EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:270:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 270, 12. augusta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 270

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
12. augusta 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2019/C 270/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor Európskej únie

2019/C 270/02

Vec C-458/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken — Nemecko) — trestné konanie proti K.P. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Boj proti terorizmu — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom — Zmrazenie finančných prostriedkov — Spoločná pozícia 2001/931/SZBP — Článok 1 ods. 4 a 6 — Nariadenie (ES) č. 2580/2001 — Článok 2 ods. 3 — Rozhodnutie Rady ponechávajúce organizáciu na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov — Platnosť)

2

2019/C 270/03

Vec C-612/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 19. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené kráľovstvo) — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Antidumping — Výklad a platnosť nariadenia o opätovnom uložení antidumpingových ciel po vyhlásení rozsudku Súdneho dvora o vyhlásení neplatnosti — Právny základ — Zákaz spätnej účinnosti — Premlčanie)

3

2019/C 270/04

Vec C-591/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. júna 2019 — Rakúska republika/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 18, 34, 56 a 92 ZFEÚ — Právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje poplatok za používanie infraštruktúry pre osobné motorové vozidlá — Situácia, v ktorej si môžu majitelia vozidiel registrovaných v tomto členskom štáte uplatniť daňovú úľavu na daň z motorových vozidiel vo výške zodpovedajúcej tomuto poplatku)

4

2019/C 270/05

Vec C-607/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen — Švédsko) — Skatteverket/Memira Holding AB (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z príjmov právnických osôb — Skupina spoločností — Sloboda usadiť sa — Odpočítanie strát dcérskej spoločnosti nerezidenta — Pojem „konečné straty“ — Prevzatie dcérskej spoločnosti materskou spoločnosťou prostredníctvom zlúčenia — Právna úprava štátu sídla dcérskej spoločnosti, ktorá umožňuje odpočítanie strát v rámci zlúčenia len tomu subjektu, ktorému vznikli)

5

2019/C 270/06

Vec C-608/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen — Švédsko) — Skatteverket/Holmen AB (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z príjmov právnických osôb — Skupina spoločností — Sloboda usadiť sa — Odpočítanie strát dcérskej spoločnosti nerezidenta — Pojem „konečné straty“ — Uplatnenie na dcérsku spoločnosť nižšieho stupňa — Právna úprava štátu sídla materskej spoločnosti vyžadujúca priame vlastníctvo dcérskej spoločnosti — Právna úprava štátu sídla dcérskej spoločnosti obmedzujúca započítanie strát a zakazujúca ho v roku likvidácie)

6

2019/C 270/07

Vec C-660/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. júna 2019 — RF/Európska komisia (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Podanie žaloby faxom — Podanie originálu žaloby do kancelárie Všeobecného súdu po uplynutí lehoty — Zdržanie pri poštovom doručovaní — Inštitút „náhody alebo vyššej moci“)

7

2019/C 270/08

Vec C-682/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin — Nemecko) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Zariadenie na spracovanie zemného plynu — Zachytávanie síry — „Clausov proces“ — Výroba elektrickej energie vo vedľajšej jednotke — Výroba tepla — Vlastné emisie oxidu uhličitého (CO2) — Článok 2 ods. 1 — Pôsobnosť — Príloha I — Činnosť „spaľovania palív“ — Článok 3 písm. u) — Pojem „výrobca elektrickej energie“ — Článok 10a ods. 3 a 4 — Prechodný režim harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Pôsobnosť — Článok 3 písm. c) — Pojem „podzariadenie spojené s referenčným štandardom tepla“)

7

2019/C 270/09

Vec C-1/18: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa — Lotyšsko) — „Oribalt Riga“ SIA, predtým „Oriola Riga“ SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia — Nariadenie (EHS) č. 2913/92 — Článok 30 ods. 2 písm. b) a c) — Nariadenie (EHS) č. 2454/93 — Článok 152 ods. 1 písm. a) a b) — Určenie colnej hodnoty tovaru — Pojem „podobný tovar“ — Lieky — Zohľadnenie každého faktora, ktorý môže mať vplyv na hospodársku hodnotu dotknutého lieku — Lehota deväťdesiatich dní, v ktorej sa má dovážaný tovar predať v Európskej únii — Záväzná lehota — Nezohľadnenie obchodných zliav)

