Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:161:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 161, 7. mája 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 161

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
7. mája 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 161/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Súdny dvor

2018/C 161/02

Rozhodnutie Súdneho dvora z 13. marca 2018 o oficiálnych sviatkoch a súdnych prázdninách

2

 

Všeobecný súd

2018/C 161/03

Rozhodnutie Všeobecného súdu z 21. marca 2018 o súdnych prázdninách

4


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 161/04

Spojené veci C-52/16 a C-113/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – „SEGRO“ Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth/Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 63 ZFEÚ — Voľný pohyb kapitálu — Právo na užívanie poľnohospodárskych pozemkov — Vnútroštátna právna úprava, ktorá v budúcnosti vyhradzuje možnosť nadobudnúť také práva iba blízkym príbuzným vlastníka pozemkov a ktorá bez odškodnenia zrušuje práva predtým nadobudnuté právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré nemôžu preukázať blízky príbuzenský vzťah s uvedeným vlastníkom)

5

2018/C 161/05

Vec C-127/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. marca 2018 – SNCF Mobilités, predtým Société nationale des chemins de fer français (SNCF)/Európska komisia, Francúzska republika, Mory SA, v likvidácii, Mory Team, v likvidácii (Odvolanie — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá Francúzskou republikou v prospech spoločnosti Sernam — Pomoc na reštrukturalizáciu a rekapitalizáciu, záruky a vzdanie sa pohľadávok spoločnosti SNCF voči spoločnosti Sernam — Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Predaj aktív vcelku — Pojem „predaj“ — Zámena medzi predmetom a cenou za predaj aktív vcelku — Otvorený a transparentný postup — Kritérium súkromného investora — Použitie tejto zásady na prevod aktív vcelku — Vyrovnávacie opatrenia)

6

2018/C 161/06

Spojené veci C-274/16, C-447/16 a C-448/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf a Bundesgerichtshof – Nemecko) – flightright GmbH/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan a i./Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 5 bod 1 — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Článok 7 bod 1 — Pojem „zmluvné veci“ — Zmluva o poskytovaní služieb — Priamo prípojný let prevádzkovaný rôznymi leteckými dopravcami — Pojem „miesto zmluvného plnenia“ — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Právo cestujúcich leteckou dopravou na odškodnenie za odmietnutie nástupu do lietadla a za veľké meškanie letu — Žaloba o náhradu škody proti prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi, ktorý nemá sídlo na území členského štátu alebo s ktorým pasažieri nemajú žiadny zmluvný vzťah)

6

2018/C 161/07

Vec C-284/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Slovenská republika/Achmea BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bilaterálna investičná dohoda uzavretá v roku 1991 medzi Holandským kráľovstvom a Českou a Slovenskou federatívnou republikou, ktorá sa stále uplatňuje medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou — Ustanovenie, ktoré umožňuje investorovi jednej zmluvnej strany obrátiť sa na rozhodcovský súd v prípade sporu s druhou zmluvnou stranou — Zlučiteľnosť s článkami 18, 267 a 344 ZFEÚ — Pojem „súd“ — Autonómia práva Únie)

7

2018/C 161/08

Vec C-395/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné a priemyselné vlastníctvo — Nariadenie (ES) č. 6/2002 — Dizajn Spoločenstva — Článok 8 ods. 1 — Znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku — Kritériá posúdenia — Existencia alternatívnych dizajnov — Zohľadnenie hľadiska „objektívneho pozorovateľa“)

8

2018/C 161/09

Vec C-494/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Trapani – Taliansko) – Giuseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Práca na dobu určitú — Zmluvy uzatvorené so zamestnávateľom vo verejnom sektore — Opatrenia zamerané na sankcionovanie zneužívania zmlúv na dobu určitú — Zásady ekvivalencie a efektivity)

9

2018/C 161/10

Vec C-560/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky – Česká republika) – E.ON Czech Holding AG/Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Výlučné právomoci — Článok 22 bod 2 — Platnosť rozhodnutí orgánov spoločností alebo iných právnických osôb so sídlom na území členského štátu — Výlučná právomoc súdov tohto členského štátu — Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti nariaďujúce nútený prechod akcií menšinových akcionárov akciovej spoločnosti na hlavného akcionára tejto spoločnosti a stanovujúce výšku protiplnenia, ktorú má menšinovým akcionárom vyplatiť uvedený hlavný akcionár — Súdne konanie, ktorého predmetom je preskúmanie primeranosti tohto protiplnenia)

