EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2000_147_R_0001_01

Rozhodnutie Rady a Komisie z 19. apríla 2000 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody ustanovujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a štátom Izrael na strane druhej
Euro-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej

OJ L 147, 21.6.2000, p. 1–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000D0384Úradný vestník L 147 , 21/06/2000 S. 0001 - 0002


Rozhodnutie Rady a Komisie

z 19. apríla 2000

o uzavretí Euro-stredomorskej dohody ustanovujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a štátom Izrael na strane druhej

(2000/384/ES, ESUO)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 spolu s druhou vetou prvého pododseku článku 300(2) a na druhý pododsek článku 310(3) tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie,

po konzultácii s Poradným výborom a s jednomyseľným súhlasom Rady,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu [1],

keďže:

Euro-stredomorská dohoda ustanovujúca pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a štátom Izrael na strane druhej, podpísaná v Bruseli 20. novembra 1995, má byť schválená,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Euro-stredomorská dohoda ustanovujúca pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a štátom Izrael na strane druhej, protokoly k nej pripojené a deklarácia pripojená k záverečnému aktu sú týmto schválené v mene Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Texty uvedené v prvom odseku sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1. Stanovisko, ktoré má prijať spoločenstvo v rámci Asociačnej rady a Asociačného výboru stanoví Rada na návrh Komisie, alebo, ak je to vhodné, Komisia, obe v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv o založení Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

2. Predseda Rady bude v súlade s článkom 68 dohody predsedať Asociačnej rade a predloží stanovisko spoločenstva. Zástupca predsedníctva Rady bude v súlade s článkom 71 dohody predsedať Asociačnému výboru a predloží stanovisko spoločenstva.

Článok 3

Predseda Rady predloží oznámenie stanovené v článku 85 dohody v mene Európskeho spoločenstva. Predseda Komisie predloží takéto oznámenie v mene Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

V Bruseli 19. apríla 2000

Za Radu

predseda

L. Capoulas Santos

Za Komisiu

R. Prodi

predseda

[1] Ú. v. ES C 78, 18.3.1996, s. 12.

--------------------------------------------------

Top