EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:310:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 310, 2. augusta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 310

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
2. augusta 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2021/C 310/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2021/C 310/02

Vec C-597/19: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ondernemingsrechtbank Antwerpen – Belgicko) – Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited/Telenet BVBA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Článok 3 ods. 1 a 2 – Pojem „sprístupňovanie verejnosti“ – Stiahnutie súboru obsahujúceho chránené dielo prostredníctvom siete so vzájomným sprístupňovaním (peer-to-peer) a súčasné sprístupňovanie segmentov tohto súboru na účely ich nahrávania – Smernica 2004/48/ES – Článok 3 ods. 2 – Zneužitie opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy – Článok 4 – Osoby oprávnené žiadať o uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy – Článok 8 – Právo na informácie – Článok 13 – Pojem „ujma“ – Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Článok 6 ods. 1 prvý pododsek písm. f) – Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov – Zákonnosť spracúvania – Smernica 2002/58/ES – Článok 15 ods. 1 – Legislatívne opatrenia na obmedzenie rozsahu práv a povinností – Základné práva – Články 7 a 8, článok 17 ods. 2, ako aj článok 47 prvý odsek Charty základných práv Európskej únie)

2

2021/C 310/03

Vec C-645/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel – Belgicko) – Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA/Gegevensbeschermingsautoriteit (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov – Charta základných práv Európskej únie – Články 7, 8 a 47 – Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Cezhraničné spracúvanie osobných údajov – Mechanizmus „jednotného kontaktného miesta“ – Lojálna a účinná spolupráca dozorných orgánov – Príslušnosť a právomoci – Procesná spôsobilosť)

3

2021/C 310/04

Vec C-800/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Warszawie – Poľsko) – Mittelbayerischer Verlag KG/SM (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Článok 7 bod 2 – Osobitná právomoc vo veciach nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti – Miesto, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá takýto nárok – Osoba, ktorá tvrdí, že jej práva na ochranu osobnosti boli porušené v dôsledku uverejnenia článku na internete – Miesto vzniku škody – Centrum záujmov tejto osoby)

5

2021/C 310/05

Vec C-862/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. júna 2021 – Česká republika/Európska komisia, Poľská republika (Odvolanie – Európsky sociálny fond (ESF) – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Čiastočné zrušenie pomoci pre operačné programy v Českej republike – Smernica 2004/18/ES – Článok 16 písm. b) – Osobitná výnimka – Verejné zákazky na služby týkajúce sa programového materiálu určeného na vysielanie)

5

2021/C 310/06

Vec C-23/20: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Klagenævnet for Udbud – Dásnko) – Simonsen & Weel A/S/Region Nordjylland og Region Syddanmark (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Rámcová dohoda – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 5 ods. 5 – Článok 18 ods. 1 – Články 33 a 49 – Časť C body 7, 8 a 10 prílohy V – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 – Body II.1.5) a II.2.6) prílohy II – Postupy verejného obstarávania – Povinnosť uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo špecifikáciách na jednej strane predpokladané množstvo alebo hodnotu a na druhej strane maximálne množstvo alebo hodnotu výrobkov, ktoré sa majú dodať na základe rámcovej dohody – Zásady transparentnosti a rovnosti zaobchádzania – Smernica 89/665/EHS – Článok 2d ods. 1 – Postupy preskúmavania vo veciach verejného obstarávania – Neúčinnosť zmluvy – Vylúčenie)

6

2021/C 310/07

Spojené veci C-58/20 a C-59/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht – Rakúsko) – K (C-58/20), DBKAG (C-59/20)/Finanzamt Österreich, predtým Finanzamt Linz (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 135 ods. 1 – Oslobodenia od dane – Správa podielových fondov – Externé zadávanie – Služby poskytované treťou osobou)

7

2021/C 310/08

Vec C-153/20 P: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 17. júna 2021 – Litovská republika/Európska komisia, Česká republika (Odvolanie – Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou – Výdavky realizované Litovskou republikou – Nariadenie (EÚ) č. 65/2011 – Administratívna kontrola – Kontroly na mieste – Kvalita kontrol – Kvalita žiadateľov – Umelo vytvorené podmienky – Výdavky realizované v rámci projektov)

