EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:502:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 502, 13. decembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 502

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
13. decembra 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2021/C 502/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2021/C 502/02

Vec C-186/18: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 14. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – José Cánovas Pardo SL/Club de Variedades Vegetales Protegidas (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Práva spoločenstva k odrodám rastlín – Nariadenie (ES) č. 2100/94 – Článok 96 – Výpočet premlčacej lehoty pre žaloby uvedené v článkoch 94 a 95 – Začiatok plynutia – Dátum priznania ochrany Spoločenstva, ako aj dozvedenia sa o činnosti a totožnosti zodpovednej strany – Dátum skončenia dotknutého správania – Po sebe nasledujúce činnosti – Pokračujúce činnosti – Obmedzenie na činnosti uskutočnené pred viac než trom rokmi)

2

2021/C 502/03

Vec C-373/19: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 132 ods. 1 písm. i) a j) – Oslobodenia od dane pri určitých činnostiach verejného záujmu – Vzdelávanie detí alebo mládeže, školské alebo univerzitné vzdelávanie – Školské alebo univerzitné vzdelávanie – Základné plavecké kurzy)

3

2021/C 502/04

Vec C-583/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. októbra 2021 – Belén Bernaldo de Quirós/Európska komisia (Odvolanie – Verejná služba – Disciplinárne konanie – Služobný poriadok úradníkov Európskej únie – Článok 3 prílohy IX – Rozhodnutie Komisie K(2004) 1588, ktorým sa ustanovujú všeobecné vykonávacie pravidlá o vykonávaní administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní – Článok 4 ods. 4 – Administratívne vyšetrovanie – Vypočutie dotknutého úradníka – Poverenie udelené Vyšetrovaciemu a disciplinárnemu úradu Komisie (IDOC) na vedenie tohto vypočutia – Právo na obhajobu – Právo byť vypočutý)

3

2021/C 502/05

Vec C-662/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. októbra 2021 – NRW. Bank/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (CRU), Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie – Hospodárska a menová politika – Banková únia – Riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností – Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností (SRM) – Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) – Jednotný fond pre riešenie krízových situácií (SRF) – Určenie príspevku ex ante na rok 2016 – Žaloba o neplatnosť – Lehota na podanie žaloby – Omeškanie – Napadnuteľný akt – Potvrdzujúci akt)

4

2021/C 502/06

Vec C-683/19: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 14. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – Viesgo Infraestructuras Energéticas SL/Administración General del Estado a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrickou energiou – Smernica 2009/72/ES – Článok 3 ods. 2 a 6 – Uloženie povinnosti služby vo verejnom záujme – Financovanie sociálneho bonusu na účely ochrany zraniteľných odberateľov – Povinnosti transparentnosti a zákazu diskriminácie)

4

2021/C 502/07

Vec C-824/19: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd – Bulharsko) – TC, UB/Komisija za zaštita ot diskriminacija, VA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78/ES – Zákaz diskriminácie na základe zdravotného postihnutia – Článok 2 ods. 2 písm. a) – Článok 4 ods. 1 – Článok 5 – Charta základných práv Európskej únie – Články 21 a 26 – Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím – Funkcie prísediaceho v trestnom konaní – Osoba postihnutá slepotou – Úplné vylúčenie z účasti na trestných veciach)

5

2021/C 502/08

Vec C-825/19: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Finanzgericht – Nemecko) – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Colný režim konečného použitia – Povolenie s retroaktívnym účinkom – Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 – Colný kódex Únie – Článok 211 ods. 2 – Pôsobnosť ratione temporis – Podmienky – Nariadenie (EHS) č. 2454/93 – Článok 294 ods. 2 – Rozsah)

6

2021/C 502/09

Vec C-29/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln – Nemecko) – Biofa AG/Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EÚ) č. 528/2012 – Článok 3 ods. 1 písm. a) a c) – Pojmy „biocídny výrobok“ a „účinná látka“ – Podmienky – Pôsobenie spôsobom, ktorý nie je len fyzikálnym alebo mechanickým pôsobením – Článok 9 ods. 1 písm. a) – Schválenie účinnej látky – Rozsah pôsobnosti schválenia)

6

2021/C 502/10

Spojené veci C-45/20 a C-46/20: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. októbra 2021 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – E/Finanzamt N (C-45/20) a Z/Finanzamt G (C-46/20) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 167, článok 168 písm. a), článok 250 a článok 252 – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Nehnuteľný majetok – Kancelária – Fotovoltické zariadenie – Rozhodnutie o zaradení zakladajúce právo na odpočítanie dane – Oznámenie rozhodnutia o zaradení – Prekluzívna lehota na uplatnenie práva na odpočítanie dane – Domnienka o zaradení majetku do súkromného majetku zdaniteľnej osoby v prípade neoznámenia rozhodnutia o zaradení – Zásada neutrality – Zásada právnej istoty – Zásady ekvivalencie a efektivity)

