Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:204:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 204, 13. júna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 204

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
13. júna 2018


Obsah

Strana

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT
ZASADANIE 2016 – 2017
Schôdza 12. až 15. septembra 2016
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 304, 14.9.2017 .
PRIJATÉ TEXTY

1


 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Utorok 13. septembra 2016

2018/C 204/01

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o politike súdržnosti a stratégiách výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) (2015/2278(INI))

2

2018/C 204/02

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o Európskej územnej spolupráci – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (2015/2280(INI))

11

2018/C 204/03

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2090(INI))

21

2018/C 204/04

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o novej koncepcii trhu s energiou (2015/2322(INI))

23

2018/C 204/05

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia (2016/2058(INI))

35

2018/C 204/06

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o plnení tematického cieľa „zvýšenie konkurencieschopnosti MSP“ – článok 9 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach (2015/2282(INI))

49

2018/C 204/07

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o stratégii EÚ pre alpský región (2015/2324(INI))

57

2018/C 204/08

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o trustovom fonde EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (2015/2341(INI))

68

2018/C 204/09

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o vytvorení podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (2016/2017(INI))

76

 

Streda 14. septembra 2016

2018/C 204/10

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu smernice Rady, ktorou sa vykonáva Dohoda o vykonaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu z roku 2007 uzavretá medzi Všeobecnou konfederáciou poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA), Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) a Združením národných organizácií rybárskych podnikov v Európskej únii (EUROPÊCHE) 21. mája 2012, v znení zmenenom 8. mája 2013 (2016/2794(RSP))

93

2018/C 204/11

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o nedávnom vývoji v Poľsku a jeho vplyve na základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie (2016/2774(RSP))

95

2018/C 204/12

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o vzťahoch EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (2015/2273(INI))

100

2018/C 204/13

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o sociálnom dampingu v Európskej únii (2015/2255(INI))

111

 

Štvrtok 15. septembra 2016

2018/C 204/14

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o Filipínach (2016/2880(RSP))

123

2018/C 204/15

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o Somálsku (2016/2881(RSP))

127

2018/C 204/16

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o Zimbabwe (2016/2882(RSP))

132

2018/C 204/17

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o strategických cieľoch EÚ na 17. schôdzi konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 24. septembra až 5. októbra 2016 v Johannesburgu (Južná Afrika) (2016/2664(RSP))

136

2018/C 204/18

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o uplatňovaní smernice o poštových službách (2016/2010(INI))

145

2018/C 204/19

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o prístupe MSP k financovaniu a zvýšení rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov (2016/2032(INI))

153

2018/C 204/20

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o najlepšom spôsobe využitia potenciálu malých a stredných podnikov (MSP) vytvárať pracovné miesta (2015/2320(INI))

165

2018/C 204/21

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o vykonávaní smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“) (2015/2116(INI))

179

2018/C 204/22

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (2015/2284(INI))

195


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 13. septembra 2016

2018/C 204/23

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho (2015/2237(IMM))

205

2018/C 204/24

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o žiadosti o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu (2016/2015(IMM))

207

2018/C 204/25

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (2016/2083(IMM))

209

 

Štvrtok 15. septembra 2016

2018/C 204/26

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o prijatí pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie (výklad článku 61 ods. 2 rokovacieho poriadku) (2016/2218(REG))

211


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 13. septembra 2016

2018/C 204/27

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV: 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

212

2018/C 204/28

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Uruguajskou východnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

213

2018/C 204/29

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu na vymenovanie Lazarosa Stavroua Lazaroua za člena Dvora audítorov (C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

214

2018/C 204/30

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov (C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE))

215

2018/C 204/31

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu na vymenovanie Lea Brincata za člena Dvora audítorov (C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE))

216

2018/C 204/32

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

217

2018/C 204/33

P8_TA(2016)0332
Štatistika cien zemného plynu a elektriny ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))
P8_TC1-COD(2015)0239
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES

218

 

Streda 14. septembra 2016

2018/C 204/34

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

219

2018/C 204/35

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady týkajúceho sa vrcholnej tripartitnej sociálnej schôdzky pre rast a zamestnanosť a o zrušení rozhodnutia 2003/174/ES (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

220

2018/C 204/36

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

221

2018/C 204/37

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na druhej strane (10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

222

2018/C 204/38

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o delegovanom nariadení Komisie z 30. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) o ustanovenia týkajúce sa regulačných technických predpisov k prezentácii, obsahu, preskúmaniu a revízii dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienok splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

223

 

Štvrtok 15. septembra 2016

2018/C 204/39

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o schválení vymenovania pána Juliana Kinga za člena Komisie (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

225

2018/C 204/40

P8_TA(2016)0352
Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom cestovnom doklade pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))
P8_TC1-COD(2015)0306
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. septembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o zavedení európskeho cestovného dokladu pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín a zrušení odporúčania Rady z 30. novembra 1994

226

2018/C 204/41

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 15. septembra 2016 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))
[Pozmeňujúci návrh 1, ak nie je uvedené inak]

227

2018/C 204/42

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

296

2018/C 204/43

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (COM(2016)0071 – C8-0098/2016 – 2016/0043(NLE))

308


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultácia

***

Súhlas

***I

Riadny legislatívny postup: prvé čítanie

***II

Riadny legislatívny postup: druhé čítanie

***III

Riadny legislatívny postup: tretie čítanie

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu:

Nové časti textu sa označujú hrubou kurzívou . Vypustené časti textu sa označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarknu. V prípade nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa prečiarkne.

SK

 

Top