EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:436:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 436, 3. decembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 436

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
3. decembra 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 436/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 436/02

Vec C-207/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Tarragona – Španielsko) – konanie začaté na návrh Ministerio Fiscal (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Elektronické komunikácie — Spracovávanie osobných údajov — Smernica 2002/58/ES — Články 1 a 3 — Pôsobnosť — Dôvernosť elektronických komunikácií — Ochrana — Článok 5 a článok 15 ods. 1 — Charta základných práv Európskej únie — Články 7 a 8 — Údaje spracovávané v rámci poskytovania elektronických komunikačných služieb — Prístup vnútroštátnych orgánov k údajom na účely vyšetrovania — Hranica závažnosti trestného činu spôsobilá odôvodniť prístup k údajom)

2

2018/C 436/03

Vec C-571/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd – Varna – Bulharsko) – Nikolaj Kantarev/Bălgarska Narodna Banka (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Systémy ochrany vkladov — Smernica 94/19/ES — Článok 1 ods. 3 bod i) — Článok 10 ods. 1 — Pojem „nedostupný vklad“ — Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom v dôsledku toho, že porušil právo Únie — Dostatočne závažné porušenie práva Únie — Procesná autonómia členských štátov — Zásada lojálnej spolupráce — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Zásady ekvivalencie a efektivity)

3

2018/C 436/04

Vec C-652/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofija-grad – Bulharsko) – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Dăržavna agencija za bežancite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná politika vo veciach azylu a doplnkovej ochrany — Normy pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany — Smernica 2011/95/EÚ — Články 3, 4, 10 a 23 — Žiadosti o medzinárodnú ochranu, ktoré samostatne podali príslušníci tej istej rodiny — Posúdenie na individuálnom základe — Zohľadnenie hrozieb, ktorým čelí rodinný príslušník v rámci posúdenia žiadosti iného rodinného príslušníka na individuálnom základe — Výhodnejšie normy, ktoré členské štáty môžu zachovávať alebo zaviesť na rozšírenie azylu alebo doplnkovej ochrany na rodinných príslušníkov osoby s postavením medzinárodnej ochrany — Posúdenie dôvodov prenasledovania — Účasť azerbajdžanského štátneho príslušníka na podaní sťažnosti proti svojej krajine na Európsky súd pre ľudské práva — Spoločné procesné normy — Smernica 2013/32/EÚ — Článok 46 — Právo na účinný opravný prostriedok — Posúdenie v plnom rozsahu ex nunc — Dôvody prenasledovania alebo skutkové okolnosti zamlčané pred rozhodujúcim orgánom, ale uplatnené v rámci opravného prostriedku podaného proti rozhodnutiu prijatého týmto orgánom)

4

2018/C 436/05

Vec C-668/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2018 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/40/ES — Emisie z klimatizačných systémov motorových vozidiel — Článok 5 ods. 4 a 5 — Smernica 2007/46/ES — Schvaľovanie motorových vozidiel — Články 12, 29, 30 a 46 — Vozidlá, ktoré nie sú v zhode s technickými predpismi — Zodpovednosť vnútroštátnych orgánov)

6

2018/C 436/06

Vec C-12/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei/Maria Dicu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Organizácia pracovného času — Smernica 2003/88/ES — Právo na platenú dovolenku za kalendárny rok — Smernica 2010/18/EÚ — Revidované znenie rámcovej dohody o rodičovskej dovolenke — Rodičovská dovolenka, ktorá sa nepovažuje za obdobie skutočného výkonu práce)

7

2018/C 436/07

Vec C-56/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofija-grad – Bulharsko) – Bahtiyar Fathi/Predsedatel na Dăržavna agencija za bežancite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Hranice, azyl a prisťahovalectvo — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Článok 3 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretieho štátu v jednom z členských štátov — Posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu bez výslovného rozhodnutia o určení členského štátu zodpovedného za posúdenie — Smernica 2011/95/EÚ — Články 9 a 10 — Prenasledovanie z dôvodov náboženského vyznania — Dôkaz — Iránska právna úprava o odpadlíctve od viery — Smernica 2013/32/EÚ — Článok 46 ods. 3 — Účinný opravný prostriedok)

7

2018/C 436/08

Vec C-73/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. októbra 2018 – Francúzska republika/Európsky parlament (Žaloba o neplatnosť — Inštitucionálne právo — Protokol o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie — Európsky parlament — Pojem „zasadnutie o rozpočte“ konajúce sa v Štrasburgu (Francúzsko) — Článok 314 ZFEÚ — Výkon rozpočtovej právomoci na dodatočnom plenárnom zasadnutí v Bruseli (Belgicko))

