EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:486:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 486, 21. decembra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 486

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
21. decembra 2022


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

572. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 21. 9. 2022 – 22. 9. 2022

2022/C 486/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – MSP, podniky sociálneho hospodárstva, remeslá a slobodné povolania – Fit for 55 (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2022/C 486/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Prevody podnikov ako forma podpory udržateľného nárastu obnovy v sektore MSP (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

9

2022/C 486/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Sociálna taxonómia – výzvy a príležitosti (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

15

2022/C 486/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Fond na prispôsobenie sa zmene klímy financovaný z prostriedkov politiky súdržnosti a nástroja NextGenerationEU (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

23

2022/C 486/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Kryptoaktíva – výzvy a príležitosti (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

30

2022/C 486/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Stratégia v oblasti pracovnej sily v zdravotníctve a starostlivosti pre budúcnosť Európy (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

37

2022/C 486/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Mládežnícky test EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

46

2022/C 486/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Úloha technológií na odstraňovanie uhlíka pri dekarbonizácii európskeho priemyslu (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

53

2022/C 486/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Energetická a digitálna transformácia vidieckych oblastí (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

59

2022/C 486/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Verejné investície do energetickej infraštruktúry ako súčasť riešenia klimatických otázok (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

67

2022/C 486/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Spoluvytváranie služieb všeobecného záujmu ako príspevok k participatívnejšej demokracii v EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

76

2022/C 486/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Tematické partnerstvá podľa Ľubľanskej dohody (prieskumné stanovisko)

83

2022/C 486/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Boj proti energetickej chudobe a odolnosť EÚ: výzvy z hospodárskeho a sociálneho hľadiska (prieskumné stanovisko na žiadosť českého predsedníctva Rady EÚ)

88

2022/C 486/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Sociálny dialóg počas ekologickej transformácie (prieskumné stanovisko na žiadosť českého predsedníctva Rady EÚ)

95

2022/C 486/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Úloha jadrovej energie pri stabilite cien energií v EÚ (prieskumné stanovisko na žiadosť českého predsedníctva Rady EÚ)

102


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

572. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 21. 9. 2022 – 22. 9. 2022

2022/C 486/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia: využitie potenciálu zdravotných údajov v prospech ľudí, pacientov a inovácií [COM(2022) 196 final] — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom priestore pre zdravotné údaje [COM(2022) 197 final – 2022/0140 (COD)]

123

2022/C 486/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 a (EÚ) 2019/1753 a rozhodnutia Rady (EÚ) 2019/1754 [COM(2022) 174 final – 2022/0115 (COD)]

129

2022/C 486/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí a boja proti nemu [COM(2022) 209 final – 2022/0155 (COD)] — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Digitálne desaťročie pre deti a mládež: nová Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti (stratégia BIK+) [COM(2022) 212 final]

133

2022/C 486/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2002/65/ES [COM(2022) 204 final – 2022/0147 (COD)]

139

2022/C 486/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o dodatočnú flexibilitu na riešenie dôsledkov vojenskej agresie Ruskej federácie FAST (Flexibilná pomoc územiam) – CARE [COM(2022) 325 final – 2022/0208 (COD)]

144

2022/C 486/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Dôstojná práca na celom svete [COM(2022) 66 final]

149

2022/C 486/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2022) 241 final]

161

2022/C 486/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní [COM(2022) 349 final]

168

2022/C 486/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program Únie pre bezpečnú konektivitu na obdobie 2023 – 2027 [COM(2022) 57 final – 2022/0039 (COD)] a Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade: Prístup EÚ k riadeniu vesmírnej prevádzky – Príspevok EÚ k riešeniu globálnej výzvy [JOIN(2022) 4 final]

172

2022/C 486/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Plán REPowerEU [COM(2022) 230 final] a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitoly REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/1060, nariadenie (EÚ) 2021/2115, smernica 2003/87/ES a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 [COM(2022) 231 final – 2022/0164(COD)]

185

2022/C 486/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Dočasná úľava z uplatňovania pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva v dôsledku pandémie COVID-19 [COM(2022) 334 final]

194

2022/C 486/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Geopolitický vplyv energetickej transformácie [JOIN(2022) 23 final]

198


SK

 

Top