EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:016:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 16, 14. januára 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 16

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
14. januára 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2019/C 16/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2019/C 16/02

Spojené veci C-569/16 a C-570/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth, ako majiteľ spoločnosti TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK/Martina Broßonn (C-570/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Organizácia pracovného času — Smernica 2003/88/ES — Článok 7 — Nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok — Skončenie pracovného pomeru v dôsledku úmrtia pracovníka — Vnútroštátna právna úprava, ktorá bráni tomu, aby bola právnym nástupcom pracovníka vyplatená peňažná náhrada z titulu jeho nevyčerpanej platenej dovolenky za kalendárny rok — Povinnosť konformného výkladu vnútroštátneho práva — Charta základných práv Európskej únie — Článok 31 ods. 2 — Možnosť odvolávať sa v rámci sporu medzi jednotlivcami)

2

2019/C 16/03

Vec C-619/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Nemecko) – Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Organizácia pracovného času — Smernica 2003/88/ES — Článok 7 — Nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok — Vnútroštátna práva úprava stanovujúca stratu nároku na nevyčerpanú dovolenku za kalendárny rok a na peňažnú náhradu za uvedenú dovolenku v prípade, že pracovník nepodal žiadosť o dovolenku pred skončením pracovného pomeru)

3

2019/C 16/04

Spojené veci C-622/16 P až C-624/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. novembra 2018 – Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Európska komisia, Talianska republika (C-622/16 P), Európska komisia/Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Talianska republika (C-623/16 P), Európska komisia/Pietro Ferracci, Talianska republika (C-624/16 P) (Odvolanie — Štátna pomoc — Rozhodnutie, ktorým sa vymáhanie pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom vyhlasuje za nemožné — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci — Žaloby o neplatnosť, ktoré podali konkurenti príjemcov štátnej pomoci — Prípustnosť — Regulačný akt, ktorý nevyžaduje vykonávacie opatrenia — Priama dotknutosť — Pojem „absolútna nemožnosť“ vymáhania pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom — Pojem „štátna pomoc“ — Pojmy „podnik“ a „hospodárska činnosť“)

4

2019/C 16/05

Vec C-684/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Organizácia pracovného času — Smernica 2003/88/ES — Článok 7 — Nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok — Vnútroštátna práva úprava stanovujúca stratu nároku na nevyčerpanú platenú dovolenku za kalendárny rok a na peňažnú náhradu za uvedenú dovolenku v prípade, že pracovník nepodal žiadosť o dovolenku pred skončením pracovného pomeru — Smernica 2003/88/ES — Článok 7 — Povinnosť konformného výkladu vnútroštátneho práva — Charta základných práv Európskej únie — Článok 31 ods. 2 — Možnosť odvolávať sa v rámci sporu medzi jednotlivcami)

5

2019/C 16/06

Vec C-18/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, a i./Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Pristúpenie nových členských štátov — Chorvátska republika — Prechodné opatrenia — Slobodné poskytovanie služieb — Smernica 96/71/ES — Vysielanie pracovníkov — Vysielanie chorvátskych štátnych príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích štátov do Rakúska prostredníctvom podniku so sídlom v Taliansku)

6

2019/C 16/07

Vec C-33/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk – Rakúsko) – Čepelnik d.o.o./Michael Vavti (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 56 ZFEÚ — Slobodné poskytovanie služieb — Obmedzenia — Služby na vnútornom trhu — Smernica 2006/123/ES — Pracovné právo — Vysielanie pracovníkov na účely vykonávania prác v oblasti stavebníctva — Vyhlásenie týkajúce sa pracovníkov — Uchovanie a preklad mzdových dokladov — Pozastavenie platieb — Poskytnutie zábezpeky príjemcom služieb — Zabezpečenie prípadnej pokuty uloženej poskytovateľovi služieb)

7

2019/C 16/08

Spojené veci C-47/17 a C-48/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag – Holandsko) – X (C-47/17), X (C-48/17)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Nariadenie (ES) č. 1560/2003 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu — Kritériá a mechanizmy na určenie — Dožiadanie o prevzatie žiadateľa o azyl alebo o jeho prijatie späť — Záporná odpoveď dožiadaného členského štátu — Žiadosť o opätovné preskúmanie — Článok 5 ods. 2 nariadenia č. 1560/2003 — Lehota na odpoveď — Uplynutie — Účinky)

