EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:063:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 63, 20. februára 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 63

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
20. februára 2023


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2023/C 63/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2023/C 63/02

Vec C-246/21 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. decembra 2022 – Európsky parlament/Giulia Moi (Odvolanie – Inštitucionálne právo – Člen Európskeho parlamentu – Zásada ne ultra petita – Predmet konania – Právo na obhajobu – Článok 232 ZFEÚ – Spôsoby fungovania Parlamentu – Článok 263 šiesty odsek ZFEÚ – Lehota na podanie žaloby – Vzájomné odvolanie)

2

2023/C 63/03

Vec C-279/21: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – X/Udlændingenævnet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom – Článok 9 – Rozhodnutie č. 1/80 – Článok 10 ods. 1 – Článok 13 – Klauzula „standstill“ – Zlúčenie rodiny – Vnútroštátna právna úprava zavádzajúca nové, reštriktívnejšie, podmienky v oblasti zlúčenia rodiny v prípade manželských partnerov tureckých štátnych príslušníkov, ktorí sú držiteľmi povolenia na trvalý pobyt v dotknutom členskom štáte – Stanovenie požiadavky, aby turecký pracovník úspešne absolvoval skúšku potvrdzujúcu určitú úroveň znalosti úradného jazyka tohto členského štátu – Odôvodnenie – Cieľ spočívajúci v zabezpečení úspešnej integrácie)

2

2023/C 63/04

Vec C-288/21 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. decembra 2022 – Universität Koblenz-Landau/Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) (Odvolanie – Arbitrážna doložka – Programy Tempus IV – Dohody o dotáciách Ecesis, Diusas a Deque – Systematické a opakujúce sa nezrovnalosti – Žiadosť o vrátenie vyplatených súm v celej ich výške – Právo byť vypočutý – Zásada proporcionality – Zásada ochrany legitímnej dôvery – Žiadosť o opätovné začatie ústnej časti konania na prvom stupni – Článok 113 ods. 2 písm. c) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu)

3

2023/C 63/05

Vec C-332/21: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti – Rumunsko) – Quadrant Amroq Beverages SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Harmonizácia daňových právnych predpisov – Smernica 92/83/EHS – Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje – Spotrebná daň – Etanol – Oslobodenia od dane – Článok 27 ods. 1 písm. e) – Výroba esencií určených na prípravu potravín a nealkoholických nápojov s obsahom alkoholu nepresahujúcim hodnotu 1,2  % objemu – Pôsobnosť – Zásady proporcionality a efektivity)

4

2023/C 63/06

Spojené veci C-383/21 a C-384/21: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. decembra 2022 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podala Conseil d’État, Belgicko) – Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21)/Société wallonne du logement (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné zákazky – Smernica 2014/24/EÚ – Zadanie zákazky bez vyhlásenia verejného obstarávania – Verejné zákazky zadávané medzi subjektmi v rámci verejného sektora – Článok 12 ods. 3 – Verejné zákazky, ktoré sú predmetom zadania „in house“ – Pojem „podobná kontrola“ – Podmienky – Zastupovanie všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov – Článok 12 ods. 4 – Zmluva medzi verejnými obstarávateľmi sledujúca spoločné ciele verejného záujmu – Pojem „spolupráca“ – Podmienky – Neprebratie v stanovených lehotách – Priamy účinok)

5

2023/C 63/07

Vec C-392/21: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – TJ/Inspectoratul General pentru Imigrări (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov – Smernica 90/270/EHS – Článok 9 ods. 3 – Práca na zariadeniach vybavených obrazovkami – Ochrana očí a zraku pracovníkov – Osobitné korekčné prostriedky – Okuliare – Nadobudnutie pracovníkom – Spôsoby úhrady nákladov zamestnávateľom)

6

2023/C 63/08

Vec C-404/21: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Asti – Taliansko) – WP/Istituto nazionale della previdenza sociale, Talianska republika (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zamestnanci Európskej centrálnej banky (ECB) – Prevod práv na dôchodok, nadobudnutých vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme, do dôchodkového systému ECB – Článok 4 ods. 3 FEÚ – Zásada lojálnej spolupráce – Podmienky zamestnávania ECB – Článok 8 prílohy IIIa – Neexistencia ustanovenia vnútroštátneho práva alebo dohody uzavretej medzi dotknutým členským štátom a ECB)

