EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:408:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 408, 12. novembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 408

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
12. novembra 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 408/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Všeobecný súd

2018/C 408/02

Pridelenie sudcov do komôr

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 408/03

Vec C-358/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative – Luxembursko) – UBS Europe SE, predtým UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Smernica 2004/39/ES — Článok 54 ods. 1 a 3 — Rozsah povinnosti vnútroštátnych orgánov pre finančný dohľad zachovávať služobné tajomstvo — Rozhodnutie, ktorým sa určuje strata profesijnej bezúhonnosti — Prípad upravený trestným právom — Charta základných práv Európskej únie — Články 47 a 48 — Právo na obhajobu — Prístup k spisu)

5

2018/C 408/04

Vec C-438/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 19. septembra 2018 – Európska komisia/Francúzska republika, IFP Énergies nouvelles (Odvolanie — Štátna pomoc — Schéma pomoci zavedená Francúzskom — Neobmedzená štátna záruka poskytnutá Institut Français du Pétrole (IFP) priznaním postavenia verejnej inštitúcie priemyselnej a obchodnej povahy (EPIC) — Rozhodnutie, ktorým sa určuje, že toto opatrenie sčasti nepredstavuje a sčasti predstavuje štátnu pomoc, ktorá je pri dodržaní určitých podmienok zlučiteľná s vnútorným trhom — Pojem „schéma pomoci“ — Domnienka existencie výhody — Dôkazné bremeno a úroveň dokazovania)

6

2018/C 408/05

Vec C-510/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Carrefour Hypermarchés SAS a i./Ministre des Finances et des Comptes publics (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štátna pomoc — Článok 108 ods. 3 ZFEÚ — Nariadenie (ES) č. 794/2004 — Oznámené schémy pomoci — Článok 4 — Zmena existujúcej pomoci — Výrazné zvýšenie výnosu z daní určených na financovanie schém pomoci v porovnaní s odhadmi oznámenými Európskej komisii — Prahová hodnota 20 % pôvodného rozpočtu)

7

2018/C 408/06

Vec C-546/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi – Španielsko) – Montte SL/Musikene (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 267 ZFEÚ — Právomoc Súdneho dvora — Postavenie orgánu, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, ako súdu — Smernica 2014/24/EÚ — Postupy verejného obstarávania — Verejná súťaž — Kritériá na vyhodnotenie — Technické posúdenie — Minimálny počet bodov — Posúdenie založené na cene)

7

2018/C 408/07

Vec C-594/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Enzo Buccioni/Banca d’Italia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Smernica 2013/36/EÚ — Článok 53 ods. 1 — Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorú majú vnútroštátne orgány poverené prudenciálnym dohľadom nad úverovými inštitúciami — Úverová inštitúcia, na ktorú bola vyhlásená nútená likvidácia — Sprístupnenie dôverných informácií v občianskoprávnom alebo obchodnom súdnom konaní)

8

2018/C 408/08

Vec C-618/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) – Spojené kráľovstvo) – Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb osôb — Článok 45 ZFEÚ — Akt o pristúpení z roku 2003 — Príloha XII kapitola 2 — Možnosť členského štátu odchýliť sa od článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a článku 7 ods. 3 smernice 2004/38/ES — Poľský štátny príslušník, ktorý nesplnil podmienku vykonávania registrovanej práce počas obdobia 12 mesiacov v hostiteľskom členskom štáte)

9

2018/C 408/09

Vec C-685/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Münster – Nemecko) – EV/Finanzamt Lippstadt (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 63 až 65 ZFEÚ — Voľný pohyb kapitálu — Odpočítanie zdaniteľných ziskov — Podiely materskej spoločnosti na základnom imaní kapitálovej spoločnosti s ústredím a sídlom v treťom štáte — Dividendy distribuované materskej spoločnosti — Daňový odpočet podliehajúci prísnejším podmienkam než odpočítanie ziskov z podielov na základnom imaní kapitálovej spoločnosti podľa vnútroštátneho práva neoslobodenej od dane)

9

2018/C 408/10

Vec C-26/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 13. septembra 2018 – Birkenstock Sales GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu — Obrazová ochranná známka zobrazujúca pretínajúce sa vlnovky — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 1 písm. b) — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Povrchová vzorka)

