EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:237:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 237, 20. júna 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 237

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
20. júna 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2022/C 237/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2022/C 237/02

Vec C-401/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. apríla 2022 – Poľská republika/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť – Smernica (EÚ) 2019/790 – Článok 17 ods. 4 písm. b) a článok 17 ods. 4 písm. c) na konci – Článok 11 a článok 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda prejavu a právo na informácie – Ochrana duševného vlastníctva – Povinnosti uložené poskytovateľom online služieb zdieľania obsahu – Predchádzajúca automatická kontrola (filtrovanie) obsahu, ktorý používatelia sprístupňujú na internete)

2

2022/C 237/03

Vec C-666/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. apríla 2022 – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Európska komisia, Hyet Sweet SAS (Odvolanie – Dumping – Dovoz aspartámu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike – Nariadenia č. 1225/2009 a 2016/1036 – Časová pôsobnosť – Článok 2 ods. 7 – Štatút podniku pôsobiaceho v podmienkach trhového hospodárstva – Zamietnutie – Článok 2 ods. 10 – Úpravy – Dôkazné bremeno – Článok 3 – Určenie ujmy – Povinnosť náležitej starostlivosti Európskej komisie)

3

2022/C 237/04

Vec C-79/20 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. apríla 2022 – Yieh United Steel Corp./Európska komisia, Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL (Odvolanie – Dumping – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1429 – Dovoz plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane – Konečné antidumpingové clo – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 2 – Výpočet normálnej hodnoty – Výpočet výrobných nákladov – Strata výroby – Odmietnutie odpočítania hodnoty recyklovaného šrotu – Určovanie normálnej hodnoty na základe predaja podobného výrobku, ktorý je určený na domácu spotrebu v krajine vývozu – Vylúčenie zo základu pre výpočet použitého na určenie normálnej hodnoty predaja uskutočneného na domácom trhu v krajine vývozu, ak sa tento predaj týka výrobkov určených na vývoz)

3

2022/C 237/05

Vec C-86/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Brně – Česká republika) – Vinařství U Kapličky s.r.o./Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami – Víno – Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 – Pravidlá týkajúce sa uvádzania na trh – Článok 80 – Enologické postupy – Zákaz uvádzania na trh – Článok 90 – Dovozy vína – Nariadenie (EÚ) č. 555/2008 – Článok 43 – Dokument V I 1 – Potvrdenie o vyrobení zásielok vína v súlade s odporúčanými alebo povolenými enologickými postupmi – Dôkazná hodnota – Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 – Článok 89 ods. 4 – Sankcie – Uvádzanie vína pochádzajúceho z tretej krajiny na trh – Víno, ktoré prešlo nepovolenými enologickými postupmi – Zbavenie sa zodpovednosti – Dôkazné bremeno)

4

2022/C 237/06

Vec C-237/20: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Federatie Nederlandse Vakbeweging/Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/23/ES – Články 3 až 5 – Prevody podnikov – Zachovanie práv zamestnancov – Výnimky – Insolvenčné konanie – Postup pre-pack – Prežitie podniku – Prevod (časti) podniku po vyhlásení konkurzu, ktorému predchádzal postup pre-pack)

5

2022/C 237/07

Vec C-319/20: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Meta Platforms Ireland Limited, predtým Facebook Ireland Limited/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Článok 80 – Zastupovanie dotknutých osôb neziskovým združením – Žaloba alebo iný úkon v zastúpení podané združením na ochranu záujmov spotrebiteľov bez poverenia a nezávisle od porušenia konkrétnych práv dotknutej osoby – Žaloba alebo iný úkon založené na zákaze nekalých obchodných praktík, porušení zákona v oblasti ochrany spotrebiteľov alebo zákaze používania neúčinných všeobecných obchodných podmienok)

6

2022/C 237/08

Spojené veci C-368/20 a C-369/20: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark – Rakúsko) – NW/Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C-369/20), (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Voľný pohyb osôb – Nariadenie (EÚ) 2016/399 – Kódex schengenských hraníc – Článok 25 ods. 4 – Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc na maximálnu celkovú dobu šiestich mesiacov – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca viacero po sebe nasledujúcich období kontrol vedúcich k prekročeniu tejto doby – Nesúlad takejto právnej úpravy s článkom 25 ods. 4 Kódexu schengenských hraníc v prípade, keď sa po sebe nasledujúce obdobia zakladajú na tej istej hrozbe alebo hrozbách – Vnútroštátna právna úprava ukladajúca povinnosť predložiť cestovný pas alebo preukaz totožnosti pri kontrole vnútornej hranice pod hrozbou sankcie – Nesúlad takejto povinnosti s článkom 25 ods. 4 Kódexu schengenských hraníc, ak je samotná kontrola v rozpore s týmto ustanovením)

