe článku XXXIV alebo článku XXXV tohto dohovoru, tým, že depozitárovi predloží príslušné písomné oznámenie v súlade s rezolúciou uvedenou v odseku 1 tohto článku.

4.   Záväzok vyjadrený podľa odseku 3 tohto článku je účinný odo dňa uvedeného v článku XXXIV ods. 3 a článku XXXV ods. 4 tohto dohovoru alebo dňom písomného oznámenia uvedeného v odseku 3 tohto článku, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok XXIX

Ratifikácia, prijatie alebo schválenie

Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu zo strany signatárov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Článok XXX

Pristúpenie

Tento dohovor zostáva otvorený na pristúpenie pre všetky štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie:

a)

ktoré spĺňajú požiadavky článku XXVII tohto dohovoru

alebo

b)

ktorých plavidlá lovia zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, po porade so zmluvnými stranami,

alebo

c)

ktoré sú iným spôsobom vyzvané na základe rozhodnutia zmluvných strán pristúpiť k dohovoru.

Článok XXXI

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento dohovor nadobúda platnosť pätnásť (15) mesiacov po tom, ako sa u depozitára uloží siedma listina ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia zmluvných strán k dohovoru z roku 1949, ktoré boli zmluvnými stranami uvedeného dohovoru ku dňu otvorenia tohto dohovoru na podpis.

2.   Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru nadobudne tento dohovor vo vzťahu k všetkým štátom alebo organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré spĺňajú požiadavky článku XXVII alebo článku XXX, platnosť pre uvedené štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie tridsiatym (30.) dňom po uložení ich listín ratifikácie, prijatia, schválenia alebo prístupu.

3.   Pokiaľ ide o vzťahy medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru a dohovoru z roku 1949, má tento dohovor po nadobudnutí platnosti prednosť pred dohovorom z roku 1949.

4.   Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru zostávajú opatrenia týkajúce sa ochrany a využívania a ostatné dojednania prijaté komisiou na základe dohovoru z roku 1949 v účinnosti dovtedy, kým nestratia účinnosť, nie sú ukončené na základe rozhodnutia komisie alebo nie sú nahradené inými opatreniami alebo dojednaniami prijatými podľa tohto dohovoru.

5.   Ak po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru nevyjadrí zmluvná strana dohovoru z roku 1949 súhlas byť viazaná týmto dohovorom, považuje sa to za skutočnosť, že zostáva členom komisie dovtedy, kým sa nerozhodne zrušiť svoje členstvo v komisii, pričom to písomne oznámi depozitárovi pred nadobudnutím platnosti tohto dohovoru.

6.   Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru pre všetky zmluvné strany dohovoru z roku 1949 sa dohovor z roku 1949 považuje za ukončený v súlade s príslušnými pravidlami medzinárodných právnych predpisov uvedenými v článku 59 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.

Článok XXXII

Predbežné vykonávanie

1.   Štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré spĺňajú požiadavky článku XXVII alebo článku XXX tohto dohovoru, môžu v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi vykonávať tento dohovor predbežne, pričom to písomne oznámia depozitárovi. Predbežné vykonávanie sa začne dňom nadobudnutia platnosti tohto dohovoru alebo dňom doručenia tohto oznámenia depozitárovi, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

2.   Predbežné vykonávanie tohto dohovoru zo strany štátov alebo organizácií regionálnej hospodárskej integrácie uvedených v odseku 1 tohto článku sa skončí po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru pre tieto štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie alebo po tom, ako depozitárovi tieto štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie oznámia svoj úmysel ukončiť predbežné vykonávanie tohto dohovoru.

Článok XXXIII

Výhrady

K tomuto dohovoru nie je možné vzniesť žiadne výhrady.

Článok XXXIV

Zmeny a doplnenia

1.   Každý člen komisie môže navrhnúť zmeny a doplnenia dohovoru tým, že predloží riaditeľovi znenie navrhovaných zmien a doplnení minimálne šesťdesiat (60) dní pred zasadnutím komisie. Riaditeľ bezodkladne predloží kópiu tohto znenia všetkým ostatným členom.

