EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:418:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 418, 31. októbra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 418

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
31. októbra 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2022/C 418/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2022/C 418/02

Vec C-420/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofiyski rayonen sad – Bulharsko) – trestné konanie proti HN (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Charta základných práv Európskej únie – Články 47 a 48 – Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd – Článok 6 – Smernica (EÚ) 2016/343 – Posilnenie určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní – Článok 8 – Právo byť prítomný na súdnom konaní – Rozhodnutie o návrate, ku ktorému je pripojený zákaz vstupu počas obdobia piatich rokov – Podmienky vedenia súdneho konania v neprítomnosti dotknutej osoby – Povinnosť zúčastniť sa na súdnom konaní podľa vnútroštátneho práva)

2

2022/C 418/03

Vec C-669/20: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 15. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sãd – Bulharsko) – Veridos GmbH/Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2009/81/ES – Koordinácia postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby – Články 38 a 49 – Povinnosť overiť existenciu neobvykle nízkej ponuky – Kritérium posúdenia neobvykle nízkej povahy ponuky stanovené vnútroštátnou právnou úpravou – Neuplatniteľnosť – Požiadavka existencie aspoň troch ponúk – Kritérium založené na požiadavke, aby ponuka bola o viac ako 20 % výhodnejšia ako priemerná hodnota ponúk predložených ostatnými uchádzačmi – Súdne preskúmanie)

3

2022/C 418/04

Vec C-675/20 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 15. septembra 2022 – Colin Brown/Európska komisia, Rada Európskej únie (Odvolanie – Verejná služba – Príloha VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie – Článok 4 ods. 1 písm. a) a b) – Úradník Únie, ktorý je štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ktorý mal zvyčajné bydlisko na území štátu miesta výkonu práce počas desiatich rokov pred jeho nástupom do služby – Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie – Nadobudnutie štátneho občianstva štátu výkonu práce týmto úradníkom Únie – Odňatie nároku na vyplácanie príspevku na expatriáciu – Žaloba o neplatnosť)

4

2022/C 418/05

Vec C-705/20: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Income Tax Tribunal of Gibraltar (Spojené kráľovstvo) – Spojené kráľovstvo) – Fossil (Gibraltar) Limited/Commissioner of Income Tax (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Schémy pomoci zavedené vládou Gibraltáru týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb – Rozhodnutie (EÚ) 2019/700 – Nezdaňovanie príjmov získaných z pasívnych úrokov a licenčných poplatkov – Rozhodnutie Európskej komisie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za protiprávnu a nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Povinnosť vymáhania – Rozsah – Vnútroštátne ustanovenie, ktoré nebolo predmetom vyšetrovania Komisie týkajúceho sa spornej štátnej pomoci – Započítanie dane zaplatenej v zahraničí s cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu)

4

2022/C 418/06

Vec C-4/21: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État – Francúzsko) – Fédération des entreprises de la beauté/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Kozmetické výrobky – Nariadenie (ES) č. 1223/2009 – Článok 27 – Ochranná doložka – Článok 27 ods. 1 – Pôsobnosť – Vnútroštátne dočasné ochranné opatrenia – Všeobecné opatrenie – Uplatnenie na kategóriu kozmetických výrobkov obsahujúcich rovnakú látku – Individuálne opatrenie – Uplatnenie na identifikovaný kozmetický výrobok – Vnútroštátne dočasné opatrenie ukladajúce povinnosť uvádzať niektoré údaje na označení určitej kategórie nezmývateľných výrobkov s obsahom fenoxyetanolu)

5

2022/C 418/07

Vec C-18/21: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Uniqa Versicherungen AG/VU (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Európske konanie o platobnom rozkaze – Nariadenie č. 1896/2006 – Článok 16 ods. 2 – 30-dňová lehota na podanie odporu proti európskemu platobnému rozkazu – Článok 20 – Postup preskúmania – Článok 26 – Uplatnenie vnútroštátneho práva na procesné otázky, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto nariadení – Pandémia COVID-19 – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovila prerušenie plynutia procesných lehôt v občianskoprávnych veciach o niekoľko týždňov)

