Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:276:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 276, 6. augusta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 276

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
6. augusta 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 276/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 276/02

Vec C-163/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag – Holandsko) – Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas/van Haren Schoenen BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranné známky — Absolútne dôvody zamietnutia zápisu alebo vyhlásenia neplatnosti — Označenie, ktoré je tvorené výlučne tvarom tovaru — Pojem „tvar“ — Farba — Umiestnenie na časti výrobku — Smernica 2008/95/ES — Článok 2 — Článok 3 ods. 1 písm. e) bod iii))

2

2018/C 276/03

Vec C-530/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. júna 2018 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti — Bezpečnosť železníc — Smernica 2004/49/ES — Neprijatie potrebných opatrení na zabezpečenie nezávislosti vyšetrovacieho orgánu)

2

2018/C 276/04

Vec C-650/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS/Skatteministeriet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 49 ZFEÚ — Daň z príjmov právnických osôb — Sloboda usadiť sa — Spoločnosť rezident — Zdaniteľný príjem — Daňová úľava — Odpočet strát, ktoré vznikli stálej prevádzkarni rezidentovi — Povolenie — Odpočet strát, ktoré vznikli stálym prevádzkarniam nerezidentom — Vylúčenie — Výnimka — Voliteľný režim medzinárodného spoločného zdaňovania)

3

2018/C 276/05

Vec C-665/16: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 13. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Minister Finansów/Gmina Wrocław (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. a) — Dodanie tovaru za protihodnotu — Článok 14 ods. 1 — Prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník — Článok 14 ods. 2 písm. a) — Prevod vlastníctva majetku obce na štátnu pokladnicu za náhradu na účely výstavby štátnej cesty — Pojem „náhrada“ — Transakcia podliehajúca DPH)

4

2018/C 276/06

Vec C-683/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln – Nemecko) – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Bundesrepublik Deutschland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná rybárska politika — Nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 — Článok 11 — Zachovanie morských biologických zdrojov — Ochrana životného prostredia — Zachovanie prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín — Výlučná právomoc Európskej únie)

4

2018/C 276/07

Vec C-39/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Lubrizol France SAS/Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb tovaru — Články 28 a 30 ZFEÚ — Poplatky s rovnakým účinkom — Článok 110 ZFEÚ — Vnútroštátne zdanenie — Solidárny sociálny príspevok spoločností — Daň — Vymeriavací základ — Celkový ročný obrat spoločností — Smernica 2006/112/ES — Článok 17 — Premiestnenie tovaru do iného členského štátu — Hodnota premiestneného tovaru — Zahrnutie do celkového ročného obratu)

5

2018/C 276/08

Vec C-169/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 34 a 35 ZFEÚ — Voľný pohyb tovaru — Množstevné obmedzenia — Opatrenia s rovnakým účinkom — Ochrana ošípaných — Výrobky vyrábané alebo predávané v Španielsku — Normy kvality pre iberské bravčové mäso, stehno, pliecko a karé — Podmienky používania názvu „de cebo“ — Zvýšenie kvality výrobkov — Smernica 2008/120/ES — Pôsobnosť)

6

2018/C 276/09

Vec C-223/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 14. júna 2018 – Lubrizol France SAS/Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Spoločný colný sadzobník — Všeobecné clá na niektoré poľnohospodárske výrobky a priemyselné výrobky — Žiadosti o pozastavenie ciel — Nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 — Schválené pozastavenie ciel — Námietka — Nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 — Zrušenie napadnutých pozastavení — Porovnateľné výrobky dostupné v dostatočnom množstve na trhu Únie)

7

2018/C 276/10

Vec C-421/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 13. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. a) — Pôsobnosť — Zdaniteľné plnenia — Dodanie tovaru za protihodnotu — Prevod nehnuteľného majetku akciovou spoločnosťou na akcionára za protihodnotu spočívajúcu v odkúpení akcií tohto akcionára)

8

2018/C 276/11

Vec C-458/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. júna 2018 – Rami Makhlouf/Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrskej arabskej republike — Opatrenia namierené proti vplyvným podnikateľkám a podnikateľom pôsobiacim v Sýrii a proti vplyvným členom rodín Assad a Makhlouf — Právo na obhajobu — Dôkaz o dôvodnosti zápisu na zoznamy)

8

2018/C 276/12

Vec C-589/16: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Rakúsko) – Mario Alexander Filippi a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Neexistencia dostatočných spresnení týkajúcich sa skutkového a právneho kontextu sporu vo veci samej, ako aj dôvody odôvodňujúce nevyhnutnosť odpovede na prejudiciálnu otázku — Zjavná neprípustnosť)

