Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:399:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 399, 5. novembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 399

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
5. novembra 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 399/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 399/02

Vec C-57/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 4. septembra 2018 – ClientEarth/Európska komisia (Odvolanie — Prístup k dokumentom inštitúcií Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Správa o posúdení vplyvu, návrh správy o posúdení vplyvu a stanovisko výboru pre posudzovanie vplyvu — Legislatívne iniciatívy v oblasti životného prostredia — Zamietnutie prístupu — Zverejnenie požadovaných dokumentov v priebehu konania — Pretrvávajúci záujem na konaní — Výnimka týkajúca sa ochrany prebiehajúceho rozhodovacieho procesu v inštitúcii Únie — Všeobecná domnienka)

2

2018/C 399/03

Vec C-430/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. septembra 2018 – Bank Mellat/Rada Európskej únie, Európska komisia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) — Boj proti šíreniu jadrových zbraní — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike — Sektorové opatrenia — Obmedzenia týkajúce sa peňažných prevodov zahŕňajúcich iránske finančné inštitúcie — Sprísnenie obmedzení — Sporný režim vyplývajúci z ustanovení rozhodnutia 2012/635/SZBP a nariadenia (EÚ) č. 1263/2012 — Vykonávanie spoločného komplexného akčného plánu v otázke iránskeho jadrového programu — Zrušenie všetkých reštriktívnych opatrení Európskej únie súvisiacich s touto otázkou — Zrušenie sporného režimu v priebehu konania na Všeobecnom súde Európskej únie — Dosah na záujem na konaní na Všeobecnom súde — Absencia pretrvávania záujmu na konaní)

3

2018/C 399/04

Vec C-488/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. septembra 2018 – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Freistaat Bayern (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Ochranná známka NEUSCHWANSTEIN — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Údaj o zemepisnom pôvode — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 52 ods. 1 písm. b) — Neexistencia dobrej viery)

4

2018/C 399/05

Vec C-527/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie (ES) č. 987/2009 — Článok 5 a článok 19 ods. 2 — Pracovníci vyslaní do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom zamestnávateľ zvyčajne vykonáva svoju činnosť — Vydanie potvrdení A1 členským štátom pôvodu po tom, čo hostiteľský členský štát konštatoval, že pracovníci podliehajú jeho systému sociálneho poistenia — Stanovisko správnej komisie — Neoprávnené vydanie potvrdení A1 — Konštatovanie — Záväzná povaha a retroaktívny účinok týchto potvrdení — Nariadenie (ES) č. 883/2004 — Príslušné právne predpisy — Článok 12 ods. 1 — Pojem osoba „vyslaná, aby nahradila inú osobu“)

4

2018/C 399/06

Vec C-4/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. septembra 2018 – Česká republika/Európska komisia (Odvolanie — Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) — Výdavky oprávnené na financovanie Európskou úniou — Výdavky vynaložené Českou republikou — Nariadenie (ES) č. 479/2008 — Článok 11 ods. 3 — Pojem „reštrukturalizácia vinohradov“)

6

2018/C 399/07

Vec C-17/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Apeal – Spojené kráľovstvo) – Grenville Hampshire/The Board of the Pension Protection Fund (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa — Smernica 2008/94/ES — Článok 8 — Doplnkové dôchodkové systémy — Ochrana nárokov na dávky v starobe — Minimálna zaručená miera ochrany)

6

2018/C 399/08

Vec C-21/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky – Česká republika) – Catlin Europe SE/O.K. Trans Praha spol. s r. o. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach — Európske konanie o platobnom rozkaze — Nariadenie (ES) č. 1896/2006 — Vydanie platobného rozkazu spolu s návrhom na jeho vydanie — Absencia prekladu návrhu na vydanie platobného rozkazu — Európsky platobný rozkaz vyhlásený za vykonateľný — Návrh na preskúmanie po uplynutí lehoty na podanie odporu — Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností — Nariadenie (ES) č. 1393/2007 — Uplatniteľnosť — Článok 8 a príloha II — Poučenie adresáta o práve odmietnuť prevzatie nepreloženého návrhu na začatie konania — Absencia vzorového tlačiva — Dôsledky)

7

2018/C 399/09

Vec C-80/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 4. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça – Portugalsko) – Fundo de Garantia Automóvel/Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Smernica 72/166/EHS — Článok 3 ods. 1 — Druhá smernica 84/5/EHS — Článok 1 ods. 4 — Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu — Vozidlo zaparkované na súkromnom pozemku — Právo orgánu zabezpečujúceho náhradu škody vymáhať svoj nárok voči majiteľovi nepoisteného vozidla)

