EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:110:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 110, 22. marca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 110

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
22. marca 2019


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

539. plenárne zasadnutie EHSV, 12.12.2018 – 13.12.2018

2019/C 110/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Náklady v prípade absencie prisťahovalectva a nedostatočnej integrácie (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2019/C 110/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Udržateľné inkluzívne biohospodárstvo — nové príležitosti pre európsku ekonomiku (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

9

2019/C 110/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Uľahčenie prístupu k financovaniu opatrení v oblasti klímy pre neštátne subjekty (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

14

2019/C 110/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Situácia rómskych žien (prieskumné stanovisko na žiadosť Európskeho parlamentu)

20

2019/C 110/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Rodová rovnosť na európskych trhoch práce (prieskumné stanovisko na žiadosť Európskeho parlamentu)

26

2019/C 110/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Vykonávanie environmentálnych predpisov EÚ o kvalite ovzdušia, vode a odpade (prieskumné stanovisko)

33


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

539. plenárne zasadnutie EHSV, 12.12.2018 – 13.12.2018

2019/C 110/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Európsky maloobchodný sektor pripravený na 21. storočie [COM(2018) 219 final]

41

2019/C 110/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2017 [COM(2018) 482 final]

46

2019/C 110/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci [COM(2018) 398 final – 2018/0222 (NLE)]

52

2019/C 110/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach [COM(2018) 365 final – 2018/0189 (COD)]

55

2019/C 110/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu; nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu; a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu [COM(2018) 646 final – 2017/0230 (COD)]

58

2019/C 110/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 — Príspevok Európskej komisie k stretnutiu lídrov v Salzburgu 19. – 20. septembra 2018[COM(2018) 631 final – 2018/0330 (COD)]

62

2019/C 110/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online — Príspevok Európskej komisie k stretnutiu čelných predstaviteľov v Salzburgu, 19. až 20. septembra 2018[COM(2018) 640 final – 2018-0331 (COD)]

67

2019/C 110/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu [COM(2018) 636 final – 2018/0328 (COD)]

72

2019/C 110/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond [COM(2018) 476 final]

75

2019/C 110/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) [COM(2018) 380 final]

82

2019/C 110/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 [COM(2018) 366 final]

87

2019/C 110/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody (priebežný program) [COM(2018) 337 final]

94

2019/C 110/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 [COM(2018) 381 final – 2018/0205 (COD)]

99

2019/C 110/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 [COM(2018) 390 final – 2018/0210 (COD)]

104

2019/C 110/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých [COM(2018) 330 final]

112

2019/C 110/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly rybolovu [COM(2018) 368 final – 2018/0193 (COD)]

118

2019/C 110/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES [COM(2018) 315 final – 2018/0162(COD)]

125

2019/C 110/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [COM(2018) 437 final – 2018/0226]

132

2019/C 110/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody [COM(2018) 445 final – 2018/0235 (NLE)]

136

2019/C 110/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013 a [COM(2018) 466 final – 2018/0251 (NLE)] — Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 a [COM(2018) 467 final – 2018/0252 (NLE)] — Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vyhodnotení a realizácii programov pomoci EÚ na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, na Slovensku a v Litve [COM(2018) 468 final]

141

2019/C 110/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Odporúčanie rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje začať rokovania o dohovore o zriadení mnohostranného súdu na urovnávanie investičných sporov [COM(2017) 493 final]

145

2019/C 110/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) [COM(2018) 465 final – 2018/0247 (COD)]

156

2019/C 110/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti [COM(2018) 460 final – 2018/0243 (COD)]

163


SK

 

Top