EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:093:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 93, 11. marca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 93

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
11. marca 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2019/C 93/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2019/C 93/02

Vec C-310/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Spetsializiran nakazatelen sad – Bulharsko) – trestné konanie proti Petar Dzivev a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Článok 325 ods. 1 ZFEÚ — Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev — Trestné konanie týkajúce sa trestných činov v oblasti DPH — Zásada efektivity — Vykonávanie dôkazov — Odpočúvanie telefonických rozhovorov — Povolenie vydané súdnym orgánom, ktorý nemal na to právomoc — Zohľadnenie týchto odpočúvaní ako dôkazov — Vnútroštátna právna úprava — Zákaz)

2

2019/C 93/03

Vec C-162/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. januára 2019 – Poľská republika/Stock Polska sp. z o.o., Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 — Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok LUBELSKA — Dominantný a rozlišovací prvok)

3

2019/C 93/04

Vec C-165/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Šiesta smernica 77/388/EHS — Smernica 2006/112/ES — Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe — Tovary a služby používané tak pri zdaniteľných transakciách, ako aj pri transakciách oslobodených od dane (tovary a služby na tzv. zmiešané použitie) — Určenie pomernej odpočítateľnej časti — Pobočka so sídlom v inom členskom štáte, než je štát sídla spoločnosti — Výdavky vynaložené pobočkou spojené výlučne s uskutočnením transakcií jej ústredia — Všeobecné náklady pobočky spojené s uskutočnením jej transakcií, ako aj transakcií jej ústredia)

3

2019/C 93/05

Vec C-168/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria – Maďarsko) – SH/TG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia s ohľadom na situáciu v Líbyi — Séria zmlúv určených na zriadenie bankovej záruky v prospech subjektu uvedeného v zozname týkajúcom sa zmrazenia finančných prostriedkov — Uhradenie nákladov podľa zmluvy o zabezpečení — Nariadenie (EÚ) č. 204/2011 — Článok 5 — Pojem „finančné prostriedky sprístupnené subjektu uvedenému v prílohe III nariadenia č. 204/2011“ — Článok 12 ods. 1 písm. c) — Pojem „nárok na započítanie pohľadávky alebo pohľadávka so zárukou“ — Pojem „osoba alebo subjekt konajúce v mene osoby uvedenej v článku 12 ods. 1 písm. a) alebo b“)

4

2019/C 93/06

Vec C-193/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Cresco Investigation GmbH/Markus Achatzi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv Európskej únie — Článok 21 — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Smernica 2000/78/ES — Článok 2 ods. 2 písm. a) — Priama diskriminácia z dôvodu náboženstva — Vnútroštátna právna úprava priznávajúca niektorým pracovníkom deň voľna na Veľký piatok — Odôvodnenie — Článok 2 ods. 5 — Článok 7 ods. 1 — Povinnosti zamestnávateľov v súkromnom sektore a vnútroštátneho súdu vyplývajúce z nezlučiteľnosti vnútroštátneho práva so smernicou 2000/78)

6

2019/C 93/07

Vec C-258/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – E.B./Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Článok 2 — Pokus o sexuálny styk s mladistvými spáchaný štátnym zamestnancom na mladistvých mužského pohlavia — Disciplinárna sankcia prijatá počas roku 1975 — Predčasný odchod do dôchodku spojený so znížením dôchodku — Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie — Účinky uplatnenia smernice 2000/78/ES na disciplinárnu sankciu — Pravidlá výpočtu vyplateného dôchodku)

7

2019/C 93/08

Vec C-265/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. januára 2019 – Európska komisia/United Parcel Service, Inc., FedEx Corp. (Odvolanie — Kontrola koncentrácií podnikov — Nadobudnutie spoločnosti TNT Express spoločnosťou UPS — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o EHP — Ekonometrický model vypracovaný Komisiou — Neoznámenie zmien ekonometrického modelu — Porušenie práva na obhajobu)

7

2019/C 93/09

Vec C-272/17: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 23.januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb pracovníkov — Rovnosť zaobchádzania — Dane z príjmov — Príspevky na sociálne zabezpečenie — Pracovník, ktorý počas kalendárneho roka opustil členský štát svojho zamestnania — Uplatnenie časovo proporcionálneho pravidla na zníženie odvodu príspevkov)

