EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:082:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 82, 4. marca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 82

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
4. marca 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2019/C 82/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2019/C 82/02

Vec C-415/18 P: Odvolanie podané 22. júna 2018: CBA Spielapparate- und Restatantbetriebs GmbH proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 19. apríla 2018 vo veci T-606/17, CBA Spielapparate- und Restatantbetriebs GmbH /Európska komisia

2

2019/C 82/03

Vec C-682/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. novembra 2018 – LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

2

2019/C 82/04

Vec C-683/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. novembra 2018 – Elsevier Inc./Cyando AG

4

2019/C 82/05

Vec C-693/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 29. októbra 2018 – Procureur de la République/X

5

2019/C 82/06

Vec C-702/18 P: Odvolanie podané 9. novembra 2018: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. septembra 2018 vo veci T-584/17, Primart/EUIPO

6

2019/C 82/07

Vec C-714/18 P: Odvolanie podané 14. novembra 2018: ACTC GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 13. septembra 2018 vo veci T-94/17, ACTC/EUIPO

8

2019/C 82/08

Vec C-715/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 15. novembra 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

9

2019/C 82/09

Vec C-751/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 3. decembra 2018 – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

10

2019/C 82/10

Vec C-761/18 P: Odvolanie podané 3. decembra 2018: Päivi Leino-Sandberg proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. septembra 2018 vo veci T-421/17, Leino-Sandberg/Parlament

10

2019/C 82/11

Vec C-766/18 P: Odvolanie podané 5. decembra 2018: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

11

2019/C 82/12

Vec C-767/18 P: Odvolanie podané 5. decembra 2018: Cyperská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-384/17, Cyprus/EUIPO

12

2019/C 82/13

Vec C-776/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Erding (Nemecko) 10. decembra 2018 – U. B. a T. V./Eurowings GmbH

13

2019/C 82/14

Vec C-801/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) 19. decembra 2018 – EU/Caisse pour l’avenir des enfants

14

2019/C 82/15

Vec C-802/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) 19. decembra 2018 – Caisse pour l’avenir des enfants/FV, GW

15

2019/C 82/16

Vec C-803/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 20. decembra 2018 – AAS BALTA/UAB GRIFS AG

15

2019/C 82/17

Vec C-810/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd Trnava (Slovensko) 21. decembra 2018 – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. v. Finančné riaditeľstvo SR

16

2019/C 82/18

Vec C-817/18 P: Odvolanie podané 21. decembra 2018: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 15. októbra 2018 vo veci T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters a i./Komisia

17

2019/C 82/19

Vec C-828/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Paris (Francúzsko) 24. decembra 2018 – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

18

2019/C 82/20

Vec C-829/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 27. decembra 2018 – Crédit Logement SA/OE

18

2019/C 82/21

Vec C-833/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgicko) 31. decembra 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech/Get2Get

19

2019/C 82/22

Vec C-12/19 P: Odvolanie podané 7. januára 2019: Mylène Troszczynski proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 8. novembra 2018 vo veci T-550/17, Troszczynski/Parlament

20

2019/C 82/23

Vec C-38/19 P: Odvolanie podané 21. januára 2019: Marion Le Pen proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 28. novembra 2018 vo veci T-161/17, Le Pen/Parlament

21

 

Všeobecný súd

2019/C 82/24

Vec T-167/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Comune di Milano/Komisia („Štátna pomoc — Služby pozemnej obsluhy — Zvýšenie základného imania uskutočnené spoločnosťou SEA v prospech SEA Handling — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem pomoc — Pripísateľnosť štátu — Kritérium súkromného investora — Zásada kontradiktórnosti — Právo na obhajobu — Právo na riadnu správu vecí verejných — Legitímna dôvera“)

23

2019/C 82/25

Vec T-498/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Deutsche Umwelthilfe/Komisia („Prístup k dokumentom — Dokumenty súvisiace s korešpondenciou medzi Komisiou a podnikmi alebo výrobcami automobilov týkajúcej sa chladiaceho prostriedku R1234yf používaného v motorových vozidlách — Dokumenty neuvedené v zoznamoch — Nový žalobný dôvod uplatnený počas konania — Neprípustnosť — Dokazovanie, ktorým by bolo v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku nariadené predložiť dokumenty — Výnimka zo zásady kontradiktórnosti — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov — Verejný záujem na sprístupnení — Zváženie — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Článok 6 ods. 1 — Prevažujúci verejný záujem na sprístupnení informácií o životnom prostredí alebo týkajúcich sa emisií do životného prostredia — Všeobecná domnienka — Čiastočné zamietnutie prístupu — Zastavenie konania“)