6

2023/C 63/09

Vec C-553/21: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Hauptzollamt Hamburg/Shell Deutschland Oil GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2003/96/ES – Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny – Článok 5 štvrtá zarážka – Odstupňované sadzby spotrebnej dane v závislosti od toho, či sa výrobky používajú na podnikateľské alebo nepodnikateľské účely – Fakultatívne oslobodenia od dane a daňové úľavy – Podanie žiadosti o fakultatívnu daňovú úľavu po uplynutí lehoty stanovenej na tento účel, no pred uplynutím lehoty na vyrubenie predmetnej dane – Zásada právnej istoty – Zásada efektivity – Zásada proporcionality)

7

2023/C 63/10

Vec C-656/21: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – IM Gestão de Ativos (IMGA) – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA a i./Autoridade Tributária e Aduaneira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2008/7/ES – Článok 5 ods. 2 písm. a) – Nepriame dane z tvorby a zo zvyšovania základného imania – Kolkový poplatok zaťažujúci služby spočívajúce v uvádzaní podielových listov podielových fondov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov s variabilným kapitálom na trh)

8

2023/C 63/11

Vec C-20/22: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État – Francúzsko) – Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM)/Ministre des Solidarités et de la Santé (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Humánne lieky – Smernica 89/105/EHS – Transparentnosť opatrení upravujúcich tvorbu cien humánnych liekov a ich zaradenie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia – Článok 4 – Zmrazenie cien všetkých liekov alebo určitých kategórií liekov – Vnútroštátne opatrenie týkajúce sa len niektorých jednotlivých liekov – Stanovenie maximálnej ceny za predaj určitých liekov zdravotníckym zariadeniam)

9

2023/C 63/12

Vec C-68/22 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. decembra 2022 – Európska investičná banka/KL (Odvolanie – Verejná služba – Zamestnanci Európskej investičnej banky (EIB) – Pojem „invalidita“ – Vyhlásenie za práceschopného – Neodôvodnená neprítomnosť – Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody)

10

2023/C 63/13

Vec C-98/22: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris – Francúzsko) – Eurelec Trading SCRL, Scabel SA/Ministre de l’Économie et des Finances (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 1 ods. 1 – Pojem „občianske a obchodné veci“ – Žaloba orgánu verejnej moci, ktorej cieľom je zistiť, sankcionovať a ukončiť praktiky obmedzujúce hospodársku súťaž)

10

2023/C 63/14

Vec C-204/22: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Úrad pre verejné obstarávanie – Slovensko) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Článok 267 ZFEÚ – Pojem „súdny orgán“ – Štrukturálne a funkčné kritériá – Výkon súdnych alebo správnych funkcií – Povinnosť spolupráce vnútroštátneho orgánu, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernice 89/665/EHS a 2014/24/EÚ – Verejné zákazky – Vnútroštátny orgán dohľadu nad postupmi verejného obstarávania – Právomoc konať z úradnej moci – Sankčná právomoc – Rozhodnutia, ktoré môžu byť predmetom súdneho preskúmania – Neexistencia sporu pred vnútroštátnym orgánom, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zjavná neprípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania)

11

2023/C 63/15

Vec C-464/22: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 8. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court – Írsko) – Enniskerry Alliance, Enniskerry Demesne Management Company CLG a Protect East Meath Limited/An Bord Pleanála, The Attorney General, Irlande a Louth County Council (Životné prostredie – Aarhuský dohovor – Prístup k spravodlivosti – Požiadavka, aby postup nevyžadoval vysoké náklady – Pôsobnosť – Povinnosť výkladu v súlade s vnútroštátnym procesným právom)

11

2023/C 63/16

Vec C-543/22: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 8. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court – Írsko) – Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park a District Residents Association Baldoyle/An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlande, The Attorney General a Fingal County Council (Aarhuský dohovor – Prístup k spravodlivosti – Požiadavka, aby postup nevyžadoval vysoké náklady – Pôsobnosť – Povinnosť výkladu v súlade s vnútroštátnym procesným právom)