6

2022/C 418/08

Vec C-22/21: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – SRS, AA/Minister for Justice and Equality (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2004/38/ES – Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov – Článok 3 ods. 2 prvý pododsek písm. a) – Pojem „iní rodinní príslušníci, ktorí sú členmi domácnosti občana Únie, ktorý má základné právo pobytu“ – Kritériá posúdenia)

6

2022/C 418/09

Vec C-45/21: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – Banka Slovenije (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Európsky systém centrálnych bánk – Národná centrálna banka – Smernica 2001/24/ES – Reorganizácia a likvidácia úverových inštitúcií – Náhrada ujmy vyplývajúcej z prijatia reorganizačných opatrení – Článok 123 ZFEÚ a článok 21.1 protokolu (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky – Zákaz menového financovania členských štátov eurozóny – Článok 130 ZFEÚ a článok 7 tohto protokolu – Nezávislosť – Sprístupnenie dôverných informácií)

7

2022/C 418/10

Vec C-58/21: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 15. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien – Rakúsko) – FK (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – Nariadenie (EHS) č. 883/2004 – Článok 13 – Určenie príslušnej právnej úpravy – Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb – Príloha II – Článok 1 ods. 2 – Osoba vykonávajúca povolanie advokáta, ktorej centrum záujmov súkromných a profesijných činností sa nachádza vo Švajčiarsku a ktorá tiež vykonáva toto povolanie v dvoch ďalších členských štátoch – Žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, aby sa dotknutá osoba vzdala výkonu uvedeného povolania na území dotknutého členského štátu a v zahraničí)

8

2022/C 418/11

Vec C-227/21: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 15. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – UAB „HA.EN.“/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe – Predaj nehnuteľnosti medzi zdaniteľnými osobami – Predávajúci, ktorý je predmetom konkurzného konania – Vnútroštátna prax spočívajúca v odmietnutí práva kupujúceho na odpočítanie dane z dôvodu, že vedel alebo mal vedieť o ťažkostiach predávajúceho pri platení DPH splatnej na výstupe – Podvod a zneužitie práva – Podmienky)

9

2022/C 418/12

Vec C-326/21 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 15. septembra 2022 – PNB Banka AS/Európska centrálna banka (Odvolanie – Hospodárska a menová politika – Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami – Konkurzné konanie – Odmietnutie Európskej centrálnej banky (ECB) vyhovieť žiadosti predstavenstva úverovej inštitúcie, aby bol správcovi konkurznej podstaty uvedenej inštitúcie daný pokyn poskytnúť advokátovi, ktorého splnomocnilo toto predstavenstvo, prístup do priestorov, k informáciám, zamestnancom a zdrojom tejto inštitúcie – Právomoc autora aktu – Článok 263 ZFEÚ – Akt, ktorý môže byť predmetom žaloby o neplatnosť – Neprípustnosť)

10

2022/C 418/13

Vec C-347/21: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 15. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd – Bulharsko) – trestné konanie proti DD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica (EÚ) 2016/343 – Posilnenie určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní – Článok 8 ods. 1 – Právo obvineného byť prítomný na súdnom konaní – Výsluch svedka svedčiaceho v neprospech obvineného v jeho neprítomnosti – Možnosť napraviť porušenie práva v neskoršom štádiu konania – Dodatočný výsluch toho istého svedka – Smernica 2013/48/EÚ – Právo na prístup k obhajcovi v trestnom konaní – Článok 3 ods. 1 – Výsluch svedka svedčiaceho v neprospech obvineného v neprítomnosti obhajcu obvineného)

10

2022/C 418/14

Vec C-416/21: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 15. septembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerisches Oberstes Landesgericht – Nemecko) – Landkreis A.-F./J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Postupy zadávania verejných zákaziek – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 57 ods. 4 prvý pododsek písm. d) – Fakultatívne dôvody vylúčenia – Dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž – Smernica 2014/25/EÚ – Článok 36 ods. 1 – Zásady proporcionality a rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi – Článok 80 ods. 1 – Použitie dôvodov na vylúčenie a podmienok účasti stanovených v smernici 2014/24/EÚ – Uchádzači tvoriaci jednu hospodársku jednotku, osobitne predkladajúci ponuky, ktoré nie sú ani samostatné, ani nezávislé – Nevyhnutnosť dostatočne vierohodných indícií na preukázanie porušenia článku 101 ZFEÚ)

