EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:259:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 259, 23. júla 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 259

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
23. júla 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 259/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 259/02

Spojené veci C-85/16 P a C-86/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. mája 2018 – Kenzo Tsujimoto/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Kenzo (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Prihlášky slovnej ochrannej známky KENZO ESTATE — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie KENZO — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 5 — Relatívny dôvod zamietnutia zápisu — Dobré meno — Náležitý dôvod)

2

2018/C 259/03

Spojené veci C-259/16 a C-260/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poštové služby v Európskej únii — Smernica 97/67/ES — Články 2, 7 a 9 — Smernica 2008/6/ES — Pojem „poskytovateľ poštových služieb“ — Podniky pôsobiace v oblasti prepravných služieb, špeditérskych služieb a expresných doručovacích služieb, ktoré poskytujú služby vyberania, triedenia, prepravy a distribúcie poštových zásielok — Povolenie požadované na poskytovanie poštových služieb verejnosti — Príspevok na náklady univerzálnej služby)

3

2018/C 259/04

Vec C-370/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 30. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Novara – Taliansko) – Bruno Dell’Acqua/Eurocom Srl, Regione Lombardia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Výsady a imunity Európskej únie — Protokol č. 7 — Článok 1 — Nevyhnutnosť predchádzajúceho povolenia Súdneho dvora — Štrukturálne fondy — Finančná pomoc Európskej únie — Exekučné konanie voči vnútroštátnemu orgánu týkajúce sa súm pochádzajúcich z tejto pomoci)

4

2018/C 259/05

Vec C-382/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Rheinland-Pfalz – Nemecko) – Hornbach-Baumarkt-AG/Finanzamt Landau (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sloboda usadiť sa — Daň z príjmov právnických osôb — Právna úprava členského štátu — Určenie zdaniteľného príjmu spoločností — Výhoda poskytnutá bezodplatne spoločnosťou rezidentom spoločnosti nerezidentovi, s ktorou sa nachádza vo vzťahu vzájomnej závislosti — Oprava zdaniteľných príjmov spoločnosti rezidenta — Neexistencia opravy zdaniteľných príjmov v prípade rovnakej výhody poskytnutej spoločnosťou rezidentom druhej spoločnosti rezidentovi, s ktorou sa nachádza v takom vzťahu — Obmedzenie slobody usadiť sa — Odôvodnenie)

5

2018/C 259/06

Vec C-426/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgicko) – Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW a i./Vlaams Gewest (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana zvierat počas usmrcovania — Osobitné spôsoby zabíjania zvierat podľa náboženských rituálov — Moslimský sviatok obetovania — Nariadenie (ES) č. 1099/2009 — Článok 2 písm. k) — Článok 4 ods. 4 — Povinnosť zabíjať zvieratá na náboženské účely na schválenom bitúnku spĺňajúcom požiadavky nariadenia (ES) č. 853/2004 — Platnosť — Charta základných práv Európskej únie — Článok 10 — Sloboda náboženského vyznania — Článok 13 ZFEÚ — Rešpektovanie národných zvykov týkajúcich sa náboženských rituálov)

5

2018/C 259/07

Vec C-483/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľov — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Smernica 93/13/EHS — Článok 7 ods. 1 — Zmluvy o úvere vyjadrené v cudzej mene — Vnútroštátne právne predpisy stanovujúce osobitné procesné požiadavky na spochybnenie nekalej povahy — Zásada ekvivalencie — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinnú súdnu ochranu)

6

2018/C 259/08

Vec C-517/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Poľsko) – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia — Nariadenie (ES) č. 883/2004 — Vecná pôsobnosť — Článok 3 — Vyhlásenie členských štátov podľa článku 9 — Preklenovací dôchodok — Kvalifikácia — Povinné preddôchodkové systémy — Vylúčenie pravidla sčítania dôb podľa článku 66)

7

2018/C 259/09

Vec C-526/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2011/92/ES — Posúdenie vplyvov na životné prostredie vrtov spočívajúcich vo vyhľadávaní alebo prieskume bridlicového plynu — Hĺbkové vrty — Kritériá výberu — Stanovovanie prahových hodnôt)

