EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:095:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 95, 23. marca 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 95

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
23. marca 2020


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2020/C 95/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Súdny dvor

2020/C 95/02

Rozhodnutie Súdneho dvora z 11. februára 2020 o oficiálnych sviatkoch a súdnych prázdninách

2

 

Všeobecný súd

2020/C 95/03

Rozhodnutie Všeobecného súdu z 12. februára 2020 o súdnych prázdninách

4


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2020/C 95/04

Vec C-428/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 4. júna 2019 – OL a iní/Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

5

2020/C 95/05

Vec C-564/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 24. júla 2019 – trestné konanie proti IS

6

2020/C 95/06

Vec C-610/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 13. augusta 2019 – Vikingo Fővállalkozó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

7

2020/C 95/07

Vec C-611/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 13. augusta 2019 – Crewprint Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

9

2020/C 95/08

Vec C-631/19 P: Odvolanie podané 23. augusta 2019: Sigrid Dickmanns proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 11. júna 2019 vo veci T-538/18, Sigrid Dickmanns/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

10

2020/C 95/09

Vec C-656/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 4. septembra 2019 – BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

10

2020/C 95/10

Vec C-717/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 27. septembra 2019 – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

11

2020/C 95/11

Vec C-740/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 9. novembra 2019 – NJ/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

12

2020/C 95/12

Vec C-819/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 6. novembra 2019 – Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV a i.

13

2020/C 95/13

Vec C-867/19 P: Odvolanie podané 25. novembra 2019: Confédération nationale du Crédit Mutuel proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-13/18 , Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

13

2020/C 95/14

Vec C-887/19 P: Odvolanie podané 4. decembra 2019: Susanne Rutzinger-Kurpas proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 3. októbra 2019 vo veci T-491/18, Vafo Praha/EUIPO – Rutzinger-Kurpas

14

2020/C 95/15

Vec C-910/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 12. decembra 2019 – Bankia S.A./Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

14

2020/C 95/16

Vec C-912/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgerichts Düsseldorf (Nemecko) 13. decembra 2019 – Agrimotion S.A./ADAMA Deutschland GmbH

15

2020/C 95/17

Vec C-915/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 12. decembra 2019 – Eco Fox Srl/ Fallimento Mythen Spa a i.

15

2020/C 95/18

Vec C-916/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 12. decembra 2019 – Alpha Trading SpA unipersonale/Ministero dell’Economia e delle Finanze a i.

16

2020/C 95/19

Vec C-917/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 12. decembra 2019 – Novaol Srl/Ministero dell’Economia e delle Finanze a i.

17

2020/C 95/20

Vec C-918/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg (Nemecko) 16. decembra 2019 – GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

17

2020/C 95/21

Vec C-937/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 23. decembra 2019 – KA

18

2020/C 95/22

Vec C-20/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 17. januára 2020 – E. M. T./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

19

2020/C 95/23

Vec C-21/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofija-grad (Bulharsko) 17. januára 2020 – Balgarska nacionalna televizija/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

19

2020/C 95/24

Vec C-23/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Klagenævnet for Udbud (Dánsko) 17. januára 2020 – Simonsen & Weel A/S/Region Nordjylland a Region Syddanmark

20

2020/C 95/25

Vec C-27/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Rennes (Francúzsko) 21. januára 2020 – PF, QG/Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

21

2020/C 95/26

Vec C-28/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Attunda Tingsrätt (Švédsko) 21. januára 2020 – Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS

22

 

Všeobecný súd

2020/C 95/27

Vec T-320/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. februára 2020 – WD/EFSA („Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Zmluva na dobu určitú – Rozhodnutie o nepreradení – Chýbajúce hodnotiace správy – Pridelenie bodov pre preradenie na základe prevodu – Zjavne nesprávne posúdenie – Rozhodnutie o nepredĺžení zmluvy – Povinnosť starostlivosti – Zjavne nesprávne posúdenie – Zneužitie právomoci – Legitímne očakávanie – Povinnosť uviesť odôvodnenie – Právo byť vypočutý – Zodpovednosť“)

23

2020/C 95/28

Vec T-485/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. februára 2020 – Compañía de Tranvías de la Coruña/Komisia („Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty Komisie týkajúce sa výkladu ustanovenia práva Únie – Dokumenty pochádzajúce od tretej osoby – Dokumenty pochádzajúce od členského štátu – Nariadenie (ES) č. 1370/2007 – Čiastočné zamietnutie prístupu – Úplné odmietnutie prístupu – Povinnosť odôvodnenia – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súdnych konaní – Prevažujúci verejný záujem“)

23

2020/C 95/29

Vec T-487/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. februára 2020 – Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ViruProtect – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Povinnosť odôvodnenia“)

24

2020/C 95/30

Vec T-505/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. februára 2020 – Maďarsko/Komisia („EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Podpora rozvoja vidieka – Pomoc poskytovaná skupine výrobcov – Výdavky Maďarska – Článok 35 nariadenia (ES) č. 1698/2005 – Kvalifikované uznanie – Spôsobilosť príjemcu pomoci – Vypočítaná finančná oprava – Článok 52 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 – Lojálna spolupráca – Ochrana legitímnej dôvery – Proporcionalita – Právna istota – Neoprávnené sumy“)

25

2020/C 95/31

Vec T-573/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2020 – Hickies/EUIPO (Tvar šnúrky do topánok) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie – Tvar šnúrky do topánok – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Ochrana práva k staršiemu dizajnu – Dôkazy predložené po prvýkrát Všeobecnému súdu“)