12

2023/C 63/17

Vec C-616/22: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 8. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court – Írsko) – GY/An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlande a The Attorney General (Aarhuský dohovor – Prístup k spravodlivosti – Požiadavka, aby konanie nebolo nedostupne drahé – Pôsobnosť – Povinnosť konformného výkladu vnútroštátneho procesného práva)

12

2023/C 63/18

Vec C-662/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 19. októbra 2022 – Airbnb Ireland UC/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

13

2023/C 63/19

Vec C-663/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 19. októbra 2022 – Expedia Inc./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

14

2023/C 63/20

Vec C-664/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 21. októbra 2022 – Google Ireland Limited/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

14

2023/C 63/21

Vec C-665/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 21. októbra 2022 – Amazon Services Europe Sàrl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2023/C 63/22

Vec C-666/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 21. októbra 2022 – Eg Vacation Rentals Ireland Limited/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

16

2023/C 63/23

Vec C-667/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 21. októbra 2022 – Amazon Services Europe Sàrl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

17

2023/C 63/24

Vec C-671/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 25. októbra 2022 – T GmbH/Bezirkshautpmannschaft Spittal an der Drau

19

2023/C 63/25

Vec C-714/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 22. novembra 2022 – S.R.G./„Profi Credit Bulgaria“ EOOD

19

2023/C 63/26

Vec C-727/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 25. novembra 2022 – Friends of the Irish Environment CLG/Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland and the Attorney General

20

2023/C 63/27

Vec C-733/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 29. novembra 2022 – Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Sofia pri Centralno upravlenie na NAP/„Valentina Heights“ EOOD

21

2023/C 63/28

Vec C-737/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 1. decembra 2022 – Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S/BibMedia A/S

22

2023/C 63/29

Vec C-740/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Itä-Suomen hovioikeus (Fínsko) 2. decembra 2022 – Endemol Shine Finland Oy

22

2023/C 63/30

Vec C-746/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 6. decembra 2022 – Slovenské Energetické Strojárne A. S./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2023/C 63/31

Vec C-777/22 P: Odvolanie podané 21. decembra 2022: Európska centrálna banka proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 12. októbra 2022 vo veci T-502/19, Francesca Corneli/ECB

24

2023/C 63/32

Vec C-781/22 P: Odvolanie podané 23. decembra 2022: LE proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 26. októbra 2022 vo veci T-475/20, LE/Komisia

25

2023/C 63/33

Vec C-787/22 P: Odvolanie podané 29. decembra 2022: „Sistem ecologica“ production, trade and services d.o.o. Srbac proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 19. októbra 2022 vo veci T-81/21, „Sistem ecologica“ production, trade and services d.o.o./Komisia

26

2023/C 63/34

Vec C-789/22 P: Odvolanie podané 22. decembra 2022: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 12. októbra 2022 vo veci T-502/19, Francesca Corneli/ECB

27

2023/C 63/35

Vec C-797/22 P: Odvolanie podané 27. decembra 2022: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 19. októbra 2022 vo veci T-850/19, Helénska republika/Komisia

28

 

Všeobecný súd

2023/C 63/36

Vec T-586/14 RENV II: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisia („Dumping – Dovoz solárneho skla s pôvodom v Číne – Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2016/1036] – Trhovohospodárske zaobchádzanie – Pojem ‚výrazná deformácia výrobných nákladov a finančnej situácie podnikov‘ – Daňové zvýhodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie“)

30

2023/C 63/37

Vec T-111/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia a i./Komisia („Subvencie – Dovoz bionafty pochádzajúcej z Indonézie – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2092 – Konečné vyrovnávacie clo – Článok 3 bod 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/1037 – Finančný príspevok – Článok 3 bod 2 nariadenia 2016/1037 – Výhoda – Článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/1037 – Výpočet výšky vyrovnávacej subvencie – Článok 3 bod 1 písm. a) bod iv) a bod 2 nariadenia 2016/1037 – Opatrenie, ktorým sa súkromnoprávny subjekt poveruje vykonávaním funkcie, ktorá pozostáva z finančného príspevku, alebo ktorým sa mu ukladá taká povinnosť – Nižšia ako primeraná odmena – Pomoc v súvislosti s príjmom alebo cenou – Článok 28 ods. 5 nariadenia 2016/1037 – Používanie dostupných údajov – Článok 3 bod 2 a článok 6 písm. d) nariadenia 2016/1037 – Výhoda – Článok 8 ods. 8 nariadenia 2016/1037 – Hrozba značnej ujmy pre výrobné odvetvie Únie – Článok 8 ods. 5 a 6 nariadenia 2016/1037 – Príčinná súvislosť – Analýza pripísania – Analýza nepripísania“)