8

2018/C 436/09

Vec C-105/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd – Varna – Bulharsko) – Komisija za zaštita na potrebitelite/Evelina Kamenova (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 2005/29/ES — Článok 2 písm. b) a d) — Smernica 2011/83/EÚ — Článok 2 bod 2 — Pojmy „obchodník“ a „obchodné praktiky“)

9

2018/C 436/10

Vec C-191/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (Smernica 2007/64/ES — Platobné služby na vnútornom trhu — Pojem „platobný účet“ — Prípadné zahrnutie sporiaceho účtu umožňujúceho jeho užívateľovi vykonávať vklady a výbery prostredníctvom bežného účtu otvoreného na jeho meno)

10

2018/C 436/11

Vec C-242/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA/Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Podpora využívania energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov — Biokvapaliny používané v tepelnej elektrárni — Smernica 2009/28/ES — Článok 17 — Kritériá trvalej udržateľnosti pre biokvapaliny — Článok 18 — Vnútroštátne systémy vydávania osvedčení o trvalej udržateľnosti — Vykonávacie rozhodnutie 2011/438/EÚ — Dobrovoľné systémy vydávania osvedčení o trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny schválené Európskou komisiou — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca povinnosť pre sprostredkovateľov predložiť osvedčenia o trvalej udržateľnosti — Článok 34 ZFEÚ — Voľný pohyb tovaru)

10

2018/C 436/12

Vec C-337/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Szczecinie – Poľsko) – Feniks Sp. z o.o./Azteca Products & Services SL (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach — Osobitné právomoci — Článok 7 bod 1 písm. a) — Pojem „zmluvné veci“ — Actio pauliana)

11

2018/C 436/13

Vec C-379/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Konanie začaté na návrh Società Immobiliare Al Bosco Srl (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach — Lehota stanovená v práve členského štátu na účely výkonu uznesenia o zabezpečovacom opatrení — Uplatniteľnosť tejto lehoty na právny titul zabezpečovacieho opatrenia nadobudnutý v inom členskom štáte, ktorý bol vyhlásený za vykonateľný v dožiadanom členskom štáte)

12

2018/C 436/14

Vec C-384/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N/Budapest Rendőrfőkapitánya (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Cestná doprava — Daňové ustanovenia — Smernica 1999/62/ES — Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami — Mýto — Povinnosť členských štátov stanoviť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie — Paušálna pokuta — Zásada proporcionality — Priama uplatniteľnosť smernice)

12

2018/C 436/15

Vec C-416/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. októbra 2018 – Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 49 a 63 ZFEÚ, ako aj článok 267 tretí odsek ZFEÚ — Reťazovité zdanenie — Rozdielne zaobchádzanie v závislosti od členského štátu, v ktorom je dcérska spoločnosť nižšej úrovne rezidentom — Vrátenie nezákonne vybratej zrážkovej dane z hnuteľného majetku — Požiadavky týkajúce sa dôkazov odôvodňujúcich takéto vrátenie — Stanovenie hornej hranice práva na vrátenie — Diskriminácia — Vnútroštátny súd rozhodujúci na poslednom stupni — Povinnosť podať návrh na začatie prejudiciálneho konania)

13

2018/C 436/16

Vec C-478/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. októbra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj – Rumunsko) – IQ/JP (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 15 — Postúpenie súdu, ktorý je vo vhodnejšej situácii na prejednanie veci — Pôsobnosť — Článok 19 — Prekážka začatého konania)

14

2018/C 436/17

Vec C-599/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2018 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 — Nahlasovanie skutočných alebo možných porušení nariadenia o zneužívaní trhu príslušným orgánom — Neoznámenie alebo neprebratie predpisov v stanovenej lehote)

14

2018/C 436/18

Vec C-45/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2018 – Claire Staelen/Európsky ombudsman (Odvolanie — Návrh na obnovu konania — Podmienky prípustnosti)

15

2018/C 436/19

Vec C-353/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Rumunsko) 30. mája 2018 – SC Beny Alex Srl/Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni

15

2018/C 436/20

Vec C-507/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 2. augusta 2018 – NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

16

2018/C 436/21

Vec C-513/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Taliansko) 3. augusta 2018 – Autoservizi Giordano società cooperativa/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

16

2018/C 436/22

Vec C-515/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Taliansko) 6. augusta 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