2.   Zmeny a doplnenia dohovoru sa prijímajú v súlade s článkom IX ods. 2 tohto dohovoru.

3.   Zmeny a doplnenia tohto dohovoru nadobúdajú účinnosť deväťdesiat (90) dní po tom, čo všetky strany dohovoru v čase schválenia zmien a doplnení uložili u depozitára svoje listiny ratifikácie, prijatia alebo schválenia týchto zmien a doplnení.

4.   Štáty alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré sa po nadobudnutí účinnosti zmien a doplnení tohto dohovoru alebo jeho príloh stanú zmluvnými stranami tohto dohovoru, sa považujú za zmluvné strany dohovoru v znení zmien a doplnení.

Článok XXXV

Prílohy

1.   Prílohy k tomuto dohovoru tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, a ak nie je výslovne ustanovené inak, odkaz na tento dohovor zahŕňa odkaz na jeho prílohy.

2.   Každý člen komisie môže navrhnúť zmeny a doplnenia prílohy k dohovoru tým, že predloží riaditeľovi znenie navrhovaných zmien a doplnení minimálne šesťdesiat (60) dní pred zasadnutím komisie. Riaditeľ bezodkladne predloží kópiu tohto znenia všetkým ostatným členom.

3.   Zmeny a doplnenia príloh sa prijímajú v súlade s článkom IX ods. 2 tohto dohovoru.

4.   Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zmeny a doplnenia prílohy nadobúdajú účinnosť pre všetkých členov komisie deväťdesiat (90) dní po ich prijatí podľa odseku 3 tohto článku.

Článok XXXVI

Odstúpenie

1.   Každá zmluvná strana môže odstúpiť kedykoľvek po dvanástich (12) mesiacoch odo dňa, keď pre ňu tento dohovor nadobudol platnosť, pričom depozitárovi podá písomné oznámenie o odstúpení. Depozitár o odstúpení informuje ostatné zmluvné strany do tridsiatich (30) dní doručenia tohto oznámenia. Odstúpenie nadobúda účinnosť šesť (6) mesiacov po doručení tohto oznámenia depozitárovi.

2.   Tento článok sa vzťahuje mutatis mutandis na všetky rybárske subjekty vzhľadom na ich záväzok podľa článku XXVIII tohto dohovoru.

Článok XXXVII

Depozitár

Pôvodné texty tohto dohovoru sa uložia u vlády Spojených štátov amerických, ktoré zašlú jeho overené kópie jeho signatárom a zmluvným stranám, ako aj generálnemu tajomníkovi OSN na registráciu a uverejnenie podľa článku 102 Charty OSN.

NA DÔKAZ TOHO podpísali riadne splnomocnení zástupcovia svojich vlád tento dohovor.

VO Washingtone dňa 14. novembra 2003 vo francúzskom, anglickom a španielskom a jazyku, pričom všetky tri texty v týchto jazykoch sú rovnako autentické.

PRÍLOHA 1

Usmernenia a kritériá na vyhotovenie záznamov o plavidlách

1.

Každá zmluvná strana uchováva podľa článku XII ods. 2 písm. k) tohto dohovoru záznam plavidiel oprávnených plávať pod jej vlajkou a loviť v oblasti dohovoru zásoby rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a zabezpečuje, aby boli pre všetky takéto plavidlá uvedené v danom zázname tieto informácie:

a)

názov plavidla, registračné číslo, predchádzajúce názvy (ak sú známe) a prístav registrácie;

b)

fotografia plavidla s jeho registračným číslom;

c)

meno a adresa vlastníka alebo vlastníkov;

d)

prípadne meno a adresa prevádzkovateľa(-ov) a/alebo manažér(-ov);

e)

prípadná predchádzajúca vlajka (ak je známa);

f)

prípadný medzinárodný rádiový volací znak;

g)

miesto a dátum postavenia;

h)

typ plavidla;

i)

typ metód rybolovu;

j)

dĺžka, šírka a bočná výška;

k)

hrubá tonáž;

l)

výkon hlavného motora alebo motorov;

m)

druh oprávnenia na rybolov udeleného vlajkovým štátom;

n)

druh a kapacita mraziarenských miestností, počet a kapacita ložného priestoru pre ryby.

