EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:002:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 2, 3. januára 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 2

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
3. januára 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2022/C 2/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2022/C 2/02

Vec C-319/19: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd – Bulharsko) – Komisija za protivodejstvie na korupcijata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imuštestvo/ZV, AX, „Medicinski centăr po dermatologija i estetična medicina PRIMA DERM“ ООD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica 2014/42/EÚ – Pôsobnosť – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca konfiškáciu nezákonne nadobudnutého majetku bez odsúdenia v trestnom konaní)

2

2022/C 2/03

Vec C-636/19: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – Y/CAK (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Cezhraničná zdravotná starostlivosť – Pojem „poistenec“ – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Článok 1 písm. c) – Článok 2 – Článok 24 – Nárok na vecné dávky poskytované členským štátom bydliska na náklady členského štátu zodpovedného za vyplácanie dôchodku – Smernica 2011/24/EÚ – Článok 3 písm. b) bod i) – Článok 7 – Náhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte, ako je členský štát bydliska, a členský štát zodpovedný za vyplácanie dôchodku – Podmienky)

3

2022/C 2/04

Vec C-650/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. októbra 2021 – Vialto Consulting Kft./Európska komisia (Odvolanie – Žaloba o náhradu škody – Mimozmluvná zodpovednosť – Nástroj predvstupovej pomoci – Decentralizované hospodárenie – Vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) – Kontroly na mieste – Nariadenie (Euratom, ES) č. 2185/96 – Článok 7 – Prístup k počítačovým údajom – Digitálna forenzná operácia – Zásada ochrany legitímnej dôvery – Právo byť vypočutý – Nemajetková ujma)

3

2022/C 2/05

Vec C-909/19: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 28. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Iaşi – Rumunsko) – BX/Unitatea Administrativ Teritorială D. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov – Smernica 2003/88/ES – Organizácia pracovného času – Článok 2 body 1 a 2 – Pojmy „pracovný čas“ a „čas odpočinku“ – Povinná odborná príprava absolvovaná na podnet zamestnávateľa)

4

2022/C 2/06

Spojené veci C-915/19 až C-917/19: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 28. októbra 2021 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19)/Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (C-915/19 až C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Trh s bionaftou – Schéma pomoci zavádzajúca kvóty bionafty oslobodenej od zaplatenia spotrebnej dane – Zmena schválenej schémy pomoci – Zmena kritérií prideľovania kvót – Povinnosť predchádzajúceho oznámenia Európskej komisii – Nariadenie (ES) č. 659/1999 – Článok 1 písm. c) – Pojem „nová pomoc“ – Nariadenie (ES) č. 794/2004 – Článok 4 odsek 1 – Pojem „zmena existujúcej pomoci“)

5

2022/C 2/07

Vec C-95/20: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 28. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad – Varna – Bulharsko) – „VARCHEV FINANS“ EOOD/Komisia za finansov nadzor (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2014/65/EÚ – Trhy s finančnými nástrojmi – Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565 – Investičné spoločnosti – Článok 56 – Posúdenie primeranosti a súvisiace povinnosti v oblasti vedenia záznamov – Článok 72 – Uchovávanie záznamov – Spôsoby uchovávania – Informácie týkajúce sa kategorizácie klientov – Informácie o nákladoch a poplatkoch spojených s investičnými službami)

6

2022/C 2/08

Vec C-109/20: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – Republiken Polen/PL Holdings Sàrl (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dohoda medzi vládou Belgického kráľovstva a vládou Luxemburského veľkovojvodstva na jednej strane a vládou Poľskej ľudovej republiky na strane druhej o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísaná 19. mája 1987 – Rozhodcovské konanie – Spor medzi investorom z jedného členského štátu a iným členským štátom – V tejto dohode upravená rozhodcovská doložka, ktorá je v rozpore s právom Únie – Neplatnosť – Rozhodcovská dohoda ad hoc medzi účastníkmi tohto sporu – Účasť na rozhodcovskom konaní – Konkludentný prejav vôle tohto druhého členského štátu uzavrieť túto rozhodcovskú dohodu – Protiprávnosť)