11

2022/C 418/15

Vec C-470/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrchní soud v Praze (Česká Republika) 14. júla 2022 – Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s. /I&Q GROUP, spol. s r.o, Hellspy SE

12

2022/C 418/16

Vec C-576/22: Žaloba podaná 30. augusta 2022 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

13

 

Všeobecný súd

2022/C 418/17

Vec T-631/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – BNetzA/ACER („Energetika – Vnútorný trh s elektrickou energiou – Nariadenie (EÚ) 2019/942 – Rozhodnutie odvolacej rady ACER-u – Žaloba o neplatnosť – Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou – Neprípustnosť – Právomoc ACER-u – Článok 8 nariadenia (ES) č. 713/2009 – Článok 6 ods. 10 nariadenia 2019/942 – Článok 9 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2015/1222 – Uplatniteľné právo – Nariadenie (EÚ) 2019/943“)

15

2022/C 418/18

Vec T-793/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Tirreno Power/Komisia („Štátna pomoc – Taliansky trh s elektrickou energiou – Kapacitný mechanizmus – Rozhodnutie o nevznesení námietok – Disponibilita výrobnej kapacity elektrickej energie – Zmena mechanizmu odmeňovania – Závažné ťažkosti – Procesné práva dotknutých osôb – Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020“)

15

2022/C 418/19

Vec T-794/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Set/Komisia („Štátna pomoc – Taliansky trh s elektrickou energiou – Kapacitný mechanizmus – Rozhodnutie o nevznesení námietok – Disponibilita výrobnej kapacity elektrickej energie – Zmena mechanizmu odmeňovania – Závažné ťažkosti – Procesné práva dotknutých osôb – Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020“)

16

2022/C 418/20

Vec T-91/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – WT/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Disciplinárny postih formou pokarhania – Povinnosť starostlivosti – Zásada riadnej správy vecí verejných – Právo byť vypočutý – Povinnosť odôvodnenia – Primeraná lehota – Psychické obťažovanie – Zásada právnej istoty – Majetková ujma a nemajetková ujma“)

17

2022/C 418/21

Vec T-217/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Grécko/Komisia („EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Výdavky vynaložené Gréckom – Rozvoj vidieka – Kľúčové kontroly – Paušálne finančné opravy – Povinnosť odôvodnenia – Ochrana legitímnej dôvery – Právna istota – Proporcionalita – Zásada riadnej správy veci verejných“)

18

2022/C 418/22

Vec T-470/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – DD/FRA („Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Disciplinárne opatrenia – Odvolanie z funkcie – Začatie administratívneho vyšetrovania – Začatie disciplinárneho konania – Požiadavka nestrannosti – Nesprávne právne posúdenie – Zjavne nesprávne posúdenie – Články 11, 12 a 21 služobného poriadku – Povinnosť lojality – Právna istota – Sloboda prejavu – Článok 11 Charty základných práv – Zásada riadnej správy vecí verejných – Povinnosť starostlivosti – Prezumpcia neviny – Právo byť vypočutý – Primeraná lehota – Primeranosť trestu“)

18

2022/C 418/23

Vec T-529/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – LR/EIB („Verejná služba – Zamestnanci EIB – Odmeňovanie – Príspevok na presídlenie – Zriadenie bydliska zamestnanca v jeho vlastnej domácnosti po skončení služobného pomeru – Článok 13 prvý odsek druhá zarážka administratívnych predpisov uplatniteľných na zamestnancov EIB – Pojem domácnosť – Doslovný výklad podľa prevažujúcej jazykovej verzie – Neobmedzená právomoc – Spor finančného charakteru – Prípustnosť“)

19

2022/C 418/24

Vec T-651/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – KL/EIB („Verejná služba – Zamestnanci EIB – Neospravedlnená neprítomnosť – Nedostavenie sa na lekárske prehliadky – Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody“)

