EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:301:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 301, 27. augusta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 301

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
27. augusta 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 301/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 301/02

Vec C-390/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 5. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Törvényszék – Maďarsko) – konanie začaté proti Dánielovi Bertoldovi Ladovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Justičná spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2008/675/SVV — Zohľadnenie skoršieho odsúdenia vyhláseného v inom členskom štáte v rámci nového trestného konania — Osobitné konanie o uznanie odsudzujúceho rozsudku vyhláseného v inom členskom štáte — Opätovné preskúmanie skoršieho rozhodnutia a zmena právnej kvalifikácie — Zásada vzájomného uznávania — Článok 82 ods. 1 ZFEÚ)

2

2018/C 301/03

Vec C-544/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo) – Marcandi Limited, konajúca v rámci svojej obchodnej činnosti ako Madbid/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. c) — Poskytovanie „kreditov“, ktoré sa môžu použiť na prihodenie v online aukciách — Poskytovanie služieb za protihodnotu — Predbežná transakcia — Článok 73 — Základ dane)

3

2018/C 301/04

Vec C-626/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. júla 2018 – Európska komisia/Slovenská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Skládkovanie odpadu — Smernica 1999/31/ES — Existujúce skládky — Článok 14 — Konečné rozhodnutie o pokračovaní alebo nepokračovaní v prevádzkovaní — Článok 13 — Postup uzatvárania — Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti — Nevykonanie — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Penále a paušálna pokuta)

4

2018/C 301/05

Vec C-27/17: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 5. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos apeliacinis teismas – Litva) – AB „flyLAL-Lithunian Airlines“, v likvidácii/Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation“ AS (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spolupráca v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Osobitné právomoci — Článok 5 bod 3 — Nároky z iného ako zmluvného vzťahu — Miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody — Miesto, kde vznikla škoda, a miesto, kde došlo k príčinnej udalosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu — Žaloba o náhradu škody údajne spôsobenej protisúťažným správaním, ku ktorému došlo v rôznych členských štátoch — Článok 5 bod 5 — Činnosť pobočky — Pojem)

4

2018/C 301/06

Vec C-28/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – NN A/S/Skatteministeriet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 49 ZFEÚ — Daň z príjmov právnických osôb — Vnútroštátna daňová právna úprava, podľa ktorej sa prevod strát vzniknutých stálej prevádzkarni nachádzajúcej sa v tomto členskom štáte, ktorú vlastní spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, na spoločnosť rezidenta, ktorá patrí do tej istej skupiny spoločností, viaže na podmienku, podľa ktorej tieto straty nemožno zohľadniť na účely zahraničnej dane)

5

2018/C 301/07

Vec C-43/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. júla 2018 – Liam Jenkinson/Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), Rada Európskej únie, Európska komisia, Eulex Kosovo (Odvolanie — Arbitrážna doložka — Zamestnanci medzinárodných misií Európskej únie — Právomoc rozhodovať v sporoch týkajúcich sa pracovných zmlúv — Po sebe nasledujúce pracovné zmluvy na dobu určitú — Rozhodcovské doložky určujúce v poslednej zmluve súdy Únie a v predchádzajúcich zmluvách súdy v Bruseli (Belgicko) — Rozhodnutie nepredĺžiť poslednú zmluvu — Žiadosť o rekvalifikáciu všetkých zmluvných vzťahov na „zmluvu na dobu neurčitú“ — Návrhy na náhradu škody za neoprávnené prepustenie — Zohľadnenie zmluvných vzťahov predchádzajúcich poslednej zmluve — Právomoc Všeobecného súdu Európskej únie)

6

2018/C 301/08

Vec C-213/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam – Holandsko) – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Články 17, 18, 23 a 24 — Predchádzajúce konanie o medzinárodnej ochrane prebiehajúce v členskom štáte — Nová žiadosť v inom členskom štáte — Nepodanie dožiadania o prijatí späť v stanovených lehotách — Odovzdanie dotknutej osoby na účely trestného stíhania)