8

2019/C 270/10

Vec C-41/18: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Taliansko) — Meca Srl/Comune di Napoli (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné obstarávanie — Smernica 2014/24/EÚ — Článok 57 ods. 4 písm. c) a g) — Verejné obstarávanie na služby — Nepovinné dôvody vylúčenia z účasti na postupe verejného obstarávania — Závažné odborné pochybenie spochybňujúce bezúhonnosť hospodárskeho subjektu — Predčasné ukončenie predchádzajúcej zmluvy v dôsledku nedostatkov pri jej plnení — Podanie žaloby, ktoré až do skončenia súdneho konania bráni verejnému obstarávateľovi v posúdení porušenia zmluvy)

9

2019/C 270/11

Vec C-72/18: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Španielsko) — Daniel Ustariz Aróstegui/Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložka 4 bod 1 — Zásada nediskriminácie — Verejný sektor vzdelávania — Vnútroštátne predpisy priznávajúce príplatok k platu jedine učiteľom zamestnaným v rámci pracovnoprávneho vzťahu na dobu neurčitú ako stáli úradníci — Vylúčenie učiteľov zamestnaných ako zmluvní zamestnanci na dobu určitú vo verejnoprávnom režime — Pojem „objektívne dôvody“ — Prvky vlastné postaveniu stáleho úradníka)

10

2019/C 270/12

Vec C-100/18: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Línea Directa Aseguradora SA/Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Smernica 2009/103/ES — Článok 3 prvý odsek — Pojem „prevádzka vozidiel“ — Škoda na majetku spôsobená na nehnuteľnosti požiarom vozidla stojaceho v súkromnej garáži tejto nehnuteľnosti — Krytie povinným poistením)

11

2019/C 270/13

Vec C-291/18: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 20. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel București — Rumunsko) — Grup Servicii Petroliere SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 148 písm. a) a c) — Oslobodenie od dane pri medzinárodnej doprave — Dodanie samozdvíhacích námorných vrtných plošín — Pojem „plavidlá určené na plavbu na otvorenom mori“ — Rozsah)

12

2019/C 270/14

Vec C-404/18: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 20. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgicko) — Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen/WTG Retail BVBA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 2006/54/ES — Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami — Prístup k zamestnaniu a pracovné podmienky — Článok 24 — Ochrana pred postihujúcimi opatreniami — Odmietnutie uchádzačky o zamestnanie z dôvodu jej tehotenstva — Zamestnanec, ktorý intervenoval v prospech tejto uchádzačky — Prepustenie zamestnanca)

12

2019/C 270/15

Vec C-313/19 P: Odvolanie podané 15. apríla 2019: Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 14. februára 2019 vo veci T-125/18, Associazione GranoSalus/Komisia

13

2019/C 270/16

Vec C-336/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof (Belgicko) 18. apríla 2019 — Centraal Israëlitisch Consistorie van België a i., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België a i., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW a i., ďalší účastníci konania: LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Poultry BVBA a i., Centraal Israëlitisch Consistorie van België a i., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

15

2019/C 270/17

Vec C-360/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 3. mája 2019 — Crown Van Gelder BV/Autoriteit Consument en Markt

16

2019/C 270/18

Vec C-361/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 3. mája 2019 — De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17

2019/C 270/19

Vec C-372/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgicko) 10. mája 2019 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Weareone.World BVBA, Wecandance NV

17

2019/C 270/20

Vec C-384/19: Žaloba podaná 16. mája 2019 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo

18

2019/C 270/21

Vec C-387/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Belgicko) 17. mája 2019 — RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel/Vlaams Gewest

19

2019/C 270/22

Vec C-388/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalsko) 17. mája 2019 — MK/Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 270/23

Vec C-392/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 21. mája 2019 — VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

20

2019/C 270/24

Vec C-401/19: Žaloba podaná 24. mája 2019 — Poľská republika/Európsky parlament, Rada Európskej únie