20

2022/C 418/25

Vec T-713/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – OQ/Komisia („Verejná služba – Prijímanie do zamestnania – Oznámenie o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/378/20 (AD 7) – Právnici lingvisti s chorvátskym jazykom na Súdnom dvore Európskej únie – Rozhodnutie výberovej komisie nepripustiť žalobcu do ďalšej fázy výberového konania – Podmienky pripustenia – Podmienka týkajúca sa úrovne vzdelania zodpovedajúcej dokončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčená chorvátskym diplomom v odbore právo – Držba francúzskeho diplomu v odbore právo – Voľný pohyb pracovníkov – Žaloba o neplatnosť“)

20

2022/C 418/26

Vec T-751/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – KL/EIB („Verejná služba – Zamestnanci EIB – Práceneschopnosť – Zamietnutie lekárskych potvrdení – Neodôvodnená neprítomnosť – Žaloby o neplatnosť a o náhradu škody“)

21

2022/C 418/27

Vec T-40/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Slovensko/Komisia („EPZF – Výdavky vylúčené z financovania – Nezačatie postupov vymáhania neoprávnene vyplatenej pomoci – Procesné záruky – Článok 52 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 1306/2013 – Článok 34 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014“)

22

2022/C 418/28

Vec T-95/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. septembra 2022 – Portugalsko/Komisia (Zona Franca de Madeira) („Štátna pomoc – Zona Franca de Madeira – Schéma štátnej pomoci, ktorú poskytlo Portugalsko – Rozhodnutie konštatujúce rozpor schémy s rozhodnutiami K(2007) 3037 v konečnom znení a K(2013) 4043 v konečnom znení, vyhlasujúce túto schému za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce vrátenie pomoci vyplatenej pri uplatnení tejto schémy – Pojem štátna pomoc – Existujúca pomoc v zmysle článku 1 písm. b) bodov i) a ii) nariadenia (EÚ) 2015/1589 – Vymáhanie – Legitímna dôvera – Právna istota – Zásada riadnej správy vecí verejných – Absolútna nemožnosť vykonania – Premlčanie – Článok 17 nariadenia 2015/1589“)

22

2022/C 418/29

Vec T-123/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła/Komisia („Životné prostredie – Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 – Fluórované skleníkové plyny – Uvedenie na trh – Prepustenie do voľného obehu – Centrálny elektronický register pre kvóty na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh – Rozhodnutie o zápise – Povolenie využiť kvótu“)

23

2022/C 418/30

Vec T-155/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Völkl/EUIPO – Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie Völkl – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie VÖLKL – Relatívny dôvod neplatnosti – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Neexistencia podobnosti tovarov – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

24

2022/C 418/31

Vec T-156/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Völkl/EUIPO – Marker Dalbello Völkl (International) (Marker Völkl) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásení neplatnosti – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Slovná ochranná známka – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie VÖLKL – Relatívny dôvod neplatnosti – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Neexistencia podobnosti tovarov – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

24

2022/C 418/32

Vec T-217/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – SB/eu-LISA („Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Zamestnanci agentúry eu-LISA – Rozhodnutie o prepustení po uplynutí skúšobnej doby – Povinnosť odôvodnenia – Bežné podmienky skúšobnej doby – Právo byť vypočutý – Procesné pochybenia – Povinnosť starostlivosti – Zjavne nesprávne posúdenie – Zásada riadnej správy vecí verejných“)

25

2022/C 418/33

Vec T-266/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. septembra 2022 – Casanova/EIB („Verejná služba – Zamestnanci EIB – Ukončenie pracovnej zmluvy na konci skúšobnej doby – Nedostatok právomoci autora aktu – Zodpovednosť – Majetková ujma – Predčasne podané návrhy na náhradu škody – Nemajetková ujma“)

26

2022/C 418/34

Vec T-341/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Rauff-Nisthar/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Verejné výberové konanie EPSO/AD/371/19 – Nezapísanie do rezervného zoznamu – Nezrovnalosti vo vykonaní testov, ktoré skresľujú výsledok – Rovnosť zaobchádzania – Zjavne nesprávne posúdenie – Nový žalobný dôvod“)

26

2022/C 418/35

Vec T-353/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – KTM Fahrrad/EUIPO – KTM (R2R) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o výmaze – Slovná ochranná známka Európskej únie R2R – Vyhlásenie o výmaze – Skutočné používanie ochrannej známky – Článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Dôkaz o skutočnom používaní – Náležitý dôvod pre nepoužívanie“)