9

2018/C 161/11

Vec C-579/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. marca 2018 – Európska komisia/FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S (Odvolanie — Štátna pomoc — Pojem „pomoc“ — Pojem „ekonomická výhoda“ — Zásada súkromného subjektu v trhovom hospodárstve — Podmienky uplatniteľnosti a uplatnenia — Finančná kríza — Po sebe nasledujúce zásahy na záchranu banky — Zohľadnenie či nezohľadnenie rizík, ktoré vyplývajú zo záväzkov prijatých členským štátom pri prvom zásahu, pri posudzovaní druhého zásahu)

10

2018/C 161/12

Vec C-651/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 7. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – DW/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Dávka v materstve — Výpočet výšky na základe príjmov poistenej osoby počas dvanásťmesačného referenčného obdobia — Osoba, ktorá bola počas tohto obdobia v službe inštitúcie Európskej únie — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca predmetnú sumu vo výške 70 % priemerného vymeriavacieho základu príspevkov na poistenie — Obmedzenie voľného pohybu pracovníkov — Zásada lojálnej spolupráce)

11

2018/C 161/13

Vec C-31/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État – Francúzsko) – Cristal Union, právna nástupkyňa Sucrerie de Toury SA/Ministre de l'Économie et des Finances (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2003/96/ES — Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny — Článok 14 ods. 1 písm. a) — Energetické výrobky používané na výrobu elektriny — Povinnosť oslobodenia od dane — Článok 15 ods. 1 písm. c) — Energetické výrobky používané na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie — Možnosť oslobodenia od dane alebo zníženia úrovne zdanenia — Zemný plyn určený na kombinovanú výrobu tepla a elektriny)

11

2018/C 161/14

Vec C-64/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 8. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto – Portugalsko) – Saey Home & Garden NV/SA/Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Článok 25 — Existencia doložky o voľbe právomoci — Ústna dohoda bez písomného potvrdenia — Doložka nachádzajúca sa vo všeobecných predajných podmienkach uvedených na faktúrach — Článok 7 bod 1 písm. b) — Zmluva o obchodnej koncesii medzi spoločnosťami usadenými v dvoch rôznych členských štátoch, ktorej predmetom je trh tretieho členského štátu — Článok 7 bod 1 písm. b) druhá zarážka — Určenie súdu, ktorý má právomoc — Miesto plnenia záväzku charakteristického pre takúto zmluvu)

12

2018/C 161/15

Vec C-159/17: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 7. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanţa – Rumunsko) – Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius/Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii, A.N.A.F – D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Zrušenie identifikácie pre DPH — Povinnosť zaplatiť DPH vybranú v období, v ktorom bolo identifikačné číslo pre DPH zrušené — Neuznanie práva na odpočítanie DPH vzťahujúcej sa na nadobudnutie tovaru uskutočnené v priebehu tohto obdobia)

13

2018/C 161/16

Vec C-642/17: Odvolanie podané 15. novembra 2017: Arrigoni SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 22. septembra 2017 vo veci T-454/16, Arrigoni/EUIPO – Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio)

14

2018/C 161/17

Vec C-67/18 P: Odvolanie podané 30. januára 2018: Dominique Bilde proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 29. novembra 2017 vo veci T-633/16, Bilde/Parlament

14

2018/C 161/18

Vec C-70/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 2. februára 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A a i.

16

2018/C 161/19

Vec C-72/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Španielsko) 5. februára 2018 – Daniel Ustariz Aróstegui/Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

17

2018/C 161/20

Vec C-84/18 P: Odvolanie podané 6. februára 2018: Sophie Montel proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 29. novembra 2017 vo veci T-634/16, Montel/Parlament

17

2018/C 161/21

Vec C-86/18: Žaloba podaná 7. februára 2018 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

19

2018/C 161/22

Vec C-87/18: Žaloba podaná 7. februára 2018 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

20

2018/C 161/23

Vec C-88/18: Žaloba podaná 7. februára 2018 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

20

2018/C 161/24

Vec C-95/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 9. februára 2018 – Sociale Verzekeringsbank, ďalší účastníci konania: F. van den Berg a H. D. Giesen

21

2018/C 161/25

Vec C-96/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 9. februára 2018 – Sociale Verzekeringsbank, ďalší účastník konania: C. E. Franzen

22

2018/C 161/26

Vec C-100/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 12. februára 2018 – Línea Directa Aseguradora S.A./Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

23

2018/C 161/27

Vec C-103/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Španielsko) 13. februára 2018 – Domingo Sánchez Ruiz/Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

