EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:213:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 213, 24. júna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 213

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
24. júna 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

CDJ

2019/C 213/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

CDJ

2019/C 213/02

Vec C-768/18 P: Odvolanie podané dňa 7. decembra 2018: Michal Harvilik — HYDRA proti uzneseniu Všeobecného súdu (Piata komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-365/18, Michal Harvilik — HYDRA v Česká republika a Európsky súd pre ľudské práva

2

2019/C 213/03

Vec C-115/19 P: Odvolanie podané 14. februára 2019: China Construction Bank Corp. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 6. decembra 2018 vo veci T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

2

2019/C 213/04

Vec C-116/19 P: Odvolanie podané 14. februára 2019: Gregor Schneider proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 4. decembra 2018 vo veci T-560/16, Gregor Schneider/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

4

2019/C 213/05

Vec C-190/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 27. februára 2019 — MG, NH/Germanwings GmbH

5

2019/C 213/06

Vec C-220/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Španielsko) 11. marca 2019 — Promociones Oliva Park S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

6

2019/C 213/07

Vec C-227/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 14. marca 2019 — DX

7

2019/C 213/08

Vec C-245/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative (Luxembursko) 20. marca 2019 — Luxemburské veľkovojvodstvo/B

8

2019/C 213/09

Vec C-246/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative (Luxembursko) 20. marca 2019 — Luxemburské veľkovojvodstvo/B, C, D, F.C.

9

2019/C 213/10

Vec C-248/19: Žaloba podaná 20. marca 2019 — Európska komisia/Cyperská republika

10

2019/C 213/11

Vec C-256/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 26. marca 2019 — S.A.D. Maler und Anstreicher OG

11

2019/C 213/12

Vec C-284/19 P: Odvolanie podané 3. apríla 2019: Andrew Clarke proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 25. marca 2019 vo veci T-731/18, Clarke/Komisia

13

2019/C 213/13

Vec C-290/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd Trnava (Slovensko) 9. apríla 2019 — RN v. Home Credit Slovakia a.s.

14

2019/C 213/14

Vec C-298/19: Žaloba podaná 11. apríla 2019 — Európska komisia/Helénska republika

15

2019/C 213/15

Vec C-299/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Torino (Taliansko) 11. apríla 2019 — Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

16

2019/C 213/16

Vec C-305/19: Žaloba podaná 12. apríla 2019 — Európska komisia/Česká republika

17

2019/C 213/17

Vec C-306/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 15. apríla 2019 — Milis Energy SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

18

2019/C 213/18

Vec C-311/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 16. apríla 2019 — BONVER WIN, a. s./Ministerstvo financí

19

2019/C 213/19

Vec C-337/19 P: Odvolanie podané 24. apríla 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) zo 14. februára 2019 v spojených veciach T-131/16 a T-263/16, Belgicko a Magnetrol International/Komisia

20

2019/C 213/20

Vec C-348/19 P: Odvolanie podané 29. apríla 2019: Drex Technologies SA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2019 vo veci T-414/16, Drex Technologies/Rada

21

2019/C 213/21

Vec C-349/19 P: Odvolanie podané 29. apríla 2019: Almashreq Investment Fund proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2019 vo veci T-415/16, Almashreq Investment Fund/Rada

22

2019/C 213/22

Vec C-350/19 P: Odvolanie podané 29. apríla 2019: Souruh SA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2019 vo veci T-440/16, Souruh/Rada

23

2019/C 213/23

Vec C-371/19: Žaloba podaná 10. mája 2019 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

24

 

GCEU

2019/C 213/24

Vec T-748/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. mája 2019 — QH/Parlament („Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Článok 24 Služobného poriadku úradníkov — Žiadosť o pomoc — Článok 12a Služobného poriadku úradníkov — Psychické obťažovanie — Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pomoc — Zásady objektivity a nestrannosti — Právo na riadnu správu vecí verejných — Právo byť vypočutý“)

26

2019/C 213/25

Vec T-49/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2019 — Španielsko/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Finančné opravy — Pojem ‚výrobca‘ — Investície uskutočnené mimo priestorov organizácie výrobcov — Kontroly predchádzajúce schváleniu operačného programu — Kontrola schválenia výdavkov — Jednorazová finančná oprava — Paušálna finančná oprava — Proporcionalita — Povinnosť odôvodnenia“)

27

2019/C 213/26

Vec T-135/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. mája 2019 — Scor/Komisia („Štátna pomoc — Trh so zaistením rizík prírodných katastrof — Pomoc vo forme neobmedzenej štátnej záruky poskytnutej CCR — Rozhodnutie o vyhlásení pomoci za zlučiteľnú s vnútorným trhom po ukončení predbežného vyšetrovania — Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ — Žaloba o neplatnosť — Aktívna legitimácia — Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia — Čiastočná neprípustnosť — Procesné práva dotknutých osôb — Postavenie dotknutej osoby — Neexistencia závažných ťažkostí“)

