EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:490:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 490, 6. decembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 490

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
6. decembra 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2021/C 490/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2021/C 490/02

Vec C-668/19: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. októbra 2021 – Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Smernica 91/271/EHS – Zber a čistenie komunálnych odpadových vôd – Články 3 až 5 a 10 – Neexistencia systému zberu komunálnych odpadových vôd v určitých aglomeráciách – Neexistencia sekundárneho čistenia alebo ekvivalentného čistenia komunálnych odpadových vôd v niektorých aglomeráciách – Budovanie a prevádzkovanie čističiek – Kontrola vôd vypúšťaných z týchto čističiek – Citlivé oblasti – Čistenie odpadových vôd podľa prísnejších požiadaviek)

2

2021/C 490/03

Vec C-717/19: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 90 ods. 1 – Zníženie základu dane v prípade zníženia ceny po uskutočnení plnenia – Príspevky, ktoré štátnej zdravotnej poisťovni vypláca farmaceutický podnik – Článok 273 – Administratívne náležitosti stanovené vnútroštátnou právnou úpravou na výkon práva na zníženie dane – Zásada daňovej neutrality a proporcionality)

6

2021/C 490/04

Vec C-882/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona – Španielsko) – Sumal, S.L./Mercedes Benz Trucks España, S.L. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hospodárska súťaž – Náhrada škody spôsobenej postupom zakázaným článkom 101 ods. 1 ZFEÚ – Určenie subjektov zodpovedných za náhradu škody – Žaloba o náhradu škody podaná proti dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti a v nadväznosti na rozhodnutie konštatujúce účasť tejto jedinej materskej spoločnosti na karteli – Pojem „podnik“ – Pojem „hospodárska jednotka“)

7

2021/C 490/05

Vec C-13/20: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Bruxelles – Belgicko) – Top System SA/État belge (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Právna ochrana počítačových programov – Smernica 91/250/EHS – Článok 5 – Výnimky z úkonov podliehajúcich obmedzeniam – Úkony potrebné na to, aby oprávnený nadobúdateľ mohol opraviť chyby – Pojem – Článok 6 – Spätný preklad – Podmienky)

8

2021/C 490/06

Vec C-35/20: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus – Fínsko) – trestné konanie proti A (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Právo občanov Únie voľne sa pohybovať na území členských štátov – Článok 21 ZFEÚ – Smernica 2004/38/ES – Články 4 a 5 – Povinnosť mať pri sebe preukaz totožnosti alebo cestovný pas – Nariadenie (ES) č. 562/2006 (Kódex schengenských hraníc) – Príloha VI – Prekročenie námornej hranice členského štátu na rekreačnom plavidle – Režim sankcií uplatniteľných v prípade pohybu medzi členskými štátmi bez preukazu totožnosti alebo cestovného pasu – Trestnoprávny režim denných sadzieb peňažných trestov – Výpočet peňažného trestu na základe priemerného mesačného príjmu páchateľa – Proporcionalita – Prísnosť trestu vo vzťahu k trestnému činu)

9

2021/C 490/07

Vec C-119/20: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) – Lotyšsko) – Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Financovanie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Národný program rozvoja vidieka 2014 – 2020 – Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 – Článok 19 ods. 1 písm. a) – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Pomoc na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov – Kumulácia pomocí – Možnosť odmietnuť kumuláciu)

10

2021/C 490/08

Vec C-136/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Zalaegerszegi Járásbíróság – Maďarsko) – Konanie o uznaní a výkone peňažnej sankcie uloženej LU (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV – Výkon peňažných sankcií – Zásada vzájomného uznávania – Článok 5 ods. 1 – Trestné činy alebo delikty vedúce k uznaniu a výkonu rozhodnutí ukladajúcich sankcie bez posudzovania obojstrannej trestnosti skutku – Článok 5 ods. 3 – Trestné činy a delikty, pri ktorých má členský štát možnosť podmieniť uznanie a výkon rozhodnutí o uložení sankcie obojstrannou trestnosťou skutku – Preskúmanie právnej kvalifikácie trestného činu alebo deliktu, ktorú v osvedčení priloženom k rozhodnutiu o uložení sankcie vykonal členský štát pôvodu, zo strany vykonávajúceho členského štátu)

