EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:025:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 25, 21. januára 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 25

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
21. januára 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2019/C 25/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2019/C 25/02

Spojené veci C-626/15 a C-659/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. novembra 2018 – Európska komisia/Rada Európskej únie (C-626/15), – Európska komisia/Rada Európskej únie C-659/16 (Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie Výboru stálych predstaviteľov (Coreper) — Rozhodnutie schvaľujúce predloženie dokumentu na rokovanie medzinárodnej organizácii — Prípustnosť — Napadnuteľný akt — Výlučná, spoločná alebo doplňujúca právomoc Európskej únie — Samostatné konanie Únie v rámci medzinárodnej organizácie alebo účasť členských štátov spoločne s Úniou — Zachovanie morských biologických zdrojov — Rybolov — Ochrana životného prostredia — Výskum — Chránená morská oblasť (CHMO) — Zmluva o Antarktíde — Dohovor o zachovaní morskej fauny a flóry v Antarktíde — Weddellovo more a Rossovo more)

2

2019/C 25/03

Vec C-648/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Taliansko) – Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 273 — Vyrubenie dane — Stanovenie daňového základu prostredníctvom metódy indukcie — Právo na odpočítanie DPH — Domnienka — Zásady neutrality a proporcionality — Vnútroštátny zákon, ktorý stanovuje výpočet DPH na základe predpokladaného obratu)

3

2019/C 25/04

Vec C-664/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – Lucreţiu Hadrian Vădan/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Články 167, 168, 178 a 273 — Rozsah práva na odpočítanie dane — Neexistencia faktúr — Využitie znaleckého posudku — Dôkazné bremeno pri práve na odpočítanie dane — Zásady daňovej neutrality a proporcionality)

4

2019/C 25/05

Vec C-29/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Lieky na humánne použitie — Smernica 2001/83/ES — Článok 3 bod 1 — Článok 6 — Smernica 89/105/EHS — Nariadenie (ES) č. 726/2004 — Články 3, 25 a 26 — Prebalenie lieku na účely jeho použitia na liečbu, na ktorú sa nevzťahuje jeho povolenie na uvedenie na trh (mimo povolenia na uvedenie na trh) — Preplatenie zo štátneho systému zdravotného poistenia)

4

2019/C 25/06

Vec C-147/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanţa – Rumunsko) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas a i./Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov — Organizácia pracovného času — Charta základných práv Európskej únie — Článok 31 — Smernica 2003/88/ES — Pôsobnosť — Výnimka — Článok 1 ods. 3 — Smernica 89/391/EHS — Článok 2 ods. 2 — Činnosť profesionálneho rodiča)

5

2019/C 25/07

Vec C-151/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo) – Swedish Match AB/Secretary of State for Health (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov — Smernica 2014/40/EÚ — Článok 1 písm. c) a článok 17 — Zákaz uvádzania tabakových výrobkov určených na orálne použitie na trh — Platnosť)

6

2019/C 25/08

Vec C-245/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španielsko) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložka 4 — Zásada zákazu diskriminácie — Vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje ukončiť pracovné zmluvy na dobu určitú, ak dôvod prijatia do zamestnania pominul — Pedagogickí zamestnanci zamestnaní na školský rok — Ukončenie pracovného pomeru k dátumu ukončenia výučby — Organizácia pracovného času — Smernica 2003/88/ES)

7

2019/C 25/09

Vec C-295/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Pôsobnosť — Zdaniteľné transakcie — Poskytovanie služieb za protihodnotu — Odlíšenie nezdaniteľnej náhrady škody od zdaniteľných služieb poskytnutých za protihodnotu v podobe „odškodnenia“)

8

2019/C 25/10

Vec C-452/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Liège – Belgicko) – Zako SPRL/Sanidel SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Samostatní obchodní zástupcovia — Smernica 86/653/EHS — Článok 1 ods. 2 — Pojem „obchodný zástupca“ — Samostatne zárobkovo činný sprostredkovateľ vykonávajúci svoju činnosť v podniku zastúpeného — Plnenie iných úloh než tých, ktoré súvisia s dojednávaním predaja alebo nákupu tovaru pre zastúpeného)

9

2019/C 25/11

Vec C-575/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA/Ministre de l’Action et des Comptes publics (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb kapitálu — Zrážková daň z hrubej sumy dividend vnútroštátneho pôvodu vyplácaných spoločnostiam nerezidentom — Odklad zdanenia dividend vyplácaných spoločnosti rezidentovi v stratovom roku — Rozdielne zaobchádzanie — Odôvodnenie — Porovnateľnosť — Vyvážené rozdelenie daňovej právomoci medzi členskými štátmi — Účinnosť vymáhania dane — Proporcionalita — Diskriminácia)