25

2020/C 95/32

Vec T-732/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. februára 2020 – Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie charantea – Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie CHARITÉ – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

26

2020/C 95/33

Vec T-733/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. februára 2020 – Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie charantea – Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie CHARITÉ – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

27

2020/C 95/34

Vec T-44/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2020 – Globalia Corporación Empresarial/EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie TC Touring Club – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie TOURING CLUB ITALIANO – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Riadne používanie staršej ochrannej známky – Článok 47 ods. 2 nariadenia 2017/1001 – Dodatočné dôkazy predložené prvýkrát v konaní pred odvolacím senátom – Článok 95 ods. 2 nariadenia 2017/1001 – Vzájomná žaloba“)

28

2020/C 95/35

Vec T-135/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. februára 2020 – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO – Dalmat (LaTV3D) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie LaTV3D – Staršia národná slovná ochranná známka TV3 – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Podobnosť služieb – Podobnosť označení – Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

28

2020/C 95/36

Vec T-248/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. februára 2020 – Bilde/Parlament („Výsady a imunity – Poslanec Parlamentu – Rozhodnutie o zbavení poslaneckej imunity – Zjavne nesprávne posúdenie – Electa una via – Zásada ne bis in idem – Zneužitie právomoci“)

29

2020/C 95/37

Vec T-262/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. februára 2020 – Jakober/EUIPO (tvar šálky) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie – Tvar šálky – Neprípustnosť odvolania k odvolaciemu senátu“)

30

2020/C 95/38

Vec T-331/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2020 – Pierre Balmain/EUIPO (Zobrazenie hlavy leva obkolesenej krúžkami tvoriacimi reťaz) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej hlavu leva obkolesenú krúžkami tvoriacimi reťaz – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

30

2020/C 95/39

Vec T-332/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2020 – Pierre Balmain/EUIPO (Zobrazenie hlavy leva obkolesenej krúžkami tvoriacimi reťaz) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej hlavu leva obkolesenú krúžkami tvoriacimi reťaz – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

31

2020/C 95/40

Vec T-293/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. januára 2020 – Lotyšsko/Komisia („Žaloba o neplatnosť – Spoločná politika rybolovu – Parížska zmluva o súostroví Špicbergy (Nórsko) – Možnosti lovu kraba snežného v okolí oblasti Svalbard (Nórsko) – Nariadenie (EÚ) 2017/127 – Plavidlá zaregistrované v Únii, ktorým bolo povolené vykonávať rybolov – Zadržanie lotyšského plavidla – Článok 265 ZFEÚ – Výzva na konanie – Prijatie stanoviska Komisiou – Akt, ktorý nevyvoláva záväzné právne účinky – Neprípustnosť“)

31

2020/C 95/41

Vec T-541/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2020 – Shindler a i./Rada („Žaloba na nečinnosť – Inštitucionálne právo – Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie – Občania Spojeného kráľovstva s bydliskom v inom členskom štáte Únie – Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – Návrh na odloženie volieb do Európskeho parlamentu – Neexistencia aktívnej legitimácie – Neprípustnosť“)

32

2020/C 95/42

Vec T-627/19 R: Uznesenie Všeobecného súdu z 31. januára 2020 – Shindler a i./Komisia („Predbežné opatrenie – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie – Občania Spojeného kráľovstva s bydliskom v inom členskom štáte Únie – Strata občianstva Únie – Žaloba na nečinnosť – Neprípustnosť návrhu na nariadenie predbežného opatrenia“)

33

2020/C 95/43

Vec T-808/19 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. januára 2020 – Silgan International a Silgan Closures/Komisia („Predbežné opatrenie – Hospodárska súťaž – Žiadosť o informácie – Článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/2003 – Návrh na odklad vykonateľnosti – Nedostatok naliehavosti“)

33

2020/C 95/44

Vec T-13/20: Žaloba podaná 8. januára 2020 – Valiante/Komisia

34

2020/C 95/45

Vec T-14/20: Žaloba podaná 8. januára 2020 – Tratkowski/Komisia

35

2020/C 95/46

Vec T-20/20: Žaloba podaná 14. januára 2020 – Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis/Parlament

35

2020/C 95/47

Vec T-28/20: Žaloba podaná 16. januára 2020 – ID/ESVČ

37

2020/C 95/48

Vec T-37/20: Žaloba podaná 22. januára 2020 – Spojené kráľovstvo/Komisia

38

2020/C 95/49

Vec T-52/20: Žaloba podaná 30. januára 2020 – CX/Komisia

39

2020/C 95/50

Vec T-58/20: Žaloba podaná 3. februára 2020 – NetCologne/Komisia

41

2020/C 95/51

Vec T-64/20: Žaloba podaná 3. februára 2020 – Deutsche Telekom/Komisia

42

2020/C 95/52

Vec T-66/20: Žaloba podaná 4. februára 2020 – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON)

43

2020/C 95/53

Vec T-67/20: Žaloba podaná 3. februára 2020 – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ NEW YORK)

44

2020/C 95/54

Vec T-68/20: Žaloba podaná 4. februára 2020 – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929)

44

2020/C 95/55

Vec T-69/20: Žaloba podaná 4. februára 2020 – Tele Columbus/Komisia

45


SK

 

Top