EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:382:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 382, 20. septembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 382

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
20. septembra 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2021/C 382/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2021/C 382/02

Vec C-791/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. júla 2021 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Disciplinárny systém uplatniteľný na sudcov – Právny štát – Nezávislosť sudcov – Účinná súdna ochrana v oblastiach upravených právom Únie – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Disciplinárne priestupky vyplývajúce z obsahu súdnych rozhodnutí – Nezávislé disciplinárne súdy zriadené zákonom – Dodržanie primeranej lehoty a práva na obhajobu v disciplinárnom konaní – Článok 267 ZFEÚ – Obmedzenie práva a povinnosti vnútroštátnych súdov predložiť Súdnemu dvoru návrhy na začatie prejudiciálneho konania)

2

2021/C 382/03

Vec C-911/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. júla 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État – Francúzsko) – Fédération bancaire française (FBF)/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) („Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 263 a 267 ZFEÚ – Právne nezáväzný akt Únie – Súdne preskúmanie – Usmernenia vydané Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) – Mechanizmy dohľadu nad produktmi a riadenia produktov pre produkty retailového bankovníctva – Platnosť – Právomoc EBA“)

3

2021/C 382/04

Vec C-262/21 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. augusta 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus – Fínsko) – A/B (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie (ES) č. 2201/2003 – Pôsobnosť – Článok 2 bod 11 – Pojem „neoprávnené premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa“ – Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 – Žiadosť o návrat malého dieťaťa, ktoré majú rodičia v spoločnej starostlivosti – Štátni príslušníci tretích krajín – Odovzdanie dieťaťa a jeho matky do členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu na základe nariadenia (EÚ) č. 604/2013 (Dublin III))

4

2021/C 382/05

Vec C-81/20: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti – Rumunsko) – SC Mitliv Exim SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 a článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Základné práva – Zásada ne bis in idem – Kumulácia trestných a administratívnych sankcii – Neuplatniteľnosť – Pridružené daňové povinnosti – Úroky zo sumy zaplatenej daňovníkom v rámci trestného konania)

5

2021/C 382/06

Vec C-206/20: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo) – Výkon európskeho zatykača vydaného na VA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Justičná spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 8 ods. 1 písm. c) – Európsky zatykač vydaný prokuratúrou členského štátu na účely trestného stíhania na základe opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody vydaného tým istým orgánom – Neexistencia súdneho preskúmania pred odovzdaním vyžiadanej osoby – Dôsledky – Účinná súdna ochrana – Charta základných práv Európskej únie – Článok 47)

5

2021/C 382/07

Vec C-636/20: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. júla 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pécsi Törvényszék – Maďarsko) – Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colný kódex Únie – Článok 22 ods. 6 – Článok 29 – Právo byť vypočutý – Konania začaté ex offo – Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Nedostatočné spresnenie dôvodov nevyhnutnosti odpovede na prejudiciálnu otázku na účely rozhodnutia sporu vo veci samej – Zjavná neprípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania)

6

2021/C 382/08

Vec C-95/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 16. februára 2021 – Deutsche Lufthansa AG/AirHelp Germany GmbH

6

2021/C 382/09

Vec C-142/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 5. marca 2021 – Deutsche Lufthansa AG/AirHelp Germany GmbH

7

2021/C 382/10

Vec C-173/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 22. marca 2021 – Deutsche Lufthansa AG/GE

7

2021/C 382/11

Vec C-302/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castellón de la Plana (Španielsko) 12. mája 2021 – Casilda/Banco Cetelem SA

7

2021/C 382/12

Vec C-312/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Španielsko) 19. mája 2021 – Tráficos Manuel Ferrer S.L. a iní/Daimler AG

9

2021/C 382/13

Vec C-326/21 P: Odvolanie podané 25. mája 2021: PNB Banka AS proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata komora) z 12. marca 2021 vo veci T-50/20, PNB Banka/ECB

9

2021/C 382/14

Vec C-333/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 17 de Madrid (Španielsko) 27. mája 2021 – European Superleague Company, S.L./Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) a Fédération internationale de football association (FIFA)

10

2021/C 382/15

Vec C-335/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 10 Bis de Sevilla (Španielsko) 27. mája 2021 – Vicente/Delia

12

2021/C 382/16

Vec C-346/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) 4. júna 2021 – ING Luxembourg SA/VX

13

2021/C 382/17

Vec C-368/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 14. júna 2021 – R.T./Hauptzollamt Hamburg

13

2021/C 382/18

Vec C-372/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 17. júna 2021 – Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR

14

2021/C 382/19

Vec C-386/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons (Belgicko) 24. júna 2021 – Ryanair DAC/Happy Flights Srl, predtým Happy Flights Sprl

14

2021/C 382/20

Vec C-388/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgerichts Erfurt (Nemecko) 23. júna 2021 – A/B

15

2021/C 382/21

Vec C-396/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht München I (Nemecko) 29. júna 2021 – KT, NS/FTI Touristik GmbH

16

2021/C 382/22

Vec C-398/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 28. júna 2021 – Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris/Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

16

2021/C 382/23

Vec C-413/21 P: Odvolanie podané 6. júla 2021: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 21. apríla 2021 vo veci T-322/19, El-Qaddafi/Rada