8

2019/C 93/10

Vec C-313/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 24. januára 2019 – George Haswani/Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Článok 86 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu — Prípustnosť — Konanie o úprave žaloby — Potreba upraviť dôvody a tvrdenia — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrskej arabskej republike — Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov — Zahrnutie mena žalobcu)

9

2019/C 93/11

Vec C-326/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State – Holandsko) – Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW)/X, Y a X, Y/Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) a Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW)/Z (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 1999/37/ES — Registračné dokumenty vozidiel — Opomenutia v registračných osvedčeniach — Vzájomné uznávanie — Smernica 2007/46/ES — Vozidlá vyrobené pred harmonizáciou technických požiadaviek na úrovni Európskej únie — Zmeny, ktoré majú vplyv na technické charakteristiky vozidla)

9

2019/C 93/12

Vec C-386/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v oblasti vyživovacej povinnosti — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 5 bod 2 — Článok 27 — Článok 35 ods. 3 — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 19 — Prekážka začatej veci — Článok 22 písm. a) — Článok 23 písm. a) — Neuznávanie rozhodnutí v prípade zjavného rozporu s verejným poriadkom — Článok 24 — Zákaz skúmať právomoc súdu pôvodu — Dôvod neuznania založený na nezohľadnení pravidiel prekážky začatej veci — Neexistencia)

10

2019/C 93/13

Vec C-387/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 23. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štátna pomoc — Existujúca pomoc a nová pomoc — Kvalifikácia — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Článok 1 písm. b) body iv) a v) — Zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery — Uplatniteľnosť — Dotácie poskytnuté pred liberalizáciou trhu, ktorý bol pôvodne uzavretý hospodárskej súťaži — Žaloba o náhradu škody proti členskému štátu podaná konkurentom spoločnosti, ktorá je príjemcom pomoci)

11

2019/C 93/14

Vec C-389/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – konanie začaté na návrh „Paysera LT“ UAB, predtým „EVP International“ UAB (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Začatie a vykonávanie činností inštitúcií elektronického peňažníctva — Smernica 2009/110/ES — Článok 5 ods. 2 a 3 — Pravidlá týkajúce sa vlastných zdrojov — Vlastné zdroje vyžadované na vykonávanie činností, ktoré súvisia s vydávaním elektronických peňazí — Pojem „činnosti, ktoré súvisia s vydávaním elektronických peňazí“ — Vydávanie elektronických peňazí v prospech predávajúceho v nominálnej hodnote prijatých finančných prostriedkov)

12

2019/C 93/15

Vec C-419/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 23. januára 2019 – Deza, a.s./Európska chemická agentúra, Dánske kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Švédske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo (Odvolanie — Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) — Príloha XIV — Stanovenie zoznamu látok podliehajúcich autorizácii — Zahrnutie do zoznamu látok identifikovaných na účely zahrnutia do prílohy XIV — Aktualizácia zápisu látky bis(2-éthylhexyle)-ftalát (DEHP) na zozname — Nesprávny výklad a nesprávne uplatnenie nariadenia REACH a zásady právnej istoty — Skreslenie skutkových okolností a dôkazov — Rozsah preskúmania)

12

2019/C 93/16

Vec C-430/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 23. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 2011/83/EÚ — Zmluvy na diaľku — Článok 6 ods. 1 písm. h) — Povinnosť informovania o práve na odstúpenie od zmluvy — Článok 8 ods. 4 — Zmluva uzatvorená pomocou prostriedku komunikácie na diaľku, ktorý poskytuje obmedzený priestor a čas na zobrazenie informácií — Pojem „obmedzený čas alebo priestor na zobrazenie informácií“ — Prospekt vložený do časopisu — Objednávkový korešpondenčný lístok obsahujúci hypertextový odkaz na informácie o práve na odstúpenie od zmluvy)

13

2019/C 93/17

Vec C-477/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 24. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie (EÚ) č. 1231/2010 — Uplatniteľná právna úprava — Osvedčenie A 1 — Článok 1 — Rozšírenie udeľovania osvedčenia A 1 na štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území členského štátu — Riadny pobyt — Pojem)