10

2021/C 490/09

Vec C-272/20 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2021 – Sebastian Veit/Európska centrálna banka (ECB) (Odvolanie – Verejná služba – Zamestnanci Európskej centrálnej banky (ECB) – Odmena – Výberové konanie – Rovnosť zaobchádzania medzi internými a externými uchádzačmi – Zaradenie do platového stupňa)

11

2021/C 490/10

Vec C-338/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Poľsko) – Konanie týkajúce sa uznania a výkonu peňažnej sankcie uloženej D.P. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Justičná spolupráca v trestných veciach – Vzájomné uznávanie – Peňažné sankcie – Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV – Dôvody odmietnutia uznania alebo výkonu rozhodnutia – Článok 20 ods. 3 – Rozhodnutie, ktorým sa ukladá peňažná sankcia – Rešpektovanie práva na obhajobu – Oznámenie dokumentov v jazyku, ktorému odsúdená osoba nerozumie – Preklad podstatných častí rozhodnutia)

11

2021/C 490/11

Vec C-408/20 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2021 – Danilo Poggiolini/Európsky parlament (Odvolanie – Inštitucionálne právo – Jednotný štatút európskeho poslanca – Európski poslanci zvolení v talianskych volebných obvodoch – Zmena nárokov na dôchodok – Akt spôsobujúci ujmu – Predbežné stanovisko – Samostatné právne účinky)

12

2021/C 490/12

Vec C-431/20 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2021 – Carlo Tognoli a i./Európsky parlament (Odvolanie – Inštitucionálne právo – Jednotný štatút európskeho poslanca – Európski poslanci zvolení v talianskych volebných obvodoch – Zmena práv na dôchodok – Akt spôsobujúci ujmu – Predbežné stanovisko – Samostatné právne účinky)

13

2021/C 490/13

Vec C-581/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varchoven kasacionen săd – Bulharsko) – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad/TOTO SpA – Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 1 ods. 1 – Občianske a obchodné veci – Článok 35 – Predbežné a ochranné opatrenia – Návrh na základe zmluvy o vykonaní stavebných prác na verejnej rýchlostnej komunikácii uzatvorenej medzi orgánom verejnej moci a dvoma súkromnými spoločnosťami – Návrh na nariadenie predbežného opatrenia týkajúceho sa sankcií a záruk vyplývajúcich z tejto zmluvy – Predbežné opatrenie už nariadené súdom, ktorý má právomoc vo veci samej)

14

2021/C 490/14

Vec C-613/20: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Salzburg – Rakúsko) – CS/Eurowings GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 5 ods. 3 – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Oslobodenie od povinnosti náhrady – Pojem „mimoriadne okolnosti“ – Štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti – Štrajk zamestnancov dcérskej spoločnosti zo solidarity so zamestnancami materskej spoločnosti)

15

2021/C 490/15

Vec C-419/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poľsko) 8. júla 2021 – X sp.z o.o.,sp. k./Z

15

2021/C 490/16

Vec C-453/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 21. júla 2021 – X-FAB Dresden GmbH & Co. KG/FC

16

2021/C 490/17

Vec C-499/21 P: Odvolanie podané 13. augusta 2021: Joshua David Silver, Leona Catherine Bashow, Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, Anthony Styles Clayton, Gillian Margaret Clayton proti uzneseniu Všeobecného súdu (desiata rozšírená komora komora) z 8. júna 2021 vo veci T-252/20, Silver a iní/Rada

17

2021/C 490/18

Vec C-504/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Stade (Nemecko) 17. augusta 2021 – Navrhovateľ 1 a i./Bundesrepublik Deutschland