23

2019/C 82/26

Vec T-677/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Biogaran/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ — Dohody s cieľom oddialiť, či dokonca zabrániť vstupu na trh generických verzií perindoprilu — Účasť dcérskej spoločnosti na porušení, ktorého sa dopustila jej materská spoločnosť — Pripísanie porušenia — Solidárna zodpovednosť — Horná hranica pokuty“)

24

2019/C 82/27

Vec T-679/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Teva UK a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Zásada nestrannosti — Konzultácia s poradným výborom pre oblasť kartelov a dominantného postavenia — Dohoda o urovnaní patentových sporov a sporov vo veci zmlúv o výhradnom nákupe — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ — Pokuty“)

25

2019/C 82/28

Vec T-680/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Lupin/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Dohoda o nadobudnutí technológie — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Pokuty“)

26

2019/C 82/29

Vec T-682/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Mylan Laboratories a Mylan/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Pripísanie protiprávneho správania — Pokuty“)

26

2019/C 82/30

Vec T-684/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Krka/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Licenčná dohoda — Dohoda o nadobudnutí technológie — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej následku — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom“)

27

2019/C 82/31

Vec T-691/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Servier a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Zneužitie dominantného postavenia — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho originálnych a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ — Zásada nestrannosti — Konzultácia s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie — Právo na účinný prostriedok nápravy — Krátkosť lehoty na podanie prostriedku nápravy so zreteľom na dĺžku napadnutého rozhodnutia — Dohody o urovnaní patentových sporov — Licenčné dohody — Dohody o nadobudnutí technológie — Dohoda o výhradnom nákupe — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska následku — Zosúladenie práva hospodárskej súťaže a patentového práva — Kvalifikácia samostatných porušení alebo jediného porušenia — Definícia relevantného trhu na úrovni molekuly daného lieku — Pokuty — Kumulácia pokút podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ — Zásada zákonnosti trestných činov a trestov — Hodnota predajov — Spôsoby výpočtu v prípade kumulácie porušení na tých istých trhoch“)

28

2019/C 82/32

Vec T-701/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Niche Generics/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Správne konanie — Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Objektívna nevyhnutnosť obmedzenia — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ — Pokuty — Horná hranica 10 % — Pripísanie protiprávneho správania“)

29

2019/C 82/33

Vec T-705/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Unichem Laboratories/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Územná právomoc Komisie — Pripísanie protiprávneho správania — Správne konanie — Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Objektívna nevyhnutnosť obmedzenia — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ — Pokuty“)

30

2019/C 82/34

Vec T-827/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Deutsche Telekom/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Slovenský trh s vysokorýchlostnými telekomunikačnými službami — Prístup tretích spoločností k účastníckej prípojke historického operátora na trhu — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP — Jediné a pokračujúce porušenie — Pojem ‚zneužitie‘ — Odmietnutie prístupu — Stláčanie marží — Výpočet cenového stláčania — Kritérium rovnako efektívneho konkurenta — Právo na obhajobu — Pripísanie materskej spoločnosti zodpovednosti za porušenie, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť — Rozhodujúci vplyv materskej spoločnosti na obchodnú politiku dcérskej spoločnosti — Skutočný výkon vplyvu — Dôkazné bremeno — Výpočet výšky pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Samostatná pokuta uložená len materskej spoločnosti z dôvodu opakovaného porušovania a uplatnenie násobného koeficientu na účely odstrašenia“)

30

2019/C 82/35

Vec T-851/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Slovak Telekom/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Slovenský trh s vysokorýchlostnými telekomunikačnými službami — Prístup tretích spoločností k účastníckej prípojke historického operátora na trhu — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP — Jediné a pokračujúce porušenie — Pojem ‚zneužitie‘ — Odmietnutie prístupu — Stláčanie marží — Výpočet cenového stláčania — Kritérium rovnako efektívneho konkurenta — Právo na obhajobu — Pripísanie materskej spoločnosti zodpovednosti za porušenie, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť — Rozhodujúci vplyv materskej spoločnosti na obchodnú politiku dcérskej spoločnosti — Skutočný výkon vplyvu — Dôkazné bremeno — Výpočet výšky pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006“)

