Help Print this page 

Document C:2018:204:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 204, 13. júna 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 204

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
13. júna 2018


Obsah

Strana

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT
ZASADANIE 2016 – 2017
Schôdza 12. až 15. septembra 2016
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 304, 14.9.2017 .
PRIJATÉ TEXTY

1


 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Utorok 13. septembra 2016

2018/C 204/01

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o politike súdržnosti a stratégiách výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) (2015/2278(INI))

2

2018/C 204/02

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o Európskej územnej spolupráci – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (2015/2280(INI))

11

2018/C 204/03

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2090(INI))

21

2018/C 204/04

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o novej koncepcii trhu s energiou (2015/2322(INI))

23

2018/C 204/05

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia (2016/2058(INI))

35

2018/C 204/06

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o plnení tematického cieľa „zvýšenie konkurencieschopnosti MSP“ – článok 9 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach (2015/2282(INI))

49

2018/C 204/07

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o stratégii EÚ pre alpský región (2015/2324(INI))

57

2018/C 204/08

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o trustovom fonde EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (2015/2341(INI))

68

2018/C 204/09

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o vytvorení podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (2016/2017(INI))

76

 

Streda 14. septembra 2016

2018/C 204/10

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu smernice Rady, ktorou sa vykonáva Dohoda o vykonaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu z roku 2007 uzavretá medzi Všeobecnou konfederáciou poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA), Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) a Združením národných organizácií rybárskych podnikov v Európskej únii (EUROPÊCHE) 21. mája 2012, v znení zmenenom 8. mája 2013 (2016/2794(RSP))

93

2018/C 204/11

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o nedávnom vývoji v Poľsku a jeho vplyve na základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie (2016/2774(RSP))

95

2018/C 204/12

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o vzťahoch EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (2015/2273(INI))

100

2018/C 204/13

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o sociálnom dampingu v Európskej únii (2015/2255(INI))

111

 

Štvrtok 15. septembra 2016

2018/C 204/14

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o Filipínach (2016/2880(RSP))

123

2018/C 204/15

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o Somálsku (2016/2881(RSP))

127

2018/C 204/16

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o Zimbabwe (2016/2882(RSP))

132

2018/C 204/17

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o strategických cieľoch EÚ na 17. schôdzi konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 24. septembra až 5. októbra 2016 v Johannesburgu (Južná Afrika) (2016/2664(RSP))

136

2018/C 204/18

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o uplatňovaní smernice o poštových službách (2016/2010(INI))

145

2018/C 204/19

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o prístupe MSP k financovaniu a zvýšení rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov (2016/2032(INI))

153

2018/C 204/20

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o najlepšom spôsobe využitia potenciálu malých a stredných podnikov (MSP) vytvárať pracovné miesta (2015/2320(INI))

165

2018/C 204/21

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o vykonávaní smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“) (2015/2116(INI))

179

2018/C 204/22

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (2015/2284(INI))

195


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 13. septembra 2016

2018/C 204/23

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho (2015/2237(IMM))

205

2018/C 204/24

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o žiadosti o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu (2016/2015(IMM))

207

2018/C 204/25

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (2016/2083(IMM))

209

 

Štvrtok 15. septembra 2016

2018/C 204/26

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o prijatí pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie (výklad článku 61 ods. 2 rokovacieho poriadku) (2016/2218(REG))

211


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 13. septembra 2016

2018/C 204/27

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV: 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

212

2018/C 204/28

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Uruguajskou východnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

213

2018/C 204/29

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu na vymenovanie Lazarosa Stavroua Lazaroua za člena Dvora audítorov (C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

214

2018/C 204/30

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov (C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE))

215

2018/C 204/31

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu na vymenovanie Lea Brincata za člena Dvora audítorov (C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE))

216

2018/C 204/32

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

217

2018/C 204/33

P8_TA(2016)0332
Štatistika cien zemného plynu a elektriny ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))
P8_TC1-COD(2015)0239
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES

218

 

Streda 14. septembra 2016

2018/C 204/34

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

219

2018/C 204/35

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady týkajúceho sa vrcholnej tripartitnej sociálnej schôdzky pre rast a zamestnanosť a o zrušení rozhodnutia 2003/174/ES (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

220

2018/C 204/36

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

221

2018/C 204/37

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na druhej strane (10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

222

2018/C 204/38

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o delegovanom nariadení Komisie z 30. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) o ustanovenia týkajúce sa regulačných technických predpisov k prezentácii, obsahu, preskúmaniu a revízii dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienok splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

223

 

Štvrtok 15. septembra 2016

2018/C 204/39

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o schválení vymenovania pána Juliana Kinga za člena Komisie (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

225

2018/C 204/40

P8_TA(2016)0352
Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom cestovnom doklade pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))
P8_TC1-COD(2015)0306
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. septembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o zavedení európskeho cestovného dokladu pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín a zrušení odporúčania Rady z 30. novembra 1994

226

2018/C 204/41

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 15. septembra 2016 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))
[Pozmeňujúci návrh 1, ak nie je uvedené inak]

227

2018/C 204/42

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

296

2018/C 204/43

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (COM(2016)0071 – C8-0098/2016 – 2016/0043(NLE))

308


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultácia

***

Súhlas

***I

Riadny legislatívny postup: prvé čítanie

***II

Riadny legislatívny postup: druhé čítanie

***III

Riadny legislatívny postup: tretie čítanie

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu:

Nové časti textu sa označujú hrubou kurzívou . Vypustené časti textu sa označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarknu. V prípade nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa prečiarkne.

SK

 

Top