17

2018/C 436/23

Vec C-519/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 7. augusta 2018 – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2018/C 436/24

Vec C-521/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 6. augusta 2018 – Pegaso Srl Servizi Fiduciari a i./Poste Tutela SpA

19

2018/C 436/25

Vec C-541/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 21. augusta 2018 – AS/Deutsches Patent- und Markenamt

20

2018/C 436/26

Vec C-544/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Spojené kráľovstvo) 20. augusta 2018 – HM Revenue & Customs/HD

20

2018/C 436/27

Vec C-548/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Saarländisches Oberlandesgericht (Nemecko) 23. augusta 2018 – BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg

20

2018/C 436/28

Vec C-550/18: Žaloba podaná 27. augusta 2018 – Európska komisia/Írsko

21

2018/C 436/29

Vec C-552/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 29. augusta 2018 – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

22

2018/C 436/30

Vec C-557/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg (Nemecko) 31. augusta 2018 – Eurowings GmbH/JJ a KI

22

2018/C 436/31

Vec C-559/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 4. septembra 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

23

2018/C 436/32

Vec C-564/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 7. septembra 2018 – LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

23

2018/C 436/33

Vec C-565/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Taliansko) 6. septembra 2018 – Société Générale S.A./Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

24

2018/C 436/34

Vec C-569/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 11. septembra 2018 – Caseificio Cirigliana Srl a i./Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali a i.

24

2018/C 436/35

Vec C-572/18 P: Odvolanie podané 13. septembra 2018: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. júla 2018 vo veci T-577/17: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Európska komisia

25

2018/C 436/36

Vec C-588/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional (Španielsko) 20. septembra 2018 – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)/Grupo de Empresas DIA S.A. a Twins Alimentación S.A.

26

2018/C 436/37

Vec C-592/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 21. septembra 2018 – Darie B.V./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

27

2018/C 436/38

Vec C-593/18 P: Odvolanie podané 21. septembra 2018: ABB Ltd, ABB AB proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-445/14, ABB Ltd, ABB AB/Európska komisia

27

2018/C 436/39

Vec C-599/18 P: Odvolanie podané 21. septembra 2018: Silec Cable SAS, General Cable Corp. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-438/14, Silec Cable, General Cable/Komisia

28

2018/C 436/40

Vec C-600/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 24. septembra 2018 – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

29

2018/C 436/41

Vec C-602/18 P: Odvolanie podané 21. septembra 2018: Star Television Productions Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. júla 2018 vo veci T-797/17, Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

30

2018/C 436/42

Vec C-616/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal d’instance d’Épinal (Francúzsko) 1. októbra 2018 – Cofidis SA/YU, ZT

30

2018/C 436/43

Vec C-622/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 4. októbra 2018 – AR/Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

30

2018/C 436/44

Vec C-633/18 P: Odvolanie podané 11. októbra 2018, Apple Distribution International proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 27. júla 2018 vo veci T-101/17, Apple Distribution International/Európska komisia

31

2018/C 436/45

Vec C-635/18: Žaloba podaná 11. októbra 2018 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

32

2018/C 436/46

Vec C-650/18: Žaloba podaná 17. októbra 2018 – Maďarsko/Európsky parlament

33

 

Všeobecný súd

2018/C 436/47

Vec T-79/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2018 – Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters a i./Komisia („Štátna pomoc — Režim dotovaného nadobudnutia alebo bezplatného poskytnutia prírodnej oblasti — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom v úvodnom štádiu zisťovania — Nezačatie konania vo veci formálneho zisťovania — Aktívna legitimácia — Pojem dotknutá osoba — Prípustnosť — Porušenie procesných práv — Závažné ťažkosti — Podstatný zásah do konkurenčného postavenia konkurujúcich podnikov“)

34

2018/C 436/48

Vec T-364/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2018 – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a i./Komisia („Dumping — Dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne — Zmena doplnkového kódu TARIC obchodnej spoločnosti — Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý možno napadnúť žalobou — Priama dotknutosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Účinky rozsudku o zrušení — Pravidlo súbežnosti foriem“)

35

2018/C 436/49

Vec T-387/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2018 – Terna/Komisia („Finančná pomoc — Projekty spoločného záujmu v oblasti transeurópskych energetických sietí — Určenie konečnej sumy finančnej pomoci — Správa o audite identifikujúca nezrovnalosti — Neoprávnené náklady — Povinnosť odôvodnenia — Legitímna dôvera — Proporcionalita“)

