EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:027:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 27, 27. januára 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 27

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
27. januára 2020


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2020/C 27/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2020/C 27/02

spojené veci C-609/17 a C-610/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. novembra 2019 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Työtuomioistuin – Fínsko) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry (C-609/17) a Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Satamaoperaattorit ry (C-610/17) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Článok 153 ZFEÚ – Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pre organizáciu pracovného času – Smernica 2003/88/ES – Článok 7 – Právo na platenú dovolenku za kalendárny rok v trvaní najmenej štyroch týždňov – Článok 15 – Vnútroštátne ustanovenia a kolektívne zmluvy, ktoré sú priaznivejšie pre ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov – Pracovníci, ktorí sú práceneschopní počas obdobia čerpania platenej dovolenky za kalendárny rok z dôvodu choroby – Odmietnutie prevodu tejto dovolenky, keď neuskutočnenie prevodu nekráti skutočnú dĺžku platenej dovolenky za kalendárny rok pod štyri týždne – Článok 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie – Neuplatniteľnosť v prípade nevykonávania práva Únie v zmysle článku 51 ods. 1 Charty základných práv)

2

2020/C 27/03

Vec C-198/18: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. v konkurze (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 1346/2000 – Články 4 a 6 – Konkurzné konania – Rozhodné právo – Európske konanie o platobnom rozkaze – Nezaplatenie zmluvnej pohľadávky pred vyhlásením konkurzu – Námietka započítania založená na zmluvnej pohľadávke, ktorá vznikla pred vyhlásením konkurzu)

3

2020/C 27/04

spojené veci C-203/18 a C-374/18: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. novembra 2019 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln – Nemecko) – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18) a UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 561/2006 – Cestná doprava – Sociálne ustanovenia – Vozidlá používané na dodávku zásielok v rámci univerzálnych poštových služieb – Výnimky – Vozidlá čiastočne používané pre takúto dodávku – Smernica 97/67/ES – Článok 3 ods. 1 – „Univerzálna služba“ – Pojem)

4

2020/C 27/05

Vec C-379/18: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Smernica 2009/12/ES – Články 3 a 6 – Článok 11 ods. 1 a 7 – Letiskové poplatky – Ochrana práv užívateľov letiska – Možnosť riadiaceho orgánu letiska dohodnúť sa na poplatkoch nižších, ako sú tie, ktoré schválil nezávislý dozorný orgán – Opravné prostriedky užívateľa letiska – Incidenčné napadnutie na občianskoprávnom súde rozhodujúcom o spravodlivom zaobchádzaní)

5

2020/C 27/06

Vec C-400/18: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie – Belgicko) – Infohos/Belgische Staat (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Šiesta smernica 77/388/EHS – Článok 13 A ods. 1 písm. f) – Oslobodenia – Poskytovanie služieb nezávislými skupinami osôb – Služby poskytované členom a nečlenom)

5

2020/C 27/07

spojené veci C-585/18, C-624/18 a C-625/18: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. novembra 2019 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Sąd Najwyższy – Poľsko) – A. K./Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18) a CP (C-624/18), DO (C-625/18)/Sąd Najwyższy (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2000/78/ES – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Zákaz diskriminácie na základe veku – Zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov Sąd Najwyższy (Najvyšší súd, Poľsko) – Článok 9 ods. 1 – Právo podať žalobu – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Účinná súdna ochrana – Zásada nezávislosti súdov – Vytvorenie nového senátu v rámci Sąd Najwyższy (Najvyšší súd), ktorý je príslušný, najmä pokiaľ ide o veci týkajúce sa odchodu sudcov tohto súdu do dôchodku – Senát zložený z nových sudcov, ktorí boli vymenovaní prezidentom Poľskej republiky na návrh Štátnej súdnej rady – Nezávislosť uvedenej rady – Právomoc neuplatniť vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá nie je v súlade s právom Únie – Prednosť práva Únie)

6

2020/C 27/08

Vec C-678/18: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dizajny – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Článok 90 ods. 1 – Predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení – Právomoc vnútroštátnych súdov prvého stupňa – Výlučná právomoc súdov uvedených v tomto ustanovení)

7

2020/C 27/09

Vec C-706/18: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 20. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgicko) – X/Belgische Staat (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86/ES – Článok 5 ods. 4 – Rozhodnutie o žiadosti o zlúčenie rodiny – Dôsledky nedodržania lehoty na prijatie rozhodnutia – Automatické vydanie povolenia na pobyt)

8

2020/C 27/10

Vec C-737/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 20. novembra 2019 – Portugalská republika/Európska komisia (Odvolanie – Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou – Výdavky vynaložené Portugalskou republikou)

9

2020/C 27/11

Vec C-270/19 P: Odvolanie podané 28. marca 2019: WB proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 23. januára 2019 vo veci T-579/18, WB/Komisia

9

2020/C 27/12

Vec C-271/19 P: Odvolanie podané 28. marca 2019: WB proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 23. januára 2019 vo veci T-329/18, WB/Komisia

10

2020/C 27/13

Vec C-373/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. mája 2019 – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics

10

2020/C 27/14

Vec C-593/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Rakúsko) 5. augusta 2019 – SK Telecom Co. Ltd.