8

2018/C 399/10

Vec C-244/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 4. septembra 2018 – Európska komisia/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie (EÚ) 2017/477 — Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Rade pre spoluprácu zriadenej na základe Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej v súvislosti s organizáciou práce Rady pre spoluprácu, Výboru pre spoluprácu, špecializovaných podvýborov alebo akýchkoľvek iných orgánov — Článok 218 ods. 9 ZFEÚ — Rozhodnutie určujúce pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v orgáne zriadenom medzinárodnou dohodou — Dohoda, ktorej určité ustanovenia možno priradiť k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (SZBP) — Pravidlo hlasovania)

9

2018/C 399/11

Vec C-346/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. septembra 2018 – Christoph Klein/Európska komisia, Spolková republika Nemecko (Odvolanie — Článok 340 druhý odsek ZFEÚ — Mimozmluvná zodpovednosť Európskej únie — Smernica 93/42/EHS — Zdravotnícke pomôcky — Článok 8 ods. 1 a 2 — Postup v rámci ochrannej doložky — Oznámenie rozhodnutia o zákaze uvádzania zdravotníckej pomôcky na trh vykonané členským štátom — Absencia rozhodnutia Európskej komisie — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorej cieľom je priznať práva jednotlivcom — Príčinná súvislosť medzi správaním inštitúcie a uvádzanou škodou — Dôkaz o existencii a rozsahu škody)

9

2018/C 399/12

Vec C-454/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. septembra 2018 – Vincent Piessevaux/Rada Európskej únie (Odvolanie — Verejná služba — Služobný poriadok úradníkov Európskej únie — Článok 11 ods. 2 prílohy VIII — Práva na dôchodok nadobudnuté vo vnútroštátnom systéme — Prevod týchto práv do dôchodkového systému Únie — Rozdielne zaobchádzanie medzi úradníkmi, ktorí kapitál zodpovedajúci ich dôchodkovým právam previedli do systému Únie pred a po nadobudnutí účinnosti nových všeobecných vykonávacích ustanovení)

10

2018/C 399/13

Vec C-471/17: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 6. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg – Nemecko) – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia a spoločný colný sadzobník — Colná a štatistická nomenklatúra — Zaradenie tovarov — Smažené instantné rezance — Podpoložka 1902 30 10)

11

2018/C 399/14

Vec C-547/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. septembra 2018 – Basic Net SpA/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Obrazová ochranná známka vyobrazujúca tri zvislé pruhy — Dôkaz rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním)

11

2018/C 399/15

Vec C-79/17: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Rakúsko) – Konania začaté na návrh Gmalieva s. r. o. a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Monopol na hazardné hry v členskom štáte — Vnútroštátna právna úprava, ktorá zakazuje prevádzkovanie hracích automatov bez predchádzajúceho povolenia správnych orgánov)

12

2018/C 399/16

Spojené veci C-208/17 P až C-210/17 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. septembra 2018 – NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P)/Európska rada (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Vyhlásenie Európskej rady EÚ–Turecko z 18. marca 2016 — Návrh na zrušenie)

13

2018/C 399/17

Vec C-472/17: Uznesenie Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di L’Aquila – Taliansko) – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Sociálna politika — Práca na dobu určitú — Zmierovací sudcovia — Zjavná neprípustnosť)

13

2018/C 399/18

Vec C-542/17 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. septembra 2018 – Allstate Insurance Company/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky DRIVEWISE — Zamietnutie návrhu — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 1 písm. c) — Článok 7 ods. 2 — Článok 75 — Opisný charakter — Neologizmus pozostávajúci z prvkov, z ktorých každý je opisný vlastnostiam dotknutých tovarov alebo služieb — Účel tovarov a služieb — Skreslenie — Povinnosť odôvodnenia)

14

2018/C 399/19

Vec C-67/18 P: Uznesenie Súdneho dvora zo 6. septembra 2018 – Dominique Bilde/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Odvolanie — Prípustnosť — Európsky parlament — Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu — Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu — Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm)

14

2018/C 399/20

Vec C-84/18 P: Uznesenie Súdneho dvora zo 6. septembra 2018 – Sophie Montel/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Odvolanie — Prípustnosť — Európsky parlament — Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu — Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu — Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm)

15

2018/C 399/21

Vec C-90/18: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 6. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Visoki upravni sud – Chorvátsko) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej, ako aj dôvodov potreby poskytnutia odpovede na prejudiciálne otázky — Zjavná neprípustnosť)

15

2018/C 399/22

Vec C-184/18: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Central Administrativo Sul – Portugalsko) – Fazenda Pública/Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Priame dane — Článok 18 ZFEÚ — Zásada zákazu diskriminácie — Články 63, 64 a 65 ZFEÚ — Voľný pohyb kapitálu — Vyššie daňové bremeno na kapitálové zisky z nehnuteľností dosiahnuté nerezidentmi — Obmedzenia pohybu kapitálu do tretích krajín alebo z tretích krajín)