27

2022/C 418/36

Vec T-448/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Saure/Komisia („Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Korešpondencia Komisie týkajúca sa množstva a lehôt dodávky vakcín proti COVID-19 od spoločnosti BioNTech – Žaloba o neplatnosť – Explicitné rozhodnutie prijaté po implicitnom zamietnutí prístupu – Neexistencia prekážky začatej veci z dôvodu neprístupnosti iných žalôb – Čiastočne zamietnutie prístupu – Výnimky týkajúce sa ochrany súkromia a integrity jednotlivca, ochrany právneho názoru, ochrany rozhodovacieho konania a ochrany obchodných záujmov tretích osôb“)

28

2022/C 418/37

Vec T-475/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. septembra 2022 – Francúzsko/Komisia („EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Výdavky vynaložené Francúzskom – Dobrovoľná viazaná podpora – Podmienky oprávnenosti – Oprávnené sektory a oblasti výroby – Článok 52 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013“)

28

2022/C 418/38

Vec T-486/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – OE/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Práca na diaľku – Žiadosť o náhradu výdavkov na telefón a na internetové pripojenie – Zamietnutie žiadosti – Námietka protiprávnosti – Čiastočná prípustnosť – Článok 71 a príloha VII Služobného poriadku – Povinnosť konať s náležitou starostlivosťou – Zásada rovnosti a zásada zákazu diskriminácie – Právo na rešpektovanie súkromného života“)

29

2022/C 418/39

Vec T-507/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Migadakis/ENISA („Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Výzva na vyjadrenie záujmu – Skúška prostredníctvom videokonferencie – Minimálny počet bodov – Rovnosť zaobchádzania – Objektívnosť hodnotenia“)

30

2022/C 418/40

Vec T-521/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka Európskej únie ad pepper the e-advertising network – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

30

2022/C 418/41

Vec T-627/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Segimerus/EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o výmaze – Slovná ochranná známka Európskej únie MONSOON – Absolútny dôvod neplatnosti – Článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Článok 94 nariadenia 2017/1001 – Článok 34 nariadenia 2017/1001“)

31

2022/C 418/42

Vec T-651/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Saure/Komisia („Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Korešpondencia Komisie týkajúca sa množstva a dodacích lehôt vakcín proti COVID-19 spoločnosti BioNTech – Žaloba o neplatnosť – Výslovné rozhodnutia prijaté po implicitnom odmietnutí prístupu – Neexistencia prekážky začatého konania z dôvodu neprípustnosti inej žaloby – Úplné a čiastočné odmietnutie prístupu – Výnimky týkajúce sa ochrany súkromia a integrity jednotlivca, ochrany právneho poradenstva, ochrany rozhodovacieho procesu a ochrany obchodných záujmov tretej osoby“)

32

2022/C 418/43

Vec T-699/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Peace United/EUIPO – 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN – Vyhlásenie ochrannej známky za zrušenú – Neexistencia riadneho používania ochrannej známky – Článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Dôkaz o riadnom používaní – Zneužitie práva“)

32

2022/C 418/44

Vec T-700/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. septembra 2022 – Voco/EUIPO (Tvar formy balenia) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie – Tvar formy balenia – Absolútny dôvod zamietnutia – Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

33

2022/C 418/45

Vec T-730/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Łosowski/EUIPO – Skawiński (KOMBI) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásení neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie KOMBI – Staršia slovná ochranná známka kombii – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Podobnosť označení – Podobnosť výrobkov a služieb – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Odvolávanie sa na subjektívne právo na názov ‚kombi‘ podľa vnútroštátneho práva“)

33

2022/C 418/46

Vec T-754/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Peace United/EUIPO – 1906 Collins (bâoli) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o zrušení – Obrazová ochranná známka Únie bâoli – Vyhlásenie o zrušení – Neexistencia riadneho používania ochrannej známky – Článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Dôkaz o riadnom používaní – Zneužívanie práv“)