6

2022/C 2/09

Vec C-123/20: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 28. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Ferrari SpA/Mansory Design & Holding GmbH, WH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Dizajny Spoločenstva – Články 4, 6 a 11 – Žaloba pre porušenie práv – Nezapísaný dizajn Spoločenstva – Vonkajšia úprava časti výrobku – Podmienky ochrany – Súčasť zloženého výrobku – Osobitý charakter – Úkon sprístupnenia verejnosti)

7

2022/C 2/10

Spojené veci C-197/20 a C-216/20: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 28. októbra 2021 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Finanzgericht Hamburg – Nemecko) – KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) a C. E. Roeper GmbH (C-216/20)/Hauptzollamt Hannover (C-197/20), Hauptzollamt Hamburg (C-216/20) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Colné podpoložky 1521 90 91 a 1521 90 99 – Výklad vysvetliviek k podpoložke 1521 90 99 – Tavený včelí vosk, ktorý opätovne stuhol pred jeho dovozom)

8

2022/C 2/11

Spojené veci C-221/20 a C-223/20: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – Konania začaté na návrh A Oy (C-221/20), B Oy (C-223/20) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Smernica 92/83/EHS – Spotrebné dane – Pivo – Článok 4 ods. 2 – Možnosť uplatniť znížené sadzby spotrebnej dane na pivo vyrábané nezávislými malými pivovarmi – Zaobchádzanie s dvomi alebo viacerými malými pivovarmi ako s jediným nezávislým malým pivovarom – Povinnosť prebratia)

8

2022/C 2/12

Vec C-324/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28.októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt B/X-Beteiligungsgesellschaft mbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2006/112/ES – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Poskytovanie služieb – Článok 63 – Splatnosť DPH – Článok 64 ods. 1 – Pojem „poskytnutie služieb, ktoré sa platí postupne“ – Jednorazové plnenie zaplatené v splátkach – Článok 90 ods. 1 – Zníženie základu dane – Pojem „nezaplatenie ceny“)

9

2022/C 2/13

Vec C-357/20: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien – Rakúsko) – IE/Magistrat der Stadt Wien (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Smernica 92/43/EHS – Článok 12 ods. 1 – Systém prísnej ochrany živočíšnych druhov – Príloha IV písm. a) – Cricetus cricetus (škrečok poľný) – Miesta na oddych a miesta na párenie – Poškodzovanie alebo ničenie)

10

2022/C 2/14

Vec C-462/20: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 28. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano – Taliansko) – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti/Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2003/109/ES – Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom – Článok 11 – Smernica 2011/98/EÚ – Práva pracovníkov z tretích krajín, ktorí sú držiteľmi jednotného povolenia – Článok 12 – Smernica 2009/50/ES – Práva štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi modrej karty EÚ – Článok 14 – Smernica 2011/95/EÚ – Práva osôb s postavením medzinárodnej ochrany – Článok 29 – Rovnosť zaobchádzania – Sociálne zabezpečenie – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – Článok 3 – Rodinné dávky – Sociálna pomoc – Sociálna ochrana – Prístup k tovaru a službám – Právna úprava členského štátu vylučujúca štátnych príslušníkov tretích krajín z nároku na „rodinnú kartu“)

11

2022/C 2/15

Spojené veci C-428/21 PPU a C-429/21 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam – Holandsko) – Vykonanie európskych zatykačov vydaných na HM (C-428/21 PPU), TZ (C-429/21 PPU) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Justičná spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 27 ods. 3 písm. g) a článok 27 ods. 4 – Žiadosť o súhlas s trestným stíhaním za iné trestné činy ako tie, pre ktoré došlo k odovzdaniu – Článok 28 ods. 3 – Žiadosť o súhlas s následným odovzdaním dotknutej osoby do iného členského štátu – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Právo na účinnú súdnu ochranu – Právo dotknutej osoby byť vypočutá vykonávajúcim súdnym orgánom – Podmienky)

12

2022/C 2/16

Vec C-84/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 11. februára 2021 – Iveco Orecchia SpA/Brescia Trasporti SpA