7

2022/C 237/09

Spojené veci C-415/20, C-419/20 a C-427/20: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. apríla 2022 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Finanzgericht Hamburg – Nemecko) – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C-415/20), F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C-419/20), Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg (C-415/20 a C-419/20), Hauptzollamt Kiel (C-427/20) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nároky na vrátenie peňažných súm vybratých členským štátom alebo na vyplatenie peňažných súm odopretých členským štátom v rozpore s právom Únie – Antidumpingové clo, dovozné clo, vývozné náhrady a peňažné sankcie – Pojem „porušenie práva Únie“ – Nesprávny výklad alebo uplatnenie tohto práva – Konštatovanie porušenia uvedeného práva súdom Únie alebo vnútroštátnym súdom – Nárok na platenie úrokov – Obdobie, za ktoré sa tieto úroky vyplácajú)

8

2022/C 237/10

Vec C-510/20: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. apríla 2022 – Európska komisia/Bulharská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Životné prostredie – Smernica 2008/56/ES – Morská environmentálna politika – Článok 5 – Morské stratégie – Článok 17 ods. 2 a 3 – Nevykonanie preskúmania úvodného posúdenia a stanovenia dobrého environmentálneho stavu, ako aj environmentálnych cieľov v stanovenej lehote – Nezaslanie podrobných informácií o každej aktualizácii uskutočnenej po preskúmaní Európskej komisii v stanovenej lehote)

9

2022/C 237/11

Vec C-531/20: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – NovaText GmbH/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Práva duševného vlastníctva – Smernica 2004/48/ES – Článok 3 – Všeobecná povinnosť týkajúca sa opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy potrebných na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva – Článok 14 – Pojem „opodstatnené a primerané trovy konania“ – Patentový zástupca – Neexistencia možnosti vnútroštátneho súdu posúdiť opodstatnenosť a primeranosť trov konania, ktoré znáša účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech)

9

2022/C 237/12

Vec C-559/20: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken – Nemecko) – Koch Media GmbH/FU (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Práva duševného vlastníctva – Smernica 2004/48/ES – Článok 14 – Pojmy „trovy konania“ a „iné výdavky“ – Výzva na zabezpečenie vymožiteľnosti práva duševného vlastníctva mimosúdnou cestou – Výdavky na advokáta – Posúdenie – Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca nahraditeľnú sumu týchto výdavkov za určitých podmienok)

10

2022/C 237/13

Vec C-612/20: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj – Rumunsko) – Happy Education SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 132 ods. 1 písm. i) – Oslobodenia určitých činností verejného záujmu od dane – Oslobodenia týkajúce sa výchovy detí alebo mládeže a školského alebo univerzitného vzdelávania od dane – Poskytovanie doplnkových vzdelávacích služieb k školskému vzdelávaciemu programu – Súkromnoprávny subjekt, ktorý poskytuje tieto služby na obchodné účely)

11

2022/C 237/14

Vec C-637/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Skatteverket/DSAB Destination Stockholm AB (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2006/112/ES – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Článok 30a bod 1 – Pojem „poukaz“ – Článok 30a bod 3 – Pojem „viacúčelový poukaz“ – Predaj karty, ktorá jej držiteľovi umožňuje využívať viacero služieb v oblasti cestovného ruchu počas obmedzeného obdobia)

11

2022/C 237/15

Vec C-642/20: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Taliansko) – Caruter s.r.l./S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A. a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2014/24/EÚ – Verejné obstarávanie – Článok 63 – Využitie spôsobilosti iných subjektov zo strany skupiny hospodárskych subjektov – Možnosť verejného obstarávateľa požadovať, aby boli určité podstatné úlohy vykonávané účastníkom tejto skupiny – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že podnik splnomocneného zástupcu musí spĺňať podmienky účasti a jeho podiel na dodávaných službách musí byť väčšinový)