18

2021/C 490/19

Vec C-527/21 P: Odvolanie podané 20. augusta 2021: XC proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 10. februára 2021 vo veci T-488/18, XC/Komisia

20

2021/C 490/20

Vec C-543/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 31. augusta 2021 – Verband Sozialer Wettbewerb eV/famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG

21

2021/C 490/21

Vec C-553/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 8. septembra 2021 – Hauptzollamt Hamburg/Shell Deutschland Oil GmbH

22

2021/C 490/22

Vec C-571/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 16. septembra 2021 – RWE Power Aktiengesellschaft/Hauptzollamt Duisburg

22

2021/C 490/23

Vec C-594/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 27. septembra 2021 – VB/Sixt Leasing SE

23

2021/C 490/24

Vec C-601/21: Žaloba podaná 28. septembra 2021 – Európska komisia/Poľská republika

23

2021/C 490/25

Vec C-602/21: Žaloba podaná 28. septembra 2021 – Európska komisia/Poľská republika

24

 

Všeobecný súd

2021/C 490/26

Vec T-646/16 P-RENV-RX: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Simpson/Rada („Odvolanie – Verejná služba – Úradníci – Odmietnutie Rady preradiť dotknutú osobu po jej úspechu vo verejnom výberovom konaní do platovej triedy stanovenej v oznámení o výberovom konaní – Zamietnutie žaloby vo veci samej – Odvolanie – Zrušenie – Opätovné preskúmanie rozsudku o odvolaní Súdnym dvorom a jeho zrušenie – Vrátenie veci Všeobecnému súdu ako súdu rozhodujúcemu o odvolaní – Povinnosť odôvodnenia – Rovnosť zaobchádzania“)

26

2021/C 490/27

Vec T-827/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021 – Aeris Invest/ECB („Prístup k dokumentom – Rozhodnutie 2004/258/ES – Dokumenty týkajúce sa prijatia programu riešenia krízových situácií voči Banco Popular Español – Zamietnutie prístupu – Výnimka týkajúca sa ochrany dôvernosti zasadnutí orgánov ECB s rozhodovacími právomocami – Dokumenty odzrkadľujúce výsledok zasadnutí orgánov ECB s rozhodovacími právomocami – Povinnosť odôvodnenia – Výnimka týkajúca sa finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky Únie alebo členského štátu – Výnimka týkajúca sa stability finančného systému Európskej únie alebo členského štátu – Výnimka týkajúca sa ochrany dôvernosti informácií, ktorá je predmetom ochrany podľa práva Únie – Pojem dôverné informácie – Všeobecná domnienka dôvernosti – Výnimky z povinnosti zachovávať služobné tajomstvo – Článok 47 Charty základných práv“)

26

2021/C 490/28

Vec T-15/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021 – OCU/ECB („Prístup k dokumentom – Rozhodnutie 2004/258/ES – Dokumenty týkajúce sa prijatia programu riešenia krízových situácií voči Banco Popular Español – Zamietnutie prístupu – Výnimka týkajúca sa ochrany dôvernosti informácií, ktorá je predmetom ochrany podľa práva Únie – Pojem dôverné informácie – Výnimky z povinnosti zachovávať služobné tajomstvo – Právo na obranu“)

27

2021/C 490/29

Veci T-351/18 a T-584/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021 – Ukrselhosprom PCF a Versobank/ECB („Hospodárska a menová politika – Obozretnostný dohľad nad úverovými inštitúciami – Osobitné úlohy dohľadu zverené ECB – Rozhodnutie o odňatí povolenia úverovej inštitúcii – Porušenie právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Prípustnosť – Právomoc príslušných vnútroštátnych orgánov (NCA) zúčastnených členských štátov a ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) – Rovnosť zaobchádzania – Proporcionalita – Ochrana legitímnej dôvery – Právna istota – Zneužitie právomoci – Právo na obranu – Povinnosť odôvodnenia“)