7

2019/C 16/09

Vec C-93/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. novembra 2018 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Pomoc vyhlásená za protiprávnu a nezlučiteľnú so spoločným trhom — Povinnosť vymáhania — Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti — Podnik, ktorý vykonáva civilné a zároveň aj vojenské činnosti — Nevykonanie — Základné bezpečnostné záujmy členského štátu — Článok 346 ods. 1 písm. b) ZFEÚ — Peňažné sankcie — Penále — Paušálna pokuta — Platobná schopnosť — Faktor, n‘ — Faktory, ktoré sú základom posúdenia platobnej schopnosti — Hrubý domáci produkt — Váženie hlasov členského štátu v Rade Európskej únie — Nové pravidlá hlasovania v Rade)

8

2019/C 16/10

Vec C-171/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. novembra 2018 – Európska komisia/Maďarsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/123/ES — Články 15 až 17 — Článok 49 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Článok 56 ZFEÚ — Slobodné poskytovanie služieb — Národný systém mobilného platenia — Monopol)

9

2019/C 16/11

Vec C-215/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Republika Slovenija (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Opakované použitie informácií verejného sektora — Smernica 2003/98/ES — Článok 1 ods. 2 písm. c) tretia zarážka — Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti — Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 — Zverejňovanie informácií úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami — Článok 432 ods. 2 — Výnimky z povinnosti zverejnenia — Obchodné informácie považované za interné alebo dôverné — Uplatniteľnosť — Úverové inštitúcie, v ktorých má štát väčšinový podiel — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca verejnú povahu určitých obchodných informácií držaných uvedenými inštitúciami)

10

2019/C 16/12

Vec C-238/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus miesto apylinkės teismas – Litva) – UAB „Renerga“/AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos energijos gamyba“ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2009/72/ES — Článok 3 ods. 2, 6 a 15 a článok 36 písm. f) — Vnútorný trh s elektrickou energiou — Hypotetická povaha prejudiciálnych otázok — Neprípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania)

10

2019/C 16/13

Vec C-247/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus – Fínsko) – konanie týkajúce sa postupu vydania Denisa Daugeviciusa (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Občianstvo Európskej únie — Články 18 a 21 ZFEÚ — Žiadosť tretej krajiny, adresovaná členskému štátu, ktorá sa týka vydania občana Únie, štátneho príslušníka iného členského štátu, ktorý využil svoje právo na voľný pohyb v prvom z týchto členských štátov — Žiadosť o vydanie na účely výkonu trestu odňatia slobody, a nie na účely trestného stíhania — Zákaz vydania vzťahujúci sa iba na vlastných štátnych príslušníkov — Obmedzenie voľného pohybu — Odôvodnenie založené na zabránení beztrestnosti — Proporcionalita)

11

2019/C 16/14

Vec C-257/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State – Holandsko) – C, A/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právomoc Súdneho dvora — Smernica 2003/86/ES — Právo na zlúčenie rodiny — Článok 15 — Odmietnutie udeliť samostatné povolenie na pobyt — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca povinnosť zložiť skúšku z občianskej integrácie)

12

2019/C 16/15

Spojené veci C-293/17 a C-294/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 7. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State – Holandsko) – Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland (C-293/17), Stichting Werkgroep Behoud de Peel/College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (C-294/17) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín — Osobitne chránené územia — Článok 6 — Primerané posúdenie vplyvov plánu alebo projektu na chránenú lokalitu — Národný program boja proti depozíciám dusíka — Pojmy „projekt“ a „primerané posúdenie“ — Celkové posúdenie pred individuálnymi povoleniami poľnohospodárskych podnikov spôsobujúcich také depozície)

13

2019/C 16/16

Vec C-296/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven kasatsionen sad (Bulharsko) – Bulharsko) – Wiemer & Trachte GmbH, en liquidation/Zhan Oved Tadzher (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Konkurzné konania — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Článok 3 ods. 1 — Medzinárodná právomoc — Odporovacia žaloba — Výlučná právomoc súdov členského štátu, na ktorého území bolo začaté konkurzné konanie)