2.

Komisia môže na základe dĺžky alebo iných vlastností plavidiel rozhodnúť o ich vyňatí z požiadaviek odseku 1 tejto prílohy.

3.

Každá zmluvná strana predloží v súlade s postupmi ustanovenými komisiou riaditeľovi informácie uvedené v odseku 1 tejto prílohy a bezodkladne mu oznámi všetky zmeny týchto informácií.

4.

Každá zmluvná strana riaditeľa bezodkladne informuje aj o:

a)

všetkých doplneniach záznamu;

b)

vypusteniach zo záznamu z dôvodu:

i)

dobrovoľného vzdania sa alebo neobnovenia rybárskeho oprávnenia zo strany vlastníka alebo prevádzkovateľa plavidla;

ii)

stiahnutia rybárskeho oprávnenia vydaného plavidlu v súlade s článkom XX ods. 2 tohto dohovoru;

iii)

skutočnosti, že plavidlo už nie je oprávnené plávať pod jej vlajkou;

iv)

likvidácie, vyradenia z prevádzky alebo straty plavidla

a

v)

akéhokoľvek iného dôvodu,

pričom upresní, ktorý z uvedených dôvodov prichádza do úvahy.

5.

Táto príloha sa vzťahuje mutatis mutandis na rybárske subjekty, ktoré sú členmi komisie.

PRÍLOHA 2

Zásady a kritériá účasti pozorovateľov na zasadnutiach komisie

1.

Riaditeľ pozýva na zasadnutia komisie zvolané podľa článku VIII tohto dohovoru medzivládne organizácie, ktorých pracovná činnosť je relevantná pre implementáciu tohto dohovoru, ako aj nezmluvné strany zainteresované do ochrany a trvalo udržateľného využívania zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, ktoré o to požiadajú.

2.

Mimovládne organizácie (MVO) uvedené v článku XVI ods. 2 tohto dohovoru sú oprávnené zúčastňovať sa ako pozorovatelia na všetkých zasadnutiach komisie a jej podriadených orgánov zvolaných podľa článku VIII tohto dohovoru, okrem zasadnutí týkajúcich sa výkonných porád alebo zasadnutí vedúcich delegácií.

3.

Každá MVO, ktorá si želá zúčastniť sa ako pozorovateľ na zasadnutí komisie, oznámi riaditeľovi svoju žiadosť o účasť minimálne päťdesiat (50) dní pred zasadnutím. Riaditeľ oznámi členom komisie mená týchto MVO spolu s informáciami uvedenými v odseku 6 tejto prílohy minimálne štyridsaťpäť (45) pred začiatkom zasadnutia.

4.

Ak je medzi oznámením a skutočným zasadnutím komisie menej ako päťdesiat (50) dní, môže riaditeľ pružnejšie manipulovať s časovými lehotami ustanovenými v odseku 3 tejto prílohy.

5.

Účasť MVO na zasadnutiach komisie a jej podriadených orgánov je možné takisto schváliť každoročne, s výhradou odseku 7 tejto prílohy.

6.

Žiadosti o účasť uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 tejto prílohy obsahujú názov a adresu kancelárie MVO, ako aj opis jej oblasti činnosti a súvislosť medzi jej oblasťou činnosti a aktivitami a prácou komisie. Tieto informácie sa v prípade potreby aktualizujú.

7.

Účasť MVO ako pozorovateľ je možné schváliť, pokiaľ minimálne jedna tretina členov komisie nevznesie odôvodnené písomné námietky proti tejto účasti.

8.

Všetkým pozorovateľom, ktorých účasť na zasadnutí komisie bola schválená, sa zašle alebo inak poskytne rovnaká dokumentácia všeobecne dostupná členom komisie, okrem dokumentácie obsahujúcej dôverné obchodné informácie.

9.