8

2021/C 310/09

Vec C-641/20: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 5. mája 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Liège – Belgicko) – VT/Centre public d'action sociale de Liège (CPAS) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2008/115/ES – Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území – Rozhodnutie o návrate – Žaloba podaná na súde – Dočasné právo na pobyt a právo na sociálnu pomoc v období, počas ktorého súd rozhoduje o žalobe)

8

2021/C 310/10

Vec C-684/20 P: Odvolanie podané 16. decembra 2020: Eleanor Sharpston proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) zo 6. októbra 2020 vo veci T-180/20, Sharpston/Rada a Konferencia zástupcov vlád členských štátov

9

2021/C 310/11

Vec C-685/20 P: Odvolanie podané 16. decembra 2020: Eleanor Sharpston proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) zo 6. októbra 2020 vo veci T-550/20, Sharpston/Rada a zástupcovia vlád členských štátov

9

2021/C 310/12

Vec C-699/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Nysie (Poľsko) 21. decembra 2020 – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/AP

10

2021/C 310/13

Vec C-283/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Nemecko) 4. mája 2021 – VA/Deutsche Rentenversicherung Bund

10

2021/C 310/14

Vec C-307/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Kleve (Nemecko) 14. mája 2021 AB a i./Ryanair DAC

11

2021/C 310/15

Vec C-319/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d'appello di Venezia (Taliansko) 21. mája 2021 – Agecontrol SpA/ZR, Lidl Italia Srl

11

2021/C 310/16

Vec C-334/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Rieti (Taliansko) 26. mája 2021 – trestné konanie proti G.B., R.H.

12

2021/C 310/17

Vec C-341/21 P: Odvolanie podané 2. júna 2021: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 24. marca 2021 vo veci T-374/20, KM/Európska komisia

13

2021/C 310/18

Vec C-357/21 P: Odvolanie podané 7. júna 2021: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 24. marca 2021 vo veci T-374/20, KM/Európska komisia

14

2021/C 310/19

Vec C-371/21 P: Odvolanie podané 14. júna 2021: SGI Studio Galli Ingegneria Srl proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. apríla 2021 vo veci T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria/Komisia

15

 

Všeobecný súd

2021/C 310/20

Veci T-695/17 a T-704/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Taliansko a Španielsko/Komisia („Jazykový režim – Oznámenie o všeobecných výberových konaniach na miesta prekladateľov z nemeckého, francúzskeho, talianskeho a holandského jazyka – Obmedzenie voľby druhého a tretieho jazyka výberového konania na nemčinu, angličtinu a francúzštinu – Nariadenie č. 1 – Článok 1d ods. 1 a 6, článok 27 a článok 28 písm. f) služobného poriadku – Diskriminácia na základe jazyka – Záujem služby – Proporcionalita – Povinnosť odôvodnenia“)

18

2021/C 310/21

Vec T-126/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Komisia („Životné prostredie – Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 – Fluórované skleníkové plyny – Prideľovanie kvót na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh – Námietka protiprávnosti – Článok 16 a prílohy V a VI nariadenia č. 517/2014 – Zásada zákazu diskriminácie – Povinnosť odôvodnenia“)

18

2021/C 310/22

Spojené veci T-281/19 a T-351/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Cyprus/EUIPO – Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 – Skoršie národné slovné certifikačné ochranné známky ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Neexistencia dobrej viery – Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Relatívny dôvod neplatnosti – Článok 53 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 60 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001]“)

19

2021/C 310/23

Vec T-316/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Lucaccioni/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Článok 73 služobného poriadku – Spoločné pravidlá poistenia pre prípad úrazu a choroby z povolania – Choroba z povolania – Článok 9 – Žiadosť o náhradu liečebných nákladov – Článok 23 – Konzultácia s iným lekárom – Odmietnutie zvolať lekársku komisiu na základe článku 22 – Neuplatnenie článku 22 ods. 1 druhého pododseku na základe analógie – Pravidlo zhody medzi žalobou a sťažnosťou – Časová pôsobnosť zákona“)