7

2018/C 301/09

Vec C-217/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 5. júla 2018 – Mast-Jägermeister SE/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (Odvolanie — Dizajn Spoločenstva — Prihláška dizajnu zobrazujúceho poháre — Nariadenie (ES) č. 6/2002 — Článok 36 ods. 1 písm. c) — Grafické vyobrazenie — Články 45 a 46 — Priznanie dňa podania — Podmienky — Nariadenie (ES) č. 2245/2002 — Článok 4 ods. 1 písm. e) a článok 10 ods. 1 a 2)

8

2018/C 301/10

Vec C-320/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 5. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Marle Participations SARL/Ministre de l’Économie et des Finances (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Články 2, 9 a 168 — Ekonomická činnosť — Priame alebo nepriame zapájanie holdingu do riadenia jeho dcérskych spoločností — Prenájom nehnuteľnosti holdingovou spoločnosťou jej dcérskej spoločnosti — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — DPH zaplatená holdingovou spoločnosťou z výdavkov vynaložených na nadobudnutie podielov v iných podnikoch)

8

2018/C 301/11

Vec C-339/17: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – Verein für lauteren Wettbewerb eV/Princesport GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Názvy textilných vlákien a súvisiace požiadavky na označenie etiketami a iným označením — Nariadenie (EÚ) č. 1007/2011 — Články 7 a 9 — Čisté textilné výrobky — Textilné výrobky z viacerých druhov vlákien — Spôsoby označenia etiketami a iným označením)

9

2018/C 301/12

Vec C-532/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg – Nemecko) – Wolfgang Wirth a i./Thomson Airways Ltd. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 2 písm. b) — Pôsobnosť — Pojem „prevádzkujúci letecký dopravca“ — Zmluva o nájme lietadla aj s posádkou („wet lease“))

10

2018/C 301/13

Vec C-325/17 P: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 26. júna 2018 – Windrush Aka LLP/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Jerry Dammers (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochranná známka Európskej únie — Konanie o zrušení — Slovná ochranná známka The Specials — Riadne používanie — Súhlas majiteľa ochrannej známky)

11

2018/C 301/14

Vec C-24/18: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság – Maďarsko) – István Bán/KP 2000 kft., Edit Kovács (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Základné slobody — Články 49 a 63 ZFEÚ — Čisto vnútroštátna situácia — Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej — Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Zjavná neprípustnosť)

11

2018/C 301/15

Vec C-130/18: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 27. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf – Nemecko) – flightright GmbH/Eurowings GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 5 ods. 1 písm. c) — Právo na náhradu v prípade zrušenia letu — Presmerovanie, ktoré cestujúcemu neumožňuje dosiahnuť jeho konečné cieľové miesto maximálne dve hodiny po plánovanom čase príletu zrušeného letu — Meškanie od dvoch do troch hodín)

12

2018/C 301/16

Vec C-40/18 P: Odvolanie podané 12. januára 2018: Acquafarm S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. novembra 2017 vo veci T-458/16, Acquafarm/Komisia

12

2018/C 301/17

Vec C-170/18 P: Odvolanie podané 2. marca 2018: CJ proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 13. decembra 2017 vo veci T-692/16, CJ/Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

13

2018/C 301/18

Vec C-297/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 2. mája 2018 – Humbert Jörg Köfler a i.

14

2018/C 301/19

Vec C-378/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 8. júna 2018 – Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal

14

2018/C 301/20

Vec C-390/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal vyšetrujúci sudca na Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 13. júna 2018 – trestné konanie proti YA a AIRBNB Ireland UC – ďalší účastníci konania: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

15

2018/C 301/21

Vec C-394/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte di appello di Napoli (Taliansko) 14. júna 2018 – I.G.I. Srl/Maria Grazia Cicenia a i.

