EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:425:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 425, 20. októbra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 425

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
20. októbra 2021


Obsah

Strana

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT
ZASADANIE 2020 – 2021
Schôdza 23. až 26. novembra 2020
PRIJATÉ TEXTY

1


 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Streda 24. novembra 2020

2021/C 425/01

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2020 o riešení miery bezdomovectva v EÚ (2020/2802(RSP))

2

2021/C 425/02

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2020 o schengenskom systéme a opatreniach, ktoré boli zavedené počas krízy vyvolanej ochorením COVID-19 (2020/2801(RSP))

7

 

Štvrtok 25. novembra 2020

2021/C 425/03

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2020 Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (2020/2021(INI))

10

2021/C 425/04

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2020 o riešení bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu (2019/2190(INI))

19

2021/C 425/05

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2020 o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem (2020/2009(INI))

28

2021/C 425/06

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2020 o novej priemyselnej stratégii pre Európu (2020/2076(INI))

43

2021/C 425/07

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2020 o zahraničnopolitických dôsledkoch pandémie COVID-19 (2020/2111(INI))

63

2021/C 425/08

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2020 o zlepšovaní účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci (2019/2184(INI))

73

 

Piatok 26. novembra 2020

2021/C 425/09

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1511 zo 16. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, parafínové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfurón a tritosulfurón (2020/2853(RSP))

87

2021/C 425/10

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje karbendazím ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 7 a 10 (D069099/01 – 2020/2852(RSP))

92

2021/C 425/11

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o hodnotení európskych volieb (2020/2088(INI))

98

2021/C 425/12

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019 (2019/2199(INI))

107

2021/C 425/13

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä o prípade novinára Chálida Dráriního (2020/2880(RSP))

126

2021/C 425/14

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o situácii v Etiópii (2020/2881(RSP))

132

2021/C 425/15

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o pokračujúcom porušovaní ľudských práv v Bielorusku, najmä o vražde Ramana Bandarenku (2020/2882(RSP))

137

2021/C 425/16

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o eskalácii napätia vo Varoši po protiprávnom konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov (2020/2844(RSP))

143

2021/C 425/17

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o de facto zákaze práva na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku (2020/2876(RSP))

147

2021/C 425/18

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o preskúmaní obchodnej politiky EÚ (2020/2761(RSP))

155

 

STANOVISKÁ

 

Európsky parlament

 

Streda 24. novembra 2020

2021/C 425/19

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2020, ktorým sa navrhuje vymenovať Juliu Laffranqueovú za členku výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2020/2238(INS))

161


 

III   Prípravné akty

 

Európsky parlament

 

Utorok 23. novembra 2020

2021/C 425/20

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) (09889/2/2020 – C9-0357/2020 – 2018/0203(COD))

162

2021/C 425/21

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) (09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD))

163

 

Streda 24. novembra 2020

2021/C 425/22

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2020 o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

164

2021/C 425/23

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2020 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

166

2021/C 425/24

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2020 k pozícii Rady o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2020 na rozpočtový rok 2020 sprevádzajúcemu návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia (12522/2020 – C9-0341/2020 – 2020/0297(BUD))

168

2021/C 425/25

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (09573/1/2020 – C9-0355/2020 – 2018/0089(COD))

170

 

Štvrtok 25. novembra 2020

2021/C 425/26

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 25. novembra 2020 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
Pozmeňujúci návrh 9, pokiaľ nie je uvedené inak

171

 

Piatok 26. novembra 2020

2021/C 425/27

P9_TA(2020)0324
Uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))
P9_TC1-COD(2020)0176
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. novembra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/… o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie

184

2021/C 425/28

P9_TA(2020)0333
Odstránenie ciel na určité výrobky ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o odstránení ciel na určité výrobky (COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))
P9_TC1-COD(2020)0253
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. novembra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/… o odstránení ciel na určité tovary

185

2021/C 425/29

P9_TA(2020)0334
Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (COM(2020)0692 – C9-0345/2020 – 2020/0313(COD))
P9_TC1-COD(2020)0313
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. novembra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/…, ktorým sa mení príloha IIa k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009, pokiaľ ide o udeľovanie všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

186

2021/C 425/30

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19 (COM(2020)0688 – C9-0352/2020 – 2020/0311(CNS))

187


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultácia

***

Súhlas

***I

Riadny legislatívny postup: prvé čítanie

***II

Riadny legislatívny postup: druhé čítanie

***III

Riadny legislatívny postup: tretie čítanie

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu:

Nové časti textu sa označujú hrubou kurzívou . Vypustené časti textu sa označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarknu. V prípade nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa prečiarkne.

SK

 

Top