32

2019/C 82/36

Vec T-111/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia („Štátna pomoc — Dohody, ktoré uzatvoril syndicat mixte des aéroports de Charente so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý“)

33

2019/C 82/37

Vec T-165/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia („Štátna pomoc — Dohody, ktoré uzatvorila Obchodná a priemyselná komora Pau-Béarn so spoločnosťou Ryanair a s jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vrátenie — Pojem ‚štátna pomoc‘ — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vrátenie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý“)

34

2019/C 82/38

Vec T-284/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – AlzChem/Komisia („Štátna pomoc — Chemický priemysel — Rozhodnutie o pokračovaní prevádzky podniku počas konkurzného konania — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci — Žaloba o neplatnosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Pojem štátna pomoc — Výhoda — Kritérium súkromného veriteľa — Pripísateľnosť štátu — Povinnosť odôvodnenia“)

34

2019/C 82/39

Vec T-558/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Iran Insurance/Rada („Mimozmluvná zodpovednosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zahrnutie a ponechanie mena žalobkyne na zozname osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia — Majetková ujma — Nemajetková ujma“)

35

2019/C 82/40

Vec T-559/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Post Bank Iran/Rada („Mimozmluvná zodpovednosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zahrnutie a ponechanie mena žalobkyne na zozname osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia — Nemajetková ujma“)

36

2019/C 82/41

Vec T-591/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Transavia Airlines/Komisia („Štátna pomoc — Zmluva o letiskových službách a marketingových službách — Dohoda uzavretá obchodnou a priemyselnou komorou v Pau Béarn so spoločnosťou Transavia — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý“)

37

2019/C 82/42

Vec T-630/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland/Komisia („Štátna pomoc — Financovanie z verejných zdrojov pevné železničné a cestné spojenie cez oblasť Fehmarn — Individuálne pomoci — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Rozhodnutie konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a vyhlasujúce štátnu pomoc za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem štátna pomoc — Narušenia hospodárskej súťaže a ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi — Podmienky a zlučiteľnosť — Pomoc určená na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu — Nevyhnutnosť pomoci — Stimulačný účinok — Primeranosť pomoci — Závažné ťažkosti odôvodňujúce začatie konania vo veci formálneho zisťovania — Povinnosť odôvodnenia — Oznámenie o štátnej pomoci určenej na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu“)

37

2019/C 82/43

Vec T-631/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Stena Line Scandinavia/Komisia („Štátna pomoc — Financovanie z verejných zdrojov pevné železničné a cestné spojenie cez oblasť Fehmarn — Individuálne pomoci — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Rozhodnutie konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a vyhlasujúce štátnu pomoc za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem štátna pomoc — Narušenia hospodárskej súťaže a ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi — Podmienky a zlučiteľnosť — Pomoc určená na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu — Nevyhnutnosť pomoci — Stimulačný účinok — Primeranosť pomoci — Závažné ťažkosti odôvodňujúce začatie konania vo veci formálneho zisťovania — Povinnosť odôvodnenia — Oznámenie o štátnej pomoci určenej na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu“)

38

2019/C 82/44

Vec T-53/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia („Štátna pomoc — Dohody uzavreté obchodnou a priemyselnou komorou v Nîmes Uzès Le Vigan so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý“)

39

2019/C 82/45

Vec T-77/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia („Štátna pomoc — Dohody uzavreté obchodnou a priemyselnou komorou v Nîmes Uzès Le Vigan so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Selektivita“)

40

2019/C 82/46

Vec T-165/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia („Štátna pomoc — Dohody uzavreté s leteckou spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv Európskej únie — Prístup k spisu — Právo byť vypočutý“)

41

2019/C 82/47

Vec T-290/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Fruits de Ponent/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Poľnohospodárstvo — Trhy s broskyňami a nektárinkami — Narušenia, ku ktorým došlo v hospodárskom roku 2014 — Ruský zákaz dovozu — Dočasné výnimočné podporné opatrenia pre výrobcov — Delegované nariadenia (EÚ) č. 913/2014 a 923/2014 — Právne normy, ktorých cieľom je priznať práva jednotlivcom — Povinnosť náležitej starostlivosti a zásada riadnej správy vecí verejných — Dostatočne závažné porušenie — Príčinná súvislosť“)