12

2022/C 2/17

Vec C-415/21 P: Odvolanie podané 7. júla 2021: Comercializadora Eloro S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 28. apríla 2021 vo veci T-310/20, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX)

13

2022/C 2/18

Vec C-508/21 P: Odvolanie podané 18. augusta 2021: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 9. júna 2021 vo veci T-47/19, Dansk Erhverv/Komisia

14

2022/C 2/19

Vec C-509/21 P: Odvolanie podané 18. augusta 2021: Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG) proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 9. júna 2021 vo veci T-47/19, Dansk Erhverv/Komisia

15

2022/C 2/20

Vec C-511/21 P: Odvolanie podané 19. augusta 2021: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. júna 2021 vo veci T-202/17, Calhau Correia de Paiva/Komisia

16

2022/C 2/21

Vec C-544/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Mainz (Nemecko) 31. augusta 2021 – ID/Stadt Mainz

17

2022/C 2/22

Vec C-552/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemecko) 7. septembra 2021 – FT/Land Hessen

18

2022/C 2/23

Vec C-562/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 14. septembra 2021 – Európsky zatykač vydaný proti X; ďalší účastník konania: Openbaar Ministerie

19

2022/C 2/24

Vec C-563/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 14. septembra 2021 – Európsky zatykač vydaný proti Y; ďalší účastník konania: Openbaar Ministerie

20

2022/C 2/25

Vec C-566/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 14. septembra 2021 – AA/Banca S

20

2022/C 2/26

Vec C-568/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 16. septembra 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; Ďalší účastníci konania: E. a S., aj za svoje maloleté deti

21

2022/C 2/27

Vec C-575/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 20. septembra 2021 – WertInvest Hotelbetriebs GmbH

21

2022/C 2/28

Vec C-614/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Holandsko) 4. októbra 2021 – G/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

23

2022/C 2/29

Vec C-636/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 15. októbra 2021 – NN/Regione Lombardia

24

2022/C 2/30

Vec C-639/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 19. októbra 2021 – PB/Geos SAS, Geos International Consulting Limited

24

2022/C 2/31

Vec C-314/20: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – LU/Autoridade Tributária e Aduaneira

25

 

Všeobecný súd

2022/C 2/32

Vec T-268/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. októbra 2021 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu („Arbitrážna doložka – Dohoda o grante uzavretá v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (2007 – 2013) – Nevykonanie dohody – Vrátenie preddavkov – Úroky z omeškania – Rozsudok pre zmeškanie“)

26

2022/C 2/33

Vec T-269/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. októbra 2021 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu („Arbitrážna doložka – Dohoda o grante uzavretá v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (2007 – 2013) – Nevykonanie dohody – Vrátenie preddavkov – Úroky z omeškania – Rozsudok pre zmeškanie“)

26

2022/C 2/34

Vec T-270/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. októbra 2021 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu („Arbitrážna doložka – Dohoda o grante uzavretá v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (2007 – 2013) – Nevykonanie dohody – Vrátenie preddavkov – Úroky z omeškania – Rozsudok pre zmeškanie“)

27

2022/C 2/35

Vec T-271/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. októbra 2021 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu („Arbitrážna doložka – Dohoda o grante uzavretá v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (2007–2013) – Nevykonanie dohody – Vrátenie preddavkov – Úroky z omeškania – Rozsudok pre zmeškanie“)

27

2022/C 2/36

Vec T-318/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. októbra 2021 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu („Arbitrážna doložka – Dohoda o grante uzavretá v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (2007 – 2013) – Nevykonanie dohody – Vrátenie preddavkov – Úroky z omeškania – Rozsudok pre zmeškanie“)

28

2022/C 2/37

Vec T-411/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. októbra 2021 – WM/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Prijímanie do zamestnania – Oznámenie o výberovom konaní – Verejné výberové konanie EPSO/AD/338/17 – Rozhodnutie výberovej komisie o nepripustení žalobcu do ďalšej fázy výberového konania – Články 21 a 26 Charty základných práv – Článok 1d ods. 1, 4 a 5 služobného poriadku – Primerané úpravy – Zásada zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia – Smernica 2000/78/ES – Zodpovednosť – Majetková a nemajetková ujma“)