15

2018/C 301/22

Vec C-395/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 14. júna 2018 – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA/Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

16

2018/C 301/23

Vec C-400/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 18. júna 2018 – Infohos/Belgische Staat

17

2018/C 301/24

Vec C-402/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 15. júna 2018 – Tedeschi Srl, vo vlastnom mene a ako zástupca konajúci za dočasné združenie podnikov, Consorzio Stabile Istant Service, vo vlastnom mene a ako člen dočasného združenia podnikov/C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

17

2018/C 301/25

Vec C-405/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 19. júna 2018 – AURES Holdings a.s./Odvolací finanční ředitelství

18

2018/C 301/26

Vec C-410/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif (Luxembursko) 22. júna 2018 – Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

19

2018/C 301/27

Vec C-416/18 P: Odvolanie podané 26. júna 2018: Mykola Yanovych Azarov proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 26. apríla 2018 vo veci T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Rada Európskej únie

19

2018/C 301/28

Vec C-421/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Namur (Belgicko) 27. júna 2018 – Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN

20

2018/C 301/29

Vec C-456/18 P: Odvolanie podané 12. júla 2018: Maďarsko proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 25. apríla 2018 v spojených veciach T-554/15 a T-555/15, Maďarsko/Európska komisia

21

 

Všeobecný súd

2018/C 301/30

Vec T-643/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – Rogesa/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Žiadosť o prístup k informáciám týkajúcim sa stanovenia 10 % najúčinnejších zariadení v oceliarskom priemysle — Odmietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby — Vyšší verejný záujem — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Pojem ‚informácie týkajúce sa emisií do životného prostredia‘ — Dodržiavanie lehôt“)

23

2018/C 301/31

Vec T-185/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – Buonotourist/Komisia („Štátna pomoc — Podnik prevádzkujúci sieť autobusovej prepravy v regióne Kampánie — Výhoda — Služba všeobecného hospodárskeho záujmu — Vyrovnávacia platba za záväzky služby vo verejnom záujme vyplatená na základe rozhodnutia súdu rozhodujúceho v poslednom stupni — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Existujúca pomoc a nová pomoc — Nariadenie (EHS) č. 1191/69 — Podmienky na vyňatie z notifikačnej povinnosti — Článok 4 ods. 5 a článok 7 ods. 6 nariadenia (ES) č. 659/99 — Právomoc Komisie a vnútroštátnych súdov v oblasti kontroly štátnej pomoci — Právna sila rozhodnutej veci rozsudku vnútroštátneho súdu vyššieho stupňa — Časová pôsobnosť hmotnoprávnych pravidiel — Legitímna dôvera — Právna istota“)

24

2018/C 301/32

Vec T-186/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – CSTP Azienda della Mobilità/Komisia („Štátna pomoc — Podnik prevádzkujúci sieť autobusovej prepravy v regióne Kampánie — Výhoda — Služba všeobecného hospodárskeho záujmu — Vyrovnávacia platba za záväzky služby vo verejnom záujme vyplatená na základe rozhodnutia súdu rozhodujúceho v poslednom stupni — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Existujúca pomoc a nová pomoc — Nariadenie (EHS) č. 1191/69 — Podmienky na vyňatie z notifikačnej povinnosti — Článok 4 ods. 5 a článok 7 ods. 6 nariadenia (ES) č. 659/99 — Právomoc Komisie a vnútroštátnych súdov v oblasti kontroly štátnej pomoci — Právna sila rozhodnutej veci rozsudku vnútroštátneho súdu vyššieho stupňa — Časová pôsobnosť hmotnoprávnych pravidiel — Legitímna dôvera — Právna istota“)

25

2018/C 301/33

Vec T-240/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – Klyuyev/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov — Ponechanie mena žalobcu na zozname — Právny základ — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Právo vlastniť majetok — Právo na dobrú povesť — Námietka nezákonnosti“)

26

2018/C 301/34

Vec T-644/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – ClientEarth/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty Komisie týkajúce sa zlučiteľnosti mechanizmu riešenia sporov medzi investormi a štátmi a systému súdov v oblasti investícií upravených v obchodných dohodách Únie s právom Únie — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa ochrany verejného záujmu týkajúceho sa medzinárodných vzťahov — Výnimka týkajúca sa ochrany právneho poradenstva — Výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho procesu — Prevažujúci verejný záujem“)