12

2022/C 237/16

Vec C-674/20: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 27. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle – Belgicko) – Airbnb Ireland UC/Région de Bruxelles-Capitale (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Vnútorný trh – Článok 114 ods. 2 ZFEÚ – Vylúčenie daňových predpisov – Smernica 2000/31/ES – Služby informačnej spoločnosti – Elektronický obchod – Telematický sprostredkovateľský portál s nehnuteľnosťami – Článok 1 ods. 5 písm. a) – Vylúčenie daňovej oblasti – Definícia – Regionálna právna úprava týkajúca sa dane z turistických ubytovacích zariadení – Ustanovenie, ktoré ukladá sprostredkovateľom povinnosť oznámiť na písomnú žiadosť určité údaje týkajúce sa prevádzkovania týchto zariadení daňovému úradu s cieľom identifikácie osôb podliehajúcich tejto dani – Článok 56 ZFEÚ – Neexistencia diskriminácie – Neexistencia obmedzenia)

13

2022/C 237/17

Vec C-44/21: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht München I – Nemecko) – Phoenix Contact GmbH & Co. KG/HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Smernica 2004/48/ES – Článok 9 ods. 1 – Európsky patent – Predbežné opatrenia – Právomoc vnútroštátnych súdnych orgánov vydať predbežné opatrenie s cieľom zamedziť hroziace porušenie práva duševného vlastníctva – Vnútroštátna judikatúra, ktorá odmieta návrhy na nariadenie predbežného opatrenia, ak platnosť dotknutého patentu nebola potvrdená aspoň prvostupňovým rozhodnutím vydaným v námietkovom konaní alebo konaní o vyhlásení neplatnosti – Povinnosť konformného výkladu)

14

2022/C 237/18

Vec C-72/21: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) – Lotyšsko) – SIA „PRODEX“/Valsts ieņēmumu dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Spoločný colný sadzobník – Kombinovaná nomenklatúra – Položky sadzobníka – Podpoložka 4418 20 – Rozsah – Dvere a ich rámy, zárubne a prahy – Dosky MDF a lišty – Všeobecné pravidlo 2 a) prvá časť na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry – Nekompletný alebo nedokončený výrobok – Pojem)

14

2022/C 237/19

Vec C-86/21: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – Španielsko) – Gerencia Regional de Salud de Castilla y León/Delia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 2 – Rovnosť zaobchádzania – Vnútroštátny systém uznávania kariérneho postupu zdravotníckych pracovníkov – Nezohľadnenie odbornej praxe získanej v rámci služieb zdravotnej starostlivosti iného členského štátu – Prekážka)

15

2022/C 237/20

Vec C-89/21: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – UAB „Romega“/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Potravinová právna úprava – Nariadenie (ES) č. 2073/2005 – Mikrobiologické kritériá pre potraviny – Článok 1 – Príloha I – Čerstvé hydinové mäso – Kontrola prítomnosti salmonel uvedených v bode 1.28 kapitoly I k tejto prílohe príslušnými vnútroštátnymi orgánmi – Kontrola prítomnosti iných patogénnych mikroorganizmov – Nariadenie (ES) č. 178/2002 – Článok 14 ods. 8 – Voľná úvaha vnútroštátnych orgánov – Rozsah)

16

2022/C 237/21

Spojené veci C-160/21 a C-217/21: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 28. apríla 2022 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Administrativen săd Veliko Tărnovo – Bulharsko) – „Nikopolis AD Istrum 2010“ EOOD (C-160/21), „Agro – eko 2013“ EOOD (C-217/21)/Izpălnitelen direktor na Dăržaven fond „Zemedelie“ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Schémy priamej pomoci – Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 – Platby príjemcom – Článok 75 – Platobná lehota – Dodržanie – Neexistencia – Implicitné zamietnutie žiadosti o pomoc)

16

2022/C 237/22

Vec C-251/21: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. apríla 2022 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) – Lotyšsko] – „Piltenes meži“ SIA/Lauku atbalsta dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 – Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV – Článok 30 – Platby v rámci sústavy Natura 2000 – Pôsobnosť – Žiadosť o pomoc v súvislosti s mikrorezerváciou vytvorenou v lese, ktorý nie je súčasťou sústavy Natura 2000, s cieľom prispieť k zabezpečeniu ochrany druhu voľne žijúceho vtáka – Nariadenie (EÚ) č. 702/2014 – Skupinová výnimka pre určitú pomoc v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Uplatnenie na pomoc spolufinancovanú zo zdrojov Európskej únie – Neuplatnenie na podniky v ťažkostiach)