14

2019/C 93/18

Vec C-496/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – Deutsche Post AG/Hauptzollamt Köln (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia — Colný kódex Únie — Článok 39 — Status schváleného hospodárskeho subjektu — Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447 — Článok 24 ods. 1 druhý pododsek — Žiadateľ, ktorý nie je fyzickou osobou — Dotazník — Zhromažďovanie osobných údajov — Smernica 95/46/ES — Články 6 a 7 — Nariadenie (EÚ) 2016/679 — Články 5 a 6 — Spracovávanie osobných údajov)

14

2019/C 93/19

Vec C-639/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – SIA „KPMG Baltics“ konajúca ako správca konkurznej podstaty spoločnosti AS „Latvijas Krājbanka“/SIA „Ķipars AI“ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Konečné zúčtovanie v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov — Smernica 98/26/ES — Pôsobnosť — Pojem „prevodný príkaz“ — Platobný príkaz adresovaný majiteľom bežného účtu úverovej inštitúcii, ktorá bola neskôr vyhlásenú za nesolventnú)

15

2019/C 93/20

Vec C-661/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 23. januára 2019 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko)] – M.A., S.A., A.Z./The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Írsko (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Azylová politika — Kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Ustanovenia o práve vlastného uváženia — Kritériá posúdenia)

16

2019/C 93/21

Vec C-698/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 23. januára 2019 – Toni Klement/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 — Návrh na výmaz ochrannej známky — Trojrozmerná ochranná známka zobrazujúca tvar rúry — Riadne používanie ochrannej známky — Odôvodnenie)

17

2019/C 93/22

Vec C-74/18: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – Konanie začaté na návrh A Ltd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2009/138/ES — Začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia — Článok 13 bod 13 — Pojem „členský štát, v ktorom je umiestnené riziko“ — Spoločnosť so sídlom v jednom členskom štáte, ktorá poskytuje poisťovacie služby týkajúce sa zmluvných rizík spojených so zmenami spoločností v inom členskom štáte — Článok 157 — Členský štát vyberajúci daň z poistného)

17

2019/C 93/23

Vec C-102/18: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln – Nemecko) – Konanie, ktoré začal Klaus Manuel Maria Brisch (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 — Článok 65 ods. 2 — Európske osvedčenie o dedičstve — Žiadosť o osvedčenie — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1329/2014 — Povinná alebo nepovinná povaha tlačiva stanoveného podľa článku 1 ods. 4 vykonávacieho nariadenia č. 1329/2014)

18

2019/C 93/24

Vec C-551/18: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie – Belgicko) – výkon európskeho zatykača vydaného na IK (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi — Európsky zatykač vydaný na účely výkonu trestu odňatia slobody — Obsah a forma — Článok 8 ods. 1 písm. f) — Chýbajúci údaj o doplňujúcom treste — Platnosť — Dôsledky — Vplyv na väzbu)

18

2019/C 93/25

Vec C-292/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar (Nemecko) 27. apríla 2018 – Petra Breyer, Heiko Breyer/Sundair GmbH

19

2019/C 93/26

Vec C-308/18 P: Odvolanie podané 7. mája 2018: Schniga GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 23. februára 2018 vo veci T-445/16, Schinga GmbH/Gemeinschaftliches Sortenamt (CPVO)

19

2019/C 93/27

Vec C-444/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 6. júla 2018 – Fluctus s.r.o. a i.

20

2019/C 93/28

Vec C-463/18 P: Odvolanie podané 13. júla 2018: CeramTec GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. mája 2018 vo veci T-193/17, CeramTec GmbH/EUIPO

20

2019/C 93/29

Vec C-553/18 P: Odvolanie podané 29. augusta 2018: Lion’s Head Global Partners LLP proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. júna 2018 vo veci T-294/17, Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO

20

2019/C 93/30

Vec C-554/18 P: Odvolanie podané 29. augusta 2018: Lion’s Head Global Partners LLP proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. júna 2018 vo veci T-310/17, Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO

21

2019/C 93/31

Vec C-608/18 P: Odvolanie podané 24. septembra 2018: Cyperská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 13. júla 2018 vo veci T-825/16, Cyperská republika/EUIPO

21

2019/C 93/32

Vec C-609/18 P: Odvolanie podané 24. septembra 2018: Cyperská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z13. júla 2018 vo veci T-847/16, Cyperská republika/EUIPO