27

2019/C 213/27

Vec T-239/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2019 — Nemecko/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky vynaložené Nemeckom — Paušálna finančná oprava uplatnená z dôvodu nedostatočnej frekvencie hlavných kontrol — Každoročná povinnosť výpočtu a zaúčtovania úrokov — Články 31 a 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005 — Článok 6 písm. h) nariadenia (ES) č. 885/2006 — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita“)

28

2019/C 213/28

Vec T-737/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — Wattiau/Parlament („Verejná služba — Sociálne zabezpečenie — RCAM — Úhrada liečebných nákladov — Dohoda uzatvorená predovšetkým medzi Európskou úniou, Luxemburskom a Zväzom luxemburských nemocníc o sadzbách za nemocničnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá poistencom RCAM — Námietka nezákonnosti — Zásada zákazu diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti — Článok 18 prvý odsek ZFEÚ — Články 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie — Článok 39 spoločných pravidiel pre zdravotné poistenie úradníkov“)

29

2019/C 213/29

Vec T-136/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie K — Absolútny dôvod neplatnosti — Nekonanie v dobrej viere — Článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

30

2019/C 213/30

Veci T-152/18 až T-155/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2019 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihlášky obrazových ochranných známok Európskej únie SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Staršia národná slovná ochranná známka MULTIPLUS — Relatívny dôvod pre zamietnutie zápisu — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EU) 2017/1001“)

31

2019/C 213/31

Vec T-214/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — Briois/Parlament („Výsady a imunity — Člen Európskeho parlamentu — Rozhodnutie o zbavení parlamentnej imunity — Súvislosť s úlohami poslanca — Rovnosť zaobchádzania — Zásada riadnej správy vecí verejných — Právo na obranu — Mimozmluvná zodpovednosť“)

32

2019/C 213/32

Vec T-271/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. mája 2019 — Mauritsch/INEA („Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Zmluva na dobu určitú — Počiatočné odmietnutie ponuky na predĺženie tejto zmluvy zo strany žalobcu — Odstúpenie z funkcie — Odmietnutie nároku na dávku v nezamestnanosti — Zodpovednosť“)

32

2019/C 213/33

Vec T-407/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2019 — WP/EUIPO (Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Zmluva na dobu určitú — Rozhodnutie o neobnovení pracovnej zmluvy — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť starostlivosti — Rovnosť zaobchádzania — Pravidlo zhody medzi žalobou a sťažnosťou)

33

2019/C 213/34

Vec T-423/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2019 — Fissler/EUIPO (vita) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie vita — Absolútne dôvody zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Opisný charakter — Pojem vlastnosť — Názov farby — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

34

2019/C 213/35

Vec T-558/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — Lupu/EUIPO — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Djili DS — Skoršia národná slovná ochranná známka DJILI — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

34

2019/C 213/36

Vec T-353/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — Promeco/EUIPO — Aerts (riad) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

35

2019/C 213/37

Vec T-381/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. apríla 2019 — Engel/EUIPO — F. Engel (ENGEL) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Späťvzatie námietok — Nevydanie rozhodnutia vo veci samej“)

36

2019/C 213/38

Vec T-495/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. apríla 2019 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie DERMATEST — Zamietnutie zápisu — Späťvzatie prihlášky — Zastavenie konania“)

37

2019/C 213/39

Vec T-530/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — Rumunsko/Komisia („Žaloba o neplatnosť — EPZF a EPFRV — Vykonávacie rozhodnutie Komisie — Oznámenie adresátovi — Uverejnenie rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Oneskorené podanie — Neprípustnosť“)

37

2019/C 213/40

Vec T-145/19 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 2. mája 2019 — Jap Energéticas y Medioambientales/Komisia („Návrh na nariadenie predbežného opatrenia — Životné prostredie — Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING — Vymáhanie vyplatených súm — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

38

2019/C 213/41

Vec T-114/19: Žaloba podaná 20. februára 2019 — Pavel/EUIPO — bugatti (B)

39

2019/C 213/42

Vec T-190/19: Žaloba podaná 4. apríla 2019 — BF/Komisia

40

2019/C 213/43

Vec T-196/19: Žaloba podaná 4. apríla 2019 — AZ/Komisia

41

2019/C 213/44

Vec T-198/19: Žaloba podaná 4. apríla 2019 — BA/Komisia

42

2019/C 213/45

Vec T-200/19: Žaloba podaná 5. apríla 2019 — BB/Komisia

44

2019/C 213/46

Vec T-201/19: Žaloba podaná 5. apríla 2019 — BC/Komisia

45

2019/C 213/47

Vec T-205/19: Žaloba podaná 5. apríla 2019 — BD/Komisia

47

2019/C 213/48

Vec T-210/19: Žaloba podaná 5. apríla 2019 — Società Agricola Tenuta di Rimale a i./Komisia