21

2019/C 270/25

Vec C-403/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 24. mája 2019 — Société Générale SA/Ministre de l’Action et des Comptes publics

22

2019/C 270/26

Vec C-437/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative (Luxembursko) 31. mája 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/L

23

2019/C 270/27

Vec C-441/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Holandsko) 12. júna 2019 — TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

24

2019/C 270/28

Vec C-445/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 6. júna 2019 — Viasat Broadcasting UK Ltd/TV 2/Danmark A/S, Dánske kráľovstvo

24

2019/C 270/29

Vec C-475/19 P: Odvolanie podané 20. júna 2019: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 10. apríla 2019 vo veci T-229/17, Spolková republika Nemecko/Európska komisia

25

2019/C 270/30

Vec C-498/19 P: Odvolanie podané 27. júna 2019: Rumunsko proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 30. apríla 2019 vo veci T-530/18, Rumunsko/Komisia

27

 

Všeobecný súd

2019/C 270/31

Vec T-488/18: Žaloba podaná 17. júna 2019 — XC/Komisia

29

2019/C 270/32

Vec T-236/19: Žaloba podaná 8. apríla 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Komisia a EACEA

30

2019/C 270/33

Vec T-297/19: Žaloba podaná 6. mája 2019 — Dragomir/Komisia

31

2019/C 270/34

Vec T-330/19: Žaloba podaná 31. mája 2019 — PNB Banka a iní/ECB

32

2019/C 270/35

Vec T-344/19: Žaloba podaná 10. júna 2019 — Front Polisario/Rada

33

2019/C 270/36

Vec T-356/19: Žaloba podaná 12. júna 2019 — Front Polisario/Rada

35

2019/C 270/37

Vec T-358/19: Žaloba podaná 13. júna 2019 — Groupe Canal +/Komisia

35

2019/C 270/38

Vec T-367/19: Žaloba podaná 19. júna 2019 — Camerin/Komisia

36

2019/C 270/39

Vec T-368/19: Žaloba podaná 18. júna 2019 — Datenlotsen Informationssysteme/Komisia

37

2019/C 270/40

Vec T-375/19: Žaloba podaná 20. júna 2019 — Pisoni/Parlament

39

2019/C 270/41

Vec T-377/19: Žaloba podaná 21. júna 2019 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)

39

2019/C 270/42

Vec T-378/19: Žaloba podaná 21. júna 2019 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)

40

2019/C 270/43

Vec T-379/19: Žaloba podaná 21. júna 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan)

41

2019/C 270/44

Vec T-380/19: Žaloba podaná 21. júna 2019 — Service Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan Solution)

42

2019/C 270/45

Vec T-381/19: Žaloba podaná 21. júna 2019 — adpGauselmann/EUIPO — Gameloft (City Mania)

43

2019/C 270/46

Vec T-382/19: Žaloba podaná 25. júna 2019 — Turk Hava Yollari/EUIPO — Sky (skylife)

44

2019/C 270/47

Vec T-383/19: Žaloba podaná 21. júna 2019 — CI a i./Parlament a Rada

45

2019/C 270/48

Vec T-385/19: Žaloba podaná 25. júna 2019 — Mazzone/Parlament

46

2019/C 270/49

Vec T-388/19: Žaloba podaná 28. júna 2019 — Puigdemont i Casamajó a Comín i Oliveres/Parlament

47

2019/C 270/50

Vec T-389/19: Žaloba podaná 27. júna 2019 — Coppo Gavazzi/Parlament

48

2019/C 270/51

Vec T-390/19: Žaloba podaná 27. júna 2019 — Muscardini/Parlament

50

2019/C 270/52

Vec T-391/19: Žaloba podaná 27. júna 2019 — Vinci/Parlament

50

2019/C 270/53

Vec T-392/19: Žaloba podaná 27. júna 2019 — Mantovani/Parlament

51

2019/C 270/54

Vec T-400/19: Žaloba podaná 28. júna 2019 — Iccrea Banca/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

52


SK

 

Top