36

2018/C 436/50

Vec T-567/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. októbra 2018 – McCoy/Výbor regiónov („Verejná služba — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Choroba z povolania — Určenie, že choroba je chorobou z povolania — Článok 78 piaty odsek služobného poriadku — Posudková komisia — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Zodpovednosť — Nemajetková ujma“)

36

2018/C 436/51

Vec T-605/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2018 – OY/Komisia („Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Článok 3b PZOZ — Záväzky — Zaradenie do platovej triedy — Zohľadnenie odbornej praxe — Všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 79 ods. 2 PZOZ“)

37

2018/C 436/52

Vec T-640/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2018 – GEA Group/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Tepelné stabilizátory — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozhodnutie, ktorým sa mení pôvodné rozhodnutie — Žaloba o neplatnosť — Záujem na konaní — Prípustnosť — Pokuty — Horná hranica vo výške 10 % — Skupina spoločností — Rovnosť zaobchádzania“)

37

2018/C 436/53

Vec T-7/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2018 – John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MINERAL MAGIC — Skoršia národná slovná ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

38

2018/C 436/54

Vec T-8/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. októbra 2018 – Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GOLDEN BALLS — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie BALLON D’OR — Relatívne dôvody zamietnutia — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

39

2018/C 436/55

Vec T-10/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2018 – Proof IT/EIGE („Verejné obstarávanie — Postup verejného obstarávania — Návrh na poskytnutie plnenia rozdelený na dve časti — Služby spojené s internetovou stránkou — Zamietnutie ponuky uchádzača — Kritériá hodnotenia ponúk — Transparentnosť — Rovnosť zaobchádzania — Zjavne nesprávne posúdenie — Mimozmluvná zodpovednosť“)

40

2018/C 436/56

Vec T-26/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. októbra 2018 – Jalkh/Parlament („Výsady a imunity — Člen Európskeho parlamentu — Rozhodnutie o zbavení poslaneckej imunity — Súvislosť s poslaneckými úlohami — Rovnosť zaobchádzania — Právna istota — Legitímna dôvera — Konanie o zbavení imunity — Právo na obranu — Zneužitie právomoci — Mimozmluvná zodpovednosť“)

40

2018/C 436/57

Vec T-27/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. októbra 2018 – Jalkh/Parlament („Výsady a imunity — Člen Európskeho parlamentu — Rozhodnutie o zbavení poslaneckej imunity — Súvislosť s poslaneckými úlohami — Rovnosť zaobchádzania — Právna istota — Legitímna dôvera — Konanie o zbavení imunity — Právo na obranu — Zneužitie právomoci — Mimozmluvná zodpovednosť“)

41

2018/C 436/58

Vec T-109/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2018 – FCA US/EUIPO – Busbridge (VIPER) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie VIPER — Skoršia národná slovná ochranná známka VIPER — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Výrobky, pre ktoré bola skoršia ochranná známka používaná — Význam používania skoršej ochrannej známky — Článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 64 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

41

2018/C 436/59

Vec T-164/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2018 – Apple and Pear Australia a Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie WILD PINK — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie a skoršia národná slovná ochranná známka PINK LADY — Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie Pink Lady — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001]“)

42

2018/C 436/60

Vec T-171/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2018 – M & K/EUIPO – Genfoot (KIMIKA) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie KIMIKA — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie KAMIK — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Riadne používanie — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001)“)

43

2018/C 436/61

Vec T-367/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2018 – Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Tvar elektricky ovládaného zdvíhacieho stĺpika) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci tvar elektricky ovládaného zdvíhacieho stĺpika — Skorší dizajn Spoločenstva — Dôvod výmazu — Nedostatok osobitého charakteru — Informovaný užívateľ — Neexistencia odlišného celkového dojmu — Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002“)

44

2018/C 436/62

Vec T-368/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2018 – Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Elektricky ovládaný zdvihák) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci elektricky ovládaný zdvihák — Skorší dizajn Spoločenstva — Dôvod výmazu — Nedostatok osobitého charakteru — Informovaný užívateľ — Neexistencia odlišného celkového dojmu — Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002“)

44

2018/C 436/63

Vec T-444/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2018 – CompuGroup Medical/EUIPO – Medion (life coins) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie life coins — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie LIFE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

45

2018/C 436/64

Vec T-533/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2018 – Next design+produktion/EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie nuuna — Staršie slovné ochranné známky Európskej únie NANU a NANU – NANA — Relatívny dôvod zamietnutia — Posúdenie pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b] nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Doplnkovosť výrobkov — Zásady autonómie a nezávislosti — Zásady zákonnosti a riadnej správy veci verejných — Právna istota“)