9

2018/C 276/13

Vec C-402/17 P: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) zo 17. mája 2018 – JYSK sp. z o.o./Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Odmietnutie poskytnúť finančný príspevok z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) na veľký projekt „Európske centrum zdieľaných služieb“ — Žaloba o neplatnosť — Podnik zodpovedný za realizáciu projektu — Podmienky prípustnosti — Neexistencia priamej dotknutosti)

9

2018/C 276/14

Vec C-481/17: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 30. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bulharsko) – Nikolay Jančev/ Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Schéma pomoci schválená Európskou komisiou — Pomoc na investície v oblasti poľnohospodárstva — Oslobodenie od dane — Oslobodenia od dane z príjmov právnických osôb — Podmienky — Odmietnutie poskytnutia individuálnej pomoci v rámci tohto tejto schémy)

10

2018/C 276/15

Vec C-190/18: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 30. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juge de paix du premier canton de Schaerbeek – Belgicko) – Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej a dôvodov nevyhnutnosti odpovede na prejudiciálnu otázku — Zjavná neprípustnosť)

11

2018/C 276/16

Vec C-166/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale per la Campania (Taliansko) 1. marca 2018 – Idroenergia Scrl/Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta

11

2018/C 276/17

Vec C-249/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 11. apríla 2018 – Staatssecretaris van Financiën, ďalší účastník: CEVA Freight Holland BV

12

2018/C 276/18

Vec C-251/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Holland (Holandsko) 12. apríla 2018 – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

12

2018/C 276/19

Vec C-257/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 13. apríla 2018 – M. Güler/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

13

2018/C 276/20

Vec C-258/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 13. apríla 2018 – H. Solak/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

14

2018/C 276/21

Vec C-263/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag (Holandsko) 16. apríla 2018 – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

14

2018/C 276/22

Vec C-264/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verfassungsgerichtshof (Belgicko) 13. apríla 2018 – P. M., N. G. d. M., P. V. d. S./Ministerraad

15

2018/C 276/23

Vec C-265/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 17. apríla 2018 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė

16

2018/C 276/24

Vec C-269/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Raad van State) 19. apríla 2018 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S/C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2018/C 276/25

Vec C-285/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 25. apríla 2018 – Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

17

2018/C 276/26

Vec C-288/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 25. apríla 2018 – X BV/Staatssecretaris van Financiën

19

2018/C 276/27

Vec C-298/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Nemecko) 2. mája 2018 – Reiner Grafe a Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH a OSL Bus GmbH

19

2018/C 276/28

Vec C-302/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgicko) 4. mája 2018 – X/Belgische Staat

20

2018/C 276/29

Vec C-314/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 8. mája 2018 – Openbaar Ministerie/SF

21

2018/C 276/30

Vec C-329/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 17. mája 2018 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Altic“

21

2018/C 276/31

Vec C-335/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski sad (Bulharsko) 23. mája 2018 – trestné konanie proti AK

22

2018/C 276/32

Vec C-336/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Apelativen sad Sofia (Bulharsko) 23. mája 2018 – trestné konanie proti EP

23

2018/C 276/33

Vec C-342/18 P: Odvolanie podané 24. mája 2018: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 15. marca 2018 vo veci T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Komisia

24

2018/C 276/34

Vec C-358/18 P: Odvolanie podané 1. júna 2018: Poľská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. marca 2018 vo veci T-507/15, Poľská republika/Komisia

25

2018/C 276/35

Vec C-363/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 4. júna 2018 – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l’Économie et des Finances

27

2018/C 276/36

Vec C-371/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 6. júna 2018 – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited/Skykick UK Limited, Skykick Inc

27

2018/C 276/37

Vec C-379/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 8. júna 2018 – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin

28

2018/C 276/38

Vec C-393/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Spojené kráľovstvo) 14. júna 2018 – UD/XB

29

2018/C 276/39

Vec C-432/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. apríla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španielsko) – Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

30

2018/C 276/40

Vec C-538/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA.

30

2018/C 276/41

Vec C-631/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. apríla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Holland – Holandsko) – X BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

30

2018/C 276/42

Vec C-686/16 P: Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora z 8. mája 2018 – Meissen Keramik GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

30

2018/C 276/43

Vec C-71/17: Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora z 22. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça – Portugalsko) – David Vicente Fernandes/Gabinete Português de Carta Verde

31

2018/C 276/44

Vec C-141/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 1. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Španielsko) – José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

31

2018/C 276/45

Vec C-303/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. apríla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Headlong Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

31

2018/C 276/46

Vec C-371/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. apríla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Uber BV/Richard Leipold

31

2018/C 276/47

Vec C-381/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. marca 2018 – Európska komisia/Chorvátska republika, ktorú v konaní podporuje Francúzska republika