14

2019/C 16/17

Vec C-308/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Hellenische Republik/Leo Kuhn (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Pôsobnosť — Článok 1 ods. 1 — Pojem „občianske a obchodné veci“ — Dlhopisy vydané členským štátom — Účasť súkromného sektora na reštrukturalizácii verejných dlhov tohto štátu — Jednostranná a retroaktívna zmena podmienok emisie dlhopisov — Doložky o spoločnom postupe — Žaloba podaná proti štátu súkromnými veriteľmi, držiteľmi týchto dlhopisov, ako fyzickými osobami — Zodpovednosť štátu za konanie a opomenutie konať pri výkone štátnej moci)

15

2019/C 16/18

Vec C-310/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – Holandsko) – Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné vlastníctvo — Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti — Smernica 2001/29/ES — Rozsah pôsobnosti — Článok 2 — Právo rozmnožovania — Pojem „dielo“ — Chuť potraviny)

16

2019/C 16/19

Vec C-330/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 15. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Germanwings GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 1008/2008 — Článok 2 bod 18 — Článok 23 ods. 1 — Doprava — Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb v Európskej únii — Informovanie — Uvedenie konečnej ceny, ktorá sa má zaplatiť — Zahrnutie leteckého cestovného do konečnej ceny, ktorá sa má zaplatiť — Povinnosť uviesť letecké cestovné v eurách alebo v miestnej mene — Výber príslušnej miestnej meny — Hraničné ukazovatele)

16

2019/C 16/20

Vec C-334/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 15. novembra 2018 – Estónska republika/Európska komisia, Lotyšská republika (Odvolanie — Spoločná organizácia trhov — Sumy, ktoré sa majú účtovať za množstvá nadbytočného cukru nestiahnuté z trhu — Rozhodnutie 2006/776/ES — Návrh na zmenu konečného rozhodnutia Európskej Komisie — List o odmietnutí — Žaloba proti tomuto listu — Prípustnosť)

17

2019/C 16/21

Vec C-342/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Taliansko) – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Obmedzenie slobody usadiť sa — Právomoc Súdneho dvora — Prípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania — Výlučne vnútroštátna situácia — Vnútroštátna právna úprava zakazujúca akúkoľvek činnosť zameranú na dosiahnutie zisku v súvislosti s uchovávaním pohrebných urien — Test proporcionality — Koherentnosť vnútroštátnej právnej úpravy)

18

2019/C 16/22

Vec C-380/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State – Holandsko) – K, B/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právomoc Súdneho dvora — Smernica 2003/86/ES — Právo na zlúčenie rodiny — Článok 12 — Nedodržanie lehoty troch mesiacov po priznaní medzinárodnej ochrany — Osoba s postavením doplnkovej ochrany — Zamietnutie žiadosti o vízum)

18

2019/C 16/23

Vec C-432/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – Dermod Patrick O’Brien/Ministry of Justice, predtým Department for Constitutional Affairs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 97/81/ES — Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložka 4 — Zásada zákazu diskriminácie — Pracovníci na kratší pracovný čas — Starobný dôchodok — Výpočet výšky dôchodku — Zohľadnenie rokov odpracovaných pred uplynutím lehoty na prebratie smernice 97/81/ES — Bezodkladné uplatnenie budúcich účinkov situácie, ktorá vznikla za účinnosti skoršieho zákona)

19

2019/C 16/24

Vec C-457/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Heiko Jonny Maniero/Studienstiftung des deutschen Volkes eV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rovnosť zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod — Smernica 2000/43/ES — Článok 3 ods. 1 písm. g) — Pôsobnosť — Pojem „vzdelanie“ — Poskytovanie štipendií súkromnou nadáciou na podporu výskumných alebo študijných projektov v zahraničí — Článok 2 ods. 2 písm. b) — Nepriama diskriminácia — Poskytovanie týchto štipendií pod podmienkou predchádzajúceho absolvovania prvej štátnej skúšky z práva (Erste Juristische Staatsprüfung) v Nemecku)

20

2019/C 16/25

Vec C-461/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 7. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) – Írsko) – Brian Holohan a i./An Bord Pleanála (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov — Ochrana voľne žijúcich živočíchov a rastlín — Projekt výstavby cestnej komunikácie — Primerané posúdenie vplyvov na životné prostredie — Rozsah povinnosti odôvodnenia — Smernica 2011/92/EÚ — Posúdenie vplyvov určitých projektov — Príloha IV bod 3 — Článok 5 ods. 3 písm. d) — Rozsah pojmu „hlavné alternatívy“)