10

2018/C 408/11

Vec C-41/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 19. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španielsko) – Isabel González Castro/Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 92/85/EHS — Články 4, 5 a 7 — Ochrana bezpečnosti a zdravia pracovníkov — Dojčiaca pracovníčka — Nočná práca — Práca na zmeny, ktorá sa vykonáva čiastočne v noci — Hodnotenie rizík spojených s pracovným miestom — Preventívne opatrenia — Spochybnenie dotknutou pracovníčkou — Smernica 2006/54/ES — Článok 19 — Rovnosť zaobchádzania — Diskriminácia na základe pohlavia — Dôkazné bremeno)

10

2018/C 408/12

Vec C-51/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Ítélőtábla – Maďarsko) – OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt/Teréz Ilyés, Emil Kiss (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Nekalé podmienky — Smernica 93/13/EHS — Pôsobnosť — Článok 1 ods. 2 — Záväzné zákonné alebo regulačné ustanovenia — Článok 3 ods. 1 — Pojem „zmluvná podmienka, ktorá nebola individuálne dohodnutá“ — Podmienka vložená do zmluvy po jej uzavretí v nadväznosti na zásah vnútroštátneho zákonodarcu — Článok 4 ods. 2 — Jasné a zrozumiteľné formulovanie podmienky — Článok 6 ods. 1 — Preskúmanie nekalej povahy podmienky vnútroštátnym súdom ex offo — Zmluva o úvere v cudzích menách uzavretá medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom)

11

2018/C 408/13

Spojené veci C-54/17 a C-55/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Tre SpA, predtým Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, predtým Vodafone Omnitel NV (C-55/17) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 2005/29/ES — Nekalé obchodné praktiky — Článok 3 ods. 4 — Pôsobnosť — Články 5, 8 a 9 — Agresívne obchodné praktiky — Príloha I bod 29 — Obchodné praktiky, ktoré sa za každých okolností považujú za agresívne — Zotrvačný predaj — Smernica 2002/21/ES — Smernica 2002/22/ES — Telekomunikačné služby — Predaj SIM kariet (Subscriber Identity Module, účastnícka identifikačná karta) obsahujúcich niektoré prednastavené a vopred aktivované služby — Predchádzajúce neinformovanie spotrebiteľa)

12

2018/C 408/14

Vec C-68/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – IR/JQ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania — Pracovné činnosti v cirkvách a v iných organizáciách, ktorých duch je založený na náboženstve alebo viere — Pracovné požiadavky — Konanie v dobrej viere a lojalita s duchom cirkvi alebo organizácie — Pojem — Rozdielne zaobchádzanie založené na náboženstve a viere — Prepustenie pracovníka katolíckeho vierovyznania vykonávajúceho riadiacu funkciu z dôvodu uzavretia druhého civilného manželstva po rozvode)

13

2018/C 408/15

Vec C-69/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 12. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, predtým Gamesa Wind România SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Právo na odpočítanie dane — Nadobudnutia uskutočnené platiteľom, ktorého daňový úrad vyhlásil za „nečinného“ — Nepriznanie práva na odpočítanie dane — Zásady proporcionality a neutrality DPH)

14

2018/C 408/16

Vec C-98/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. septembra 2018 – Koninklijke Philips NV, Philips France SAS/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Európsky trh s čipmi pre karty — Sieť dvojstranných kontaktov — Výmena citlivých obchodných informácií — Obmedzenie hospodárskej súťaže „z hľadiska jej predmetu“ — Jediné a pokračujúce porušenie — Účasť na porušení a vedomosť podniku zúčastňujúceho sa na jednej časti dvojstranných kontaktoch o ostatných dvojstranných kontaktoch — Súdne preskúmanie)

15

2018/C 408/17

Vec C-99/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. septembra 2018 – Infineon Technologies AG/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Európsky trh s čipmi pre karty — Sieť dvojstranných kontaktov — Výmena citlivých obchodných informácií — Spochybnenie pravosti dôkazov — Právo na obhajobu — Obmedzenie hospodárskej súťaže „z hľadiska jej predmetu“ — Jediné a pokračujúce porušenie — Súdne preskúmanie — Neobmedzená právomoc — Rozsah — Výpočet výšky pokuty)