20

2021/C 310/24

Vec T-355/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – CE/Výbor regiónov („Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Článok 2 písm. c) PZOZ – Zmluva na dobu neurčitú – Predčasné ukončenie výpoveďou – Článok 47 písm. c) bod i) PZOZ – Narušenie vzťahu dôvery – Podmienky výpovede – Zneužitie konania – Právo byť vypočutý – Zásada riadnej správy vecí verejných – Právo na obranu – Zjavne nesprávne posúdenie“)

20

2021/C 310/25

Vec T-586/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – PL/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Správa o služobnom postupe – Hodnotené obdobie roku 2017 – Ustanovenie hodnotiteľa – Článok 22a služobného poriadku – Všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 43 služobného poriadku – Povinnosť starostlivosti – Primeraná lehota – Zásada nestrannosti – Článok 41 Charty základných práv – Povinnosť odôvodnenia – Článok 26 služobného poriadku – Právo na obranu“)

21

2021/C 310/26

Vec T-678/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Health Product Group/EUIPO – Bioline Pharmaceutical (Enterosgel) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka Enterosgel – Nekonanie v zlej viere – Článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 (teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

22

2021/C 310/27

Vec T-867/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – RA/Dvor audítorov („Verejná služba – Úradníci – Povyšovanie – Povyšovanie za rok 2016 – Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 11 – Neexistencia hodnotiacej správy – Porovnanie zásluh – Vykonanie rozsudku Všeobecného súdu – Prijatie nového rozhodnutia o nepovýšení – Povinnosť odôvodnenia – Článok 45 služobného priadku – Zjavne nesprávne posúdenie“)

22

2021/C 310/28

Vec T-187/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Stolová lampa) („Dizajn spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci stolovú lampu – Skorší dizajn Spoločenstva – Dôvod výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002“)

23

2021/C 310/29

Vec T-196/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Chanel/EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka INCOCO – Staršie slovné národné ochranné známky COCO – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

23

2021/C 310/30

Vec T-215/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Fidia farmaceutici/EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie HYAL – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 59 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Absolútny dôvod zamietnutia – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Právo byť vypočutý – Zásada kontradiktórnosti – Povinnosť odôvodnenia – Riadna správa vecí verejných a rovnosť zaobchádzania – Článok 165 ods. 1 nariadenia 2017/1001“)

24

2021/C 310/31

Vec T-368/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Smiley Miley/EUIPO – Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MILEY CYRUS – Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie CYRUS – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

25

2021/C 310/32

Vec T-415/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – KT/EIB („Verejná služba – Zamestnanci EIB – Disciplinárne konanie – Prepustenie zo závažného dôvodu – Právo na obranu – Vypočutie svedkov – Poverenie právomocami – Príprava napadnutého rozhodnutia – Primeraná lehota – Nestrannosť – Ochrana osobných údajov – Proporcionalita“)

25

2021/C 310/33

Vec T-481/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Magnetec/EUIPO (CoolTUBE) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie CoolTUBE – Absolútny dôvod zamietnutia – Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

26

2021/C 310/34

Vec T-487/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Rezon/EUIPO (imot.bg) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie imot.bg – Absolútny dôvod zamietnutia – Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Povinnosť odôvodnenia – Článok 94 ods. 1 prvá veta nariadenia 2017/1001 – Čiastočne potvrdzujúce rozhodnutie“)

26

2021/C 310/35

Vec T-198/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2021 – Shindler a i./Rada („Žaloba o neplatnosť – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a z Euratomu – Rozhodnutie Rady o uzavretí dohody o vystúpení – Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva – Strata občianstva Únie – Neexistencia osobnej dotknutosti – Akt, ktorý nie je regulačným aktom – Neprípustnosť“)

27

2021/C 310/36

Vec T-231/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2021 – Price/Rada („Žaloba o neplatnosť – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a z Euratomu – Rozhodnutie Rady o uzavretí dohody o vystúpení – Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva – Strata občianstva Únie – Neexistencia osobnej dotknutosti – Akt, ktorý nie je regulačným aktom – Neprípustnosť“)

28

2021/C 310/37

Vec T-252/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2021 – Silver a i./Rada („Žaloba o neplatnosť – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a z Euratomu – Rozhodnutie Rady o uzavretí dohody o vystúpení – Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva – Strata občianstva Únie – Neexistencia osobnej dotknutosti – Akt, ktorý nie je regulačným aktom – Neprípustnosť“)