7

2021/C 502/11

Vec C-231/20: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – MT/Landespolizeidirektion Steiermark (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Článok 56 ZFEÚ – Hazardné hry – Sprístupňovanie zakázaných lotérií – Sankcie – Proporcionalita – Pokuty v minimálnej výške – Kumulácia – Neexistencia maximálnej výšky – Náhradný trest odňatia slobody – Pomerný príspevok na trovy konania – Článok 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie)

8

2021/C 502/12

Vec C-244/20: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španielsko) – F.C.I./Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 79/7/EHS – Článok 3 ods. 2 – Rovnosť zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením – Pozostalostné dávky – Vdovský dôchodok založený na faktickom partnerstve – Ustanovenie o vylúčení – Platnosť – Zákaz akákoľvek diskriminácie na základe pohlavia – Dávka, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť smernice 79/7 – Neprípustnosť – Článok 21 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie – Zákaz diskriminácie na základe pohlavia – Článok 17 ods. Charty základných práv Európskej únie – Právo vlastniť majetok – Právny stav, na ktorý sa nevzťahuje pôsobnosť práva Únie – Nedostatok právomoci)

9

2021/C 502/13

Vec C-360/20: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Argeş – Rumunsko) – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, predtým Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice/NE (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Článok 325 ZFEÚ – Boj proti podvodom a iným nezákonným činnostiam – Dohovor o ochrane finančných záujmov Únie – Pojem „podvod“ – Protiprávne konanie počas obdobia udržateľnosti projektu)

9

2021/C 502/14

Vec C-373/20: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 14. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie – Poľsko) – A.M./Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poľnohospodárstvo – Spoločná poľnohospodárska politika – Režimy priamej podpory – Spoločné pravidlá – Režim jednotnej platby – Nariadenie (ES) č. 1120/2009 – Článok 2 písm. c) – Pojem „trvalé pasienky“ – Striedanie plodín – Prirodzené a pravidelné záplavy lúk a pasienkov nachádzajúcich sa v oblasti osobitnej ochrany prírody)

10

2021/C 502/15

Vec C-464/20 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. októbra 2021 – KF/Satelitné stredisko Európskej únie (Odvolanie – Inštitucionálne právo – Zamestnanci Satelitného strediska Európskej únie (SATCEN) – Zmluvní zamestnanci – Podrobnosti administratívneho vyšetrovania žalobkyne – Začatie vyšetrovania – Výkon rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 25. októbra 2018, KF/SATCEN (T-286/15, EU:T:2018:718) – Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody)

11

2021/C 502/16

Vec C-27/21 P: Odvolanie podané 13. januára 2021: Ramón González Calvet a Joan González Calvet proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) zo 17. novembra 2020 vo veci T-257/20, González Calvet/SRB

11

2021/C 502/17

Vec C-145/21 P: Odvolanie podané 27. februára 2021: José María Castillejo Oriol proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 11. februára 2021 vo veci T-696/20, Castillejo Oriol/Španielsko a Komisia

11

2021/C 502/18

Vec C-225/21 P: Odvolanie podané 17. marca 2021: Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 3. februára 2021 vo veci T-701/20, Segura del Oro Pulido/Komisia

12

2021/C 502/19

Vec C-497/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Nemecko) 13. augusta 2021 – SI a i./Bundesrepublik Deutschland

12

2021/C 502/20

Vec C-580/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 22. septembra 2021 – EEW Energy from Waste Großräschen GmbH/MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

13

2021/C 502/21

Vec C-593/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Belgicko) 24. septembra 2021 – NY/Herios SARL

13

2021/C 502/22

Vec C-595/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Nemecko) 27. septembra 2021 – LSI – Germany GmbH/Freistaat Bayern

14

2021/C 502/23

Vec C-600/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko) 28. septembra 2021 – QE/Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

15

2021/C 502/24

Vec C-607/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État (Belgicko) 30. septembra 2021 – XXX/État belge

15

 

Všeobecný súd

2021/C 502/25

Vec T-191/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisia („Finančná pomoc – Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností prospievajúcich k realizácii európskeho priestoru výskumu a inovácií (2002 – 2006) – Zmluva o finančnej pomoci Únie pre projekt v oblasti lekárskej spolupráce – Vykonateľné rozhodnutie – Právomoc Komisie – Dohody o grante – Vymáhanie časti vyplateného finančného príspevku – Arbitrážna doložka – Oprávnené náklady – Legitímna dôvera“)