17

2022/C 237/23

Vec C-277/21: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État – Belgicko) – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC) a i./Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EÚ) č. 549/2013 – Európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii – Príloha A bod 20.15 – Kontrola, ktorú vykonáva Institut des comptes nationaux, nad zriaďovateľmi vzdelávacích zariadení založených vo forme neziskových inštitúcií – Verejne financované vzdelávacie zariadenie a sloboda vzdelávania zaručená ústavou – Príloha A bod 20.15 druhá veta – Pojem „verejný zásah vo forme všeobecných nariadení uplatniteľných na všetky jednotky, ktoré vykonávajú tú istú činnosť“ – Rozsah – Príloha A bod 20.15 prvá veta – Príloha A bod 2.39 písm. b), bod 20.15 písm. b) a bod 20.309 písm. h) – Pojem „nadmerná regulácia“ – Rozsah)

18

2022/C 237/24

Vec C-286/21: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 28. apríla 2022 – Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Smernica 2008/50/CE – Kvalita okolitého ovzdušia – Článok 13 ods. 1 a príloha XI – Systematické a neustále prekračovanie denných limitných hodnôt suspendovaných častíc (PM10) v niektorých zónach Francúzska – Článok 23 ods. 1 – Príloha XV – „Čo možno najkratšie“ obdobie prekročenia limitných hodnôt – Vhodné opatrenia)

19

2022/C 237/25

Vec C-804/21 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus – Fínsko) – C, CD/Syyttäjä (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Súdna spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 23 ods. 3 – Požiadavka na zásah vykonávajúceho súdneho orgánu – Článok 6 ods. 2 – Policajné služby – Vylúčenie – Okolnosti, ktoré sú mimo kontroly – Pojem – Právne prekážky odovzdania – Žaloby podané vyžiadanou osobou – Žiadosť o medzinárodnú ochranu – Vylúčenie – Článok 23 ods. 5 – Uplynutie lehôt stanovených na odovzdanie – Dôsledky – Prepustenie – Povinnosť prijať akékoľvek iné opatrenie potrebné na zabránenie úteku)

20

2022/C 237/26

Spojené veci C-306/19, C-512/19, C-595/19 a C-608/20 až C-611/20: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 1. marca 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – Milis Energy SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-306/19), Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl/Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-512/19), Fototre Srl/Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (C-595/19), Interporto di Trieste SpA (C-608/20), Soelia SpA (C-609/20), Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo (C-610/20 a C-611/20)/Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Životné prostredie – Charta základných práv Európskej únie – Články 16 a 17 – Zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery – Zmluva o energetickej charte – Článok 10 – Uplatniteľnosť – Smernica 2009/28/ES – Článok 3 ods. 3 písm. a) – Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov – Výroba elektrickej energie z fotovoltických solárnych zariadení – Zmena schémy pomoci)

21

2022/C 237/27

Vec C-464/21: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. apríla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Španielsko) – QL/Universitat de Barcelona (Prejudiciálne konanie – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Opakovane uzatvárané zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore – Doložka 2 a doložka 3 bod 1 – Pôsobnosť – Pojem „pracovník na dobu určitú“)

22

2022/C 237/28

Vec C-420/21 P: Odvolanie podané 9. júla 2021: Valvis Holding SA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. mája 2021 vo veci T-638/19, Sun Stars & Sons/EUIPO – Valvis Holding

23

2022/C 237/29

Vec C-761/21 P: Odvolanie podané 10. decembra 2021: St. Hippolyt Holding GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata komora) z 20. októbra 2021 vo veci T-351/20, St. Hippolyt/EUIPO – Raisioaqua

23

2022/C 237/30

Vec C-762/21 P: Odvolanie podané 10. decembra 2021: St. Hippolyt Holding GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata komora) z 20. októbra 2021 vo veci T-352/20, St. Hippolyt/EUIPO – Elephant

23

2022/C 237/31

Vec C-1/22 P: Odvolanie podané 1. januára 2022: José María Castillejo Oriol proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 8. novembra 2021 vo veci T-419/21, Castillejo Oriol/Komisia

24

2022/C 237/32

Vec C-90/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 10. februára 2022 – „Gjensidige“ ADB