7

2018/C 259/10

Vec C-542/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag,/Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel a i./Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2002/92/ES — Rozsah pôsobnosti — Pojem „sprostredkovanie poistenia“ — Smernica 2004/39/ES — Rozsah pôsobnosti — Pojem „investičné poradenstvo“ — Poradenstvo poskytnuté v súvislosti so sprostredkovaním poistenia, ktorého cieľom je umiestnenie kapitálu v rámci kapitálového životného poistenia — Kvalifikácia činnosti sprostredkovateľa poistenia, ktorý nemá v úmysle skutočne uzavrieť poistnú zmluvu)

8

2018/C 259/11

Vec C-633/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Kontrola koncentrácií podnikov — Nariadenie (ES) č. 139/2004 — Článok 7 ods. 1 — Vykonanie koncentrácie pred jej oznámením Európskej komisii a jej vyhlásením za zlučiteľnú so spoločným trhom — Zákaz — Rozsah — Pojem „koncentrácia“ — Výpoveď zmluvy o spolupráci s treťou stranou jedným z podnikov, ktorý je účastníkom fúzie)

9

2018/C 259/12

Vec C-647/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Lille – Francúzsko) – Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Postupy prevzatia alebo prijatia späť — Článok 26 ods. 1 — Prijatie a doručenie rozhodnutia o odovzdaní pred akceptovaním dožiadania o prijatie späť dožiadaným členským štátom)

9

2018/C 259/13

Spojené veci C-660/16 a C-661/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Dachau/Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl (C-661/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Dodanie tovaru — Článok 65 — Článok 167 — Zálohová platba pri kúpe tovaru, po ktorej nedošlo k jeho dodaniu — Odsúdenie právnych zástupcov dodávateľa v trestnom konaní za podvod — Platobná neschopnosť dodávateľa — Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe — Podmienky — Články 185 a 186 — Úprava vykonaná vnútroštátnym daňovým orgánom — Podmienky)

10

2018/C 259/14

Vec C-190/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Španielsko) – Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Európskej únie alebo z nej vystupujú — Nariadenie (ES) č. 1889/2005 — Pôsobnosť — Článok 63 ZFEÚ — Voľný pohyb kapitálu — Štátny príslušník tretej krajiny prepravujúci neohlásenú značnú sumu hotovosti vo svojej batožine — Ohlasovacia povinnosť spojená s výstupom tejto sumy zo španielskeho územia — Sankcie — Proporcionalita)

11

2018/C 259/15

Vec C-251/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 – Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti štátom — Odvádzanie a čistenie mestských odpadových vôd — Smernica 91/271/EHS — Články 3, 4 a 10 — Rozsudok Súdneho dvora, ktorým sa určuje nesplnenie povinnosti — Nevykonanie — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Penále a paušálna suma)

11

2018/C 259/16

Vec C-306/17: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tatabányai Törvényszék – Maďarsko) – Éva Nothartová/Sámson József Boldizsár (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Súdna právomoc — Osobitné právomoci — Článok 8 bod 3 — Vzájomný nárok, ktorý vyplýva alebo nevyplýva z tej istej zmluvy alebo skutočnosti ako pôvodný nárok)

12

2018/C 259/17

Vec C-335/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) – Bulharsko) – Neli Valčeva/Georgios Babanarakis (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Justičná spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Rozsah pôsobnosti — Pojem „právo styku“ — Článok 1 ods. 2 písm. a) a článok 2 body 7 a 10 — Právo styku starých rodičov s dieťaťom)

13

2018/C 259/18

Vec C-390/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 30. mája 2018 – Irit Azoulay a i./Európsky parlament (Odvolanie — Verejná služba — Odmena — Rodinné prídavky — Príspevok na vzdelanie — Zamietnutie náhrady nákladov na vzdelanie — Článok 3 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie)