28

2021/C 490/30

Vec T-655/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Aupicon a i./ESVČ (Verejná služba – Úradníci – Dočasní zamestnanci – Zmluvní zamestnanci – Odmena – Zamestnanci ESVČ pôsobiaci v tretej krajine – Článok 10 prílohy X služobného poriadku – Každoročné posúdenie príspevku na životné podmienky – Usmernenia týkajúce sa spôsobu stanovenia príspevku na životné podmienky – Rozhodnutie, ktoré stanovuje sadzbu príspevku na životné podmienky vyplácaného zamestnancom vykonávajúcim služobné povinnosti v Ghane na 20 % – Nevypracovanie dotazníku požadovaného v usmerneniach – Procesná vada – Zjavne nesprávne posúdenie)

29

2021/C 490/31

Vec T-153/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – European Union Copper Task Force/Komisia („Prípravky na ochranu rastlín – Účinná látka ‚zlúčeniny medi‘ – Obnovenie schválenia na účely uvedenia na trh – Látky, ktoré sa majú nahradiť – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Združenia – Proporcionalita – Zásada predbežnej opatrnosti – Zjavne nesprávne posúdenie – Znalecký posudok“)

30

2021/C 490/32

Vec T-279/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2021 – Front Polisario/Rada („Zahraničné vzťahy – Medzinárodné dohody – Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi ES a Marokom – Dohoda vo forme výmeny listov o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode – Rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Procesná subjektivita – Priama dotknutosť – Osobná dotknutosť – Územná pôsobnosť – Právomoc – Výklad medzinárodného práva prijatý Súdnym dvorom – Zásada sebaurčenia – Zásada relatívneho účinku zmlúv – Možnosť uplatnenia – Pojem ‚súhlas‘ – Vykonanie – Voľná úvaha – Hranice – Zachovanie účinkov napadnutého rozhodnutia“)

30

2021/C 490/33

Spojené vec T-344/19 a T-356/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. septembra 2021 – Front Polisario/Rada („Zahraničné vzťahy – Medzinárodné dohody – Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi ES a Marokom – Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Úniou a Marokom – Vykonávací protokolu k dohode o partnerstve – Výmena listov pripojená k dohode o partnerstve – Rozhodnutie o uzavretí – Nariadenie o rozdelení rybolovných možností medzi členské štáty – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Procesná subjektivita – Priama dotknutosť – Osobná dotknutosť – Územná pôsobnosť – Právomoc – Výklad medzinárodného práva prijatý Súdnym dvorom – Zásada sebaurčenia – Zásada relatívneho účinku zmlúv – Možnosť uplatnenia – Pojem ‚súhlas‘ – Vykonanie – Voľná úvaha – Hranice – Zachovanie účinkov napadnutého rozhodnutia“)

31

2021/C 490/34

Vec T-1/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (INSTINCT) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie INSTINCT – Neexistencia riadneho používania ochrannej známky – Rozsah používania – Celkové hodnotenie dôkazov – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

32

2021/C 490/35

Vec T-12/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Schneider/EUIPO – Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o výmaze – Obrazová ochranná známka Európskej únie Frutaria – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Dôkaz o riadnom používaní – Povaha používania“)

33

2021/C 490/36

Vec T-22/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – IB/EUIPO („Verejná služba – Úradníci – Disciplinárne konanie – Prerušenie konania o invalidite počas disciplinárneho konania – Odvolanie z funkcie – Konanie o invalidite, ktoré po odvolaní z funkcie stratilo význam – Žaloba o neplatnosť – Akt spôsobujúci ujmu – Prípustnosť – Zásada riadnej správy vecí verejných – Povinnosť starostlivosti – Zjavne nesprávne posúdenie“)

34

2021/C 490/37

Vec T-43/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021 – AV a AW/Parlament („Verejná služba – Úradníci – Disciplinárne konanie – Disciplinárny postih – Preradenie na nižšiu pozíciu – Právo na obranu – Zásada riadnej správy veci verejných – Zjavne nesprávne posúdenie“)