11

2020/C 27/15

Vec C-607/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 12. augusta 2019 – Husqvarna AB/Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

11

2020/C 27/16

Vec C-641/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 30. augusta 2019 – EU/PE Digital GmbH

12

2020/C 27/17

Vec C-685/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankenthal (Nemecko) 17. septembra 2019 – OK/Daimler AG

13

2020/C 27/18

Vec C-703/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 24. septembra 2019 – J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

14

2020/C 27/19

Vec C-707/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Łodzi (Poľsko) 23. septembra 2019 – K.S./A.B.

15

2020/C 27/20

Vec C-769/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 21. októbra 2019 – trestné konanie proti UC a TD

16

2020/C 27/21

Vec C-770/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg (Nemecko) 21. októbra 2019 – Myflyright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

16

2020/C 27/22

Vec C-772/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 22. októbra 2019 – Bartosch Airport Supply Services

17

2020/C 27/23

Vec C-775/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 22. októbra 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen

17

2020/C 27/24

Vec C-784/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna (Bulharsko) 22. októbra 2019 – „TEAM POWER EUROPE“ EOOD/Direktor na Teritorialna direkcija na Nacionalna agencija za prichodite – Varna

18

2020/C 27/25

Vec C-785/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken (Nemecko) 23. októbra 2019 – Koch Media GmbH/HC

19

2020/C 27/26

Vec C-792/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 28. októbra 2019 – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH

20

2020/C 27/27

Vec C-797/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 24. októbra 2019 – B-GmbH/Finanzamt D

21

2020/C 27/28

Vec C-800/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poľsko) 30. októbra 2019 – SM/Mittelbayerischer Verlag KG

22

2020/C 27/29

Vec C-801/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upravni sud u Zagrebu (Chorvátsko) 31. októbra 2019 – FRANCK d.d., Zagreb/Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

23

2020/C 27/30

Vec C-807/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijsky rajonen săd (Bulharsko) 4. novembra 2019 – „DSK Bank“ EAD a „FrontEx International“ EAD

24

2020/C 27/31

Vec C-824/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 12. novembra 2019 – TC, UB/Komisia za zaštita ot diskriminacia, VA

24

2020/C 27/32

Vec C-830/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal de première instance de Namur (Belgicko) 15. novembra 2019 – C.J./Région wallonne

25

2020/C 27/33

Vec C-848/19 P: Odvolanie podané 20. novembra 2019: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 10. septembra 2019 vo veci T-883/16, Poľská republika/Európska komisia

26

2020/C 27/34

Vec C-826/19 P: Odvolanie podané 26. novembra 2019: Česká republika proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 12. septembra 2019 vo veci T-629/17, Česká republika/Komisia

27

 

Všeobecný súd

2020/C 27/35

Vec T-607/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. decembra 2019 – Yieh United States Steel/Komisia („Dumping – Dovoz plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Číne a na Taiwane – Konečné antidumpingové clo – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1429 – Článok 2 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 2 ods. 3 a 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036] – Článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia č. 1225/2009 [teraz článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia 2016/1036] – Výpočet normálnej hodnoty – Výpočet výrobných nákladov – Predaj podobného výrobku, ktorý je určený na domácu spotrebu v krajine vývozu“)

29

2020/C 27/36

Vec T-808/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. decembra 2019 – Pethke/EUIPO („Verejná služba – Úradníci – Hodnotiaca správa – Zákonnosť postupov hodnotenia a odvolacieho hodnotenia – Povinnosť nestrannosti odvolacieho hodnotiteľa“)

30

2020/C 27/37

Vec T-644/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. novembra 2019 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopiderm) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známy Európskej únie DermoFaes Atopiderm – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie Dermowas – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

30

2020/C 27/38

Vec T-658/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. decembra 2019 – Hästens Sängar/EUIPO (Zobrazenie opakujúcich sa štvorcov) („Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu – Obrazová ochranná známka zobrazujúca opakujúce sa štvorce – Absolútny dôvod zamietnutia – Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

31

2020/C 27/39

Vec T-665/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. novembra 2019 – Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka Vibble – Staršia nemecká slovná ochranná známka vybe – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

32

2020/C 27/40

Vec T-726/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. novembra 2019 – Mélin/Parlament („Inštitucionálne právo – Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu – Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu – Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm – Povinnosť odôvodnenia – Nedoručenie prílohy rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje vymáhanie“)

32

2020/C 27/41

Vec T-736/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. novembre 2019 – Runnebaum Invest/EUIPO Berg Toys Beheer (Bergsteiger) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Bergsteiger – Staršia slovná ochranná známka Beneluxu a staršia obrazová a slovná ochranná známka Európskej únie BERG – relatívny dôvod zamietnutia – Článok 47 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Prípustnosť návrhu na predloženie dôkazu o riadnom používaní – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001“)