15

2018/C 408/18

Vec C-109/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 19. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena – Španielsko) – Bankia SA/Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2005/29/ES — Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom — Zmluva o hypotekárnej pôžičke — Konanie o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou — Opätovné ocenenie nehnuteľného majetku pred jeho predajom na dražbe — Platnosť exekučného titulu — Článok 11 — Primerané a účinné prostriedky proti nekalým obchodným praktikám — Zákaz vnútroštátnemu súdu posúdiť existenciu nekalých obchodných praktík — Nemožnosť prerušiť konanie o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou — Články 2 a 10 — Kódex správania — Neexistencia právnej záväznosti tohto kódexu)

16

2018/C 408/19

Vec C-114/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. septembra 2018 – Španielske kráľovstvo/Európska komisia (Odvolanie — Štátna pomoc — Digitálna televízia — Pomoc na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania vo vzdialených a menej urbanizovaných oblastiach Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (autonómne spoločenstvo Kastília-La Mancha, Španielsko) — Podpora v prospech prevádzkovateľov terestriálnych digitálnych televíznych platforiem — Rozhodnutie, ktorým sa opatrenia pomoci vyhlasujú za čiastočne nezlučiteľné so spoločným trhom — Pojem „štátna pomoc“ — Výhoda — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Definícia — Miera voľnej úvahy členských štátov)

17

2018/C 408/20

Vec C-137/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgicko) – trestné konanie proti Van Gennip BVBA, Antoniusovi Johannesovi Mariovi ten Veldovi, Original BVBA, Antoniusovi Corneliusovi Ignatiusovi Mariovi van der Schootovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernice 2006/123/ES, 2007/23/ES a 2013/29/EÚ — Uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh — Voľný pohyb pyrotechnických výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky týchto smerníc — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca obmedzenia týkajúce sa skladovania a predaja uvedených výrobkov — Trestné sankcie — Systém dvojitého udeľovania povolení — Smernica 98/34/ES — Pojem „technický predpis“)

17

2018/C 408/21

Vec C-172/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 13. septembra 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Európska komisia (Odvolanie — Arbitrážne doložky — Dohoda Pocemon uzatvorená v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít (2007 – 2013) — Oprávnené náklady — Rozhodnutie Európskej komisie — Povinnosť vrátiť vyplatené sumy — Protinávrh)

18

2018/C 408/22

Vec C-173/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 13. septembra 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Európska komisia (Odvolanie — Arbitrážne doložky — Dohoda Doc@Hand uzavretá v rámci šiesteho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2002 – 2006) — Oprávnené náklady — Rozhodnutie Európskej komisie — Povinnosť vrátiť vyplatené sumy — Protinávrh)

19

2018/C 408/23

Vec C-175/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State – Holandsko) – X/Belastingdienst/Toeslagen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná politika vo veciach azylu a doplnkovej ochrany — Smernica 2005/85/ES — Článok 39 — Smernica 2008/115/ES — Článok 13 — Charta základných práv Európskej únie — Článok 18, článok 19 ods. 2 a článok 47 — Právo na účinný prostriedok nápravy — Zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia — Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu a uložení povinnosti návratu — Vnútroštátna právna úprava, ktorá upravuje druhostupňové súdne konanie — Automatický odkladný účinok obmedzený na žalobu podanú v prvostupňovom konaní)

19

2018/C 408/24

Vec C-176/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – Poľsko) – Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej/Mariusz Wawrzosek (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/ES — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Smernica 2008/48/ES — Konanie o vydanie platobného rozkazu na základe vlastnej zmenky na zabezpečenie záväzkov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere)

20

2018/C 408/25

Vec C-180/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State – Holandsko) – X, Y/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná politika vo veciach azylu a doplnkovej ochrany — Smernica 2013/32/EÚ — Článok 46 — Smernica 2008/115/ES — Článok 13 — Charta základných práv Európskej únie — Článok 18, článok 19 ods. 2 a článok 47 — Právo na účinný prostriedok nápravy — Zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia — Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu a uložení povinnosti návratu — Vnútroštátna právna úprava, ktorá upravuje druhostupňové súdne konanie — Automatický odkladný účinok obmedzený na žalobu podanú v prvostupňovom konaní)