Každý pozorovateľ, ktorého účasť na zasadnutí komisie bola schválená, môže:

a)

zúčastňovať sa na zasadnutiach, s výhradou odseku 2 tejto prílohy, ale nehlasovať;

b)

na vyzvanie predsedu ústne pripomienkovať v priebehu zasadnutia;

c)

so súhlasom predsedu rozdávať na zasadnutiach dokumenty

a

d)

so súhlasom predsedu vykonávať prípadne iné aktivity.

10.

Riaditeľ môže od pozorovateľov nezmluvnej strany a MVO vyžadovať, aby zaplatili primerané poplatky a aby hradili náklady, ktoré vznikli v súvislosti s ich účasťou.

11.

Všetci pozorovatelia, ktorých účasť na zasadnutí komisie bola schválená, dodržiavajú všetky pravidlá a postupy, ktoré platia pre ostatných účastníkov zasadnutia.

12.

Každá MVO, ktorá nespĺňa požiadavky odseku 11 tejto prílohy, bude z ďalšej účasti na zasadnutiach vylúčená, pokiaľ komisia nerozhodne inak.

PRÍLOHA 3

Výbor pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou

Výbor pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou zriadený podľa článku X tohto dohovoru má tieto úlohy:

a)

kontrolovať a monitorovať dodržiavanie opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania prijatých komisiou, ako aj opatrení spolupráce uvedených v článku XVIII ods. 9 tohto dohovoru;

b)

analyzovať informácie podľa vlajok alebo v prípade, že by sa informácie podľa vlajok netýkali príslušného prípadu, podľa plavidiel a všetky ostatné informácie potrebné pri výkone jeho úloh;

c)

poskytovať komisii informácie, technické poradenstvo a odporúčania súvisiace s implementáciou opatrení týkajúcich sa ochrany a využívania a ich dodržiavaním;

d)

odporučiť komisii prostriedky na podporu zlučiteľnosti opatrení členov komisie týkajúcich sa využívania zásob;

e)

odporučiť komisii prostriedky na podporu efektívnej implementácie článku XVIII ods. 10 tohto dohovoru;

f)

odporučiť komisii po poradách s Vedeckým poradným výborom priority a ciele programu zberu a monitorovania údajov ustanoveného v článku VII ods. 1 písm. i) tohto dohovoru a posúdiť a zhodnotiť výsledky tohto programu;

g)

vykonávať iné úlohy podľa pokynov komisie.

PRÍLOHA 4

Vedecký poradný výbor

Vedecký poradný výbor zriadený podľa článku XI tohto dohovoru má tieto úlohy:

a)

skúmať plány, návrhy a výskumné programy komisie a poskytovať komisii vhodné poradenstvo;

b)

kontrolovať všetky príslušné posúdenia, analýzy, výskum alebo pracovnú činnosť, ako aj odporúčania, ktoré pre komisiu pripravili vedeckí pracovníci pred diskusiou o týchto odporúčaniach v komisii, a podľa potreby poskytovať komisii v týchto otázkach doplnkové informácie, poradenstvo a pripomienky;

c)

odporučiť komisii špecifické otázky a témy, ktorými by sa mohli zaoberať vedeckí pracovníci v rámci svojej budúcej pracovnej činnosti;

d)

odporučiť komisii po poradách s Výborom pre kontrolu implementácie opatrení prijatých komisiou priority a ciele programu zberu a monitorovania údajov ustanoveného v článku VII ods. 1 písm. i) tohto dohovoru a posúdiť a zhodnotiť výsledky tohto programu;

e)

pomáhať komisii a riaditeľovi pri vyhľadávaní zdrojov financovania výskumu realizovaného na základe tohto dohovoru;

f)

rozvíjať a podporovať spoluprácu medzi členmi komisie prostredníctvom jej výskumných inštitúcií s cieľom prehĺbiť poznatky v oblasti zásob rýb, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, ako aj porozumenie v tejto oblasti;

g)

prípadne podporovať a uľahčovať spoluprácu komisie s inými národnými a medzinárodnými verejnými alebo súkromnými organizáciami, ktoré majú podobné ciele;

h)

diskutovať o akýchkoľvek otázkach postúpených komisiou;

i)

vykonávať úlohy a povinnosti, ktoré môže vyžadovať komisia alebo ktorými ho môže poveriť.


Top