21

2019/C 16/26

Vec C-484/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State – Holandsko) – K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2003/86/ES — Právo na zlúčenie rodiny — Článok 15 — Odmietnutie udeliť samostatné povolenie na pobyt — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca povinnosť zložiť skúšku z občianskej integrácie)

22

2019/C 16/27

Vec C-495/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 8. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Prahova – Rumunsko) – Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Oslobodenia — Článok 146 ods. 1 písm. e) a článok 153 — Transakcie cestnej prepravy priamo spojenej s vývozom tovaru — Plnenia poskytnuté sprostredkovateľmi zapojenými do takýchto transakcií — Dôkazný režim týkajúci sa vývozu tovaru — Colné vyhlásenie — Karnet TIR)

22

2019/C 16/28

Vec C-502/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret – Dánsko) – C&D Foods Acquisition ApS/Skatteministeriet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Plánovaný prevod podielov poddcérskej spoločnosti — Výdavky súvisiace s poskytnutím služieb využitých na účely tohto prevodu — Neuskutočnený prevod — Žiadosť o odpočítanie dane zaplatenej na vstupe — Pôsobnosť DPH)

23

2019/C 16/29

Vec C-544/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. novembra 2018 – BPC Lux 2 Sàrl/Európska komisia, Portugalská republika (Odvolanie — Štátna pomoc — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Pomoc portugalských orgánov pri reštrukturalizácii bankovej inštitúcie Banco Espírito Santo SA — Zriadenie a kapitalizácia preklenovacej banky — Rozhodnutie Európskej komisie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Záujem na konaní — Žaloba pred vnútroštátnymi súdmi o zrušenie rozhodnutia o reštrukturalizácii Banco Espírito Santo)

24

2019/C 16/30

Vec C-592/17: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 15. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret – Dánsko) – Skatteministeriet/Baby Dan A/S (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Colné zaradenie — Položky a podpoložky 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 a 9403 90 10 — Výrobok osobitne určený na upevnenie detských bezpečnostných zábran — Dumping — Platnosť nariadenia (ES) č. 91/2009 — Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Číne — Antidumpingová dohoda Svetovej obchodnej organizácie (WTO) — Nariadenie (ES) č. 384/96 — Článok 3 ods. 2 a článok 4 ods. 1 — Vymedzenie výrobného odvetvia Spoločenstva)

24

2019/C 16/31

Vec C-648/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. novembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – „BTA Baltic Insurance Company“ AS, predtým „Balcia Insurance“ SE/„Baltijas Apdrošināšanas Nams“ AS (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti vyplývajúcej z prevádzky motorových vozidiel — Smernica 72/166/EHS — Článok 3 ods. 1 — Pojem „prevádzka vozidiel“ — Nehoda implikujúca dve vozidlá stojace na parkovisku — Majetková škoda spôsobená na vozidle pasažierom susedného vozidla, ktorý otvoril dvere tohto vozidla)

25

2019/C 16/32

Vec C-426/17: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 25. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no2 de Terrassa – Španielsko) – Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Adresát právnej pomoci — Odmeňovanie advokátov ustanovených ex offo — Určovanie odmien na základe sadzobníka odmien advokátov — Absencia predchádzajúceho informovania klienta o odmenách advokáta — Vymáhanie odmien — Kontrola existencie nekalých zmluvných podmienok a obchodných praktík — Konanie vo veci samej — Začatie konania pred príslušným orgánom — Nepodanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania — Odpovede na prejudiciálne otázky — Potrebnosť — Absencia — Zjavná neprípustnosť)

26

2019/C 16/33

Vec C-300/18 P: Odvolanie podané 3. mája 2018: UF proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) zo 7. marca 2018 vo veci T-422/17, UF/Európsky Parlament a Rada Európskej únie

26

2019/C 16/34

Vec C-534/18 P: Odvolanie podané 15. augusta 2018: Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 29. mája 2018 vo veci T-577/15, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

27

2019/C 16/35

Vec C-551/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 29. augusta 2018 – trestné konanie proti IK

28

2019/C 16/36

Vec C-568/18 P: Odvolanie podané 11. septembra 2018: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 11. júla 2018 vo veci T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Európska komisia