24

2022/C 237/33

Vec C-100/22 P: Odvolanie podané 13. februára 2022: KY proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 1. decembra 2021 vo veci T-433/20, KY/Súdny dvor Európskej únie

25

2022/C 237/34

Vec C-112/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli (Taliansko) 17. februára 2022 – trestné konanie proti CU

25

2022/C 237/35

Vec C-129/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Darmstadt (Nemecko) 24. februára 2022 – EF/Stadt Offenbach am Main

27

2022/C 237/36

Vec C-130/22 P: Odvolanie podané 24. februára 2022: DD proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. decembra 2021 vo veci T-703/19, DD/FRA

27

2022/C 237/37

Vec C-162/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 3. marca 2022 – A.G./Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

28

2022/C 237/38

Vec C-178/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bolzano (Taliansko) 8. marca 2022 – trestné konanie proti neznámym páchateľom

29

2022/C 237/39

Vec C-181/22 P: Odvolanie podané 9. marca 2022: Nemea Bank plc proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 20. decembra 2021 vo veci T-321/17, Niemelä a i./ECB

30

2022/C 237/40

Vec C-182/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht München (Nemecko) 10. marca 2022 – JU/Scalable Capital GmbH

30

2022/C 237/41

Vec C-184/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 10. marca 2022 – IK/KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

31

2022/C 237/42

Vec C-185/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 10. marca 2022 – CM/KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

33

2022/C 237/43

Vec C-189/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht München (Nemecko) 11. marca 2022 – SO/Scalable Capital GmbH

34

2022/C 237/44

Vec C-193/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 11. marca 2022 – TR, UQ/FTI Touristik GmbH

35

2022/C 237/45

Vec C-206/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (Nemecko) 17. marca 2022 – TF/Sparkasse Südpfalz

36

2022/C 237/46

Vec C-218/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Lecce (Taliansko) 24. marca 2022 – BU/Comune di Copertino

36

2022/C 237/47

Vec C-223/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli (Taliansko) 29. marca 2022 – trestné konanie proti ND

37

2022/C 237/48

Vec C-227/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Gabrovo (Bulharsko) 31. marca 2022 – IL/Regionalna direkcija „Avtomobilna administracija“ Pleven

38

2022/C 237/49

Vec C-228/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 1. apríla 2022 flightright GmbH/Eurowings GmbH

38

2022/C 237/50

Vec C-234/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Halduskohus (Estónsko) 4. apríla 2022 – Roheline Kogukond MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Päästame Eesti Metsad MTÜ a Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus/Keskkonnaagentuur

39

2022/C 237/51

Vec C-248/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 8. apríla 2022 – Z.K. a M.S./The Minister for Justice and Equality

40

2022/C 237/52

Vec C-249/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 11. apríla 2022 – BM/Gebühren Info Service GmbH (GIS)

41

2022/C 237/53

Vec C-256/22 P: Odvolanie podané 12. apríla 2022: Pilatus Bank plc proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 2. februára 2022 vo veci T-27/19, Pilatus Bank and Pilatus Holding/ECB

41

2022/C 237/54

Vec C-291/22 P: Odvolanie podané 2. mája 2022: Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma) proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 2. marca 2022 vo veci T-556/20, D & A Pharma/Komisia a EMA

42

 

Všeobecný súd

2022/C 237/55

Veci T-335/18, T-338/18 a T-327/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2022 – Mubarak a i./Rada („Spoločná zahraničná et bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu v Egypte – Opatrenia prijaté voči osobám zodpovedným za spreneveru štátnych finančných prostriedkov a spojeným osobám a subjektom – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov – Zachovanie mena žalobcov na zozname – Právo na obhajobu – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté v súlade s právom na obhajobu a právom na účinnú súdnu ochranu – Nesprávne právne posúdenie – Zjavne nesprávne posúdenie“)

44

2022/C 237/56

Vec T-508/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2022 – Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) a i./Komisia („Štátna pomoc – Schéma pomoci zavedená vládou Gibraltáru v súvislosti s daňou z príjmov právnických osôb – Oslobodenie od dane v prípade príjmov z úrokov a licenčných poplatkov – Záväzné daňové stanoviská v prospech nadnárodných podnikov – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie – Selektívna výhoda – Právo predložiť pripomienky“)