22

2019/C 93/33

Vec C-612/18 P: Odvolanie podané 25. septembra 2018: ClientEarth proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 11. júla 2018 vo veci T-644/16, ClientEarth/Komisia

23

2019/C 93/34

Vec C-726/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Taliansko) 22. novembra 2018 – FW, GY/U.T.G. – Prefettura di Lucca

25

2019/C 93/35

Vec C-729/18 P: Odvolanie podané 23. novembra 2018: VTB Bank PAO, predtým VTB Bank OAO proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2018 vo veci T-734/14, VTB Bank/Rada

25

2019/C 93/36

Vec C-732/18 P: Odvolanie podané 23. novembra 2018: PAO Rosneft Oil Company, predtým NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, predtým RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2018 vo veci T-715/14: PAO Rosneft a iní/Rada

26

2019/C 93/37

Vec C-749/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative (Luxembursko) 30. novembra 2018 – B, C, D/Administration des contributions directes

27

2019/C 93/38

Vec C-750/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 3. decembra 2018 – A, B/C

29

2019/C 93/39

Vec C-758/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 30. novembra 2018 – Bulgarian Air Charter Limited/NE

29

2019/C 93/40

Vec C-796/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 19. decembra 2018 – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH/Stadt Köln

30

2019/C 93/41

Vec C-813/18 P: Odvolanie podané 21. decembra 2018: Deza, a.s. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 24. októbra 2018 vo veci T-400/17, Deza/Komisia

31

2019/C 93/42

Vec C-823/18 P: Odvolanie podané 27. decembra 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 18. októbra 2018 vo veci T-640/16, GEA Group AG/Komisia

32

2019/C 93/43

Vec C-832/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hovioikeus (Fínsko) 21. decembra 2018 – A a i./Finnair Oyi

33

2019/C 93/44

Vec C-2/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 4. januára 2019 – A. P./Riigiprokuratuur

34

2019/C 93/45

Vec C-5/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad (Bulharsko) 4. januára 2019 – Overgaz Mreži AD, Neziskové združenie Bulgarska Gazova Associacia/Komisia za energijno i vodno regulirane (KEVR)

34

2019/C 93/46

Vec C-8/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) 7. januára 2019 – Trestné konanie proti RH

35

2019/C 93/47

Vec C-60/19 P: Odvolanie podané 24. januára 2019: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 27. novembra 2018 vo veci T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlament

36

 

Všeobecný súd

2019/C 93/48

Vec T-400/10 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – Hamas/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom v rámci boja proti terorizmu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Možnosť orgánu tretieho štátu byť považovaný za príslušný orgán v zmysle spoločnej pozície 2001/931/SZBP — Skutkový základ rozhodnutia o zmrazení finančných prostriedkov — Povinnosť odôvodnenia — Nesprávne posúdenie — Právo na účinnú súdnu ochranu — Právo na obhajobu — Právo vlastniť majetok“)

38

2019/C 93/49

Vec T-298/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – East West Consulting/Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Nástroj predvstupovej pomoci — Tretie štáty — Vnútroštátne verejné obstarávanie — Decentralizované riadenie — Rozhodnutie 2008/969/ES, Euratom — Systém včasného varovania (EWS) — Aktivácia varovania v systéme EWS — Ochrana finančných záujmov Únie — Odmietnutie predbežného schválenia Komisiou — Neuzatvorenie zmluvy — Právomoc Všeobecného súdu — Prípustnosť dôkazov — Chýbajúci právny základ varovania — Právo na obhajobu — Prezumpcia neviny — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Príčinná súvislosť — Majetková a nemajetková škoda — Strata zákazky — Strata príležitosti získať iné zákazky)

40

2019/C 93/50

Vec T-348/16 OP: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2019 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA („Arbitrážna doložka — Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít — Projekt Minatran — Oprávnené náklady — Náhrada — Rozsudok pre zmeškanie — Návrh na zrušenie rozsudku“)

40

2019/C 93/51

Vec T-412/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2019 – Bena Propreties/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo na ochranu cti a dobrej povesti — Právo vlastniť majetok — Prezumpcia neviny — Proporcionalita“)