46

2018/C 436/65

Vec T-548/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2018 – VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ANOKHI — Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie kipling — Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie predstavujúca siluetu opice — Relatívny dôvod zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenie (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/100]“)

46

2018/C 436/66

Vec T-581/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2018 – Asics/EUIPO – Van Lieshout Textielagenturen (Zobrazenie štyroch prekrížených čiar) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej štyri prekrížené čiary — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 a článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 94 a článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001] — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001] — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001]“)

47

2018/C 436/67

Vec T-644/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2018 – DNV GL/EUIPO (Sustainablel) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Sustainablel — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2001]“)

48

2018/C 436/68

Vec T-672/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. októbra 2018 – Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (Protinárazové čalúnenie do detských postieľok) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci protinárazové čalúnenie do detských postieľok — Preskúmanie ex offo odvolacím senátom týkajúce sa skutočností zakladajúcich sprístupnenie verejnosti — Zásada funkčnej kontinuity — Dôkazy, ktoré sú nedostatočné na preukázanie sprístupnenia verejnosti“)

48

2018/C 436/69

Vec T-788/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. októbra 2018 – Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MicroSepar — Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie SeparSolidaria — Relatívny dôvod zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenie (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001]“)

49

2018/C 436/70

Vec T-822/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. októbra 2018 – Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie iGrill — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

50

2018/C 436/71

Vec T-413/17 INTP: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2018 – Karl Storz/EUIPO (3D) („Konanie — Výklad rozsudku — Ochranná známka Európskej únie — Späťvzatie prihlášky — Zastavenie konania“)

50

2018/C 436/72

Vec T-506/17: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. októbra 2018 – Makhlouf/Rada („Žaloba o neplatnosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

51

2018/C 436/73

Vec T-33/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. októbra 2018 – Pracsis a Conceptexpo Project/Komisia a EACEA („Žaloba o neplatnosť a náhradu škody — Verejné obstarávanie — Odvolanie v správnom konaní na Komisiu — Výlučne potvrdzujúci akt — Lehota na podanie žaloby — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

51

2018/C 436/74

Vec T-549/18: Žaloba podaná 19. septembra 2018 – Hexal/EMA

52

2018/C 436/75

Vec T-564/18: Žaloba podaná 21. septembra 2018 – Bernis a iní/ECB

53

2018/C 436/76

Vec T-567/18: Žaloba podaná 21. septembra 2018 – VE/ESMA

54

2018/C 436/77

Vec T-569/18: Žaloba podaná 25. septembra 2018 – W. Kordes’ Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes’ Rose Monique)

54

2018/C 436/78

Vec T-576/18: Žaloba podaná 25. septembra 2018 – Crédit agricole/ECB

55

2018/C 436/79

Vec T-577/18: Žaloba podaná 25. septembra 2018 – Crédit agricole Corporate and Investment Bank/ECB

56

2018/C 436/80

Vec T-578/18: Žaloba podaná 25. septembra 2018 – CA Consumer Finance/ECB

56

2018/C 436/81

Vec T-584/18: Žaloba podaná 27. septembra 2018 – Ukrselhosprom PCF a Versobank/ECB

57

2018/C 436/82

Vec T-858/18: Žaloba podaná 27. septembra 2018 – Şanli/Rada

59

2018/C 436/83

Vec T-595/18: Žaloba podaná 28. septembra 2018 – Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)

59

2018/C 436/84

Vec T-602/18: Žaloba podaná 5. októbra 2018 – Ayuntamiento de Enguera/Komisia

60

2018/C 436/85

Vec T-603/18: Žaloba podaná 9. septembra 2018 – ZE/Parlament

61

2018/C 436/86

Vec T-607/18: Žaloba podaná 9. októbra 2018 – Essity Hygiene and Health/EUIPO (Vyobrazenie listu)

62

2018/C 436/87

Vec T-617/18: Žaloba podaná 12. októbra 2018 – ZH/ECHA

63

2018/C 436/88

Vec T-619/18: Žaloba podaná 15. októbra 2018 – TUIfly/Európska komisia

63

2018/C 436/89

Vec T-613/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2018 – alfavet Tierarzneimittel/EUIPO – Millet Innovation (Epibac)

64

2018/C 436/90

Vec T-871/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. októbra 2018 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

64

2018/C 436/91

Vec T-96/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. októbra 2018 – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

64


SK

 

Top