45

2022/C 237/57

Vec T-634/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2022 – FC/AEUA („Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Postup pred disciplinárnym konaním – Pozastavenie výkonu služby, krátenie odmeny a zákaz vstupu do priestorov AEUA a prístupu k jej zariadeniam – Správa OLAF-u – Zásada riadnej správy vecí verejných – Právo byť vypočutý – Zásada nestrannosti – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obhajobu – Zodpovednosť – Úzka súvislosť s návrhmi na zrušenie“)

46

2022/C 237/58

Vec T-392/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2022 – Flašker/Komisia („Štátna pomoc – Opatrenia poskytnuté Slovinskom sieti mestských lekární – Fáza predbežného preskúmania – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci a prípadne existujúca pomoc – Rozhodnutie prijaté bez začatia formálneho vyšetrovacieho konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ – Závažné ťažkosti“)

47

2022/C 237/59

Vec T-425/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2022 – KU/ESVČ („Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Zamestnanci ESVČ – Psychické obťažovanie – Administratívne vyšetrovanie – Článok 12a služobného poriadku – Žiadosť o pomoc – Zamietnutie žiadosti – Článok 24 služobného poriadku – Povinnosť odôvodnenia – Nesprávne posúdenie – Primeraná lehota – Zodpovednosť“)

47

2022/C 237/60

Vec T-750/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2022 – Correia/EHSV („Verejná služba – Zamestnanci EHSV – Dočasní zamestnanci – Žiadosť o obnovenie služobného postupu – Zamietnutie žiadosti – Žaloba o neplatnosť – Riadny priebeh konania pred podaním žaloby – Lehota na podanie sťažnosti – Záujem na konaní – Prípustnosť – Rovnosť zaobchádzania – Právna istota – Právo na služobný postup – Neexistencia nároku na obnovenie služobného postupu – povinnosť vykonať porovnávacie hodnotenie zásluh – Zodpovednosť – Nemajetková ujma“)

48

2022/C 237/61

Vec T-68/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2022 – QA/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť – Dohoda o grante uzavretá v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013) – Správa o audite – Jazyk – Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom – Proporcionalita – Zásada riadnej správy vecí verejných“)

49

2022/C 237/62

Vec T-208/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2022 – Dorit-DFT/EUIPO – Erwin Suter (DORIT) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Slovná ochranná známka DORIT – Skoršie národné názvy spoločností – Relatívny dôvod zamietnutia – Nepoužívanie označenia s väčším ako miestnym významom v obchodnom styku – Článok 8 ods. 4 a článok 52 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 4 a článok 60 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

49

2022/C 237/63

Vec T-219/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2022 – Agora Invest/EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie TRAMOSA – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie TRAMO, SA TRANSPORTE MAQUINARIA Y OBRAS, S.A. – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Riadne používanie staršej ochrannej známky – Článok 15 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 207/2009 Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 18 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001] – Forma, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“)

50

2022/C 237/64

Vec T-276/21: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. apríla 2022 – Moio/EUIPO – Paul Hartmann (moio.care) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie moio.care – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie Molicare – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

51

2022/C 237/65

Vec T-6/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. marca 2022 – Advanced Organic Materials/EUIPO – Swiss Pharma International (ADVASTEROL) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o námietke – Späťvzatie námietky – Zastavenie konania“)

51

2022/C 237/66

Vec T-226/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. marca 2022 – Retail Royalty/EUIPO – Fashion Energy (Zobrazenie orla) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Späťvzatie návrhu na výmaz – Zastavenie konania“)

52

2022/C 237/67

Vec T-265/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. marca 2022 – Sunshine Smile/EUIPO (PlusDental+) („Ochranná známka Európskej únie – Zrušenie napadnutého rozhodnutia – Zánik predmetu sporu – Zastavenie konania“)

52

2022/C 237/68

Vec T-343/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. marca 2022 – Hewlett Packard Enterprise Development/EUIPO – Aruba (ARUBA) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti – Zastavenie konania“)

53

2022/C 237/69

Vec T-345/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. marca 2022 – Hewlett Packard Enterprise Development/EUIPO – Aruba (ARUBA NETWORKS) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti – Zastavenie konania“)

54

2022/C 237/70

Vec T-797/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. marca 2022 – Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIXORIGINAL) („Ochranná známka Európskej únie – Nímietkové konanie – Späťvzatie námietky – Zastavenie konania“)