10

2019/C 25/12

Vec C-619/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – Ministerio de Defensa/Ana de Diego Porras (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložka 4 — Zásada nediskriminácie — Odôvodnenie — Doložka 5 — Opatrenia na zamedzenie zneužívaniam vyplývajúcim z opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv alebo pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú — Odstupné v prípade vypovedania pracovnej zmluvy na dobu určitú z objektívneho dôvodu — Neexistencia odstupného po uplynutí doby pracovnej zmluvy o dočasnom obsadení pracovného miesta uzavretej na dobu určitú)

10

2019/C 25/13

Vec C-625/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG/Finanzamt Feldkirch (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 56 a 63 ZFEÚ — Slobodné poskytovanie služieb a voľný pohyb kapitálu — Úverové inštitúcie — Stabilizačný poplatok a osobitný príspevok na tento poplatok, ktoré sú určené na základe nekonsolidovanej bilančnej sumy úverových inštitúcií so sídlom v Rakúsku — Zahrnutie bankových transakcií, ktoré majú cezhraničný charakter — Vylúčenie transakcií dcérskych spoločností v inom členskom štáte — Rozdielne zaobchádzanie — Obmedzenie — Odôvodnenie)

11

2019/C 25/14

Vec C-627/17: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 22. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Dunajská Streda – Slovensko) – ZSE Energia a.s./RG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 861/2007 — Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu — Článok 2 ods. 1 a článok 3 ods. 1 — Pôsobnosť — Pojem „strany“ — Cezhraničné spory)

12

2019/C 25/15

Vec C-679/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen – Belgicko) – Vlaams Gewest, v zastúpení Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaams Gewest, v zastúpení Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw/Johannes Huijbrechts (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sloboda pohybu kapitálu — Obmedzenia — Daňová právna úprava — Daň z dedičstva — Lesy obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom — Oslobodenie od dane — Ochrana zalesnenej plochy)

13

2019/C 25/16

Vec C-713/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Rakúsko) – Ahmad Shah Ayubi/Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2011/95/EÚ — Normy týkajúce sa obsahu medzinárodnej ochrany — Postavenie utečenca — Článok 29 — Sociálna ochrana — Rozdielne zaobchádzanie — Utečenci s právom na pobyt na dobu určitú)

13

2019/C 25/17

Vec C-490/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 26. júla 2018 – SD/Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Vec C-580/18: Odvolanie podané 18. septembra 2018: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. júla 2018 vo veci T-41/17, Lotte Co. Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

15

2019/C 25/19

Vec C-618/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di L’Aquila (Taliansko) 1. októbra 2018 – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

Vec C-639/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Kiel (Nemecko) 12. októbra 2018 – KH/Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Vec C-641/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Genova (Taliansko) 12. októbra 2018 – LG a i./Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Vec C-646/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španielsko) 15. októbra 2018 – OD/Ryanair D.A.C.

18

2019/C 25/23

Vec C-648/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) 7. októbra 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)/Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Vec C-658/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Bologna (Taliansko) 22. októbra 2018 – UX/Governo della Repubblica italiana

19

2019/C 25/25

Vec C-660/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 22. októbra 2018 – Sundair GmbH/WV a i.

21

2019/C 25/26

Vec C-661/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 22. októbra 2018 – CTT – Correios de Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Vec C-667/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof (Belgicko) 25. októbra 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone/Ministerraad

22

2019/C 25/28

Vec C-670/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Taliansko) 29. októbra 2018 – CO/Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Vec C-672/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 29. októbra 2018 – DN/Ministre de l’Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Vec C-673/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Paris (Francúzsko) 30. októbra 2018 – Santen SAS/Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Vec C-677/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2018 – Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Vec C-678/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 5. novembra 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

Vec C-679/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresní soud v Ostravě (Česká republika) 5. novembra 2018 – OPR-Finance s.r.o./GK

26

2019/C 25/34

Vec C-687/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 7. novembra 2018 – SY/Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Vec C-688/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 6. novembra 2018 – trestné konanie proti TX a UW

28

2019/C 25/36

Vec C-689/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Protodikeio Patron (Grécko) 5. novembra 2018 – XT/Elliniko Dimosio

28

2019/C 25/37

Vec C-703/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 12. novembra 2018 – Healthspan Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Vec C-704/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) 12. novembra 2018 – trestné konanie proti LD, ME, NF, OG, PH a RI