27

2018/C 301/35

Vec T-707/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie ANTONIO RUBINI — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie RUTINI — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

27

2018/C 301/36

Vec T-13/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – Europa Terra Nostra/Parlament („Inštitucionálne právo — Európsky parlament — Rozhodnutie o poskytnutí príspevku politickej strane — Predbežné financovanie stanovené vo výške 33 % z maximálnej sumy poskytnutého príspevku — Povinnosť zriadiť bankovú záruku za predbežné financovanie — Finančné nariadenie — Pravidlá uplatnenia finančného nariadenia — Nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni — Proporcionalita — Zneužitie právomoci“)

28

2018/C 301/37

Vec T-16/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – APF/Parlament („Inštitucionálne právo — Európsky parlament — Rozhodnutie o poskytnutí príspevku politickej strane — Predbežné financovanie stanovené vo výške 33 % z maximálnej sumy poskytnutého príspevku — Povinnosť zriadiť bankovú záruku za predbežné financovanie — Finančné nariadenie — Pravidlá uplatnenia finančného nariadenia — Nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni — Proporcionalita — Zneužitie právomoci“)

29

2018/C 301/38

Vec T-54/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – CLF/Parlament („Inštitucionálne právo — Európsky parlament — Rozhodnutie o poskytnutí príspevku politickej strane — Predbežné financovanie stanovené vo výške 33 % z maximálnej sumy poskytnutého príspevku — Povinnosť zriadiť bankovú záruku za predbežné financovanie — Finančné nariadenie — Pravidlá uplatnenia finančného nariadenia — Nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania“)

29

2018/C 301/39

Vec T-57/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – Pegasus/Parlament („Inštitucionálne právo — Európsky parlament — Rozhodnutie o poskytnutí príspevku politickej strane — Predbežné financovanie stanovené vo výške 33 % z maximálnej sumy poskytnutého príspevku — Povinnosť zriadiť bankovú záruku za predbežné financovanie — Finančné nariadenie — Pravidlá uplatnenia finančného nariadenia — Nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania“)

30

2018/C 301/40

Vec T-694/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – Link Entertainment/EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie AVORY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Podobnosť služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

31

2018/C 301/41

Vec T-147/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. júna 2018 – Česká republika/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Vlastné zdroje Európskej únie — Finančná zodpovednosť členských štátov — Žiadosť o oslobodenie od povinnosti poskytnúť vlastné zdroje — List Komisie — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

31

2018/C 301/42

Vec T-478/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. júna 2018 – Rumunsko/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Vlastné zdroje Európskej únie — Finančná zodpovednosť členských štátov — Povinnosť zaplatiť Komisii sumu zodpovedajúcu strate vlastných zdrojov — List Komisie — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

32

2018/C 301/43

Vec T-452/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. júna 2018 – TL/ EDPS („Žaloba o neplatnosť — Ochrana osobných údajov — Uverejňovanie judikatúry Všeobecného súdu — Žiadosť o dôverné zaobchádzanie a odstránenie rozsudku Všeobecného súdu z internetu — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Potvrdzujúci akt — Neexistencia nových a podstatných skutočností — Zjavná neprípustnosť“)

33

2018/C 301/44

Vec T-476/17 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 22. júna 2018 – Arysta LifeScience Netherlands/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka diflubenzurón — Podmienky schválenia uvedenia na trh — Návrh na odklad výkonu — Nedostatok naliehavosti — Zváženie záujmov)

34

2018/C 301/45

Vec T-577/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. júla 2018 – thyssenkrupp Electrical Steel a thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Colná únia — Povolenie na aktívny zušľachťovací styk — Riziko negatívneho ovplyvnenia základných záujmov výrobcov Únie — Článok 211 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 — Preskúmanie hospodárskych podmienok — Rozsah záverov Komisie — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