29

2022/C 2/38

Vec T-220/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Kerstens/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Disciplinárne konanie – Článok 266 ZFEÚ – Administratívne vyšetrovanie – Zásada riadnej správy vecí verejných – Zásada nestrannosti – Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody“)

29

2022/C 2/39

Vec T-239/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXXIMLA) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie RUXXIMLA – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie RUXIMERA – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Podobnosť označení – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

30

2022/C 2/40

Vec T-248/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXYMLA) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie RUXYMLA – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie RUXIMERA – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Podobnosť označení – Článok 8 ods. 1 písm. b), nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

30

2022/C 2/41

Vec T-353/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – AC Milan/EUIPO – InterES (ACM 1899 AC MILAN) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Obrazová ochranná známka ACM 1899 AC MILAN – Staršie národné slovné ochranné známky Milan – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Dôkaz o riadnom používaní staršej ochrannej známky – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001) – Neexistencia zmeny rozlišovacej spôsobilosti“)

31

2022/C 2/42

Vec T-443/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Etikety) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva vyobrazujúci etiketu – Skorší dizajn – Dôkaz o sprístupnení – Článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Dôkazy predložené po uplynutí stanovenej lehoty – Voľná úvaha odvolacieho senátu – Článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 – Dôvod výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002“)

32

2022/C 2/43

Vec T-500/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – Selmikeit & Giczella/EUIPO – Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie HALLOWIENER – Neexistencia riadneho používania – Článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

32

2022/C 2/44

Vec T-542/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXYMLA) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie RUXIMBLIS – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie RUXIMERA – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Podobnosť označení – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

33

2022/C 2/45

Vec T-572/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – Spisto/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Prijímanie do zamestnania – Oznámenie o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/371/19 – Rozhodnutie výberovej komisie o nepripustení žalobcu do ďalšej fázy výberového konania – Kritérium na posúdenie odbornej praxe – Súlad kritéria použitého výberovou komisiou s oznámením o výberovom konaní“)

33

2022/C 2/46

Vec T-599/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – YG/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2019 – Rozhodnutie nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AST 9 – Článok 45 služobného poriadku – Porovnanie zásluh – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia“)

34

2022/C 2/47

Vec T-610/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. októbra 2021 – Egis Bâtiments International a InCA/Parlament („Arbitrážna doložka – Projekt rozšírenia a rekonštrukcie budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu – Zmluvná dohoda – Doložka o dôvernosti – Zásada dobrej viery – Zmluvná zodpovednosť“)

35

2022/C 2/48

Vec T-617/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Standardkessel – Absolútne dôvody zamietnutia – Neexistencia opisného charakteru – Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

35

2022/C 2/49

Vec T-755/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – Nissan Motor/EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWER) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie VDL E-POWER – Skoršie národné obrazové ochranné známky e-POWER – Relatívny dôvod zmietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Povinnosť odôvodnenia – Článok 94 ods. 1 nariadenia 2017/1001“)

36

2022/C 2/50

Vec T-756/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2021 – Nissan Motor/EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWERED) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie VDL E-POWERED – Skoršie národné obrazové ochranné známky e-POWER – Relatívny dôvod zmietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Povinnosť odôvodnenia – Článok 94 ods. 1 nariadenia 2017/1001“)

37

2022/C 2/51

Vec T-729/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. novembra 2021 – Aurubis/Komisia („Žaloba o neplatnosť – Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Skleníkové plyny – Prideľovanie emisných kvót – Žiadosť o prevod emisných kvót podaná Nemecku – Žiadosť zaslaná v rámci vnútroštátneho konania o nariadené predbežného opatrenia s cieľom zabezpečiť potrebný účinok prejudiciálneho konania vo veci C-271/20 – Rozhodnutie Komisie o zamietnutí – Záujem na konaní – Neexistencia osobnej dotknutosti – Neprípustnosť“)