16

2018/C 399/23

Vec C-237/18: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège – Belgicko) – Pauline Stiernon a i./Belgické kráľovstvo, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Voľný pohyb pracovníkov — Slobodná voľba povolania — Články 20, 21 a 45 ZFEÚ — Charta základných práv Európskej únie — Článok 15 — Povolanie psychomotorického terapeuta, ktoré sa nenachádza na vnútroštátnom zozname pomocných zdravotníckych povolaní)

17

2018/C 399/24

Vec C-136/18 P: Odvolanie podané 19. februára 2018: Robert Hansen proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. decembra 2017 vo veci T-304/16, bet365 Group/EUIPO

17

2018/C 399/25

Vec C-425/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Taliansko) 28. júna 2018 – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)/Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

18

2018/C 399/26

Vec C-450/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Gerona (Španielsko) 9. júla 2018 – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social

18

2018/C 399/27

Vec C-457/18: Žaloba podaná 13. júla 2018 – Slovinská republika/Chorvátska republika

19

2018/C 399/28

Vec C-465/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 16. júla 2018 – AV, BU/Comune di Bernareggio

21

2018/C 399/29

Vec C-471/18 P: Odvolanie podané 18. júla 2018: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 8. mája 2018 vo veci T-283/15, Esso Raffinage/Európska chemická agentúra

21

2018/C 399/30

Vec C-475/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 20. júla 2018 – SATI – Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Trasporti Molisana – A.T.M. SpA

22

2018/C 399/31

Vec C-498/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 27. júla 2018 – ZW/Deutsche Lufthansa AG

23

2018/C 399/32

Vec C-530/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Ilfov (Rumunsko) 13. augusta 2018 – EP/FO

23

2018/C 399/33

Vec C-576/18: Žaloba podaná 12. septembra 2018 – Európska komisia/Talianska republika

24

2018/C 399/34

Vec C-586/18 P: Odvolanie podané 19. septembra 2018: Buonotourist Srl proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 11. júla 2018 vo veci T-185/15, Buonotourist/Komisia

25

2018/C 399/35

Vec C-587/18 P: Odvolanie podané 19. septembra 2018: CSTP Azienda della Mobilità SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 11. júla 2018 vo veci T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità/Komisia

26

2018/C 399/36

Vec C-591/18 P: Odvolanie podané 21. septembra 2018: Brugg Kabel AG a Kabelwerke Brugg AG Holding proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-441/14, Brugg Kabel AG a Kabelwerke Brugg AG Holding/Európska komisia

28

2018/C 399/37

Vec C-186/17: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 2. augusta 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin – Nemecko) – flightright GmbH/Iberia Express SA

30

2018/C 399/38

Vec C-212/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. apríla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španielsko) – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal

30

2018/C 399/39

Vec C-594/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 2. augusta 2018 – Európska komisia/Slovinská republika, ktorú podporujú: Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Talianska republika

30

2018/C 399/40

Vec C-36/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. júla 2018 – Európska komisia/Helénska republika

31

2018/C 399/41

Vec C-86/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. augusta 2018 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

31

2018/C 399/42

Vec C-284/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 9. augusta 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Equitalia centro SpA/Poste Italiane SpA

31

 

Všeobecný súd

2018/C 399/43

Vec T-604/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2018 – HD/Parlament („Verejná služba — Úradníci — Odmena — Rodinné prídavky — Príspevok na domácnosť — Príspevok na vzdelanie — Príspevok na nezaopatrené dieťa — Podmienky priznania — Odpočítanie príspevku podobného charakteru vyplácaného z iných zdrojov — Náhrada neoprávnených platieb — Rozhodnutia o skončení nároku na niektoré príspevky — Nesprávne právne posúdenie — Zjavne nesprávne posúdenie“)

32

2018/C 399/44

Vec T-623/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2018 – Volkswagen/EUIPO – Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MAIN AUTO WHEELS — Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie VW — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 ods. 1 prvá veta nariadenia 2017/1001)“)

33

2018/C 399/45

Vec T-39/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2018 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine BretagneOuest (prístav Brest)/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty vzťahujúce sa na predbežné vyšetrovania týkajúce sa schém štátnej pomoci v prístavnom sektore všetkých členských štátov — Odmietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súkromia a integrity jednotlivca — Nariadenie (ES) č. 45/2001 — Pojem súkromie — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly — Uplatnenie všeobecnej domnienky — Prevažujúci verejný záujem“)

