EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:019:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 19, 18. januára 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 19

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
18. januára 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2021/C 19/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2021/C 19/02

Vec C-809/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 11. novembra 2020 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo/John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp. (Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Námietkové konanie – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 3 – Pôsobnosť – Zhodnosť alebo podobnosť prihlasovanej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou – Slovná ochranná známka Európskej únie MINERAL MAGIC – Prihláška podaná obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky – Staršia národná slovná ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER)

2

2021/C 19/03

Vec C-42/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Sonaecom SGPS SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Šiesta smernica 77/388/EHS – Článok 4 – Pojem „zdaniteľná osoba“ – Zmiešaná holdingová spoločnosť – Článok 17 – Právo na odpočet DPH zaplatenej na vstupe – DPH zaplatená na vstupe zmiešanou holdingovou spoločnosťou za poradenské služby týkajúce sa prieskumu trhu s cieľom prípadného nadobudnutia obchodných podielov v iných spoločnostiach – Upustenie od akvizičných projektov – DPH zaplatená na vstupe z bankovej provízie týkajúcej sa vytvorenia a nastavenia dlhopisovej pôžičky určenej na poskytnutie dcérskym spoločnostiam prostriedkov potrebných na investovanie – Nerealizované investície)

3

2021/C 19/04

Vec C-61/19: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 11. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti – Rumunsko) – Orange România SA/Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 95/46/ES – Článok 2 písm. h) a článok 7 písm. a) – Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Článok 4 bod 11 a článok 6 ods. 1 písm. a) – Spracovávanie osobných údajov a ochrana súkromia – Získavanie a uchovávanie kópií dokladov totožnosti poskytovateľmi mobilných telekomunikačných služieb – Pojem „súhlas dotknutej osoby“ – Slobodne daný, konkrétny a informovaný prejav vôle – Vyhlásenie súhlasu formou začiarkavacieho políčka – Podpísanie zmluvy dotknutou osobou – Dôkazné bremeno)

4

2021/C 19/05

Vec C-287/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – DenizBank AG/Verein für Konsumenteninformation (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica (EÚ) 2015/2366 – Platobné služby na vnútornom trhu – Článok 4 bod 14 – Pojem „platobný nástroj“ – Personalizované multifunkčné platobné karty – Funkcia komunikácie na krátku vzdialenosť (NFC) – Článok 52 bod 6 písm. a) a článok 54 ods. 1 – Informácie, ktoré sa majú poskytnúť používateľovi – Zmena podmienok rámcovej zmluvy – Konkludentný súhlas – Článok 63 ods. 1 písm. a) a b) – Práva a povinnosti spojené s platobnými službami – Výnimka pre platobné nástroje týkajúce sa súm nízkej hodnoty – Podmienky uplatňovania – Platobný nástroj, ktorý nie je možné zablokovať – Platobný nástroj používaný anonymne – Časové obmedzenie účinkov rozsudku)

5

2021/C 19/06

Vec C-300/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Španielsko) – UQ/Marclean Technologies, S.L.U. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Hromadné prepúšťanie – Smernica 98/59/ES – Článok 1 ods. 1 prvý pododsek písm. a) – Pojem „hromadné prepúšťanie“ – Metódy výpočtu počtu prepustení – Referenčné obdobie, ktoré treba zohľadniť)

6

2021/C 19/07

Vec C-382/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 12. novembra 2020 – Ralph Pethke/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie – Verejná služba – Úradník – Vnútorná reorganizácia služieb Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) – Preradenie na iné pracovné miesto – Článok 7 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie – Skrytá sankcia – Záujem služby – Rovnocennosť pracovných miest – Povinnosť odôvodnenia – Skreslenie skutkového stavu – Psychické obťažovanie – Článok 12a Služobného poriadku úradníkov Európskej únie)

6

2021/C 19/08

Vec C-427/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd – Bulharsko) – „Bulstrad Vienna Insurance Group“ АD/Olympic Insurance Company Ltd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2009/138/ES – Článok 274 – Právo uplatniteľné na likvidáciu poisťovní – Odňatie povolenia poisťovni – Ustanovenie predbežného likvidátora – Pojem „rozhodnutie o začatí likvidácie poisťovne“ – Neexistencia súdneho rozhodnutia o začatí likvidácie v domovskom členskom štáte – Prerušenie súdnych konaní voči dotknutej poisťovni v iných členských štátoch, než je jej domovský členský štát)