41

2019/C 93/52

Vec T-413/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2019 – Cham/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo na ochranu cti a dobrej povesti — Právo vlastniť majetok — Prezumpcia neviny — Proporcionalita“)

42

2019/C 93/53

Vec T-525/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – GQ a i./Komisia („Verejná služba — Úradníci — Reforma služobného poriadku — Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 — Typy pracovných miest — Prechodné opatrenia pri zaradení do typov pracovných miest — Článok 31 prílohy XIII služobného poriadku — Asistenti prechodnom období — Povýšenie na základe článku 45 služobného poriadku možné len v rámci služobného postupu zodpovedajúceho zastávanému typu pracovného miesta — Prístup k zamestnaniu typu ‚samostatný asistent‘ (AST 10) výlučne na základe konania podľa článku 4 a článok 29 ods. 1 služobného poriadku — Rovnosť zaobchádzania — Strata možnosti vzatia do úvahy na povýšenie do platovej triedy AST 10 — Legitímna dôvera“)

43

2019/C 93/54

Vec T-526/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – FZ a i./Komisia („Verejná služba — Úradníci — Reforma služobného poriadku — Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 — Typy pracovných miest — Prechodné opatrenia pri zaradení do typov pracovných miest — Článok 30 prílohy XIII služobného poriadku — Administrátori v prechodnom období (AD 13) — Administrátori (AD 12) — Povýšenie na základe článku 45 služobného poriadku možné len v rámci služobného postupu zodpovedajúceho zastávanému typu pracovného miesta — Prístup k zamestnaniu typu ‚vedúci útvaru alebo rovnocenná pozícia‘ alebo ‚poradca alebo rovnocenná pozícia‘ výlučne na základe konania podľa článku 4 a článok 29 ods. 1 služobného poriadku — Rovnosť zaobchádzania — Strata možnosti vzatia do úvahy na povýšenie do vyššej platovej triedy — Legitímna dôvera“)

44

2019/C 93/55

Vec T-540/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – FZ a i./Komisia („Verejná služba — Úradníci — Reforma služobného poriadku — Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 — Typy pracovných miest — Prechodné ustanovenia pri zaradení do typov pracovných miest — Článok 30 prílohy XIII služobného poriadku — Administrátori v prechodnom období (AD 13) — Administrátori (AD 12) — Povýšenie na základe článku 45 služobného poriadku povolené len v kariérnom postupe zodpovedajúcom zastávanému typu pracovného miesta — Prístup k typu pracovného miesta ‚vedúci oddelenia alebo rovnocenné pracovné miesto‘ alebo ‚poradca alebo rovnocenné pracovné miesto‘ výlučne na základe postupu stanoveného v článku 4 a článku 29 ods. 1 služobného poriadku — Pojem, akt spôsobujúci ujmu — Potvrdzujúci akt — Prekážka začatého konania — Dodržanie požiadaviek na konanie pred podaním žaloby — Neprípustnosť“)

45

2019/C 93/56

Spojené veci T-641/16 RENV a T-137/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Kakol/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Prijímanie do zamestnania — Oznámenie o výberovom konaní — Verejné výberové konanie — Nepripustenie uchádzača ku skúškam v hodnotiacom centre — Neuznanie titulov alebo diplomov — Pripustenie v predchádzajúcom výberovom konaní — Podobné podmienky výberového konania — Pravidlá zhody medzi žalobou a sťažnosťou — Právna sila rozhodnutej veci — Nedodržanie predchádzajúceho správneho konania — Akt spôsobujúci ujmu v zmysle článku 91 služobného poriadku — Právomoc autora aktu — Žaloba o náhradu škody“)

46

2019/C 93/57

Vec T-750/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – FV/Rada („Verejná služba — Úradníci — Článok 42c služobného poriadku — Udelenie voľna zo služobných dôvodov — Rovnosť zaobchádzania — Zákaz diskriminácie na základe veku — Zjavne nesprávne posúdenie — Zodpovednosť“

47

2019/C 93/58

Vec T-881/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. januára 2019 – HJ/EMA („Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Čiastočná neprípustnosť — Návrh na uloženie príkazu — Prístup úradníkov k ich osobnému spisu — Článok 26 a článok 26a Služobného poriadku — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Osobný spis sprístupnený všetkým členom personálu EMA — Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie — Zodpovednosť — Nemajetková ujma“)