31

2023/C 63/38

Vec T-126/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Autoridad Portuaria de Bilbao/Komisia („Štátna pomoc – Prístavy – Režim oslobodenia od dane z príjmov právnických osôb, ktoré priznalo Španielsko v prospech provincie Biskaja – Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Existujúca pomoc – Zvýhodnenie – Dôkazné bremeno – Selektívna povaha – Ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi – Narušenie hospodárskej súťaže – Príslušné opatrenia“)

31

2023/C 63/39

Vec T-138/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – PT Ciliandra Perkasa/Komisia („Subvencie – Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2092 – Konečné vyrovnávacie clo – Článok 8 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2016/1037 – Cenové podhodnotenie – Tlak na ceny – Článok 8 ods. 5 nariadenia 2016/1037 – Príčinná súvislosť – Článok 3 ods. 2 a článok 6 písm. d) nariadenia 2016/1037 – Výhoda – Článok 3 bod 1 písm. a) odsek i) a bod 2 nariadenia 2016/1037 – Priamy prevod finančných prostriedkov – Článok 7 nariadenia 2016/1037 – Výpočet výšky výhody – Článok 8 ods. 1 a 8 nariadenia č. 2016/1037 – Hrozba závažnej ujmy – Právo na obhajobu“)

32

2023/C 63/40

Vec T-143/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – PT Pelita Agung Agrindustri a PT Permata Hijau Palm Oleo/Komisia („Dotácie – Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2092 – Konečné vyrovnávacie clo – Článok 8 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2016/1037 – Cenové podhodnotenie – Tlak na ceny – Článok 8 ods. 5 nariadenia 2016/1037 – Príčinná súvislosť – Článok 3 bod 1 písm. a) bod iv) a bod 2 nariadenia 2016/10 – Činnosť spočívajúca v ‚poverení‘ súkromného subjektu vykonávaním funkcie, ktorá predstavuje finančnú pomoc, alebo v ‚nariadení‘ tak urobiť – Nižšia než primeraná odmena – Podpora príjmov alebo cien – Článok 3 bod 2 a článok 6 písm. d) nariadenia 2016/1037 – Výhoda – Článok 3 bod 1 písm. a) bod i) a bod 2 nariadenia 2016/1037 – Priamy prevod finančných prostriedkov – Článok 7 nariadenia 2016/1037 – Výpočet sumy výhody – Článok 8 ods. 1 a 8 nariadenia 2016/1037 – Hroziaca značná ujma – Právo na obhajobu“)

33

2023/C 63/41

Vec T-526/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Devin/EUIPO – Chaskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie DEVIN – Absolútne dôvody zamietnutia – Opisný charakter – Zemepisný názov – Neexistencia rozporu s verejným poriadkom – Neexistencia ochrannej známky, ktorá by mohla klamať verejnosť – Článok 7 ods. 1 písm. c), f) a g) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c), f) a g) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním – Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia 2017/1001 – Vzájomná žaloba“)

33

2023/C 63/42

Vec T-533/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Green Power Technologies/Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie („Arbitrážna doložka – Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných činností (2007 – 2013) – Zmluvy o grante – Oprávnené náklady – Správa OLAF-u, ktorá konštatovala neoprávnenosť niektorých vynaložených nákladov – Vrátenie vyplatených súm – Dôkazné bremeno – Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 – Vzájomný návrh“)

34

2023/C 63/43

Vec T-687/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Jinan Meide Casting a i./Komisia („Dumping – Dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Číne – Opätovné uloženie konečného antidumpingového cla – Právna istota – Legitímna dôvera – Zákaz retroaktivity – Článok 10 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 10 nariadenia (EÚ) 2016/1036] – Proporcionalita – Dovozy podliehajúce registrácii – Článok 14 ods. 5 nariadenia č. 1225/2009 (teraz článok 174 ods. 5 nariadenia 2016/1036)“)