34

2022/C 418/47

Vec T-9/22: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Olimp Laboratories/EUIPO (VITA-MIN MULTIPLE SPORT) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie VITA-MIN MULTIPLE SPORT – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001“)

35

2022/C 418/48

Vec T-373/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Etablissements Nicolas/EUIPO – St. Nicolaus (NICOLAS) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti – Zastavenie konania“)

35

2022/C 418/49

Vec T-75/22: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. septembra 2022 – Prigožin/Rada („Žaloba o neplatnosť – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv – Odôvodnenie, v ktorom sa uvádza meno žalobcu ako financovateľa skupiny Wagner – Posúdenia formulované v odôvodnení – Akty, ktoré nie je možné napadnúť žalobou – Neprípustnosť“)

36

2022/C 418/50

Vec T-179/22: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. septembra 2022 – Farco-Pharma/EUIPO – Infarco (FARCO) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Späťvzatie námietky – Zastavenie konania“)

36

2022/C 418/51

Vec T-340/22: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. septembra 2022 – Etablissements Nicolas/EUIPO – St. Nicolaus (NICOLAS) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Späťvzatie námietky – Zastavenie konania“)

37

2022/C 418/52

Vec T-508/22: Žaloba podaná 19. augusta 2022 – Španielsko/Komisia

38

2022/C 418/53

Vec T-530/22: Žaloba podaná 28. augusta 2022 – Medel/Rada

40

2022/C 418/54

Vec T-531/22: Žaloba podaná 28. augusta 2022 – International Association of Judges/Rada

41

2022/C 418/55

Vec T-532/22: Žaloba podaná 28. augusta 2022 – Association of European Administrative Judges/Rada

42

2022/C 418/56

Vec T-533/22: Žaloba podaná 28. augusta 2022 – Rechters voor Rechters/Rada

43

2022/C 418/57

Vec T-537/22: Žaloba podaná 1. septembra 2022 – Delta Sport Handelskontor/EUIPO – Lego (Dieliky detskej stavebnice)

45

2022/C 418/58

Vec T-538/22: Žaloba podaná 1. septembra 2022 – Hästens Sängar/EUIPO – Mustang (Sivý štvorcový vzor s čiernymi koňmi)

45

2022/C 418/59

Vec T-539/22: Žaloba podaná 1. septembra 2022 – Hästens Sängar/EUIPO – Mustang (Sivý štvorcový vzor s tmavšími koňmi)

46

2022/C 418/60

Vec T-545/22: Žaloba podaná 1. septembra 2022 – Hästens Sängar/EUIPO – Mustang (Béžový štvorcový vzor s bielymi koňmi)

47

2022/C 418/61

Vec T-546/22: Žaloba podaná 1. septembra 2022 – Hästens Sängar/EUIPO – Mustang (Modrý a biely štvorcový vzor s bielymi koňmi)

47

2022/C 418/62

Vec T-547/22: Žaloba podaná 1. septembra 2022 – Hästens Sängar/EUIPO – Mustang (Štvorcový vzor s koňmi)

48

2022/C 418/63

Vec T-554/22: Žaloba podaná 1. septembra 2022 – Carmeuse Holding/Komisia

49

2022/C 418/64

Vec T-557/22: Žaloba podaná 9. septembra 2022 – Chmielarz/EUIPO – Granulat (granulat)

50

2022/C 418/65

Vec T-561/22: Žaloba podaná 9. septembra 2022 – CFA Institute/EUIPO – Global Chartered Controller Institute (CCA Chartered Controller Analyst CERTIFICATE)

51

2022/C 418/66

Vec T-562/22: Žaloba podaná 9. septembra 2022 – Noah Clothing/EUIPO – Noah (NOAH)

51

2022/C 418/67

Vec T-567/22: Žaloba podaná 14. septembra 2022 – ATPN/Komisia

52

2022/C 418/68

Vec T-568/22: Žaloba podaná 15. septembra 2022 – XNT/EUIPO – Exane (EXANE)

53

2022/C 418/69

Vec T-585/22: Žaloba podaná 20. septembra 2022 – Trus/EUIPO – Unilab (ARTRESAN)

54

2022/C 418/70

Vec T-567/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. júla 2022 – WG/EUIPO

54


SK

 

Top