47

2019/C 93/59

Vec T-46/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – TDH Group/EUIPO – Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka Pet Cuisine — Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

48

2019/C 93/60

Vec T-111/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. januára 2019 – Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie COMPUTER MARKET — Absolútny dôvod zamietnutia — Zmeškanie lehoty na podanie odvolania — Neprípustnosť odvolania podaného na odvolací senát — Článok 60 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 68 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Pravidlo 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 [teraz článok 23 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625]“)

49

2019/C 93/61

Vec T-128/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – Torné/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Reforma služobného poriadku z roku 2014 — Pracovné voľno z osobných dôvodov — Súčasné prijatie na miesto dočasného zamestnanca — Prechodné opatrenia k určitým metódam výpočtu dôchodkových nárokov — Žiadosť o vydanie predčasného rozhodnutia — Akt spôsobujúci ujmu na právnom postavení — Účel prechodných opatrení — Pôsobnosť ratione personae — Nástup do služby“)

49

2019/C 93/62

Vec T-160/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. januára 2019 – RY/Komisia („Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Článok 2 písm. c) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov — Zmluva na dobu neurčitú — Prepustenie — Narušenie vzťahu dôvery — Právo byť vypočutý — Dôkazné bremeno“)

50

2019/C 93/63

Vec T-464/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – TP/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Odmena — Zrážky z platu — Výživné priznané vnútroštátnym súdom v rámci rozvodového konania — Lojálna spolupráca s vnútroštátnymi súdmi — Presne vymedzená právomoc — Článok 24 Služobného poriadku — Európsky kódex dobrej správnej praxe — Pravidlo zhody — Akt spôsobujúci ujmu — Žiadosť o náhradu škody — Rešpektovanie konania pred podaním žaloby“)

51

2019/C 93/64

Vec T-477/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2019 – Haswani/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita — Nesprávne posúdenie“)

51

2019/C 93/65

Vec T-489/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2019 – Windspiel Manufaktur/EUIPO („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej uzáver fľaše — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

52

2019/C 93/66

Vec T-572/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – UC/Parlament („Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2015 — Hodnotiaca správa — Pridelenie bodov za zásluhy — Povinnosť odôvodnenia — Právo byť vypočutý — Zjavne nesprávne posúdenie — Zodpovednosť — Nemajetková ujma“)

53

2019/C 93/67

Vec T-576/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2019 – Mas Que Vinos Global/EUIPO – JESA (EL SEÑORITO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie EL SEÑORITO — Staršia národná slovná ochranná známka SEÑORITA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

53

2019/C 93/68

Vec T-671/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2019 – Turbo-K International/EUIPO – Turbo-K (TURBO-K) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie TURBO-K — Staršie nezapísané ochranné známky TURBO-K — Relatívny dôvod zamietnutia — Používanie označenia, ktoré má väčší ako iba miestny dosah v obchodnom styku — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Režim žaloby podľa ‚common law‘ týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) — ‚Goodwill‘“)

54

2019/C 93/69

Vec T-761/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – UR/Komisia („Verejná služba — Verejné výberové konanie — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/322/16 na účely prijatia administrátorov v oblasti auditu do zamestnania (AD 5/AD 7) — Podmienka pripustenia — Vyžadovaný diplom — Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Článok 27 prvý odsek služobného poriadku“)

55

2019/C 93/70

Vec T-801/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ORIGINAL excellent dermatest 3 star guarantee.de — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — neexistencia opisného charakteru — Neexistencia opisného charakteru nadobudnutého používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

55

2019/C 93/71

Vec T-802/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

56

2019/C 93/72

Vec T-803/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ORIGINAL excellent dermatest — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

57

2019/C 93/73

Vec T-832/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. januára 2019 – achtung!/EUIPO (achtung!) („Ochranná známka Európskej únie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka achtung! — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

57

2019/C 93/74

Vec T-7/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2018 – Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology working as one) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Business and technology working as one — Ochranná známka tvorená reklamným sloganom — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisná charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

58

2019/C 93/75

Vec T-30/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Yado/EUIPO – Dvectis CZ (Podporný vankúš) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Dizajn Spoločenstva č. 2371591-0001 (Podporný vankúš) — Neprípustnosť odvolania podaného na odvolací senát — Zaslanie EUIPO dokumentu prostredníctvom kontaktného formulára — Zaslanie EUIPO dokumentu elektronicky a faxom“)