7

2021/C 19/09

Vec C-433/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Ellmes Property Services Limited/SP (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Článok 24 bod 1 – Výlučná právomoc v konaniach, ktorých predmetom sú vecné práva k nehnuteľnosti – Článok 7 bod 1 písm. a) – Osobitná právomoc v zmluvných veciach – Žaloba, ktorou bytový spoluvlastník žiada, aby iný bytový spoluvlastník prestal používať nehnuteľnosť v bytovom spoluvlastníctve na turistické účely)

8

2021/C 19/10

Vec C-446/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 12. novembra 2020 – Stephan Fleig/Európska služba pre vonkajšiu činnosť (Odvolanie – Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) – Článok 47 písm. c) bod i) režimu uplatniteľného na ostatných zamestnancov Európskej únie – Výpoveď zmluvy na dobu neurčitú – Choroba z povolania – Narušenie vzťahu dôvery – Právo na spravodlivý proces – Článok 47 druhý odsek Charty základných práv Európskej únie – Povinnosť náležitej starostlivosti – Články 30 a 41 Charty základných práv – Skreslenie skutkového stavu – Rozsah súdneho preskúmania)

9

2021/C 19/11

Vec C-676/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 12. novembra 2020 – Bruno Gollnisch/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Odvolanie – Inštitucionálne právo – Európsky parlament – Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu – Príspevok na asistentskú parlamentnú výpomoc – Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm – Účinky rozsudku Súdneho dvora)

9

2021/C 19/12

Vec C-734/19: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 12. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti – Rumunsko) – ITH Comercial Timişoara SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Upustenie od pôvodne plánovanej činnosti – Právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe – Činnosť v oblasti nehnuteľností)

10

2021/C 19/13

Vec C-796/19: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 12. novembra 2020 – Európska komisia/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2007/59/ES – Certifikácia rušňovodičov – Článok 3 písm. a) – Príslušný vnútroštátny orgán – Smernica 2004/49/ES – Článok 16 ods. 1 – Bezpečnostný orgán – Určenie viacerých orgánov)

10

2021/C 19/14

Vec C-842/19: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. novembra 2020 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Rozsudok Súdneho dvora, ktorým sa konštatuje nesplnenie povinnosti – Nevykonanie – Voľný pohyb kapitálu – Článok 63 ZFEÚ – Nezlučiteľnosť belgických daňových ustanovení týkajúcich sa príjmu z nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v zahraničí – Článok 260 odsek 2, ZFEÚ – Návrh na uloženie penále a paušálnej pokuty)

11

2021/C 19/15

Vec C-41/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgicko) 28. januára 2020 – DQ/Wallonische Region

12

2021/C 19/16

Vec C-42/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgicko) 28. januára 2020 – FS/Wallonische Region

12

2021/C 19/17

Vec C-43/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgicko) 28. januára 2020 – HU/Wallonische Region

13

2021/C 19/18

Vec C-173/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 23. apríla 2020 – AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia

14

2021/C 19/19

Vec C-338/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Poľsko) 22. júla 2020 – Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty/D.P.

15

2021/C 19/20

Vec C-488/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poľsko) 2. októbra 2020 – Delfarma Sp. z o.o./Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

16

2021/C 19/21

Vec C-500/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 6. októbra 2020 – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft/Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

16

2021/C 19/22

Vec C-513/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 13. októbra 2020 – Autoridade Tributária e Aduaneira/Termas Sulfurosas de Alcafache, S.A.

17

2021/C 19/23

Vec C-514/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 13. októbra 2020 – DS/Koch Personaldienstleistungen GmbH

18

2021/C 19/24

Vec C-518/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 16. októbra 2020 – XP/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

18

2021/C 19/25

Vec C-519/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 15. októbra 2020 – K

19

2021/C 19/26

Vec C-536/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 22. októbra 2020 – UAB Tiketa/M.Š., VšĮ Baltic Music

20

2021/C 19/27

Vec C-537/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. októbra 2020 – L Fund/Finanzamt D

21

2021/C 19/28

Vec C-541/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Litovská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

21

2021/C 19/29

Vec C-542/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Litovská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

23

2021/C 19/30

Vec C-543/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Bulharská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