29

2019/C 16/37

Vec C-656/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amstgerichts Erding (Nemecko) 19. októbra 2018 – F./Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

30

2019/C 16/38

Vec C-676/18: Žaloba podaná 30. októbra 2018 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

30

2019/C 16/39

Vec C-685/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 7. novembra 2018 – Minister for Justice and Equality/ND

31

2019/C 16/40

Vec C-288/17: Uznesenie predsedníčky prvej komory Súdneho dvora z 19. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État – Francúzsko) – Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, za účasti: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France

32

2019/C 16/41

Vec C-299/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. augusta 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf – Nemecko) – Stefan Neldner/Eurowings GmbH

32

 

Všeobecný súd

2019/C 16/42

Vec T-316/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – PKK/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti PKK v rámci boja proti terorizmu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Právomoc Rady — Možnosť označiť orgán tretieho štátu za príslušný orgán v zmysle spoločnej pozície 2001/931/SZBP — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov — Odkaz na teroristické činy — Súdne preskúmanie — Povinnosť odôvodnenia — Námietka nezákonnosti“)

33

2019/C 16/43

Vec T-793/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Tempus Energy a Tempus Energy Technology/Komisia („Štátna pomoc — Trh s kapacitou v Spojenom kráľovstve — Schéma pomoci — Článok 108 ods. 2 a 3 ZFEÚ — Pojem pochybnosti v zmysle článku 4 ods. 3 alebo 4 nariadenia (ES) č. 659/1999 — Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 až 2020 — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Nezačatie konania vo veci formálneho zisťovania — Procesné práva dotknutých osôb“)

35

2019/C 16/44

Veci T-639/15 až T-666/15 a T-94/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Psara a i./Parlament („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Európsky parlament — Výdavky poslancov Parlamentu a ich príspevky — Zamietnutie prístupu — Neexistujúce dokumenty — Osobné údaje — Nariadenie (ES) č. 45/2001 — Nevyhnutnosť prenosu údajov — Konkrétne a individuálne preskúmanie — Čiastočný prístup — Nadmerné administratívne zaťaženie — Povinnosť odôvodnenia“)

36

2019/C 16/45

Vec T-718/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. novembra 2018 – Mad Dogg Athletics/EUIPO – Aerospinning Master Franchising (SPINNING) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie SPINNING — Čiastočné zrušenie — Článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

38

2019/C 16/46

Vec T-724/16 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. novembra 2018 – Cocchi a Falcione/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Článok 24 služobného poriadku — Povinnosť pomoci Únie — Strata záujmu na konaní zo strany žalobcov v priebehu konania — Zastavenie konania na prvom stupni — Príčinná súvislosť“)

39

2019/C 16/47

Vec T-827/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. novembra 2018 – QB/ECB („Verejná služba — Zamestnanci ECB — Hodnotené obdobie — Hodnotenie služobného postupu [2015] — Možnosť mať hodnotiaci pohovor za prítomnosti zástupcu odborov — Porušenie pravidiel objektivity a nestrannosti zo strany hodnotiteľa — Odmena — Rozhodnutie zamietajúce požívanie práva na platový postup — Prípustnosť dôkazov — Elektronická pošta medzi zamestnancom a jeho „koučom“, ku ktorej výmene prišlo na pracovnom programe na posielanie správ — Zodpovednosť)

39

2019/C 16/48

Vec T-44/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. novembra 2018 – Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie CAMOMILLA — Skoršia národná obrazová ochranná známka CAMOMILLA — Čiastočné zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Dôkazy — Vzájomná žaloba — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 64 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001)“)

40

2019/C 16/49

Vec T-216/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Mabrouk/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku — Opatrenia prijaté voči osobám zodpovedným za spreneveru štátnych prostriedkov a voči osobám a subjektom, ktoré sú s nimi spojené — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov — Ponechanie zápisu mena žalobcu na zozname — Nedostatočný skutkový základ — Zjavne nesprávne posúdenie — Nesprávne právne posúdenie — Právo vlastniť majetok — Zásada riadnej správy vecí verejných — Primeraná lehota“)