34

2018/C 301/46

Vec T-719/17 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 22. júna 2018 – FMC/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Prípravky na ochranu rastlín — Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1496 — Neobnovenie schválenia účinnej látky DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl) — Návrh na odklad výkonu — Nedostatok naliehavosti — Zváženie záujmov“)

35

2018/C 301/47

Vec T-757/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – Kerstens/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Disciplinárne konanie — Vykonanie rozsudku vyhláseného Všeobecným súdom vo veci odvolania — Zrušenie rozhodnutia ukladajúceho pokarhanie — Opätovné začatie disciplinárnych konaní, ktoré viedli k zrušeniu sankcie — Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý nespôsobuje ujmu — Žaloba o náhradu škody — Nedodržanie konania pred podaním žaloby — Zjavná neprípustnosť“)

36

2018/C 301/48

Vec T-784/17 RII: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – Strabag Belgium/Parlament („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky na práce — Uznesenie nariaďujúce odklad výkonu rozhodnutia Európskeho parlamentu o odmietnutí ponuky žalobkyne a zadanie zákazky týkajúcej sa rámcovej zmluvy na všeobecné práce na budovách Parlamentu v Bruseli piatim uchádzačom — Návrh na zmenu — Článok 159 rokovacieho poriadku — Neprípustnosť“)

36

2018/C 301/49

Vec T-29/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. júla 2018 – Planet/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa zmluvy‚Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)‘ — Implicitné odmietnutie prístupu — Výslovné rozhodnutie prijaté po podaní žaloby — Späťvzatie napadnutého aktu — Zánik predmetu sporu — Zastavenie konania“)

37

2018/C 301/50

Vec T-104/18 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. júla 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Dohoda o grante uzatvorená v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) — Vymáhanie zaplatených súm — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

38

2018/C 301/51

Vec T-244/18 R: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. júla 2018 – Synergy Hellas/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Dohoda o grante uzatvorená v rámci šiesteho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2002 – 2006) — Vymáhanie vyplatených súm — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

38

2018/C 301/52

Vec T-299/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – Strabag Belgium/Parlament („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky na práce — Návrh na odklad výkonu — Čakacia lehota — Ponuka s neobvykle nízkou cenou — Fumus boni iuris — Neexistencia naliehavosti“)

39

2018/C 301/53

Vec T-352/18: Žaloba podaná 5. júna 2018 – Germann Avocats a XJ (*1) /Komisia

39

2018/C 301/54

Vec T-397/18: Žaloba podaná 29. júna 2018 – Hugo’s Hotel/EUIPO – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

40

2018/C 301/55

Vec T-400/18: Žaloba podaná 2. júla 2018 – Landesbank Baden-Württemberg/SRB

41

2018/C 301/56

Vec T-403/18: Žaloba podaná 2. júla 2018 – Pharmadom v EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

42

2018/C 301/57

Vec T-414/18: Žaloba podaná 5. júla 2018 – Hypo Vorarlberg Bank/SRB

42

2018/C 301/58

Vec T-424/18: Žaloba podaná 11. júla 2018 – Puma/EUIPO – Carrefour (Vyobrazenie prekrížených línií)

43

2018/C 301/59

Vec T-427/18: Žaloba podaná 10. júla 2018 – Geske/EUIPO (SATISFYERMEN)

44

2018/C 301/60

Vec T-434/18: Žaloba podaná 13. júla 2018 – Vans/EUIPO (ULTRARANGE)

45

2018/C 301/61

Vec T-447/18: Žaloba podaná 18. júla 2018 – TUIfly/Komisia

45

2018/C 301/62

Vec T-742/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. júla 2018 – Kim a i./Rada

47


(*1)Údaje odstránené alebo vymazané v rámci zaistenia ochrany osobných dát a/alebo dôvernosti.

 


SK

 

S ohľadom na ochranu osobných dát a/alebo dôvernosť nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.

Top