35

2023/C 63/44

Vec T-753/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Green Power Technologies/Komisia („Arbitrážna doložka – Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) – Zmluva o grante – Oprávnené náklady – Správa OLAF-u, ktorá konštatovala neoprávnenosť niektorých vynaložených výdavkov – Vrátenie vyplatených súm – Dôkazné bremeno – Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 – Povinnosť odôvodnenia – Bezdôvodné obohatenie – Žaloba o neplatnosť – Správa OLAF-u – Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou – Neprípustnosť“)

36

2023/C 63/45

Vec T-182/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – PKK/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Obmedzujúce opatrenia prijaté voči PKK v rámci boja proti terorizmu – Zmrazenie finančných prostriedkov – Spoločná pozícia 2001/931/SZBP – Nariadenie (ES) č. 2580/2001 – Uplatniteľnosť na situácie ozbrojeného konfliktu – Teroristická skupina – Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov – Rozhodnutie prijaté príslušným orgánom – Orgán tretieho štátu – Preskúmanie – Povinnosť odôvodnenia – Proporcionalita – Právo na obranu – Právo na účinnú súdnu ochranu“)

36

2023/C 63/46

Vec T-296/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – SU/EIOPA („Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Zmluva na dobu určitú – Nepredĺženie – Postup obnovenia – Zohľadnenie hodnotiacich správ – Nedokončená hodnotiaca správa – Zodpovednosť – Majetková ujma – Strata príležitosti – Nemajetková ujma – Neobmedzená právomoc – Výkon rozsudku Všeobecného súdu“)

37

2023/C 63/47

Vec T-312/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – SY/Komisia („Verejná služba – Prijímanie do zamestnania – Oznámenie o výberovom konaní – Verejné výberové konanie EPSO/AD/374/19 – Rozhodnutie o nezapísaní mena žalobcu do rezervného zoznamu výberového konania – Žaloba o neplatnosť – Zmena oznámenia o výberovom konaní po čiastočnom uskutočnení vstupných testov – Neexistencia právneho základu – Legitímna dôvera – Právna istota – Vyššia moc – Rovnosť zaobchádzania – Výhoda osobitných úprav – Organizácia skúšok na diaľku – Vysoká miera úspešnosti interných uchádzačov – Žaloba na nečinnosť“)

38

2023/C 63/48

Vec T-346/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. januára 2023 – Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie Gufic – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Verejné použitie a použitie smerom navonok – Význam používania – Povaha a forma používania – Používanie pre tovary, pre ktoré je ochranná známka zapísaná“)

39

2023/C 63/49

Vec T-358/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Hotel Cipriani/EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka Európskej únie CIPRIANI FOOD – Riadne používanie ochrannej známky – Povaha používania – Článok 18 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Význam používania – Článok 58 ods. 1 písm. a) a článok 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

40

2023/C 63/50

Vec T-440/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – TM/ECB („Verejná služba – Zamestnanci ECB – Prijímanie zamestnancov – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Výberové konanie na miesto [dôverné údaje skryté] – Kritériá výberu – Odborná prax – Odmietnutie kandidatúry – Vymenovanie iného uchádzača – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie – Zneužitie právomoci – Záujmy služby – Zodpovednosť – Majetková a nemajetková ujma“)

40

2023/C 63/51

Vec T-490/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Vanhoudt/EIB („Verejná služba – Zamestnanci EIB – Prijímanie do zamestnania – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Zamietnutie kandidatúry – Vymenovanie iného uchádzača – Povinnosť odôvodnenia – Vady postupu pri prijímaní do zamestnania – Zjavne nesprávne posúdenie – Zodpovednosť“)

41

2023/C 63/52

Vec T-530/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Pierre Lannier/EUIPO – Pierre Lang Trading (PL) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej veľké písmená ‚P‘ a ‚L‘, ktoré sa prekrývajú – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca kombináciu veľkých písmen ‚P‘ a ‚L‘, ktoré sú zrkadlovo umiestnené a sa prekrývajú – Prípustnosť odvolania podaného na odvolací senát – Aktívna legitimácia – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

42

2023/C 63/53

Vec T-553/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Agrarfrost/EUIPO – McCain (Tvar smajlíka) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie – Tvar smajlíka – Riadne používania ochrannej známky – Článok 18 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Povaha používania – Neexistencia zmeny rozlišovacej spôsobilosti“)