13

2018/C 259/19

Spojené veci C-519/17 P a C-522/17 P až C-525/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 30. mája 2018 – L'Oréal/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Guinot SAS (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihlášky slovných ochranných známok MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO a MASTER DRAMA — Skoršia národná obrazová ochranná známka MASTERS COLORS PARIS — Zamietnutie prihlášok — Nedostatok odôvodnenia — Preskúmanie súdom bez návrhu)

14

2018/C 259/20

Vec C-537/17: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin – Nemecko) – Claudia Wegener/Royal Air Maroc SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 3 ods. 1 — Pôsobnosť — Pojem „let s priamymi prípojmi“ — Let s odletom z letiska umiestneného na území členského štátu s prípojným letom na letisku na území tretieho štátu a s cieľovým miestom na inom letisku tohto tretieho štátu)

15

2018/C 259/21

Vec C-50/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 29. januára 2018 – Mijo Mestrovic

15

2018/C 259/22

Vec C-64/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 1. februára 2018 – Zoran Maksimovic

16

2018/C 259/23

Vec C-73/18 P: Odvolanie podané 2. februára 2018: Cotécnica, S.C.C.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 20. novembra 2017 vo veci T-465/16, Cotécnica / EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

17

2018/C 259/24

Vec C-140/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 22. februára 2018 – Humbert Jörg Köfler a i.

17

2018/C 259/25

Vec C-146/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 23. februára 2018 – Humbert Jörg Köfler

18

2018/C 259/26

Vec C-148/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 23. februára 2018 – Humbert Jörg Köfler a i.

18

2018/C 259/27

Vec C-214/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Sopocie (Poľsko) 26. marca 2018 – H.W.

19

2018/C 259/28

Vec C-260/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 16. apríla 2018 – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank Polska SA

19

2018/C 259/29

Vec C-271/18 P: Odvolanie podané dňa 19. apríla 2018 Slovenskou republikou proti rozsudku Všeobecného súdu (druhej komory) z 5. februára 2018 vo veci T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa v. Komisia

20

2018/C 259/30

Vec C-273/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 20. apríla 2018 – SIA „Kuršu zeme“

22

2018/C 259/31

Vec C-277/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugalsko) 24. apríla 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal L.da/Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

22

2018/C 259/32

Vec C-278/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 24. apríla 2018 – Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública

23

2018/C 259/33

Vec C-279/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Španielsko) 24. apríla 2018 – Magdalena Molina Rodríguez/Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

23

2018/C 259/34

Vec C-281/18 P: Odvolanie podané 24. apríla 2018: Repower AG proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 21. februára 2018 vo veci T-727/16, Repower/EUIPO

24

2018/C 259/35

Vec C-283/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Almería (Španielsko) 25. apríla 2018 – Liliana Beatriz Moya Privitello a Sergio Daniel Martín Durán/Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

25

2018/C 259/36

Vec C-291/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 26. apríla 2018 – Grup Servicii Petroliere SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

26

2018/C 259/37

Vec C-293/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 26. apríla 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

26

2018/C 259/38

Vec C-295/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) 30. apríla 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA/Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

27

2018/C 259/39

Vec C-321/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 9. mája 2018 – Terre wallonne ASBL/Région wallonne

28

2018/C 259/40

Vec C-345/18 P: Odvolanie podané 25. mája 2018: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. marca 2018 vo veci T-211/16, Caviro Distillerie a iní/Komisia

28

 

Všeobecný súd

2018/C 259/41

Spojené veci T-568/16 a T-599/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2018 – Spagnolli a i./Komisia („Verejná služba — Úradníci — Úmrtie manžela úradníka — Oprávnené osoby po zosnulom úradníkovi — Pozostalostný dôchodok — Sirotský dôchodok — Zmena pracovného zaradenia úradníka, pozostalého manžela — Úprava platu — Metóda výpočtu pozostalostného a sirotského dôchodku — Článok 81a služobného poriadku — Oznámenie o úprave práv na dôchodok — Akt spôsobujúci ujmu v zmysle článku 91 služobného poriadku — Článok 85 služobného poriadku — Náhrada neoprávnených platieb — Podmienky — Žiadosť o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy“)

