EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:224:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 224, 27. júna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 224

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
27. júna 2018


Obsah

Strana

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT
ZASADANIE 2016 – 2017
Schôdza 21. až 24. novembra 2016
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v  Ú. v. EÚ C 352, 19.10.2017 .
PRIJATÉ TEXTY
Schôdza 30. novembra a 1. decembra 2016
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v  Ú. v. EÚ C 363, 26.10.2017 .
PRIJATÉ TEXTY

1


 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Utorok 22. novembra 2016

2018/C 224/01

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2015 (2016/2063(INI))

2

2018/C 224/02

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o Zelenej knihe o retailových finančných službách (2016/2056(INI))

8

2018/C 224/03

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o Európskej obrannej únii (2016/2052(INI))

18

2018/C 224/04

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o uvoľnení potenciálu osobnej vodnej dopravy (2015/2350(INI))

29

2018/C 224/05

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o zvyšovaní účinnosti rozvojovej spolupráce (2016/2139(INI))

36

 

Streda 23. novembra 2016

2018/C 224/06

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2016 o dokončení rámca Bazilej III (2016/2959(RSP))

45

2018/C 224/07

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2016 o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) (2016/2067(INI))

50

2018/C 224/08

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2016 o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (2016/2030(INI))

58

2018/C 224/09

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2016 o posunkovej reči a profesionálnych tlmočníkoch posunkovej reči (2016/2952(RSP))

68

2018/C 224/10

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2016 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky bentazón a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

75

 

Štvrtok 24. novembra 2016

2018/C 224/11

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (2016/2990(RSP))

78

2018/C 224/12

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o situácii príslušníkov kmeňa Guaraní-Kaiowa v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

82

2018/C 224/13

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (2016/2992(RSP))

85

2018/C 224/14

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP))

88

2018/C 224/15

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP))

93

2018/C 224/16

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP))

96

2018/C 224/17

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2015 (2016/2150(INI))

101

2018/C 224/18

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 k téme Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom s DPH (2016/2033(INI))

107

2018/C 224/19

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (2016/2076(INI))

117

2018/C 224/20

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o nových príležitostiach pre malé podniky v odvetví dopravy vrátane modelov hospodárstva spoločného využívania zdrojov (2015/2349(INI))

127

2018/C 224/21

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP))

135

 

Štvrtok 1. decembra 2016

2018/C 224/22

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o Fonde solidarity Európskej únie: hodnotenie (2016/2045(INI))

140

2018/C 224/23

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP))

145

2018/C 224/24

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia (2016/2080(INI))

150

2018/C 224/25

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o zodpovednosti, náhradách a finančnom zabezpečení operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (2015/2352(INI))

157

2018/C 224/26

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP))

163

2018/C 224/27

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o prístupe k energii v rozvojových krajinách (2016/2885(RSP))

167

2018/C 224/28

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o uplatňovaní európskeho konania o platobnom rozkaze (2016/2011(INI))

173


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 22. novembra 2016

2018/C 224/29

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (2016/2115(IMM))

176

2018/C 224/30

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (2016/2107(IMM))

178


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 22. novembra 2016

2018/C 224/31

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

180

2018/C 224/32

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

182

2018/C 224/33

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

183

 

Streda 23. novembra 2016

2018/C 224/34

P8_TA(2016)0438
Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2016 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))
P8_TC1-COD(2013)0443
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. novembra 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES

193

 

Štvrtok 24. novembra 2016

2018/C 224/35

P8_TA(2016)0447
Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))
P8_TC1-COD(2016)0197
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2016 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

194

2018/C 224/36

P8_TA(2016)0448
Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľade nad nimi (prepracované znenie) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))
P8_TC1-COD(2014)0091
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (prepracované znenie)

196

 

Štvrtok 1. decembra 2016

2018/C 224/37

P8_TA(2016)0457
Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))
P8_TC1-COD(2016)0229
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. decembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/…, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky

198

2018/C 224/38

P8_TA(2016)0458
Dátum uplatňovania: Dokumenty s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))
P8_TC1-COD(2016)0355
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. decembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/…, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania

199

2018/C 224/39

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Kiribatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

201

2018/C 224/40

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))

202

2018/C 224/41

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09780/2016 – C8-0388/2016 – 2016/0098(NLE))

203

2018/C 224/42

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09764/2016– C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE))

204

2018/C 224/43

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Republikou Marshallových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

205

2018/C 224/44

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

206

2018/C 224/45

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

207

2018/C 224/46

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

208

2018/C 224/47

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov ako výsledok globálneho presunu, predĺženie trvania EFSI, úprava plánu pracovných miest agentúry Frontex a aktualizácia prostriedkov na strane príjmov (vlastné zdroje) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

210

2018/C 224/48

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2016 na rozpočtový rok 2016: Vykonávanie rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom o vlastných zdrojoch po ukončení procesu ratifikácie a jeho nadobudnutí účinnosti 1. októbra 2016 (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

213

2018/C 224/49

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku (COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

215

2018/C 224/50

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2016 na rozpočtový rok 2016, predloženému spolu s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

217

2018/C 224/51

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

219

2018/C 224/52

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

222

2018/C 224/53

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

225

2018/C 224/54

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

227


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultácia

***

Súhlas

***I

Riadny legislatívny postup: prvé čítanie

***II

Riadny legislatívny postup: druhé čítanie

***III

Riadny legislatívny postup: tretie čítanie

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu:

Nové časti textu sa označujú hrubou kurzívou . Vypustené časti textu sa označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarknu. V prípade nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa prečiarkne.

SK

 

Top