17

2021/C 382/24

Vec C-441/21 P: Odvolanie podané 16. júla 2021: Ryanair DAC proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata rozšírená komora) z 19. mája 2021 vo veci T-628/20, Ryanair/Komisia (Španielsko, Covid-19)

18

2021/C 382/25

Vec C-442/21 P: Odvolanie podané 15. júla 2021: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 5. mája 2021 vo veci T-561/18, ITD a Danske Fragtmænd/Komisia

19

2021/C 382/26

Vec C-444/21: Žaloba podaná 16. júla 2021 – Európska komisia/Írsko

19

2021/C 382/27

Vec C-454/21 P: Odvolanie podané 22. júla 2021: Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 12. mája 2021 v spojených veciach T-516/18 a T-525/18, Luxemburské veľkovojvodstvo a Engie Global LNG Holding a i./Komisia

21

2021/C 382/28

Vec C-478/21 P: Odvolanie podané 2. augusta 2021: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 19. mája 2021 vo veci T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products a i./Komisia

22

2021/C 382/29

Vec C-345/20: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 25. júna 2021 – Európska komisia/Portugalská republika

23

2021/C 382/30

Vec C-629/20: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – Deutsche Lufthansa AG/LE

23

2021/C 382/31

Vec C-9/21: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – AX/Deutsche Lufthansa AG

23

2021/C 382/32

Vec C-37/21: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amstegericht Hamburg – Nemecko) – flightright GmbH/Rynair DAC

23

2021/C 382/33

Vec C-106/21: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – Deutsche Lufthansa AG/BC

24

2021/C 382/34

Vec C-182/21: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 24. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf – Nemecko) – Nokia Technologies Oy/Daimler AG, za účasti: Continental Automotive GmbH a i.

24

 

Všeobecný súd

2021/C 382/35

Vec T-866/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. júla 2021 – Ryanair a Laudamotion/Komisia („Žaloba o neplatnosť – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 1008/2008 – Pravidlá rozloženia leteckej prevádzky medzi letiskami Schiphol a Lelystad – Uprednostňovanie letiska Lelystad pri prideľovaní letiskových intervalov – Regulačný akt obsahujúci vykonávajúce opatrenia – neexistencia osobitnej dotknutosti – Neprípustnosť“)

25

2021/C 382/36

Vec T-79/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. júla 2021 – AI/ECDC („Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody – Verejná služba – Zamestnanci ECDC – Psychické obťažovanie – Článok 12a služobného poriadku – Zásah do cti – Žiadosť o pomoc – Článok 24 služobného poriadku – Zamietnutie žiadosti – Právo byť vypočutý – Neexistencia aspoň neúplného dôkazu – Povinnosť starostlivosti – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

25

2021/C 382/37

Vec T-455/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. júla 2021 – Roxtec/EUIPO – Wallmax (Zobrazenie oranžového štvorca obsahujúceho sedem sústredných čiernych kruhov) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca oranžový štvorec so siedmimi sústrednými kruhmi – Absolútny dôvod zamietnutia – Označenie tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

26

2021/C 382/38

Vec T-230/21 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 12. júla 2021 – Jalkh/Parlament („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Inštitucionálne právo – Člen Európskeho parlamentu – Výsady a imunity – Odňatie parlamentnej imunity – Návrh na odklad výkonu – Neexistencia naliehavosti“)

27

2021/C 382/39

Vec T-449/21: Žaloba podaná 30. júla 2021 – Natixis/Komisia

27

2021/C 382/40

Vec T-458/21: Žaloba podaná 2. augusta 2021 – Quantic Dream/EUIPO – Quentia (Q)

28

2021/C 382/41

Vec T-459/21: Žaloba podaná 3. augusta 2021 – Calrose Rice/EUIPO – Ricegrowers (Sunwhite)

29

2021/C 382/42

Vec T-465/21: Žaloba podaná 4. augusta 2021 – Ionfarma/EUIPO – LG Electronics (AION)

30

2021/C 382/43

Vec T-466/21: Žaloba podaná 4. augusta 2021 – Baumberger/EUIPO – Nube (Lío)

31

2021/C 382/44

Vec T-467/21: Žaloba podaná 4. augusta 2021 – DBM Videovertrieb/EUIPO – Nube (Lío)

31

2021/C 382/45

Vec T-472/21: Žaloba podaná 4. augusta 2021 – RTE/ACER

32

2021/C 382/46

Vec T-474/21: Žaloba podaná 4. augusta 2021 – Schenk Italia/EUIPO – Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (AMICONE)

33

2021/C 382/47

Vec T-477/21: Žaloba podaná 9. augusta 2021 – Glaxo Group/EUIPO – Cipla Europe (Tvar inhalátora)

34

2021/C 382/48

Vec T-478/21: Žaloba podaná 9. augusta 2021 – Les Éditions P. Amaury/EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR)

35

2021/C 382/49

Vec T-482/21: Žaloba podaná 9. augusta 2021 – TenneT TSO a TenneT TSO/ACER

35

2021/C 382/50

Vec T-49/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. júla 2021 – PZ/Komisia

37


SK

 

Top