33

2018/C 399/46

Vec T-266/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2018 – Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie UROAKUT — Staršia národná obrazová ochranná známka a staršia medzinárodná obrazová ochranná známka UroCys — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Právomoc zmeniť rozhodnutie — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

34

2018/C 399/47

Vec T-392/17 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 12. júla 2018 – TE/Komisia („Predbežného opatrenie — Zamietnutie žaloby vo veci samej — Zastavenie konania“)

35

2018/C 399/48

Veci T-337/18 R a T-347/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 24. augusta 2018 – Laboratoire Pareva a Biotech3D/Komisia („REACH — Nariadenie (ES) č. 528/2012 — Biocídne výrobky — Účinná látka PHMB (1415; 4.7) — Zamietnutie schválenia — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Fumus boni iuris — Zváženie záujmov“)

35

2018/C 399/49

Vec T-362/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 7. septembra 2018 – Robert/Rada national de l’ordre des pharmaciens („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Zamietnutie žaloby vo veci samej — Zastavenie konania“)

36

2018/C 399/50

Vec T-475/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 27. augusta 2018 – Boyer/Wallis a Futuna („Predbežného opatrenie — Verejné zmluvy — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neprípustnosť“)

37

2018/C 399/51

Vec T-504/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 11. septembra 2018 – XG/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Odmietnutie prístupu do priestorov Komisie — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Nedostatok záujmu dosiahnuť navrhované opatrenia“)

37

2018/C 399/52

Vec T-490/18: Žaloba podaná 16. augusta 2018 – Neda Industrial Group/Rada

38

2018/C 399/53

Vec T-505/18: Žaloba podaná 24. augusta 2018 – Maďarsko/Komisia

39

2018/C 399/54

Vec T-509/18: Žaloba podaná 24. augusta 2018 – Česká republika/Komisia

39

2018/C 399/55

Vec T-516/18: Žaloba podaná 30. augusta 2018 – Luxembursko/Komisia

40

2018/C 399/56

Vec T-518/18: Žaloba podaná 31. augusta 2018 – YG/Komisia

41

2018/C 399/57

Vec T-519/18: Žaloba podaná 3. septembra 2018 – Global Silicones Council a i./ECHA

42

2018/C 399/58

Vec T-524/18: Žaloba podaná 29. augusta 2018 – Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa)

43

2018/C 399/59

Vec T-525/18: Žaloba podaná 4. septembra 2018 – Engie Global LNG Holding a i./Komisia

44

2018/C 399/60

Vec T-531/18: Žaloba podaná 26. mája 2018 – LL-CARPENTER/Komisia

45

2018/C 399/61

Vec T-533/18: Žaloba podaná 6. septembra 2018 – Wanda films and Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

46

2018/C 399/62

Vec T-536/18: Žaloba podaná 11. septembra 2018 – Société des produits Nestlé/EUIPO – European Food (fitness)

47

2018/C 399/63

Vec T-538/18: Žaloba podaná 14. septembra 2018 – Dickmanns/EUIPO

48

2018/C 399/64

Vec T-540/18: Žaloba podaná 11. septembra 2018 – ASL Aviation Holdings and ASL Airlines (Ireland)/Komisia

49

2018/C 399/65

Vec T-542/18: Žaloba podaná 17. septembra 2018 – Wanda Films a Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

51

2018/C 399/66

Vec T-543/18: Žaloba podaná 17. septembra 2018 – XK/Komisia

52

2018/C 399/67

Vec T-544/18: Žaloba podaná 13. septembra 2018 – ArcelorMittal Bremen/Komisia

52

2018/C 399/68

Vec T-546/18: Žaloba podaná 17. septembra 2018 – XM a i./Komisia

53

2018/C 399/69

Vec T-556/18: Žaloba podaná 19. septembra 2018 – Sensient Colors Europe/Komisia

54

2018/C 399/70

Vec T-557/18: Žaloba podaná 20. septembra 2018 – LG Electronics/EUIPO – Beko (BECON)

55

2018/C 399/71

Vec T-559/18: Žaloba podaná 13. septembra 2018 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medizinische Pflaster))

55

2018/C 399/72

Vec T-560/18: Žaloba podaná 13. septembra 2018 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medizinische Pflaster)

56

2018/C 399/73

Vec T-562/18: Žaloba podaná 21. septembra 2018 – YP/Komisia

57

2018/C 399/74

Vec T-776/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. septembra 2018 – Medora Therapeutics/EUIPO – Biohealth Italia (LITHOREN)

58

2018/C 399/75

Vec T-371/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. septembra 2018 – Reiner Stemme Utility Air Systems/AESA

58


SK

 

Top