42

2023/C 63/54

Vec T-636/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Eurol/EUIPO – Pernsteiner (eurol LUBRICANTS) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Obrazová ochranná známka eurol LUBRICANTS – Staršia národná slovná ochranná známka EUROLLUBRICANTS – Dôkaz o riadnom používaní staršej ochrannej známky – Články 15 a 57 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz články 18 a 64 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Používanie so súhlasom majiteľa ochrannej známky – Neexistencia zmeny rozlišovacej spôsobilosti – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001]“)

43

2023/C 63/55

Vec T-18/22: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret/EUIPO – Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie Newport – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

44

2023/C 63/56

Vec T-46/22: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Esedra/Parlament („Verejné zákazky na služby – Verejné obstarávanie – Kompletná štruktúra predškolského zariadenia Európskeho parlamentu v Bruseli – Odmietnutie ponuky uchádzača – Ponuka s neobvykle nízkou cenou – Súlad ponuky s podmienkami stanovenými v špecifikácii – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie“)

44

2023/C 63/57

Vec T-735/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. decembra 2022 CX/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Disciplinárne konanie – Zrušenie – Rozhodnutie o znížení odmeny žalobcu – Zastavenie konania“)

45

2023/C 63/58

Vec T-52/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. decembra 2022 – CX/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Disciplinárne konanie – Odvolanie z funkcie – Rozhodnutie o opätovnom začlenení – Návrh na zrušenie – Zastavenie konania – Návrh na náhradu škody – Strata príležitosti byť povýšený – Žaloba zjavne bez právneho základu“)

45

2023/C 63/59

Vec T-280/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. decembra 2022 – CX/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Disciplinárne konanie – Odvolanie z funkcie – Zastavenie konania“)

46

2023/C 63/60

Vec T-675/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2022 – Leonardo/Frontex („Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Verejné obstarávanie – Služba leteckého dohľadu – Systém diaľkovo pilotovaných lietadiel – Odmietnutie prístupu – Návrh dvoch hlavných účastníkov konania na zastavenie konania – Nevzatie späť – Riadny výkon spravodlivosti – Zastavenie konania“)

47

2023/C 63/61

Vec T-522/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. decembra 2022 – XH/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2020 – Rozhodnutie, ktorým sa zamieta vykonanie opravy v spise žalobcu v systéme Sysper 2 – Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu – Lehota na podanie žaloby – Charakter verejného poriadku – Začiatok plynutia lehoty – Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci – Pozastavenie plynutia lehôt – Počítanie lehôt – Oneskorenie – Nepredvídateľná okolnosť alebo vyššia moc – Ospravedlniteľný omyl – Neprípustnosť“)

47

2023/C 63/62

Vec T-709/21: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. decembra 2022 – WhatsApp Ireland/Európsky výbor pre ochranu údajov („Žaloba o neplatnosť – Ochrana osobných údajov – Návrh rozhodnutia vedúceho dozorného orgánu – Urovnanie sporov medzi dozornými orgánmi Európskym výborom pre ochranu údajov – Záväzné rozhodnutie – Článok 60 ods. 4 a článok 65 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/679 – Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou – Prípravný akt – Neexistencia priamej dotknutosti“)

48

2023/C 63/63

Vec T-717/21: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – ICA Traffic/Komisia („Žaloba o neplatnosť – Verejné zákazky – Rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – Dodávanie dezinfekčných robotov európskym nemocniciam v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 – Maximálne množstvo výrobkov, ktoré sa majú dodať na základe rámcovej zmluvy – Akt, ktorý patrí výlučne do zmluvného rámca – Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou – Neprípustnosť“)

49

2023/C 63/64

Vec T-721/21: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. decembra 2022 – Sunrise Medical a Sunrise Medical Logistics/Komisia („Žaloba o neplatnosť – Colná únia – Spoločný colný sadzobník – Colná a štatistická nomenklatúra – Zatriedenie do kombinovanej nomenklatúry – Položka sadzobníka – Regulačný akt, ktorý si vyžaduje vykonávacie opatrenia – Neexistencia osobnej dotknutosti – Neprípustnosť“)

49

2023/C 63/65

Vec T-751/21: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. decembra 2022 – EMS/EUIPO (AIRFLOW) [„Žaloba o neplatnosť – Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Slovná ochranná známka AIRFLOW – Absolútne dôvody zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Žaloba zjavne bez akéhokoľvek právneho základu“]