25

2021/C 19/31

Vec C-544/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Bulharská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

26

2021/C 19/32

Vec C-545/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Bulharská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

27

2021/C 19/33

Vec C-546/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Rumunsko/Európsky parlament, Rada Európskej únie

28

2021/C 19/34

Vec C-547/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Rumunsko/Európsky parlament, Rada Európskej únie

30

2021/C 19/35

Vec C-548/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Rumunsko/Európsky parlament, Rada Európskej únie

31

2021/C 19/36

Vec C-549/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Cyperská republika /Európsky parlament a Rada

33

2021/C 19/37

Vec C-550/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Cyperská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

34

2021/C 19/38

Vec C-551/20: Žaloba podaná 26. októbra 2020 – Maďarsko/Európsky parlament a Rada Európskej únie

35

2021/C 19/39

Vec C-552/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – Maltská republika/Európsky parlament, Rada Európskej únie

37

2021/C 19/40

Vec C-553/20: Žaloba podaná 26. októbra 2020 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

38

2021/C 19/41

Vec C-554/20: Žaloba podaná 26. októbra 2020 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

39

2021/C 19/42

Vec C-555/20: Žaloba podaná 26. októbra 2020 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

41

2021/C 19/43

Vec C-562/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā rajona tiesa (Lotyšsko) 28. októbra 2020 – SIA Rodl & Partner/Valsts ieņēmumu dienests

42

2021/C 19/44

Vec C-564/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 21. októbra 2020 – PF, MF/Minister for Agriculture, Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

43

2021/C 19/45

Vec C-565/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 29. októbra 2020 – DS/Deutsche Lufthansa AG

44

2021/C 19/46

Vec C-567/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal 29. októbra 2020 Općinski građanski sud u Zagrebu (Chorvátsko) – A. H./Zagrebačka banka d.d.

44

 

Všeobecný súd

2021/C 19/47

Vec T-735/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. novembra 2020 – Aquind/ACER („Energetika – Článok 17 nariadenia (ES) č. 714/2009 – Rozhodnutie ACER, ktorým sa zamieta žiadosť o výnimku týkajúcu sa nových spojovacích vedení – Odvolanie podané odvolacej rade ACER – Intenzita preskúmania“)

46

2021/C 19/48

Vec T-377/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. novembra 2020 – Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o námietke – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie TC CARL – Staršia obrazová národná ochranná známka CARL TOUCH – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

46

2021/C 19/49

Vec T-378/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. novembra 2020 – Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o námietke – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie TC CARL – Staršia obrazová národná ochranná známka CARL TOUCH – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

47

2021/C 19/50

Vec T-21/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. novembra 2020 – LG Electronics/EUIPO – Staszewski (K7) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie K7 – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie k7 – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Podobnosť tovarov – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

48

2021/C 19/51

Vec T-571/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. novembra 2020 – UG/Komisia („Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Zmluva na dobu neurčitú – Článok 47 písm. c) bod i) PZOZ – Výpoveď s výpovednou dobou – Dohoda o vyčíslení výšky náhrady ujmy – Zastavenie konania“)

48

2021/C 19/52

Vec T-827/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. októbra 2020 – Gáspár/Komisia („Žaloba o neplatnosť – Verejná služba – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Sťažnosť podaná po uplynutí lehoty troch mesiacov uvedenej v článku 90 ods. 2 Služobného poriadku – Neexistencia ospravedlniteľného omylu – Zjavná neprípustnosť“)

49

2021/C 19/53

Vec T-32/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. novembra 2020 – Buxadé Villalba a i./Parlament („Žaloba o neplatnosť – Inštitucionálne právo – Člen Parlamentu – Zobratie na vedomie zvolenia dvoch španielskych zástupcov za európskych poslancov zo strany Európskeho parlamentu – Aktívna procesná legitimácia ďalších troch európskych poslancov – Neexistencia priamej dotknutosti – Návrh na vyhlásenie deklaratórneho rozsudku – Návrh čiastočne neprípustný a čiastočne podaný súdu, ktorý zjavne nemá právomoc o ňom rozhodnúť“)