21

2018/C 408/26

Vec C-214/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 20. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Alexander Mölk/Valentina Mölk (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Haagsky protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť — Článok 4 ods. 3 — Návrh na výživné podaný oprávneným na výživné na príslušný orgán štátu obvyklého pobytu povinného — Rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť — Podanie ďalšieho návrhu povinným na zníženie stanoveného výživného na ten istý orgán — Účasť oprávneného na konaní — Určenie rozhodného práva)

21

2018/C 408/27

Vec C-287/17: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresní soud v Českých Budějovicích – Česká republika) – Česká pojišťovna a.s./WCZ spol. s r.o. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právo obchodných spoločností — Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách — Smernica 2011/7/EÚ — Článok 6 ods. 1 a 3 — Náhrada nákladov na vymáhanie pohľadávky — Náklady upomienok zaslaných z dôvodu omeškania dlžníka s platbou)

22

2018/C 408/28

Vec C-304/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Helga Löber/Barclays Bank plc (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Osobitné právomoci — Článok 5 bod 3 — Právomoc vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zo zmluvného vzťahu — Miesto, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody — Spotrebiteľ s bydliskom v jednom členskom štáte, ktorý kúpil prostredníctvom banky so sídlom v tomto členskom štáte cenné papiere emitované bankou so sídlom v druhom členskom štáte — Právomoc na rozhodnutie o žalobe podanej týmto spotrebiteľom vo veci zodpovednosti tejto banky z iného ako zmluvného vzťahu)

23

2018/C 408/29

Vec C-312/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 19. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Hamm – Nemecko) – Surjit Singh Bedi/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Článok 2 ods. 2 — Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia — Kolektívna zmluva o sociálnom zabezpečení — Dočasný príspevok vyplácaný bývalým civilným zamestnancom spojeneckých ozbrojených síl v Nemecku — Zastavenie vyplácania tohto príspevku, ak dotknutá osoba spĺňa podmienky na priznanie predčasného starobného dôchodku, ktorý sa priznáva osobám so zdravotným postihnutím na základe zákonného dôchodkového poistenia)

23

2018/C 408/30

Vec C-332/17: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus – Estónsko) – Starman AS/Tarbijakaitseamet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľov — Smernica 2011/83/EÚ — Článok 21 — Spotrebiteľské zmluvy — Telefonické komunikácie — Praktika poskytovateľa telekomunikačných služieb spočívajúca v ponúkaní svojim klientom, ktorí už uzatvorili zmluvu, skráteného čísla zákazníckeho servisu za vyššiu sadzbu ako základnú sadzbu)

24

2018/C 408/31

Vec C-343/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgicko) – Fremoluc NV/Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Základné slobody — Články 21, 45, 49 a 63 ZFEÚ — Smernica 2004/38/ES — Články 22 a 24 — Predkupné právo verejnej agentúry na pozemky nachádzajúce sa v jej územnej pôsobnosti na účely realizácie sociálneho bývania — Bývanie pridelené prednostne osobám, ktoré sa vyznačujú „silnou spoločenskou, hospodárskou, sociálnou alebo kultúrnou väzbou“ k uvedenej územnej pôsobnosti — Situácia, ktorej všetky okolnosti sa obmedzujú len na jeden členský štát — Neprípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania)

25

2018/C 408/32

Vec C-369/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Hranice, azyl a prisťahovalectvo — Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu — Smernica 2011/95/EÚ — Článok 17 — Vylúčenie z postavenia osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu — Dôvody — Odsúdenie za závažný trestný čin — Určenie závažnosti na základe trestu uloženého podľa vnútroštátneho práva — Prípustnosť — Nevyhnutnosť individuálneho posúdenia)

25

2018/C 408/33

Vec C-372/17: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 13. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Holland – Holandsko) – Vision Research Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Položky colného sadzobníka — Zaradenie tovarov — Kamera, ktorá má dočasnú pamäť vymazávajúcu zaznamenané obrázky, keď sa kamera vypne alebo sú nasnímané nové obrázky — Kombinovaná nomenklatúra — Podpoložky 8525 80 19 a 8525 80 30 — Vysvetlivky — Výklad — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 113/2014 — Výklad — Platnosť)

26

2018/C 408/34

Vec C-373/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 20. septembra 2018 – Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, Star Agro Analyse und Handels GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Zamietnutie sťažnosti Európskou komisiou — Neexistencia záujmu Európskej únie)