34

2021/C 490/38

Vec T-88/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021 – Rivière a i./Parlament („Inštitucionálne právo – Parlament – Opatrenie prijaté predsedom Parlamentu, ktorým sa zakazuje mať štátne vlajky na stoloch poslancov – Pravidlá správania poslancov – Článok 10 ods. 3 rokovacieho poriadku Parlamentu – Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou – Neprípustnosť“)

35

2021/C 490/39

Vec T-121/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021 – IP/Komisia („Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Vyšetrovanie OLAF-u – Náhrada zdravotných nákladov – Disciplinárny postih – Ukončenie zmluvy bez výpovednej lehoty – Článok 10 písm. h) prílohy IX služobného poriadku – Opakované porušovanie – Článok 27 prílohy IX služobného poriadku – Rozhodnutie, ktorým sa vyhovie žiadosti o to, aby z osobného spisu boli odstránené všetky zmienky o predchádzajúcom postihu – Článok 26 služobného poriadku – Nemožnosť namietať a použiť voči úradníkovi postih, v prípade ktorého boli z osobného spisu odstránené všetky zmienky“)

35

2021/C 490/40

Vec T-124/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021 – M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Zobrazenie opakujúceho sa motívu v tvare V medzi dvoma rovnobežnými čiarami) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca opakujúci sa motív v tvare V medzi dvoma rovnobežnými čiarami – Absolútny dôvod zamietnutia – Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku Európskej únie – Článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001] – Povinnosť rozhodnúť o žalobe – Článok 71 ods. 1 nariadenia 2017/1001 – Vzájomná žaloba“)

36

2021/C 490/41

Vec T-219/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – JK/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Zamestnanci Komisie v službách ESVĆ – Žiadosť o pomoc – Článok 4 služobného poriadku – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti – Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti – Článok 90 služobného poriadku – Príslušný menovací orgán – Zásada riadnej správy vecí verejných“)

37

2021/C 490/42

Vec T-429/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Sedus ergo+ – Skoršia národná slovná ochranná známka ERGOPLUS – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

37

2021/C 490/43

Vec T-436/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Sedus ergo+ – Skoršie národné a medzinárodné slovné ochranné známky ERGOPLUS – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

38

2021/C 490/44

Vec T-523/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Setarcos Consulting/EUIPO (Blockchain Island) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Blockchain Island – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) a ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

39

2021/C 490/45

Vec T-591/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Unimax Stationery/EUIPO – Mitsubishi Pencil (UNI-MAX) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie UNI-MAX – Staršie obrazové ochranné známky Európskej únie uni a uni-ball – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

39

2021/C 490/46

Vec T-668/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021 – NZ/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Prijímanie do zamestnania – Interné výberové konanie COM/1/AD 10/18 – Rozhodnutie nezapísať meno žalobkyne na rezervný zoznam výberového konania – Povinnosť odôvodnenia – Tajnosť rokovania výberovej komisie – Široká miera voľnej úvahy výberovej komisie – Neoznámenie priebežných známok a zvažovania skutočností, z ktorých sa skladá ústna skúška“)

40

2021/C 490/47

Vec T-712/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Škoda Investment/EUIPO – Škoda Auto (Zobrazenie okrídleného šípu) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie predstavujúcej okrídlený šíp – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie predstavujúca okrídlený šíp – Relatívny dôvod zamietnutia – Čiastočné zamietnutie námietky – Obmedzenie rozsahu námietky v rámci odvolania pred odvolacím senátom – Čiastočné späťvzatie námietky – Dôvod uvedený odvolacím senátom ex offo – Zákaz rozhodnúť ultra petita“)