50

2023/C 63/66

Vec T-110/22: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Kremer/Komisia („Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Starobný dôchodok – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb Únie – Prevod do systému Únie – Započítanie odpracovaných rokov – Žaloba o neplatnosť – Žiadosť o vrátenie prevedenej kapitálovej hodnoty, ktorá neviedla k započítaniu – Lehota na podanie sťažnosti – Bezdôvodné obohatenie – Zjavná neprípustnosť“)

50

2023/C 63/67

Vec T-111/22: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2022 – Baert/Komisia („Verejná služba – Starobný dôchodok – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb Únie – Prevod do systému Únie – Započítanie odpracovaných rokov – Žaloba o neplatnosť – Žiadosť o vrátenie prevedenej kapitálovej hodnoty, ktorá neviedla k započítaniu – Lehota na podanie sťažnosti – Bezdôvodné obohatenie – Zjavná neprípustnosť“)

51

2023/C 63/68

Vec T-116/22 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 24. novembra 2022 – Belavia/Rada („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia vzhľadom na situáciu v Bielorusku – Návrh na odklad výkonu – Neexistencia naliehavosti“)

52

2023/C 63/69

Vec T-264/22: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. decembra 2022 – Suicha/EUIPO – Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI) [„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie MK MARKTOMI MARKTOMI – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie MK MICHAEL KORS – Relatívny dôvod neplatnosti – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Žaloba zjavne bez právneho základu“]

52

2023/C 63/70

Vec T-311/22: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. decembra 2022 – AMO Development/EUIPO (Lekárske nástroje) [„Dizajn Spoločenstva – Dizajny Spoločenstva zobrazujúce lekárske nástroje – Nepodanie žiadosti o obnovu – Výmaz dizajnov po skončení zápisu – Žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu – Článok 67 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Povinnosť náležitej starostlivosti – Žaloba zjavne bez právneho základu“]

53

2023/C 63/71

Vec T-713/22: Žaloba podaná 14. novembra 2022 – Portumo Madeira a iní/Komisia

54

2023/C 63/72

Vec T-720/22: Žaloba podaná 15. novembra 2022 – Nova Ship Invest/Komisia

55

2023/C 63/73

Vec T-724/22: Žaloba podaná 15. novembra 2022 – Neottolemo/Komisia

56

2023/C 63/74

Vec T-725/22: Žaloba podaná 15. novembra 2022 – Register.com/Komisia

56

2023/C 63/75

Vec T-760/22: Žaloba podaná 6. decembra 2022 – TB/ENISA

57

2023/C 63/76

Vec T-786/22: Žaloba podaná 18. decembra 2022 – Frajese/Komisia

58

2023/C 63/77

Vec T-788/22: Žaloba podaná 19. decembra 2022 – PT/Komisia

60

2023/C 63/78

Vec T-790/22: Žaloba podaná 1. decembra 2022 – Sberbank Europe/ECB

60

2023/C 63/79

Vec T-797/22: Žaloba podaná 26. decembra 2022 – Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles a i./Rada

61

2023/C 63/80

Vec T-798/22: Žaloba podaná 28. decembra 2022 – Ordre des avocats à la cour de Paris a Couturier/Rada

62

2023/C 63/81

Vec T-803/22: Žaloba podaná 30. decembra 2022 – TZ/Rada

64

2023/C 63/82

Vec T-830/22: Žaloba podaná 22. decembra 2022 – Poľsko/Európska komisia

64

2023/C 63/83

Vec T-831/22: Žaloba podaná 22. decembra 2022 – TO/AUEA

65

2023/C 63/84

Vec T-3/23: Žaloba podaná 9. januára 2023 – UA/AUEA

66

2023/C 63/85

Vec T-005/23: Žaloba podaná 10. januára 2023 – Illumina/Komisia

67

2023/C 63/86

Vec T-780/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. decembra 2022 – Smith & Nephew USD a Smith & Nephew USD One/Komisia

68

2023/C 63/87

Vec T-76/22: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. decembra 2022 – Schwa-Medico/EUIPO – Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

68

2023/C 63/88

Vec T-443/22: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2022 – PV/Európska prokuratúra

68


SK

 

Top