32

2018/C 276/48

Vec C-382/17: Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora z 24. mája 2018 – Európska komisia/Portugalská republika

32

2018/C 276/49

Vec C-415/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 26. apríla 2018 – Európska komisia/Chorvátska republika, ktorú v konaní podporuje Francúzska republika

32

2018/C 276/50

Vec C-491/17: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 28. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – Hoteles Pinero Canarias SL/Keefe, dospelá procesne nespôsobilá osoba zastúpená v konaní pánom Eytonom

32

2018/C 276/51

Vec C-615/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 26. apríla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf – Nemecko) – Eurowings GmbH/Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

33

2018/C 276/52

Vec C-645/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Emirates Airlines – Direktion für Deutschland/Aylin Wüst, Peter Wüst

33

2018/C 276/53

Vec C-711/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg – Nemecko) – Anke Hartog/British Airways plc

33

2018/C 276/54

Vec C-721/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover – Nemecko) – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov/Swiss Global Air Lines AG.

33

2018/C 276/55

Vec C-7/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 26. apríla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španielsko) – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 276/56

Vec C-27/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 1. júna 2018 – Európska komisia/Bulharská republika, ktorú podporuje Francúzska republika

34

2018/C 276/57

Vec C-57/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – AX/BW

34

2018/C 276/58

Vec C-87/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29.mája 2018 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

34

2018/C 276/59

Vec C-88/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. mája 2018 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

35

2018/C 276/60

Vec C-196/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 1. júna 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Raúl Vítor Soares de Sousa/Autoridade Tributária e Aduaneira

35

 

Všeobecný súd

2018/C 276/61

Vec T-259/13 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – Francúzsko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Opatrenia podpory pre rozvoj vidieka — Oblasti s prírodným znevýhodnením — Paušálna finančná oprava — Výdavky uskutočnené Francúzskom — Kritérium zaťaženia — Kontroly na mieste — Procesné záruky“)

36

2018/C 276/62

Vec T-104/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júna 2018 – KV/Komisia („Grantové dohody uzavreté v rámci akčného programu v oblasti celoživotného vzdelávania (2007 – 2013) — Projekty, Green ‚Business is Smart Business‘ a, ‚LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT‘ — Neoprávnené náklady — Žaloba o neplatnosť — Nedostatok právomoci Komisie“)

36

2018/C 276/63

Spojené veci T-306/15 a T-484/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júna 2018 – KV/EACEA („Arbitrážna doložka — Zmluvy o subvencovaní uzatvorené v rámci akčného programu celoživotného vzdelávania a výchovy (2007 – 2013) — Projekty NEST a ‚This is IT‘ — Neoprávnené náklady — Zmena kvalifikácie žalôb“)

37

2018/C 276/64

Vec T-537/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – Deutsche Post/EUIPO – Verbis Alfa a EasyPack (InPost) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie InPost — Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie INFOPOST a ePOST a skoršia národná slovná ochranná známka POST — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Neexistencia poškodenia dobrého mena a neexistencia oslabenia — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001) — Dôkazy predložené po prvý krát v konaní pred Všeobecným súdom“)

38

2018/C 276/65

Vec T-227/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júna 2018 – Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Rohožka) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Medzinárodný zápis s vyznačením Európskej únie — Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci rohožku — Skorší dizajn — Dôvod výmazu — Absencia osobitého charakteru — Informovaný užívateľ — Miera tvorivej voľnosti pôvodcu — Dôkaz o saturácii z technického hľadiska — Neexistencia odlišného celkového dojmu — Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 — Článok 63 ods. 1 nariadenia č. 6/2002“)

39

2018/C 276/66

Vec T-228/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júna 2018 – Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Vzor povrchu kamienkovej pláže) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Medzinárodný zápis s vyznačením Európskej únie — Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci vzor povrchu kamienkovej pláže — Skorší dizajn — Dôvod výmazu — Nedostatok novosti — Článok 5 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“)

39

2018/C 276/67

Vec T-325/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júna 2018 – České dráhy/Komisia („Hospodárska súťaž — Správne konanie — Rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje inšpekcia — Proporcionalita — Neexistencia svojvoľnej povahy — Povinnosť odôvodnenia — Dostatočne vážne nepriame dôkazy — Právna istota — Legitímna dôvera — Právo na ochranu súkromia — Právo na obhajobu“)

40

2018/C 276/68

Vec T-619/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – Sicignano/EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri „a giacchett’e capri“) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie GiCapri ‚a giacchett’e capri‘ — Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie CAPRI — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