48

2019/C 213/49

Vec T-231/19: Žaloba podaná 8. apríla 2019 — Klöckner Pentaplast/Komisia

49

2019/C 213/50

Vec T-232/19: Žaloba podaná 8. apríla 2019 — H&R Ölwerke Schindler/Komisia

50

2019/C 213/51

Vec T-233/19: Žaloba podaná 9. apríla 2019 — Infineon Technologies Dresden/Komisia

52

2019/C 213/52

Vec T-234/19: Žaloba podaná 9. apríla 2019 — Infineon Technologies/Komisia

53

2019/C 213/53

Vec T-237/19: Žaloba podaná 8. apríla 2019 — GTP/Komisia

54

2019/C 213/54

Vec T-238/19: Žaloba podaná 9. apríla 2019 — Wepa Hygieneprodukte a i./Komisia

55

2019/C 213/55

Vec T-240/19: Žaloba podaná 9. apríla 2019 — A9.com/EUIPO (Zariadenie v tvare zvona)

56

2019/C 213/56

Vec T-246/19: Žaloba podaná 10. apríla 2019 — Kambodža a CRF/Komisia

57

2019/C 213/57

Vec T-248/19: Žaloba podaná 12. apríla 2019 — Bilde/Parlament

58

2019/C 213/58

Vec T-251/19: Žaloba podaná 15. apríla 2019 — Wieland-Werke/Komisia

59

2019/C 213/59

Vec T-252/19: Žaloba podaná 15. apríla 2019 — Pech/Rada

60

2019/C 213/60

Vec T-253/19: Žaloba podaná 15. apríla 2019 — BG/Parlament

62

2019/C 213/61

Vec T-260/19: Žaloba podaná 12. apríla 2019 — Al-Tarazi/Rada

62

2019/C 213/62

Vec T-268/19: Žaloba podaná 22. apríla 2019 — Imagina Media Audiovisual a i./Komisia

63

2019/C 213/63

Vec T-269/19: Žaloba podaná 22. apríla 2019 — Imagina Media Audiovisual/Komisia

65

2019/C 213/64

Vec T-270/19: Žaloba podaná 23. apríla 2019 — Amazon Technologies/EUIPO (ring)

66

2019/C 213/65

Vec T-272/19: Žaloba podaná 25. apríla 2019 — TO/ESVČ

67

2019/C 213/66

Vec T-274/19: Žaloba podaná 24. apríla 2019 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

68

2019/C 213/67

Vec T-275/19: Žaloba podaná 24. apríla 2019 — PNB Banka a iní/ECB

69

2019/C 213/68

Vec T-277/19: Žaloba podaná 26. apríla 2019 — BK/Európsky podporný úrad pre azyl

71

2019/C 213/69

Vec T-278/19: Žaloba podaná 26. apríla 2019 — Aurora/CPVO — SESVanderhave (M 02205)

71

2019/C 213/70

Vec T-280/19: Žaloba podaná 30. apríla 2019 — Highgate Capital Management/Komisia

73

2019/C 213/71

Vec T-281/19: Žaloba podaná 30. apríla 2019 — Cyprus/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

74

2019/C 213/72

Vec T-282/19: Žaloba podaná 30. apríla 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

75

2019/C 213/73

Vec T-285/19: Žaloba podaná 2. mája 2019 — SGI Studio Galli Ingegneria/Komisia

76

2019/C 213/74

Vec T-286/19: Žaloba podaná 3. mája 2019 — Azarov/Rada

78

2019/C 213/75

Vec T-288/19: Žaloba podaná 3. mája 2019 — Divaro/EUIPO — Grendene (IPANEMA)

79

2019/C 213/76

Vec T-290/19: Žaloba podaná 3. mája 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO (Vyobrazenie dvoch vertikálne usporiadaných zakrivených červených prúžkov)

80

2019/C 213/77

Vec T-295/19: Žaloba podaná 3. mája 2019 — Klymenko/Rada

80

2019/C 213/78

Vec T-296/19: Žaloba podaná 6. mája 2019 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011)

82

2019/C 213/79

Vec T-508/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — OLX/EUIPO — Stra (STRADIA)

83

2019/C 213/80

Vec T-543/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — XK/Komisia

83

2019/C 213/81

Vec T-546/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — XM a i./Komisia

83

2019/C 213/82

Vec T-570/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — YQ/Komisia

84

2019/C 213/83

Vec T-571/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — YR/Komisia

84

2019/C 213/84

Vec T-572/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — YS/Komisia

84

2019/C 213/85

Vec T-746/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — Bronckers/Komisia

85


SK

 

S ohľadom na ochranu osobných dát a/alebo dôvernosť nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.

Top