30

2018/C 259/42

Vec T-597/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – OW/EASA („Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Pridelenie v záujme služby — Preloženie na nové pracovné miesto — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obranu — Zneužitie právomoci“)

31

2018/C 259/43

Vec T-882/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie DOLFINA — Neexistencia riadneho používania ochrannej známky — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 nariadenia 2017/1001)“)

31

2018/C 259/44

Vec T-72/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka Steirisches Kürbiskernöl — Chránené zemepisné označenie — Článok 15, článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 18, článok 58 ods. 1 písm. a) a článok 62 ods. 1 nariadenia (ES) 2017/1001] — Riadne používanie ochrannej známky — Používanie ako ochranná známka“)

32

2018/C 259/45

Vec T-136/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júna 2018 – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie cotecnica MAXIMA — Skoršia národná obrazová ochranná známka MAXIM Alimento Superpremium — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

33

2018/C 259/46

Vec T-165/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2018 – Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie EMCURE — Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie a národné ochranné známky EMCUR — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť tovarov a služieb — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

33

2018/C 259/47

Vec T-294/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2018 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka Lion’s Head — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie LION CAPITAL — Relatívny dôvod zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

34

2018/C 259/48

Vec T-369/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – Winkler/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Rozhodnutie, ktorým sa stanovuje počet odpracovaných rokov — Primeraná lehota — Právo byť vypočutý — Právna istota — Rovnosť zaobchádzania — Legitímna dôvera — Zodpovednosť — Majetková ujma“)

35

2018/C 259/49

Vec T-375/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júna 2018 – Fenyves/EUIPO (Blue) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Blue — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001]“)

35

2018/C 259/50

Vec T-456/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2018 – Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Djili soy original DS — Skoršia národná slovná ochranná známka DJILI — Relatívny dôvod zamietnutia — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

36

2018/C 259/51

Vec T-608/17: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. júna 2018 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Späťvzatie prihlášky na zápis počas konania — Zastavenie konania“)

36

2018/C 259/52

Vec C-280/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – ABLV Bank/SRB

37

2018/C 259/53

Vec C-281/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – ABLV Bank/ECB

38

2018/C 259/54

Vec C-282/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – Bernis a i./SRB

39

2018/C 259/55

Vec C-283/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – Bernis a i./ECB

40

2018/C 259/56

Vec T-299/18: Žaloba podaná 16. mája 2018 – Strabag Belgium/Parlament

41

2018/C 259/57

Vec T-304/18: Žaloba podaná 8. mája 2018 – MLPS/Komisia

42

2018/C 259/58

Vec T-308/18: Žaloba podaná 17. mája 2018 – Hamas/Rada

43

2018/C 259/59

Vec T-310/18: Žaloba podaná 15. mája 2018 – EPSU a Willem Goudriaan/Komisia

44

2018/C 259/60

Vec T-320/18: Žaloba podaná 22. mája 2018 – WD/EFSA

45

2018/C 259/61

Vec T-324/18: Žaloba podaná 28. mája 2018 – VI.TO./EUIPO – Bottega (Tvar pozlátenej fľaše)

46

2018/C 259/62

Vec T-331/18: Žaloba podaná 31. mája 2018 – Szécsi a Somossy/Komisia

46

2018/C 259/63

Vec T-332/18: Žaloba podaná 28. mája 2018 – Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)

47

2018/C 259/64

Vec T-333/18: Žaloba podaná 28. mája 2018 – Marry Me Group/EUIPO (marry me)

48

2018/C 259/65

Vec T-335/18: Žaloba podaná 31. mája 2018 – Mubarak a iní/Rada

48

2018/C 259/66

Vec T-338/18: Žaloba podaná 31. mája 2018 – Saleh Thabet/Rada

49

2018/C 259/67

Vec T-349/18: Žaloba podaná 5. júna 2018 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

50

2018/C 259/68

Vec T-350/18: Žaloba podaná 5. júna 2018 – Euronet Consulting/Komisia

50

2018/C 259/69

Vec T-353/18: Žaloba podaná 28. mája 2018 – Promeco/EUIPO – Aerts (dishes)

51


SK

 

Top