58

2019/C 93/76

Vec T-40/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2019 – Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER) („Ochranná známka Európskej únie — Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu — Slovná ochranná známka SOLIDPOWER — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

59

2019/C 93/77

Vec T-91/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2019 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie DIAMOND CARD — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

60

2019/C 93/78

Vec T-368/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2019 – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ETI Bumbo — Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie BIMBO — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Relevantná verejnosť — Podobnosť označení — Rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

60

2019/C 93/79

Vec T-160/18: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. januára 2019 – Theodorakidi/EUIPO – Benopoulou (THYREOS VASSILIKI) („Ochranná známka Európskej únie — Konania vo veci vyhlásenia neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie THYREOS VASSILIKI — Vyhlásenie neplatnosti — Právo na meno Vassiliki v Grécku — Relatívny dôvod zamietnutia založený na porušení práva na meno — Článok 60 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

61

2019/C 93/80

Vec T-304/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. januára 2019 – MLPS/Komisia („Žaloba o neplatnosť a žaloba o nečinnosť — Odloženie sťažnosti — Odmietnutie Komisie začať postup na základe článku 7 ZEÚ — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

61

2019/C 93/81

Vec T-331/18: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. januára 2019 – Szécsi a Somossy/Komisia („Žaloba o náhradu škody — Inštitucionálne právo — Neprijatie Komisiou primeraných opatrení na zaručenie dodržiavania článku 13 smernice 2005/29/ES a vnútroštátnej normy na jej prebratie maďarskými orgánmi — Neprípustnosť“)

62

2019/C 93/82

Vec T-436/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. januára 2019 – Claude Prigent/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Odloženie sťažnosti — Odmietnutie Komisie začať konanie o nesplnení povinnosti — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

62

2019/C 93/83

Vec T-557/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. januára 2019 – LG Electronics/EUIPO – Beko (BECON) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

63

2019/C 93/84

Vec T-574/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 21. januára 2019 – Agrochem-Maks/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka oxasulfuron — Neobnovenie schválenia na uvedenie na trh — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti — Zváženie záujmov“)

64

2019/C 93/85

Vec T-751/18: Žaloba podaná 21. decembra 2018 – Daimler/Komisia

64

2019/C 93/86

Vec T-755/18: Žaloba podaná 22. decembra 2018 – FL Brüterei M-V a i./Komisia

65

2019/C 93/87

Vec T-756/18: Žaloba podaná 28. decembra 2018 – AG/Europol

67

2019/C 93/88

Vec T-760/18: Žaloba podaná 20. decembra 2018 – Intercontinental Exchange Holdings v EUIPO – New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)

68

2019/C 93/89

Vec T-6/19: Žaloba podaná 4. januára 2019 – Irish Wind Farmers’ Association a i./Komisia

69

2019/C 93/90

Vec T-10/19: Žaloba podaná 4. januára 2019 – United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)

69

2019/C 93/91

Vec T-17/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Giulia Moi/Parlament

70

2019/C 93/92

Vec T-21/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

71

2019/C 93/93

Vec T-23/19: Žaloba podaná 14. januára 2019 – Limango v EUIPO – Consolidated Artists (limango)

72

2019/C 93/94

Vec T-24/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – INC and Consorzio Stabile Sis/Komisia

73

2019/C 93/95

Vec T-29/19: Žaloba podaná 15. januára 2019 – Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)

73

2019/C 93/96

Vec T-35/19: Žaloba podaná 17. januára 2019 – Benavides Torres/Rada

74

2019/C 93/97

Vec T-36/19: Žaloba podaná 18. januára 2019 – PE Digital/EUIPO – Spark Networks Services (ElitePartner)

75

2019/C 93/98

Vec T-40/19: Žaloba podaná 21. januára 2019 – Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)

76

2019/C 93/99

Vec T-44/19: Žaloba podaná 23. januára 2019 – Globalia Corporación Empresarial /EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club)

77

2019/C 93/100

Vec T-46/19: Žaloba podaná 25. januára 2019 – Helénska republika/Komisia

78


SK

 

Top