54

2022/C 237/71

Vec T-798/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. marca 2022 – Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIXFORTE) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Späťvzatie námietky – Zastavenie konania“)

55

2022/C 237/72

Vec T-522/21: Žaloba podaná 18. januára 2022 – XH/Komisia

55

2022/C 237/73

Vec T-173/22: Žaloba podaná 30. marca 2022 – T-Systems International/Komisia

56

2022/C 237/74

Vec T-196/22: Žaloba podaná 14. apríla 2022 – Mariani/Parlament

57

2022/C 237/75

Vec T-200/22: Žaloba podaná 19. apríla 2022 – Poľsko/Komisia

58

2022/C 237/76

Vec T-203/22: Žaloba podaná 15. apríla 2022 – Holandsko/Komisia

59

2022/C 237/77

Vec T-206/22: Žaloba podaná 20. apríla 2022 – Makhlouf/Rada

59

2022/C 237/78

Vec T-207/22: Žaloba podaná 19. apríla 2022 – Mhana/Rada

60

2022/C 237/79

Vec T-208/22: Žaloba podaná 19. apríla 2022 – Makhlouf/Rada

61

2022/C 237/80

Vec T-209/22: Žaloba podaná 19. apríla 2022 – Makhlouf/Rada

62

2022/C 237/81

Vec T-212/22: Žaloba podaná 21. apríla 2022 – Prigozhina/Rada

62

2022/C 237/82

Vec T-217/22: Žaloba podaná 20. apríla 2022 – Lifestyle Equities/EUIPO – Greenwich Polo Club (GREENWICH POLO CLUB)

63

2022/C 237/83

Vec T-218/22: Žaloba podaná 21. apríla 2022 – Roxtec/EUIPO – Wallmax (Zobrazenie modrého štvorca obsahujúceho osem sústredných čiernych kruhov)

64

2022/C 237/84

Vec T-219/22: Žaloba podaná 22. apríla 2022 – Wallmax v EUIPO – Roxtec (Zobrazenie modrého štvorca obsahujúceho osem sústredných čiernych kruhov)

65

2022/C 237/85

Vec T-220/22: Žaloba podaná 25. apríla 2022 – CiviBank/ECB

65

2022/C 237/86

Vec T-221/22: Žaloba podaná 25. apríla 2022 – Pharmaselect International /EUIPO – OmniActive Health Technologies (LUTAMAX)

66

2022/C 237/87

Vec T-222/22: Žaloba podaná 22. apríla 2022 – Engineering – Ingegneria Informatica/Komisia a REA

67

2022/C 237/88

Vec T-228/22: Žaloba podaná 27. apríla 2022 – Casablanca Clothing/EUIPO – Adrien (CASABLANCA TENNIS CLUB)

68

2022/C 237/89

Vec T-231/22: Žaloba podaná 28. apríla 2022 – Growth Finance Plus/EUIPO (doglover)

69

2022/C 237/90

Vec T-232/22: Žaloba podaná 28. apríla 2022 – Growth Finance Plus/EUIPO (catlover)

69

2022/C 237/91

Vec T-233/22: Žaloba podaná 28. apríla 2022 – Islentyeva/Rada

70

2022/C 237/92

Vec T-234/22: Žaloba podaná 29. apríla 2022 – Ismailova/Rada

71

2022/C 237/93

Vec T-235/22: Žaloba podaná 29. apríla 2022 – Russian Direct Investment Fund/Rada

72

2022/C 237/94

Vec T-236/22: Žaloba podaná 28. apríla 2022 – Intel Corporation/Komisia

73

2022/C 237/95

Vec T-239/22: Žaloba podaná 29. apríla 2022 – Cherusci/EUIPO – LexDellmeier (RIALTO)

75

2022/C 237/96

Vec T-242/22: Žaloba podaná 3. mája 2022 – OmniActive Health Technologies/EUIPO – Pharmaselect International (LUTAMAX)

75

2022/C 237/97

Vec T-245/22: Žaloba podaná 4. mája 2022 – PGTEX Maroko/Komisia

76

2022/C 237/98

Vec T-246/22: Žaloba podaná 4. mája 2022 – PGTEX Maroko/Komisia

77

2022/C 237/99

Vec T-253/22: Žaloba podaná 9. mája 2022 – Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality)

78


SK

 

Top