17

2021/C 502/26

Vec T-240/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Komisia („Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Letecká doprava – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP – Relevantný trh – Posúdenie účinkov koncentrácie na hospodársku súťaž – Záväzky – Povinnosť odôvodnenia“)

17

2021/C 502/27

Vec T-296/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Komisia („Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Letecká doprava – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP – Relevantný trh – Posúdenie účinkov koncentrácie na hospodársku súťaž – Záväzky – Povinnosť odôvodnenia“)

18

2021/C 502/28

Spojené veci T-671/18 a T-140/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – ZU/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Preloženie v záujme služby – Článok 12a služobného poriadku – Psychické obťažovanie – Článok 25 služobného poriadku – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obhajobu a právo byť vypočutý – Zjavne nesprávne posúdenie – Zásada riadnej správy veci verejných a povinnosť starostlivosti – Článok 22a služobného poriadku – Zneužitie právomoci – Článok 24 služobného poriadku – Žiadosť o pomoc – Zamietnutie žiadosti – Hodnotenie za rok 2017 – Hodnotiaca správa – Povyšovanie v roku 2018 – Návrh na nepovýšenie – Zodpovednosť“)

19

2021/C 502/29

Vec T-434/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Rosca/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Prijímanie do zamestnania – Oznámenie o výberovom konaní – Verejné výberové konanie EPSO/AD/363/18 – Rozhodnutie výberovej komisie o nepostúpení uchádzača do ďalšieho stupňa výberového konania – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie – Článok 27 služobného poriadku – Rovnosť zaobchádzania“)

19

2021/C 502/30

Vec T-790/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Novolipetsk Steel/Komisia („Opatrenia, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami – Dovoz plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena a výrobkov zo železa valcovaných za tepla, výrobkov z nelegovanej ocele alebo výrobkov z ostatnej legovanej ocele – Zmena nariadení stanovujúcich antidampingové a antisubvenčné opatrenia týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia – Zásada zákazu diskriminácie – Zjavne nesprávne posúdenie“)

20

2021/C 502/31

Vec T-823/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Špirálová gumička do vlasov) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci špirálovú gumičku do vlasov – Sprístupnenie skorších dizajnov verejnosti – Sprístupnenie na internete – Článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Rovnosť zbraní – Dôkazy predložené po prvýkrát Všeobecnému súdu“)

21

2021/C 502/32

Vec T-112/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Intis/EUIPO – Televes (TELEVEND) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie TELEVEND – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie TELEVES – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

21

2021/C 502/33

Vec T-210/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Square/EUIPO ($ Cash App) („Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka $ Cash App – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Právo byť vypočutý – Povinnosť odôvodnenia – Článok 94 ods. 1 nariadenia 2017/1001 – Rovnosť zaobchádzania a zásada riadnej správy vecí verejných“)

22

2021/C 502/34

Vec T-211/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Square/EUIPO ($ Cash App) („Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka $ Cash App – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Právo byť vypočutý – Článok 94 ods. 1 nariadenia 2017/1001“)

22

2021/C 502/35

Vec T-351/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – St. Hippolyt/EUIPO – Raisioaqua (Vital like nature) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Vital like nature – Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie VITAL – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

23

2021/C 502/36

Vec T-352/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – St. Hippolyt/EUIPO – Elephant (Strong like nature) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Strong like nature – Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie STRONG NATURE – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

24

2021/C 502/37

Vec T-356/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. októbra 2021 – Jiruš/EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka európskej únie Racing Syndicate – Staršia slovná medzinárodná ochranná známka SYNDICATE – Predloženie dôkazov prvýkrát pred odvolacím senátom – Článok 95 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001]“)

24

2021/C 502/38

Vec T-559/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Yadex International/EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Obrazová ochranná známka PINAR Süzme Peynir – Staršia obrazová medzinárodná ochranná známka Süzme Peynir – Relatívny dvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

25

2021/C 502/39

Vec T-560/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Yadex International/EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Obrazová ochranná známka PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz – Staršia obrazová medzinárodná ochranná známka Süzme Peynir – Relatívny dvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

25

2021/C 502/40

Vec T-596/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Roller/EUIPO – Flex Equipos de Descanso (DORMILLO) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka DORMILLO – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie DORMILON – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

26

2021/C 502/41

Vec T-597/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Roller/EUIPO – Flex Equipos de Descanso (Dormillo) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka Dormillo – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie DORMILON – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