49

2021/C 19/54

Vec T-163/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. októbra 2020 – Isopix/Parlament („Žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody – Verejné zákazky na služby – Verejné obstarávanie – Poskytovanie fotografických služieb – Zamietnutie ponuky uchádzača a zadanie zákazky inému uchádzačovi – Zrušenie verejného obstarávania – Čiastočný zánik predmetu sporu – Čiastočné zastavenie konania – Súdny príkaz – Žaloba čiastočne podaná súdu, ktorý zjavne nemá právomoc na jej prejednanie“)

50

2021/C 19/55

Vec T-257/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. novembra 2020 – González Calvet/CRU („Žaloba o neplatnosť – Hospodárska a menová politika – Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností (JMR) – Rozhodnutie, ktorým sa zamieta priznanie finančnej náhrady dotknutým akcionárom a veriteľom – Nedodržanie formálnych náležitostí – Článok 76 písm. d) rokovacieho poriadku – Zjavná neprípustnosť“)

51

2021/C 19/56

Vec T-383/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. novembra 2020 – Moloko Beverage/EUIPO – Nexus Liquids (moloko) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o výmaze – Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti – Zastavenie konania“)

52

2021/C 19/57

Vec T-451/20 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. októbra 2020 – Facebook Ireland/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Hospodárska súťaž – Žiadosť o informácie – Článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/2003 – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Naliehavosť – Fumus boni iuris – Zváženie záujmov“)

52

2021/C 19/58

Vec T-451/20 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. októbra 2020 – Facebook Ireland/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Hospodárska súťaž – Žiadosť o informácie – Článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/2003 – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Naliehavosť – Fumus boni iuris – Zváženie záujmov“)

53

2021/C 19/59

Vec T-609/20: Žaloba podaná 30. septembra 2020 – LA International Cooperation/Komisia

54

2021/C 19/60

Vec T-632/20: Žaloba podaná 15. októbra 2020 – OG/EDA

56

2021/C 19/61

Vec T-641/20: Žaloba podaná 20. októbra 2020 – Leonine Distribution/Komisia

57

2021/C 19/62

Vec T-650/20: Žaloba podaná 23. októbra 2020 – NU/EUIPO

58

2021/C 19/63

Vec T-654/20: Žaloba podaná 27. októbra 2020 – Silex/Komisia a EASME

59

2021/C 19/64

Vec T-661/20: Žaloba podaná 30. októbra 2020 – NV/eu-LISA

60

2021/C 19/65

Vec T-670/20: Žaloba podaná 9. novembra 2020 – Sam McKnight/EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL)

61

2021/C 19/66

Vec T-673/20: Žaloba podaná 11. novembra 2020 – Celler Lagravera/EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic)

62

2021/C 19/67

Vec T-675/20: Žaloba podaná 12. novembra 2020 – Leonardo/Frontex

62

2021/C 19/68

Vec T-679/20: Žaloba podaná 13. novembra 2020 – Dr. August Wolff/EUIPO – Combe International (Vagisan)

63

2021/C 19/69

Vec T-680/20: Žaloba podaná 11. novembra 2020 – Novelis/Komisia

64

2021/C 19/70

Vec T-681/20: Žaloba podaná 13. novembra 2020 – OC/SEAE

65

2021/C 19/71

Vec T-682/20: Žaloba podaná 16. novembra 2020 – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Schuhwaren)

65

2021/C 19/72

Vec T-683/20: Žaloba podaná 16. novembra 2020 – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Schuhwaren)

66

2021/C 19/73

Vec T-684/20: Žaloba podaná 16. novembra 2020 – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Schuhwaren)

67

2021/C 19/74

Vec T-687/20: Žaloba podaná 16. novembra 2020 – Jinan Meide Casting a iní/Komisia

68

2021/C 19/75

Vec T-688/20: Žaloba podaná 16. novembra 2020 – Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY)

69

2021/C 19/76

Vec T-692/20: Žaloba podaná 18. novembra 2020 – Iliad Italia/Komisia

70

2021/C 19/77

Vec T-693/20: Žaloba podaná 5. novembra 2020 – Hansol Paper/Komisia

71

2021/C 19/78

Vec T-110/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. októbra 2020 – Grange Backup Power/Komisia

71

2021/C 19/79

Vec T-741/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. októbra 2020 – ZZ/ECB

72

2021/C 19/80

Vec T-222/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. októbra 2020 – CH a CN/Parlament

72

2021/C 19/81

Vec T-490/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. októbra 2020 – CH a CN/Parlament

72


SK

 

Top