37

2022/C 2/52

Vec T-731/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. novembra 2021 – ExxonMobil Production Deutschland/Komisia („Žaloba o neplatnosť – Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Skleníkové plyny – Prideľovanie emisných kvót – Žiadosť o prenos emisných kvót do Nemecka – Žiadosť podaná v rámci vnútroštátneho konania o nariadení predbežného opatrenia na účely zabezpečenia potrebného účinku prejudiciálneho konania vo veci C-126/20 – Zamietavé rozhodnutie Komisie – Aktívna legitimácia – Neexistencia priamej dotknutosti – Neprípustnosť“)

38

2022/C 2/53

Vec T-430/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. októbra 2021 – Apex Brands/EUIPO – Sartorius Werkzeuge (SATA) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Späťvzatie námietky – Zastavenie konania“)

39

2022/C 2/54

Vec T-527/21 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. októbra 2021 – Abenante a i./Parlament a Rada („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Nariadenie (EÚ) 2021/953 – Digitálny COVID preukaz EÚ – Návrh na odklad výkonu – Neexistencia naliehavosti“)

39

2022/C 2/55

Vec T-538/21 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 3. novembra 2021 – PBL a WA/Komisia („Predbežné opatrenie – Štátna pomoc – Pomoc poskytnutá Francúzskom profesionálnemu futbalovému klubu – Návrh na nariadenie predbežného opatrenia – Neexistencia naliehavosti“)

40

2022/C 2/56

Vec T-654/21: Žaloba podaná 8. októbra 2021 – Eurecna/Komisia

40

2022/C 2/57

Vec T-666/21: Žaloba podaná 15. októbra 2021 – Società Navigazione Siciliana/Komisia

41

2022/C 2/58

Vec T-668/21: Žaloba podaná 15. októbra 2021 – Siremar/Komisia

42

2022/C 2/59

Vec T-681/21: Žaloba podaná 20. októbra 2021 – Alves Casas/EUIPO – Make-Up Art Cosmetics (mccosmetics NY)

43

2022/C 2/60

Vec T-684/21: Žaloba podaná 21. októbra 2021 – Mostostal/EUIPO – Polimex – Mostostal (MOSTOSTAL)

43

2022/C 2/61

Vec T-694/21: Žaloba podaná 28. októbra 2021 – aTmos Industrielle Lüftungstechnik/EUIPO – aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos)

44

2022/C 2/62

Vec T-695/21: Žaloba podaná 28. októbra 2021 – Alauzun a i./Komisia

45

2022/C 2/63

Vec T-696/21: Žaloba podaná 28. októbra 2021 – Les Bordes Golf International/EUIPO – Mast-Jägermeister (LES BORDES)

46

2022/C 2/64

Vec T-697/21: Žaloba podaná 26. októbra 2021 – FC/EASO

46

2022/C 2/65

Vec T-698/21: Žaloba podaná 27. októbra 2021 – Paraskevaidis/Rada a Komisia

47

2022/C 2/66

Vec T-700/21: Žaloba podaná 2. novembra 2021 – Voco/EUIPO (tvar formy balenia)

48

2022/C 2/67

Vec T-701/21: Žaloba podaná 2. novembra 2021 – Allessa/EUIPO – Dumerth (CASSELLAPARK)

48

2022/C 2/68

Vec T-704/21: Žaloba podaná 3. novembra 2021 – Compass Tex/EUIPO (Trusted Handwork)

49

2022/C 2/69

Vec T-709/21: Žaloba podaná 1. novembra 2021 – WhatsApp Ireland/EDPB

50

2022/C 2/70

Vec T-716/21: Žaloba podaná 8. novembra 2021 – Kaczorowska/EUIPO – Groupe Marcelle (MAESELLE)

51

2022/C 2/71

Vec T-717/21: Žaloba podaná 8. novembra 2021 – ICA Traffic/Komisia

51

2022/C 2/72

Vec T-718/21: Žaloba podaná 8. novembra 2021 – Kaczorowska/EUIPO – Groupe Marcelle (MAESELLE)

52

2022/C 2/73

Vec T-178/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. októbra 2021 – LF/Komisia

53


SK

 

Top