27

2021/C 502/42

Vec T-74/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. októbra 2021 – IJ/Parlament („Verejná služba – Článok 100 PZOZ – Zdravotná výhrada v dobe trvania piatich rokov – Sťažnosť podaná Ombudsmanovi – Lehota na podanie žaloby – Oneskorené podanie – Neexistencia nových a podstatných skutočností – Neprípustnosť“)

27

2021/C 502/43

Vec T-100/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. októbra 2021 – Junqueras i Vies/Parlament („Žaloba o neplatnosť – Inštitucionálne právo – Člen Parlamentu – Výsady a imunity – Žiadosť s cieľom ochrany výsad a imunity – Rozhodnutie predsedu Parlamentu nevyhovieť tejto žiadosti – Nedostatok záujmu na konaní – Neprípustnosť“)

28

2021/C 502/44

Vec T-208/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. októbra 2021 – JH/Europol („Žaloba o náhradu škody – Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Europol – Dôkazná sila dôkazných prostriedkov – Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu – Vady konania pred podaním žaloby – Neprípustnosť“)

28

2021/C 502/45

Vec T-613/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2021 – Junqueras i Vies/Parlament („Žaloba o neplatnosť – Prijatie aktu Parlamentom o voľbe európskeho poslanca v nadväznosti na uvoľnenie mandátu iného poslanca – Aktívna legitimácia – Pojem ‚adresát‘ rozhodnutia – Neexistencia priamej dotknutosti – Neexistencia regulačného aktu so všeobecnou pôsobnosťou – Neprípustnosť“)

29

2021/C 502/46

Vec T-19/21: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. októbra 2021 – Amazon.com a i./Komisia („Žaloba o neplatnosť – Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Predaj on-line – Rozhodnutí o začatí prešetrovania – Územná pôsobnosť prešetrovania – Vylúčenie Talianska – Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou – Prípravný akt – Neprípustnosť“)

30

2021/C 502/47

Vec T-497/21 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. októbra 2021 – Girardi/EUIPO („Predbežné opatrenie – Ochranná známka Európskej únie – Oprávnené zastupovanie – Návrh na odklad výkonu – Neexistencia naliehavosti“)

30

2021/C 502/48

Vec T-554/21: Žaloba podaná 8. septembra 2021 – European Lotto and Betting/EUIPO – Tipp24 Services (Cash4Life)

31

2021/C 502/49

Vec T-567/21: Žaloba podaná 7. septembra 2021 – WG/EUIPO

31

2021/C 502/50

Vec T-592/21: Žaloba podaná 16. septembra 2021 – Kakuzo/EUIPO – Rauch Fruchtsäfte (Kakuzo)

33

2021/C 502/51

Vec T-611/21: Žaloba podaná 23. septembra 2021 – ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech [Diaľkové ovládania (bezdrôtové) (príslušenstvo k -)]

34

2021/C 502/52

Vec T-612/21: Žaloba podaná 23. septembra 2021 – ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech [Diaľkové ovládania (bezdrôtové) (príslušenstvo k -)]

34

2021/C 502/53

Vec T-634/21: Žaloba podaná 30. septembra 2021 – Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT)

35

2021/C 502/54

Vec T-648/21: Žaloba podaná 5. októbra 2021 – YD/FRA

36

2021/C 502/55

Vec T-656/21: Žaloba podaná 11. októbra 2021 – H/2 Credit Manager/EUIPO – Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS)

37

2021/C 502/56

Vec T-664/21: Žaloba podaná 15. októbra 2021 – YF/EFCA

37

2021/C 502/57

Vec T-667/21: Žaloba podaná 12. októbra 2021 – BAWAG PSK/ECB

38

2021/C 502/58

Vec T-672/21: Žaloba podaná 18. októbra 2021 – Grupa „Lew“/EUIPO – Lechwerke (GRUPALEW.)

39

2021/C 502/59

Vec T-676/21: Žaloba podaná 19. októbra 2021 – Target Brands/EUIPO – The Art Company B & S (art class)

39

2021/C 502/60

Vec T-677/21: Žaloba podaná 18. októbra 2021 – TL/Komisia

40

2021/C 502/61

Vec T-678/21: Žaloba podaná 19. októbra 2021 – Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)

41

2021/C 502/62

Vec T-680/21: Žaloba podaná 20. októbra 2021 – Funline International/EUIPO (AMSTERDAM POPPERS)

41

2021/C 502/63

Vec T-714/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. októbra 2021 – Smith Group a Siti 1/Komisia

42

2021/C 502/64

Vec T-719/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2021 – Northgate a Northgate Europe/Komisia

42

2021/C 502/65

Vec T-731/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2021 – Arris Global/Komisia

42


SK

 

Top