29

2021/C 310/38

Vec T-420/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Huawei Technologies (GT8) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GT8 – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie GT – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001) – Príslušná skupina verejnosti – Úroveň pozornosti – Zjavne dôvodná žaloba“)

29

2021/C 310/39

Vec T-421/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Huawei Technologies (GT3) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GT3 – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie GT – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001) – Príslušná skupina verejnosti – Úroveň pozornosti – Zjavne dôvodná žaloba))

30

2021/C 310/40

Vec T-422/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Huawei Technologies (GT5) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GT5 – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie GT – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001) – Príslušná skupina verejnosti – Úroveň pozornosti – Zjavne dôvodná žaloba“)

31

2021/C 310/41

Vec T-423/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Huawei Technologies (GT9) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GT9 – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie GT – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001) – Príslušná skupina verejnosti – Úroveň pozornosti – Zjavne dôvodná žaloba“)

31

2021/C 310/42

Vec T-512/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. júna 2021 – TrekStor/EUIPO – Zagg (Ochranný obal pre počítačový materiál) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci ochranný obal pre počítačový materiál – Dôvod neplatnosti – Nepovolené používanie diela chráneného právnou úpravou týkajúcou sa autorského práva členského štátu – Článok 25 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Návrh na vypočutie svedkov – Žaloba zjavne bez akéhokoľvek právneho základu“)

32

2021/C 310/43

Vec T-558/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júna 2021 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Huawei Technologies (GT10) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GT10 – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie GT – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001) – Príslušná skupina verejnosti – Úroveň pozornosti – Zjavne dôvodná žaloba“)

33

2021/C 310/44

Vec T-564/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. júna 2021 – TrekStor/EUIPO – Zagg (Ochranný obal pre počítačový materiál) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci ochranný obal pre počítačový materiál – Dôvod neplatnosti – Nepovolené používanie diela chráneného právnou úpravou týkajúcou sa autorského práva členského štátu – Článok 25 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Návrh na vypočutie svedkov – Žaloba zjavne bez akéhokoľvek právneho základu“)

33

2021/C 310/45

Vec T-565/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. júna 2021 – TrekStor/EUIPO – Zagg (Ochranný obal pre počítačový materiál) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci ochranný obal pre počítačový materiál – Dôvod neplatnosti – Nepovolené používanie diela chráneného právnou úpravou týkajúcou sa autorského práva členského štátu – Článok 25 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Návrh na vypočutie svedkov – Žaloba zjavne bez akéhokoľvek právneho základu“)

34

2021/C 310/46

Vec T-663/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2021 – One Voice/ECHA („Žaloba o neplatnosť – REACH – Látka homosalát – Výlučné používanie na výrobu kozmetických výrobkov – Kontrola súladu registrácie – Článok 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Lehota na podanie žaloby – Článok 21 ods. 5 nariadenia (ES) č. 771/2008 – Článok 59 rokovacieho poriadku – Neprípustnosť“)

35

2021/C 310/47

Vec T-664/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2021 – One Voice/ECHA („Žaloba o neplatnosť – REACH – Látka 2-etylhexyl salicylát – Používanie výlučne na výrobu kozmetických výrobkov – Preskúmanie súladu zápisov – Článok 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Lehota na podanie žaloby – Článok 21 ods. 5 nariadenia (ES) č. 771/2008 – Článok 59 rokovacieho poriadku – Neprípustnosť“)

35

2021/C 310/48

Vec T-312/21: Žaloba podaná 2. júna 2021 – SY/Komisia

36

2021/C 310/49

Vec T-323/21: Žaloba podaná 8. júna 2021 – Castel Frères/EUIPO – Shanghai Panati (Vyobrazenie čínskych znakov)

37

2021/C 310/50

Vec T-332/21: Žaloba podaná 11. júna 2021 – Wizz Air Hungary/Komisia

37

2021/C 310/51

Vec T-333/21: Žaloba podaná 14. júna 2021 – Ryanair/Komisia

38

2021/C 310/52

Vec T-335/21: Žaloba podaná 15. júna 2021 – PJ/EIT

39


SK

 

Top