41

2019/C 16/50

Vec T-241/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. novembra 2018 – Poľsko/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 585/2011 — Dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny z dôvodu prepuknutia smrteľnej nákazy enterohemoragickou baktériou Escherichiou coli (E. coli) — Neuskutočnený zber — Rozsah kompenzácie v prospech výrobcov, ktorí neuskutočnili zber — Výdavky vynaložené Poľskom — Povinnosť odôvodnenia“)

42

2019/C 16/51

Vec T-454/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. novembra 2018 – „Pro NGO!“/Komisia („Verejné obstarávanie — Verejná súťaž — Vyšetrovanie súkromného audítora — Vyšetrovanie OLAF-u — Konštatovanie nezrovnalostí — Rozhodnutie Komisie o uložení správnej sankcie žalobkyni — Vylúčenie z postupov verejného obstarávania a z poskytovania grantov financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie na dobu 6 mesiacov — Zápis do databázy systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia subjektov — Nový žalobný dôvod — Právo na obhajobu“)

42

2019/C 16/52

Vec T-486/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. novembra 2018 – Foodterapia/EUIPO – Sperlari (DIETOX) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie DIETOX — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie Dietor — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

43

2019/C 16/53

Vec T-830/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. novembra 2018 – Szentes/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Prijímanie do zamestnania — Oznámenie o výberovom konaní — Verejné výberové konanie — Podmienky pripustenia — Odborná prax — Rozhodnutie komisie nepripustiť uchádzača k účasti na výberovom konaní — Námietka nezákonnosti — Povinnosť odôvodnenia — Skreslenie informácií obsiahnutých v prihláške — Zjavne nesprávne posúdenie — Porušenie oznámenia o výberovom konaní“)

44

2019/C 16/54

Vec T-140/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – LMP Lichttechnik/EUIPO (LITECRAFT) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie LITECRAFT — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

44

2019/C 16/55

Vec T-271/10 OST: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. septembra 2018 – H/Rada („Konanie — Opomenutie rozhodnúť o trovách konania“)

45

2019/C 16/56

Vec T-621/17 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 12. októbra 2018 – Taminco/EFSA („Predbežné opatrenie — Prípravky na ochranu rastlín — Nariadenie (ES) č. 1107/2009 — Uverejnenie záverov skúmania vykonaného EFSA o opätovnom preskúmaní schválenia účinnej látky tirám — Žiadosť o dôverné zaobchádzanie s určitými časťami — Zamietnutie poskytnutia dôverného zaobchádzania — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia naliehavosti“)

46

2019/C 16/57

Vec T-625/18: Žaloba podaná 10. októbra 2018 – FT/ESMA

46

2019/C 16/58

Vec T-635/18: Žaloba podaná 23. októbra 2018 – Industrial Química del Nalón/Komisia

47

2019/C 16/59

Vec T-636/18: Žaloba podaná 23. októbra 2018 – Tokai erftcarbon/Komisia

48

2019/C 16/60

Vec T-637/18: Žaloba podaná 23. októbra 2018 – Bawtry Carbon International/Komisia

49

2019/C 16/61

Vec T-638/18: Žaloba podaná 23. októbra 2018 – Deza/Komisia

50

2019/C 16/62

Vec T-639/18: Žaloba podaná 23. októbra 2018 – SGL Carbon/Komisia

51

2019/C 16/63

Vec T-634/18: Žaloba podaná 29. októbra 2018 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes)

52

2019/C 16/64

Vec T-645/18: Žaloba podaná 23. októbra 2018 – Bilbaína de Alquitranes/Komisia

53

2019/C 16/65

Vec T-647/18: Žaloba podaná 29. októbra 2018 – ZQ/Komisia

54

2019/C 16/66

Vec T-648/18: Žaloba podaná 22. októbra 2018 – Super bock group, SGPS/EUIPO – Agus (Crystal)

56

2019/C 16/67

Vec T-650/18: Žaloba podaná 29. októbra 2018 – Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR)

56

2019/C 16/68

Vec T-665/18: Žaloba podaná 12. novembra 2018 – Soundio/EUIPO – E-Plus Mobilfunk (Vibble)

57

2019/C 16/69

Vec T-667/18: Žaloba podaná 9. novembra 2018 – Pinto Teixeira/ESVČ

58

2019/C 16/70

Vec T-671/18: Žaloba podaná 15. novembra 2018 – ZU/Komisia

58


SK

 

Top