33

2020/C 27/42

Vec T-672/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. novembra 2019 – Pyke/EUIPO („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Späťvzatie námietky – Zastavenie konania“)

34

2020/C 27/43

Vec T-525/19 RII: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 11. novembra 2019 – Intering a i./Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Program s názvom ‚Podpora EÚ pri dosahovaní čistejšieho ovzdušia v Kosove‘ – Postup verejného obstarávania EuropeAid/140043/DH/WKS/XK – Rozhodnutie o zamietnutí odkladu výkonu rozhodnutia o vylúčení uchádzača z ďalšieho postupu – Nový návrh na nariadenie predbežných opatrení – Článok 159 rokovacieho poriadku – Neprípustnosť“)

35

2020/C 27/44

Vec T-730/19: Žaloba podaná 25. októbra 2019 – PNB Banka a i./ECB

35

2020/C 27/45

Vec T-732/19: Žaloba podaná 25. októbra 2019 – PNB Banka a i./SRB

36

2020/C 27/46

Vec T-740/19: Žaloba podaná 31. októbra 2019 – Laird/Komisia

38

2020/C 27/47

Vec T-741/19: Žaloba podaná 31. októbra 2019 – Sedgwick Overseas/Komisia

39

2020/C 27/48

Vec T-742/19: Žaloba podaná 31. októbra 2019 – Chemring Group a CHG Overseas/Komisia

41

2020/C 27/49

Vec T-743/19: Žaloba podaná 31. októbra 2019 – Hyperion Insurance Group a HIG Finance/Komisia

43

2020/C 27/50

Vec T-745/19: Žaloba podaná 31. októbra 2019 – Spirax-Sarco Engineering a SpiraxSarco Overseas/Komisia

44

2020/C 27/51

Vec T-747/19: Žaloba podaná 31. októbra 2019 – DS Smith a DS Smith International/Komisia

46

2020/C 27/52

Vec T-748/19: Žaloba podaná 1. novembra 2019 – The Vitec Group/Komisia

48

2020/C 27/53

Vec T-751/19: Žaloba podaná 4. novembra 2019 – Reckitt Benckiser Investments/Komisia

49

2020/C 27/54

Vec T-752/19: Žaloba podaná 5. novembra 2019 – Inchcape/Komisia

51

2020/C 27/55

Vec T-754/19: Žaloba podaná 7. novembra 2019 – Stagecoach Group/Komisia

53

2020/C 27/56

Vec T-755/19: Žaloba podaná 6. novembra 2019 – BBA International Investments/Komisia

54

2020/C 27/57

Vec T-756/19: Žaloba podaná 7. novembra 2019 – WPP Jubilee a i./Komisia

56

2020/C 27/58

Vec T-758/19: Žaloba podaná 8. novembra 2019 – W. S. Atkins International/Komisia

57

2020/C 27/59

Vec T-759/19: Žaloba podaná 8. novembra 2019 – Yalwen/Komisia

59

2020/C 27/60

Vec T-777/19: Žaloba podaná 12. novembra 2019 – CAPA a i./Komisia

61

2020/C 27/61

Vec T-791/19: Žaloba podaná 15. novembra 2019 – Sped-Pro S.A./Komisia

61

2020/C 27/62

Vec T-801/19: Žaloba podaná 20. novembra 2019 – DTE Systems/EUIPO – Speed Buster (PedalBox +)

63

2020/C 27/63

Vec T-805/19: Žaloba podaná 21. novembra 2019 – Ultrasun/EUIPO (ultrasun)

64

2020/C 27/64

Vec T-806/19: Žaloba podaná 21. novembra 2019 – Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra)

64

2020/C 27/65

Vec T-808/19: Žaloba podaná 25. novembra 2019 – Silgan International a Silgan Closures/Komisia

65

2020/C 27/66

Vec T-809/19: Žaloba podaná 22. novembra 2019 – Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico)

66

2020/C 27/67

Vec T-814/19: Žaloba podaná 22. novembra 2019 – Nutravita/EUIPO – Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.)

67

2020/C 27/68

Vec T-817/19: Žaloba podaná 27. novembra 2019 – Olimp Laboratories/EUIPO – OmniVision (Hydrovision)

68

2020/C 27/69

Vec T-818/19: Žaloba podaná 27. novembra 2019 – Dvectis CZ/EUIPO – Yado (Support pillows)

69

2020/C 27/70

Vec T-819/19: Žaloba podaná 2. decembra 2019 – Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready)

70

2020/C 27/71

Vec T-821/19: Žaloba podaná 2. decembra 2019 – Herlyn a Beck/EUIPO – Brillux (B.home)

70

2020/C 27/72

Vec T-822/19: Žaloba podaná 3. decembra 2019 – Asoliva a Anierac/Komisia

71

2020/C 27/73

Vec T-189/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 25. novembra 2019 – Lipitalia 2000 a Assograssi/Komisia

72

2020/C 27/74

Vec T-290/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2019 – Stada Arzmittel/EUIPO (Vyobrazenie dvoch vertikálne usporiadaných zakrivených červených prúžkov)

72


SK

 

Top