EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_340_R_0061_01

2005/929/ES: Rozhodnutie Rady z  13. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994
Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

OJ L 340, 23.12.2005, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 288–290 (MT)

23.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/61


ROZHODNUTIE RADY

z 13. decembra 2005

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

(2005/929/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 22. marca 2004 Rada poverila Komisiu začať rokovania s niektorými ďalšími členmi WTO podľa článku XXIV:6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 počas pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

(2)

Rokovania viedla Komisia po konzultácii s výborom zriadeným na základe článku 133 zmluvy a v rámci rokovacích smerníc vydaných Radou.

(3)

Komisia skončila rokovania o Dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT 1994. Uvedená dohoda by mala byť schválená vo forme výmeny listov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT 1994, pokiaľ ide o zrušenie osobitných úľav v súvislosti so zrušením harmonogramu Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii.

Text tejto dohody vo formy výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu (-y) splnomocnenú (-é) na podpis dohody s cieľom zaviazať Spoločenstvo (1).

V Bruseli 13. decembra 2005

Za Radu

predseda

J. GRANT


(1)  Deň nadobudnutia platnosti dohody sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

Brusel 13. decembra 2005

Vážený pán,

v nadväznosti na začatie rokovaní medzi Európskym spoločenstvom (ES) a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT 1994 o zmene úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k ES s cieľom uzatvoriť rokovania, ktoré sa začali po oznámení ES WTO z 19. januára 2004 podľa článku XXIV:6 GATT 1994, ES a Kórejská republika schválili toto:

ES súhlasí s tým, že zahrnie do svojho harmonogramu pre colné územie ES 25 úľavy, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcom harmonograme.

ES súhlasí, že zavedie tieto znížené sadzby:

 

8525 40 99: znížená sadzba 12,5 %,

 

3903 19 00: znížená sadzba 4 %,

 

8521 10 30: znížená sadzba 13,0 %,

 

8527 31 91: znížená sadzba 11,4 %.

Uvedené znížené sadzby platia podľa toho, čo nastane skôr: na obdobie troch rokov alebo až do dňa, keď implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb. Uvedená znížená sadzba na 8525 40 99 však platí podľa toho, čo nastane skôr, na obdobie štyroch rokov alebo až do dňa, keď implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb. Uvedené obdobie sa začína v deň implementácie.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď ES dostane od Kórejskej republiky po posúdení zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi príslušne koncipovaný list, v ktorom vyjadrí svoj súhlas. ES sa zaväzuje vyvinúť najvyššie úsilie, aby zabezpečilo, že vhodné vykonávacie opatrenia nadobudnú platnosť najneskôr 1. januára 2006.

Prijmite prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za Európske spoločenstvo

Image

Brusel 13. decembra 2005

Vážený pán,

odvolávam sa na Váš list tohto znenia:

„V nadväznosti na začatie rokovaní medzi Európskym spoločenstvom (ES) a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII GATT 1994 o zmene úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k ES s cieľom uzatvoriť rokovania, ktoré sa začali po oznámení ES WTO z 19. januára 2004 podľa článku XXIV:6 GATT 1994, ES a Kórejská republika schválili toto:

ES súhlasí s tým, že zahrnie do svojho harmonogramu pre colné územie ES 25 úľavy, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcom harmonograme.

ES súhlasí, že zavedie tieto znížené sadzby:

 

8525 40 99: znížená sadzba 12,5 %,

 

3903 19 00: znížená sadzba 4 %,

 

8521 10 30: znížená sadzba 13,0 %,

 

8527 31 91: znížená sadzba 11,4 %.

Uvedené znížené sadzby platia podľa toho, čo nastane skôr: na obdobie troch rokov alebo až do dňa, keď implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb. Uvedená znížená sadzba na 8525 40 99 však platí podľa toho, čo nastane skôr, na obdobie štyroch rokov alebo až do dňa, keď implementácia výsledkov rokovania o rozvojovom programe z Dauhá dosiahne túto úroveň sadzieb. Uvedené obdobie sa začína v deň implementácie.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď ES dostane od Kórejskej republiky po posúdení zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi príslušne koncipovaný list, v ktorom vyjadrí svoj súhlas. ES sa zaväzuje vyvinúť najvyššie úsilie, aby zabezpečilo, že vhodné vykonávacie opatrenia nadobudnú platnosť najneskôr 1. januára 2006.“

Je mi cťou vyjadriť súhlas mojej vlády.

Prijmite prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Kórejskej republiky

Image


Top