42

2019/C 82/48

Spojené veci T-339/16, T-352/16 a T-391/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Komisia („Životné prostredie — Nariadenie (EÚ) 2016/646 — Emisie znečisťujúcich látok z osobných automobilov a z ľahkých úžitkových vozidiel (Euro 6) — Stanovenie hodnôt emisií oxidov dusíka, ktoré sa nesmú prekročiť(NTE) pre skúšky za skutočných jazdných podmienok (RDE) — Žaloba o neplatnosť — Právomoc obecného orgánu v oblasti ochrany životného prostredia obmedziť prevádzku určitých vozidiel — Priama dotknutosť — Prípustnosť — Nedostatok právomoci Komisie — Dodržiavanie noriem vyššej právnej sily — Úprava časových účinkov zrušenia — Mimozmluvná zodpovednosť — Náprava ujmy, ktorú údajne utrpeli imidž a dobrá povesť“)

42

2019/C 82/49

Vec T-530/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Schubert a i./Komisia („Verejná služba — Odmena — Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov — Nariadenia (EÚ) č. 422/2014 a 423/2014 — Zvýšenie odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012 — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita — Legitímna dôvera — Pravidlá týkajúce sa sociálneho dialógu“)

43

2019/C 82/50

Spojené veci T-543/16 a T-544/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Carpenito a i./Rada („Verejná služba — Odmena — Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov — Nariadenia (EÚ) č. 422/2014 a 423/2014 — Zvýšenie odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012 — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita — Legitímna dôvera — Pravidlá týkajúce sa sociálneho dialógu“)

44

2019/C 82/51

Vec T-591/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Wahlstöm/Frontex („Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Frontex — Neobnovenie zmluvy na dobu určitú — Článok 8 PZOZ — Povinnosť náležitej starostlivosti — Použitie zrušenej hodnotiacej správy — Zjavne nesprávne posúdenie — Zodpovednosť — Trovy — Rovnosť — Článok 135 ods. 1 rokovacieho poriadku“)

45

2019/C 82/52

Vec T-632/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Haeberlen/ENISA („Verejná služba — Odmena — Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov — Nariadenia (EÚ) č. 422/2014 a 423/2014 — Zvýšenie odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012 — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita — Legitímna dôvera — Pravidlá týkajúce sa sociálneho dialógu“)

46

2019/C 82/53

Vec T-672/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka C=commodore — Žiadosť o neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu — Článok 158 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 198 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001] — Neexistencia skutočného používania určitých tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise — Existencia náležitých dôvodov nepoužívania“)

47

2019/C 82/54

Vec T-689/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Pipiliagkas/Komisis („Verejná služba — Úradníci — Pridelenie — Rozhodnutie so spätnou účinnosťou — Článok 22a služobného poriadku — Nepríslušný orgán — Zodpovednosť — Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy“)

47

2019/C 82/55

Vec T-743/16 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CX/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Disciplinárny postih — Odvolanie z funkcie — Právo na obhajobu — Povinnosť starostlivosti — Článok 22 ods. 1 prílohy IX služobného poriadku — Články 41 a 52 Charty základných práv — Zodpovednosť — Existencia ujmy — Príčinná súvislosť“)

48

2019/C 82/56

Vec T-830/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Monolith Frost/EUIPO –Dovgan (PLOMBIR) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie PLOMBIR — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001] — Preskúmanie skutočností — Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001) — Dôkazy predložené po prvýkrát Všeobecnému súdu“)

49

2019/C 82/57

Vec T-247/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Azarov/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Ponechanie mena žalobcu na zozname — Právo vlastniť majetok — Právo vykonávať hospodársku činnosť — Zjavne nesprávne posúdenie“)

50

2019/C 82/58

Vec T-274/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Monster Energy/EUIPO – Bösel (MONSTER DIP) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MONSTER DIP — Staršie slovné a obrazové ochranné známky Európskej únie a nezapísané označenie používané v obchodnom styku, ktoré všetky obsahujú slovný prvok ‚monster‘ — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Neexistencia pravdepodobnosti klamlivej asociácie — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001] — Neexistencia rizika oslabenia staršej ochrannej známky s dobrým menom — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“)

50

2019/C 82/59

Vec T-537/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – De Loecker/ESVČ („Verejná služba — ESVČ — Dočasní zamestnanci — Psychické obťažovanie — Žiadosť o pomoc — Zamietnutie žiadosti — Právo byť vypočutý — Zodpovednosť“)