30

 

Všeobecný súd

2019/C 25/39

Spojené veci T-202/10 RENV II a T-203/10 RENV II: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Stichting Woonlinie a i./Komisia („Štátna pomoc — Sociálne bývanie — Schéma pomoci poskytnutá spoločnostiam sociálneho bývania — Existujúca pomoc — Záväzky členského štátu — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Článok 17 nariadenia (ES) č. 659/1999 — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Článok 106 ods. 2 ZFEÚ — Definícia poslania verejnej služby“)

31

2019/C 25/40

Vec T-207/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Deutsche Telekom/Komisia („Štátna pomoc — Daňový režim umožňujúci podnikom, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku, odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej čiastočné vrátenie — Ustanovenie umožňujúce, aby sa režim naďalej čiastočne uplatňoval — Návrh na zastavenie konania — Pretrvávajúci záujem na konaní — Legitímna dôvera — Presné záruky poskytnuté Komisiou — Legitimita dôvery — Časová pôsobnosť legitímnej dôvery“)

32

2019/C 25/41

Vec T-219/10 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – World Duty Free Group/Komisia („Štátna pomoc — Ustanovenia týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb, umožňujúce podnikom, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku, odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v spoločnostiach, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem ‚štátna pomoc‘ — Selektívnosť — Referenčný systém — Výnimka — Rozdielne zaobchádzanie — Odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania — Podnik, ktorý je príjemcom opatrenia pomoci — Legitímna dôvera“)

33

2019/C 25/42

Vec T-227/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Banco Santander/Komisia („Štátna pomoc — Ustanovenia týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb umožňujúce podnikom, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku, odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Selektivita — Referenčný systém — Výnimka — Rozdielne zaobchádzanie — Odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania — Podniky, ktoré sú príjemcami opatrenia — Legitímna dôvera“)

34

2019/C 25/43

Vec T-239/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Sigma Alimentos Exterior/Komisia („Štátna pomoc — Ustanovenia týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb umožňujúce podnikom, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku, odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Selektivita — Referenčný systém — Výnimka — Rozdielne zaobchádzanie — Odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania“)

34

2019/C 25/44

Vec T-399/11 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Banco Santander a Santusa/Komisia („Štátna pomoc — Ustanovenia týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb, umožňujúce podnikom, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku, odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v spoločnostiach, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem ‚štátna pomoc‘ — Selektívnosť — Referenčný systém — Výnimka — Rozdielne zaobchádzanie — Odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania — Podnik, ktorý je príjemcom opatrenia pomoci — Legitímna dôvera“)

35

2019/C 25/45

Vec T-405/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Axa Mediterranean/Komisia („Štátna pomoc — Ustanovenia týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb, umožňujúce podnikom, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku, odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí — Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem ‚štátna pomoc‘ — Selektívnosť — Referenčný systém — Výnimka — Rozdielne zaobchádzanie — Odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania — Podniky, ktoré sú príjemcami opatrenia pomoci — Legitímna dôvera“)

36

2019/C 25/46

Vec T-406/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Prosegur Compañía de Seguridad/Komisia („Štátna pomoc — Ustanovenia týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb, umožňujúce podnikom, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku, odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí — Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem ‚štátna pomoc‘ — Selektívnosť — Referenčný systém — Výnimka — Rozdielne zaobchádzanie — Odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania — Podniky, ktoré sú príjemcami opatrenia pomoci — Legitímna dôvera“)

37

2019/C 25/47

Vec T-487/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – CHEMK a KF/Komisia („Dumping — Dovoz ferosilícia s pôvodom v Rusku — Konečné antidumpingové clo — Preskúmanie pred uplynutím platnosti opatrení — Určenie vývoznej ceny — Jeden hospodársky subjekt — Vyjadrenie antidumpingového cla v cene následného predaja v Únii — Uplatnenie inej metódy než tej, ktorá bola použitá pri predchádzajúcom prešetrovaní — Pokračovanie alebo opakovanie dumpingu a ujmy — Článok 2 ods. 9, článok 3 a článok 11 ods. 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 2 ods. 9, článok 3 a článok 11 ods. 9 a 10 nariadenia (EÚ) 2016/1036]“)