23

2018/C 161/28

Vec C-105/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. februára 2018 – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)/Administración General del Estado

25

2018/C 161/29

Vec C-106/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. februára 2018 – Energía de Galicia (Engasa) S.A./Administración General del Estado

26

2018/C 161/30

Vec C-107/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. februára 2018 – Duerocanto S.L./Administración General del Estado

27

2018/C 161/31

Vec C-108/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. februára 2018 – Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) S.L.U./Administración General del Estado

28

2018/C 161/32

Vec C-109/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. februára 2018 – Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica/Administración General del Estado

29

2018/C 161/33

Vec C-110/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. februára 2018 – José Manuel Burgos Pérez a María del Amor Guinea Bueno/Administración General del Estado

30

2018/C 161/34

Vec C-111/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. februára 2018 – Endesa Generación S.A./Administración General del Estado

30

2018/C 161/35

Vec C-112/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. februára 2018 – Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)/Administración General del Estado

31

2018/C 161/36

Vec C-113/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. februára 2018 – Parc del Segre S.A. a iní/Administración General del Estado

32

2018/C 161/37

Vec C-117/18 P: Odvolanie podané 14. februára 2018: PGNiG Supply & Trading GmbH proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 14. decembra 2017 vo veci T-849/16, PGNiG Supply & Trading GmbH/Európska komisia

33

2018/C 161/38

Vec C-119/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional (Španielsko) 13. februára 2018 – Telefónica Móviles España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

34

2018/C 161/39

Vec C-120/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional (Španielsko) 13. februára 2018 – Orange España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

35

2018/C 161/40

Vec C-121/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional (Španielsko) 14. februára 2018 – Vodafone España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

36

2018/C 161/41

Vec C-123/18 P: Odvolanie podané 15. februára 2018: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 13. decembra 2017 vo veci T-692/15, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Rada Európskej únie

37

2018/C 161/42

Vec C-132/18 P: Odvolanie podané 15. februára 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 5. decembra 2017 vo veci T-728/16, Tuerck/Komisia

38

2018/C 161/43

Vec C-142/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 23. februára 2018 – Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

39

2018/C 161/44

Vec C-145/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État (Francúzsko) 23. februára 2018 – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics

40

2018/C 161/45

Vec C-149/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalsko) 26. februára 2018 – Agostinho da Silva Martins/Dekra Claims Services Portugal SA

41

2018/C 161/46

Vec C-152/18 P: Odvolanie podané 23. februára 2018: Crédit mutuel Arkéa proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 13. decembra 2017 vo veci T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Európska centrálna banka

41

2018/C 161/47

Vec C-153/18 P: Odvolanie podané 23. februára 2018: Crédit mutuel Arkéa proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-52/16, Crédit mutuel Arkéa/Európska centrálna banka

42

2018/C 161/48

Vec C-202/18: Žaloba podaná 16. marca 2018 – Ilmārs Rimšēvičs/Lotyšská republika

43

2018/C 161/49

Vec C-238/18: Žaloba podaná 3. apríla 2018 – Európska centrálna banka/Lotyšská republika

44

 

Všeobecný súd

2018/C 161/50

Vec T-540/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 2018 – De Capitani/Parlament („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa prebiehajúceho legislatívneho konania — Trialógy — Tabuľky so štyrmi kolónkami týkajúce sa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Europole a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/371/JAI a 2005/681/JAI — Čiastočné odmietnutie prístupu — Žaloba o neplatnosť — Záujem na konaní — Prípustnosť — Článok 4 ods. 3 prvý pododsek nariadenia č. 1049/2001 — Výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho procesu — Neexistencia všeobecnej prezumpcie odmietnutia prístupu k tabuľkám so štyrmi kolónkami vyhotovenými v rámci trialógov“)

46

2018/C 161/51

Vec T-242/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 2018 – Stavytskyi/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Ponechanie mena žalobcu na zozname — Povinnosť odôvodnenia — Námietka nezákonnosti — Proporcionalita — Právny základ — Zjavne nesprávne posúdenie“)

47

2018/C 161/52

Vec T-442/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. marca 2018 – Šroubárna Ždánice/Rada („Návrh na vrátenie antidumpingového cla — Dovozy určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo zasielaných z Malajzie — Nariadenie (ES) č. 91/2009 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 723/2011 — Právomoc vnútroštátneho súdu — Nedostatok právomoci Všeobecného súdu“)