51

2019/C 82/60

Vec T-609/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Francúzsko/Komisia („EPZF — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky vynaložené Francúzskom — Vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa — Paušálne finančné opravy — Nariadenia (ES) č. 1290/2005 a (EÚ) č. 1306/2013 — Primeraná a prijateľná obchodná kvalita — Kontroly — Proporcionalita“)

52

2019/C 82/61

Vec T-706/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – UP/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Závažná choroba — Žiadosť o čiastočný pracovný úväzok zo zdravotných dôvodov — Zamietnutie žiadosti — Zásada zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia — Právo byť vypočutý — Zásada dobrej správy — Povinnosť konať s náležitou starostlivosťou — Zodpovednosť“)

52

2019/C 82/62

Vec T-743/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Bischoff/EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie CARACTÈRE — Absolútne dôvody zamietnutia — Neexistencia opisného charakteru — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

53

2019/C 82/63

Vec T-821/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie VITROMED Germany — Staršia slovná ochranná známka Európskej únie Vitromed — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

53

2019/C 82/64

Vec T-76/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CN/Parlament („Verejná služba — Akreditovaní asistenti poslancov — Článok 24 služobného poriadku — Žiadosť o pomoc — Článok 12a služobného poriadku — Psychické obťažovanie — Poradný výbor pre obťažovanie a jeho predchádzanie na pracovisku, ktorý sa zaoberá sťažnosťami akreditovaných asistentov poslancov voči členom Európskeho parlamentu — Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pomoc — Právo byť vypočutý — Zásada kontradiktórnosti — Odmietnutie poskytnutia stanoviska poradného výboru a zápisníc z vypočutia svedkov — Odmietnutie žalovanej inštitúcie vyhovieť opatreniu na vykonanie dokazovania Všeobecného súdu“)

54

2019/C 82/65

Vec T-83/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CH/Parlament („Verejná služba — Akreditovaní parlamentní asistenti — Článok 24 služobného poriadku — Žiadosť o pomoc — Článok 12a služobného poriadku — Psychické obťažovanie — Poradný výbor pre otázky obťažovania a jeho prevencie na pracovisku prejednávajúci sťažnosti akreditovaných parlamentných asistentov podané voči poslancom Európskeho parlamentu — Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pomoc — Právo byť vypočutý — Zásada kontradiktórnosti — Odmietnutie poskytnúť stanovisko poradného výboru a zápisníc o výsluchoch svedkov — Odmietnutie žalovanej inštitúcie vyhovieť dokazovaniu nariadenému Všeobecným súdom“)

55

2019/C 82/66

Vec T-94/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (fit+fun) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie fit+fun — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

55

2019/C 82/67

Vec T-98/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (MULTIFIT) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MULTIFIT — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

56

2019/C 82/68

Vec T-102/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie upgrade your personality — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Reklamný slogan — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

56

2019/C 82/69

Vec T-745/18: Žaloba podaná 20. decembra 2018 – Covestro Deutschland/Komisia

57

2019/C 82/70

Vec T-750/18: Žaloba podaná 21. decembra 2018 – Briois/Parlament

58

2019/C 82/71

Vec T-758/18: Žaloba podaná 21. decembra 2018 – ABVL Bank/SRB

59

2019/C 82/72

Vec T-2/19: Žaloba podaná 4. januára 2019 – Algebris (UK) a Anchorage Capital Group/SRB

60

2019/C 82/73

Vec T-5/19: Žaloba podaná 4. januára 2019 – Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

61

2019/C 82/74

Vec T-19/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Fastweb/Komisia

61

2019/C 82/75

Vec T-20/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Pablosky v EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/76

Vec T-21/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/77

Vec T-22/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Noguer Enricos a iní/Komisia

65

2019/C 82/78

Vec T-28/19: Žaloba podaná 15. januára 2019 – Karlovarské minerální vody/EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

67

2019/C 82/79

Vec T-30/19: Žaloba podaná 15. januára 2019 – CRIA a CCCMC/Komisia

67

2019/C 82/80

Vec T-37/19: Žaloba podaná 21. januára 2019 – Cimpress Schweiz/EUIPO – Impress Media (CIMPRESS)

69

2019/C 82/81

Vec T-42/19: Žaloba podaná 23. januára 2019 – Volkswagen/EUIPO (CROSS)

69


SK

 

S ohľadom na ochranu osobných dát a/alebo dôvernosť nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.

Top