27

2018/C 408/35

Vec C-448/17: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 20. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove – Slovensko) – EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Danková (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spotrebiteľské zmluvy — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky — Článok 4 ods. 2 a článok 5 — Povinnosť vypracovať podmienky jasne a zrozumiteľne — Článok 7 — Podania na súd od osôb alebo organizácií, ktoré majú oprávnený záujem na ochrane spotrebiteľov pred používaním nekalých podmienok — Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca možnosť združenia na ochranu spotrebiteľa stať sa vedľajším účastníkom konania súhlasom spotrebiteľa — Spotrebiteľský úver — Smernica 87/102/EHS — Článok 4 ods. 2 — Povinnosť uviesť v písomnej zmluve ročnú percentuálnu mieru nákladov — Zmluva, ktorá obsahuje iba matematický vzorec výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorý nie je doplnený údajmi nevyhnutnými na uskutočnenie tohto výpočtu)

27

2018/C 408/36

Vec C-466/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 20. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Trento – Taliansko) – Chiara Motter/Provincia autonoma di Trento (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložka 4 — Verejný sektor — Stredoškolskí učitelia — Prijatie pracovníkov, zamestnaných na dobu určitú prostredníctvom výberového konania na základe odbornej kvalifikácie, do stálej verejnej služby — Určenie počtu odpracovaných rokov — Čiastočné zohľadnenie období služby odpracovaných v rámci pracovných zmlúv na dobu určitú)

28

2018/C 408/37

Vec C-513/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 26. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln – Nemecko) – Konanie začaté na návrh Josefa Baumgartnera (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Doprava — Cestná doprava — Nariadenie (ES) č. 561/2006 — Článok 19 ods. 2 prvý pododsek — Správna sankcia za porušenie, ku ktorému došlo na území členského štátu sídla podniku, uložená príslušnými orgánmi iného členského štátu, v ktorom bolo toto porušenie zistené)

29

2018/C 408/38

Vec C-518/17: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 20. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Stefan Rudigier (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky — Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave — Nariadenie (ES) č. 1370/2007 — Článok 5 ods. 1 — Zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme — Článok 7 ods. 2 — Povinnosť uverejniť určité informácie najneskôr rok pred začatím postupu v Úradnom vestníku Európskej únie — Dôsledky neuverejnenia — Zrušenie výzvy na predkladanie ponúk — Smernica 2014/24/EÚ — Článok 27 ods. 1 — Článok 47 ods. 1 — Smernica 2014/25/EÚ — Článok 45 ods. 1 — Článok 66 ods. 1 — Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania)

30

2018/C 408/39

Vec C-555/17: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 20. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – 2M-Locatel A/S/Skatteministeriet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EHS) č. 2658/87 — Colná únia a spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Podpoložky 8528 71 13 a 8528 71 90 — Prístroj, ktorý umožňuje prijímať, dekódovať a spracovávať živý televízny signál prenášaný prostredníctvom internetového protokolu)

30

2018/C 408/40

Vec C-601/17: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 12. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg – Nemecko) – Dirk Harms a i./Vueling Airlines SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 8 ods. 1 — Náhrada ceny letenky v prípade zrušenia letu — Provízia vyberaná osobou, ktorá koná pri nákupe letenky ako sprostredkovateľ medzi cestujúcim a leteckým dopravcom — Zahrnutie)

31

2018/C 408/41

Vec C-310/18 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd – Bulharsko) – trestné konanie proti Emilovi Milevovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Súdna spolupráca v trestnej oblasti — Smernica (EÚ) 2016/343 — Prezumpcia neviny — Verejné vyhlásenia o vine — Opravné prostriedky — Postup preskúmania zákonnosti opatrenia o umiestnení do väzby)

32

2018/C 408/42

Spojené veci C-325/18 PPU a C-375/18 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal – Írsko) – Hampshire County Council/C.E., N.E. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Medzinárodné únosy detí — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 11 — Žiadosť o návrat — Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 — Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti — Odvolanie — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinný opravný prostriedok — Lehota na podanie odvolania — Uznesenie o vyhlásení vykonateľnosti — Výkon rozhodnutia pred jeho doručením)