41

2018/C 276/69

Vec T-621/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júna 2018 – České dráhy/Komisia („Hospodárska súťaž — Správne konanie — Rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje inšpekcia — Inšpekcia nariadená na základe informácií pochádzajúcich z inej inšpekcie — Proporcionalita — Povinnosť odôvodnenia — Právo na rešpektovanie súkromného života — Právo na obhajobu“)

41

2018/C 276/70

Vec T-739/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – Akant Monika i Zbigniew Harasym/EUIPO – Hunter Douglas Holding (COSIMO) „Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie COSIMO — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie COSIFLOR — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 47 ods. 2 nariadenia 2017/1001)“

42

2018/C 276/71

Vec T-71/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – France.com/EUIPO – France (FRANCE.com) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie FRANCE.com — Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka France — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

43

2018/C 276/72

Vec T-78/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO) „Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie JUMBO — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001) — Článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 59 ods. 1 písm. a) a článok 59 ods. 2 nariadenia 2017/1001)“

43

2018/C 276/73

Vec T-211/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. júna 2018 – Amplexor Luxembourg/Komisia („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Umiestnenie uchádzača v systéme kaskády — Spracovanie oznámení na zverejnenie v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie — Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi — Neutralizácia zvýhodnenia súčasného dodávateľa — Zneužitie právomoci“)

44

2018/C 276/74

Vec T-362/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2018 – NCL/EUIPO (FEEL FREE) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie FEEL FREE — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

45

2018/C 276/75

Vec T-556/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2018 – Staropilsen/EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci vyhlásenia neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie STAROPILSEN; STAROPLZEN — Skoršie slovné národné ochranné známky a ochranné známky Európskej únie STAROPRAMEN — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

45

2018/C 276/76

Vec T-657/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júna 2018 – Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie HPC POLO — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie POLO — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

46

2018/C 276/77

Vec T-691/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. júna 2018 – hoechstmass Balzer/EUIPO (Tvar zvinovacieho metra) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie — Tvar zvinovacieho metra — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

46

2018/C 276/78

Vec T-156/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. júna 2018 – L/Parlament („Verejná služba — Akreditovaný parlamentný asistent — Výpoveď zmluvy — Prekážka začatého konania — Neprípustnosť“)

47

2018/C 276/79

Vec T-587/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. júna 2018 – Unigroup/EUIPO – Pronova Laboratories (nailicin) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie nailicin — Skoršia slovná ochranná známka Beneluxu NAILCLIN — Relatívny dôvod zamietnutia — Kópia osvedčenia o zápise skoršej ochrannej známky — Pravidlo 19 ods. 2 písm. a) ii) nariadenia (ES) č. 2868/95 [teraz článok 7 ods. 2 písm. a) ii) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430] — Zohľadnenie dokumentu predloženého spoločne s námietkou — Pravidlo 19 ods. 4 nariadenia č. 2868/95 [teraz článok 7 ods. 5 delegovaného nariadenia 2017/1430] — Žaloba zjavne bez právneho dôvodu“)

48

2018/C 276/80

Vec T-258/18: Žaloba podaná 23. apríla 2018 – Brunke/Komisia

48

2018/C 276/81

Vec T-316/18: Žaloba podaná 22. mája 2018 – Mediaservis/Komisia

49

2018/C 276/82

Vec T-318/18: Žaloba podaná 22. mája 2018 – Amazon EU and Amazon.com/Komisia

51

2018/C 276/83

Vec T-358/18: Žaloba podaná 9. júna 2018 – J. García Carrión/EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)

52

2018/C 276/84

Vec T-359/18: Žaloba podaná 11. júna 2018 – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

53

2018/C 276/85

Vec T-361/18: Žaloba podaná 8. júna 2018 – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

54

2018/C 276/86

Vec T-366/18: Žaloba podaná 8. júna 2018 – Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX)

55

2018/C 276/87

Vec T-367/18: Žaloba podaná 15. júna 2018 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

56

2018/C 276/88

Vec T-368/18: Žaloba podaná 15. júna 2018 – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

56

2018/C 276/89

Vec T-369/18: Žaloba podaná 18. júna 2018 – Napolitano/Komisia

57

2018/C 276/90

Vec T-371/18: Žaloba podaná 18. júna 2018 – Reiner Stemme Utility Air Systems/EASA

58

2018/C 276/91

Vec T-378/18: Žaloba podaná 22. júna 2018 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

59

2018/C 276/92

Vec T-381/18: Žaloba podaná 25. júna 2018 – Engel/EUIPO – F. Engel (ENGEL)

60

2018/C 276/93

Vec T-487/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. júna 2018 – UE/Komisia

61

2018/C 276/94

Vec T-620/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. júna 2018 – Teollisuuden Voima/Komisia

61

2018/C 276/95

Vec T-148/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. júna 2018 – UE/Komisia

61


SK

 

Top