37

2019/C 25/48

Vec T-113/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – RFA International/Komisia („Dumping — Dovoz ferosilícia s pôvodom v Rusku — Zamietnutie žiadostí o vrátenie zaplateného antidumpingového cla — Stanovenie normálnej hodnoty a vývoznej ceny — Jeden hospodársky subjekt — Vyjadrenie antidumpingového cla v cene následného predaja v Únii — Uplatnenie inej metódy než tej, ktorá bola použitá pri predchádzajúcom prešetrovaní — Článok 2 ods. 9 a článok 11 ods. 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 2 ods. 9 a článok 11 ods. 9 a 10 nariadenia (EÚ) 2016/1036] — Článok 18.3.1 antidumpingovej dohody WTO“)

38

2019/C 25/49

Vec T-854/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. novembra 2018 – Barata/Parlament („Verejná služba — Úradníci — Povyšovanie — Povyšovanie za rok 2015 — Osvedčovacie konanie — Vylúčenie z konečného zoznamu úradníkov vybratých zúčastniť sa vzdelávacieho programu — Článok 45a služobného poriadku — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Rovnaké zaobchádzanie — Právo na obhajobu“)

39

2019/C 25/50

Vec T-546/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Haufe-Lexware/EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Leshare — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka LEXWARE — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia nebezpečenstva zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Podobnosť označení“)

39

2019/C 25/51

Vec T-790/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. novembra 2018 – St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ST ANDREWS — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Zemepisný pôvod — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

40

2019/C 25/52

Vec T-791/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. novembra 2018 – St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ST ANDREWS — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Zemepisný pôvod — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

41

2019/C 25/53

Vec T-831/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – DRH Licensing& Managing/EUIPO – Merck (Flexagil) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie Flexagil — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 18 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 — Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“)

41

2019/C 25/54

Vec T-36/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. novembra 2018 – Asahi Intecc/EUIPO – Celesio (Celeson) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka Celeson — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka CELESIO — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

42

2019/C 25/55

Vec T-646/18: Žaloba podaná 26. októbra 2018 – Bonnafous/Komisia

42

2019/C 25/56

Vec T-653/18: Žaloba podaná 31. októbra 2018 – Armani/EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Vec T-654/18: Žaloba podaná 31. októbra 2018 – Armani v EUIPO – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

Vec T-655/18: Žaloba podaná 30. októbra 2018 – Aupicon a i./ESVČ

45

2019/C 25/59

Vec T-658/18: Žaloba podaná 31. októbra 2018 – Hästens Sängar/EUIPO (Zobrazenie opakujúcich sa štvorcov)

46

2019/C 25/60

Vec T-661/18: Žaloba podaná 7. novembra 2018 – Securitec/Komisia

46

2019/C 25/61

Vec T-663/18: Žaloba podaná 9. novembra 2018 – Nissin Foods Holdings v EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

Vec T-666/18: Žaloba podaná 6. novembra 2018 – 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Vec T-668/18: Žaloba podaná 6. novembra 2018 – 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Vec T-669/18: Žaloba podaná 13. novembra 2018 – Neoperl/EUIPO (Vyobrazenie štyroch vyplnených otvorov v zobrazení pravidelného otvoru)

50

2019/C 25/65

Vec T-672/18: Žaloba podaná 13. novembra 2018 – Pyke/EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Vec T-674/18: Žaloba podaná 14. novembra 2018 – Vattenfall Europe Nuclear Energy/Komisia

51

2019/C 25/67

Vec T-675/18: Žaloba podaná 19. novembra 2018 – Trifolio-M a iní/EFSA

52

2019/C 25/68

Vec T-678/18: Žaloba podaná 13. novembra 2018 – Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Vec T-679/18: Žaloba podaná 12. novembra 2018 – Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Vec T-680/18: Žaloba podaná 15. novembra 2018 – SLL Service v EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Vec T-681/18: Žaloba podaná 16. novembra 2018 – "Korporaciya „Masternet“/EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Vec T-682/18: Žaloba podaná 16. novembra 2018 – Twitter/EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Vec T-683/18: Žaloba podaná 20. novembra 2018 – Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Vec T-685/18: Žaloba podaná 16. novembra 2018 – Apple/EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Vec T-686/18: Žaloba podaná 19. novembra 2018 – LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Vec T-687/18: Žaloba podaná 20. novembra 2018 – Pilatus bank/ECB

59

2019/C 25/77

Vec T-688/18: Žaloba podaná 21. novembra 2018 – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf v EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Vec T-689/18: Žaloba podaná 21. novembra 2018 – Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Vec T-695/18: Žaloba podaná 26. novembra 2018 – Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Vec T-697/18: Žaloba podaná 26. novembra 2018 – Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Vec T-700/18: Žaloba podaná 26. novembra 2018 – Kalypso Media Group v EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


SK

 

Top