47

2018/C 161/53

Vec T-579/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 2018 – HJ/EMA („Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú — Článok 8 prvý odsek PZOZ — Prekvalifikovanie zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť starostlivosti — Povinnosť odôvodnenia — Právo byť vypočutý — Hodnotiaca správa — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie“)

48

2018/C 161/54

Vec T-734/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. marca 2018 – Argyraki/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Výpočet odpracovaných rokov — Zohľadnenie období služby odpracovaných ako pomocný zamestnanec — Podmienky — Právny základ“)

49

2018/C 161/55

Vec T-60/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 2018 – Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie TSA LOCK — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b), c) a g) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b), c) a g) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

50

2018/C 161/56

Vec T-272/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. marca 2018 – Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Dating Bracelet — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Skoršia prax EUIPO — Rovnosť zaobchádzania — Právna istota“)

50

2018/C 161/57

Vec T-246/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. marca 2018 – Aurora Group Danmark/EUIPO – Retail Distribution (PANZER) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

51

2018/C 161/58

Vec T-567/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. marca 2018 – Disney Enterprises/EUIPO – Di Molfetta (DiSNEY FROZEN) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Späťvzatie prihlášky — Zastavenie konania“)

51

2018/C 161/59

Vec T-46/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. marca 2018 – Mesto Miláno/Rada („Postúpenie veci“)

52

2018/C 161/60

Vec T-109/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – VI/Komisia

53

2018/C 161/61

Vec T-115/18: Žaloba podaná 26. februára 2018 – Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS)

54

2018/C 161/62

Vec T-129/18: Žaloba podaná 1. marca 2018 – HMV (Brands)/EUIPO – Our Price Records (OUR PRICE)

54

2018/C 161/63

Vec T-140/18: Žaloba podaná 28. februára 2018 – LMP Lichttechnik Vertriebs/EUIPO (LITECRAFT)

55

2018/C 161/64

Vec T-143/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Société générale/ECB

56

2018/C 161/65

Vec T-144/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Crédit Agricole a i./ECB

57

2018/C 161/66

Vec T-145/18: Žaloba podaná 1. marca 2018 – Confédération nationale du Crédit mutuel a i./ECB

57

2018/C 161/67

Vec T-146/18: Žaloba podaná 1. marca 2018 – BPCE a i./ECB

58

2018/C 161/68

Vec T-149/18: Žaloba podaná 1. marca 2018 – Arkéa Direct Bank a i./ECB

58

2018/C 161/69

Vec T-150/18: Žaloba podaná 1. marca 2018 – BNP Paribas/ECB

59

2018/C 161/70

Vec T-156/18: Žaloba podaná 26. februára 2018 – Legutko a Poręba/Parlament

59

2018/C 161/71

Vec T-163/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Amisi Kumba/Rada

60

2018/C 161/72

Vec T-164/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Kampete/Rada

61

2018/C 161/73

Vec T-165/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Kahimbi Kasagwe/Rada

61

2018/C 161/74

Vec T-166/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Ilunga Luyoyo/Rada

62

2018/C 161/75

Vec T-167/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Kanyama /Rada

63

2018/C 161/76

Vec T-168/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Numbi/Rada

63

2018/C 161/77

Vec T-169/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Kibelisa Ngambasai/Rada

64

2018/C 161/78

Vec T-170/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Kande Mupompa/Rada

64

2018/C 161/79

Vec T-171/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Boshab/Rada

65

2018/C 161/80

Vec T-172/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Akili Mundos/Rada

65

2018/C 161/81

Vec T-173/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 –Ramazani Shadary/Rada

66

2018/C 161/82

Vec T-174/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Mutondo/Rada

67

2018/C 161/83

Vec T-175/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Ruhorimbere/Rada

67

2018/C 161/84

Vec T-176/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Mende Omalanga/Rada

68

2018/C 161/85

Vec T-177/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Kazembe Musonda/Rada

68

2018/C 161/86

Vec T-180/18: Žaloba podaná 12. marca 2018 – VJ/ESVČ

69

2018/C 161/87

Vec T-181/18: Žaloba podaná 9. marca 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (TAKE CARE)

70

2018/C 161/88

Vec T-185/18: Žaloba podaná 14. marca 2018 – Lucchini/Komisia

70

2018/C 161/89

Vec T-191/18: Žaloba podaná 16. marca 2018 – Rietze/EUIPO – Volkswagen (Kraftfahrzeuge)

71

2018/C 161/90

Vec T-192/18: Žaloba podaná 16. marca 2018 – Rietze/EUIPO – Volkswagen (Kraftfahrzeuge)

72


SK

 

Top