32

2018/C 408/43

Vec C-327/18 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court – Írsko) – Výkon európskych zatykačov vydaných na R O (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Európsky zatykač — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Dôvody pre povinné nevykonanie — Článok 50 ZEÚ — Zatykač vydaný súdnymi orgánmi členského štátu, ktorý začal konanie o vystúpení z Európskej únie — Neistota týkajúca sa režimu uplatniteľného na vzťahy medzi týmto štátom a Úniou po vystúpení)

33

2018/C 408/44

Vec C-241/17 P: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 12. septembra 2018 – Holistic Innovation Institute, SLU/Výkonná agentúra pre výskum (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Projekty v oblasti výskumu financované Európskou úniou — Siedmy rámcový programu pre výskum a technologický vývoj (2007-2013) — Projekty Inachus a ZONeSEC — Rozhodnutie o odmietnutí účasti žalobkyne — Žaloba o neplatnosť a žaloba o zodpovednosť)

34

2018/C 408/45

Vec C-539/17 P: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 13. septembra 2018 – Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) — Dohoda o grante — Neoprávnené náklady — Rozhodnutie Európskej komisie o vymáhaní — Žaloba príjemcu podaná na Všeobecný súd Európskej únie na základe článku 272 ZFEÚ — Zjavne nedôvodné odvolanie)

35

2018/C 408/46

Vec C-23/18 P: Odvolanie podané 10. januára 2018: Ccc Event Management proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 7. novembra 2017 vo veci T-363/17, Ccc Event Management GmbH/Súdny dvor Európskej únie

35

2018/C 408/47

Vec C-411/18 P: Odvolanie podané 21. júna 2018: Romantik Hotels & Restaurants AG proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 25. apríla 2018 vo veci T-213/17, Romantik Hotels & Restaurants/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

36

2018/C 408/48

Vec C-448/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht München I (Nemecko) 9.júla 2018 – WA/Münchener Hypothekenbank eG

36

2018/C 408/49

Vec C-466/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Linz (Rakúsko) 17. júla 2018 – DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

36

2018/C 408/50

Vec C-514/18 P: Odvolanie podané 6. augusta 2018: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 7. júna 2018 vo veci T-72/17, Gabriele Schmid/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

37

2018/C 408/51

Vec C-516/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg (Nemecko) 6. augusta 2018 – QE/Sun Express Deutschland GmbH

38

2018/C 408/52

Vec C-520/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 2. augusta 2018 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX/Conseil des ministres

39

2018/C 408/53

Vec C-523/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional (Španielsko) 8. augusta 2018 – Engie Cartagena S.L./Ministerio para la Transición Ecológica (predtým Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

40

2018/C 408/54

Vec C-540/18 P: Odvolanie podané 17. augusta 2018: HX proti rozsudku Všeobecného súdu z 19. júna 2018 vo veci T-408/16, HX/Rada Európskej únie

41

2018/C 408/55

Vec C-562/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Sens (Francúzsko) 30. augusta 2018 – X

42

2018/C 408/56

Vec C-575/18 P: Odvolanie podané 13. septembra 2018: Česká republika proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 28. júna 2018 vo veci T-147/15, Česká republika/Komisia

43

2018/C 408/57

Vec C-611/18 P: Odvolanie podané 21. septembra 2018: Pirelli & C. SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-455/14, Pirelli & C./Komisia

43

 

Všeobecný súd

2018/C 408/58

Vec T-10/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Gabo:mi/Komisia („Arbitrážna doložka — Šiesta a siedmy rámcový program akcií v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2002 – 2006 a 2007 – 2013) — Listy, ktorými sa žiada vrátenie časti poskytnutých dotácií — Oznámenie o dlhu — Vyrovnanie pohľadávok — Prispôsobenie žaloby — Prípustnosť — Oprávnenosť výdavkov — Zverenecké fondy — Povinnosť vykázať výdavky v účtoch zmluvnej strany — Súlad s účtovnými pravidlami používanými v štátom, kde je zmluvná strana usadená — Transparentnosť — Právo byť vypočutý — Proporcionalita“)

46

2018/C 408/59

Vec T-260/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Švédsko/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Oddelená priama pomoc — Kontroly na mieste — Diaľkové snímanie — Posúdenie rizikových faktorov — Nápravné opatrenia, ktoré má prijať dotknutý členský štát — Posúdenie finančnej ujmy — Proporcionalita“)