40

2021/C 490/48

Vec T-732/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Freundlieb/EUIPO (CRYSTAL) („Ochranná známka Európskej únie – Slovná ochranná známka Európskej únie BANDIT – Nepodanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky – Výmaz ochrannej známky po uplynutí ochrannej doby – Žaloba o navrátenie do pôvodného stavu – Článok 104 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Povinnosť obozretnosti – Neexistencia kontroly – Nedodržanie lehôt“)

41

2021/C 490/49

Vec T-733/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Freundlieb/EUIPO (BANDIT) („Ochranná známka Európskej únie – Slovná ochranná známka Európskej únie BANDIT – Nepodanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky – Výmaz ochrannej známky po uplynutí ochrannej doby – Žaloba o navrátenie do pôvodného stavu – Článok 104 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Povinnosť obozretnosti – Neexistencia kontroly – Nedodržanie lehôt“)

42

2021/C 490/50

Vec T-45/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2021 – Ciano Trading & Services CT & S a i./Komisia („Verejné zákazky na služby – Verejné obstarávanie – Udržateľné stravovanie pre Komisiu v Bruseli a okolí – Zrušenie verejného obstarávania – Legitímna dôvera – Zneužitie práva“)

42

2021/C 490/51

Vec T-633/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. septembra 2021 – CNMSE a i./Parlament a Rada („Žaloba o neplatnosť – Verejné zdravie – Nariadenie (EÚ) 2020/1043 – Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie, ktoré obsahujú GMO – Liečba alebo prevencia ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) – Pojem legislatívny akt – Pojem regulačný akt – Neexistencia individuálnej dotknutosti – Neprípustnosť“)

43

2021/C 490/52

Vec T-648/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. septembra 2021 – NB/Súdny dvor Európskej únie („Žaloba o neplatnosť – Verejná služba – Rozhodnutie o nevymenovaní žalobcu do platovej triedy AST 10 – Lehota na podanie sťažnosti – Oneskorenie – Zjavná neprípustnosť“)

44

2021/C 490/53

Vec T-124/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. septembra 2021 – Mariani a i./Parlament („Žaloba o neplatnosť – Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2020/2223 – Spolupráca s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní OLAF-u – Neexistencia osobnej dotknutosti – Nenormatívny akt – Neprípustnosť“)

44

2021/C 490/54

Vec T-148/21 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 8. októbra 2021 – Paccor Packaging/Komisia („Návrh na nariadenie predbežného opatrenia – Životné prostredie – Smernica (EÚ) 2019/904 – Zníženie vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/2151 – Harmonizované špecifikácie označení pohárov na nápoje – Návrh na odklad výkonu – Nedostatok naliehavosti“)

45

2021/C 490/55

Vec T-563/21: Žaloba podaná 6. septembra 2021 – Zaytsev/Rada

45

2021/C 490/56

Vec T-564/21: Žaloba podaná 6. septembra 2021 – Bremino-Grupp/Rada

46

2021/C 490/57

Vec T-566/21: Žaloba podaná 7. septembra 2021 – Steinbach International/Komisia

47

2021/C 490/58

Vec T-586/21: Žaloba podaná 12. septembra 2021 – Swords/Komisia

48

2021/C 490/59

Vec T-628/21: Žaloba podaná 29. septembra 2021 – Tequila Revolución/EUIPO – Horizons Group (London) (Revolution Vodka)

49

2021/C 490/60

Vec T-650/21: Žaloba podaná 7. októbra 2021 – Casa International/EUIPO – Interstyle (casa)

50

2021/C 490/61

Vec T-662/21: Žaloba podaná 15. októbra 2021 – Troy Chemical Company/Komisia

51

2021/C 490/62

Vec T-665/21: Žaloba podaná 18. októbra 2021 – Civitta Eesti/Komisia

51

2021/C 490/63

Vec T-391/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. septembra 2021 – Stena Line Scandinavia/Komisia

52

2021/C 490/64

Vec T-285/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. októbra 2021 – Alliance française de Bruxelles-Europe a i./Komisia

52


SK

 

Top