47

2018/C 408/60

Vec T-33/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Amicus Therapeutics UK/EMA („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty v držbe EMA a obsahujúce informácie predložené žalobkyňami v rámci žiadosti o povolenie na uvedenie na trh lieku Galafold — Rozhodnutie umožniť tretej osobe prístup k dokumentom — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov — Absencia všeobecnej domnienky dôvernosti“)

48

2018/C 408/61

Vec T-123/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2018 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER („Energetika — Rozhodnutie odvolacej rady ACER — Zamietnutie návrhu na vstup do konania ako vedľajší účastník — Priamy a skutočný záujem na rozhodnutí veci — Povinnosť odôvodnenia — Právo byť vypočutý“)

48

2018/C 408/62

Vec T-146/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2018 – Mondi/ACER („Energetika — Rozhodnutie odvolacej rady ACER — Zamietnutie návrhu na vstup do konania ako vedľajší účastník — Priamy a skutočný záujem na rozhodnutí veci — Právo byť vypočutý“)

49

2018/C 408/63

Vec T-180/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – EM Research OrganizationEUIPO/ („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie EM — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Dôkazy predložené prvýkrát pred Všeobecným súdom“)

50

2018/C 408/64

Vec T-182/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – NovartisEUIPO/Chiesi Farmaceutici (AKANTO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie AKANTO — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie KANTOS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 ([teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

50

2018/C 408/65

Vec T-233/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Portugalsko/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky vynaložené Portugalskom — Priame platby — Program POSEI — Prekročenia stropov — Oneskorené platby — Článok 11 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 885/2006 — Dvojitá finančná oprava — Právo na obhajobu — Proporcionalita“)

51

2018/C 408/66

Vec T-238/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie GUGLER — Skoršie národné obchodné meno spoločnosti Gugler France — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Pravdepodobnosť zámeny“)

52

2018/C 408/67

Vec T-328/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie BBQLOUMI — Skoršia slovná kolektívna ochranná známka Európskej únie HALLOUMI — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

52

2018/C 408/68

Vec T-384/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Cyprus/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie BBQLOUMI — Skoršia slovná certifikačná známka Spojeného kráľovstva HALLOUMI — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

53

2018/C 408/69

Vec T-457/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Medisana/EUIPO (happy life) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie happy — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

54

2018/C 408/70

Vec T-488/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2018 – Ghost – corporate Management/EUIPO („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Dry Zone — Lehota na podanie odvolania — Omeškanie — Neprípustnosť odvolania podaného odvolaciemu senátu — Článok 60 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 68 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Neexistencia nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci — Povinnosť náležitej starostlivosti — Legitímna dôvera“)

54

2018/C 408/71

Vec T-668/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2018 – Maico Holding/EUIPO – Eico (Eico) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Eico — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie MAICO — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

55

2018/C 408/72

Vec T-528/18: Žaloba podaná 4. septembra 2018 – XI/Komisia

55

2018/C 408/73

Vec T-530/18: Žaloba podaná 7. septembra 2018 – Rumunsko/Komisia

56

2018/C 408/74

Vec T-541/18: Žaloba podaná 12. septembra 2018 – Changmao Biochemical Engineering/Komisia

57

2018/C 408/75

Vec T-558/18: Žaloba podaná 21. septembra 2018 – Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

58

2018/C 408/76

Vec T-563/18: Žaloba podaná 21. septembra 2018 – YP/Komisia

59

2018/C 408/77

Vec T-570/18: Žaloba podaná 25. septembra 2018 – YQ/Komisia

60

2018/C 408/78

Vec T-571/18: Žaloba podaná 25. septembra 2018 – YR/Komisia

60

2018/C 408/79

Vec T-572/18: Žaloba podaná 25. septembre 2018 – YS/Komisia

61

2018/C 408/80

Vec T-573/18: Žaloba podaná 25. septembra 2018 – Hickies/EUIPO (Tvar šnúrky do topánok)

62

2018/C 408/81

Vec T-581/18: Žaloba podaná 27. septembra 2018 – ND (*1)  a OE (*1) /Komisia

62


(*1)Údaje odstránené alebo vymazané v rámci zaistenia ochrany osobných dát a/alebo dôvernosti.

 


SK

 

S ohľadom na ochranu osobných dát a/alebo dôvernosť nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.

Top