Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:142:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 142, 23. apríla 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 142

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
23. apríla 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 142/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 142/02

Vec C-64/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 19 ods. 1 ZEÚ — Prostriedky nápravy — Účinná súdna ochrana — Nezávislosť sudcov — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Zníženie platov vo vnútroštátnej verejnej správe — Opatrenia na sprísnenie rozpočtovej disciplíny)

2

2018/C 142/03

Vec C-266/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo) – The Queen, na žiadosť: Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom — Protokol, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu podľa tejto dohody — Akty schvaľujúce uzavretie dohody a protokolu — Nariadenia o rozdelení možností rybolovu stanovených protokolom medzi jednotlivé členské štáty — Súdna právomoc — Výklad — Platnosť s ohľadom na článok 3 ods. 5 ZEÚ a medzinárodné právo — Uplatniteľnosť uvedenej dohody a uvedeného protokolu na územie Západnej Sahary a jej pobrežné vody)

3

2018/C 142/04

Vec C-297/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2006/123/ES — Služby na vnútornom trhu — Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca právo na maloobchodný predaj, používanie a podávanie veterinárnych liekov, prípravkov proti parazitom a biologických výrobkov na veterinárnych lekárov — Sloboda usadiť sa — Požiadavka, aby veterinárni lekári boli jedinými alebo väčšinovými vlastníkmi zariadení, v ktorých sa uskutočňuje maloobchodný predaj veterinárnych liekov — Ochrana verejného zdravia — Proporcionalita)

4

2018/C 142/05

Vec C-301/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. februára 2018 – Európska komisia/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Odvolanie — Obchodná politika — Dumping — Dovozy solárneho skla s pôvodom v Číne — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) — Trhovo-hospodárske zaobchádzanie — Pojem „výrazná deformácia prenesená z bývalého systému netrhového hospodárstva“ v zmysle článku 2 ods. 7 písm. c) tretej zarážky — Daňové zvýhodnenia)

4

2018/C 142/06

Vec C-307/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2006/112/ES — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Článok 131 — Článok 146 ods. 1 písm. b) — Článok 147 — Oslobodenie pri vývoze — Článok 273 — Právna úprava členského štátu, ktorá podmieňuje oslobodenie od dane buď dosiahnutím obratu v minimálnej výške, alebo uzatvorením zmluvy s hospodárskym subjektom oprávneným uskutočniť vrátenie DPH cestujúcim)

5

2018/C 142/07

Vec C-387/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Článok 183 — Vrátenie nadmerného odpočtu DPH — Oneskorené vrátenie — Suma splatných úrokov z omeškania na základe vnútroštátneho práva — Zníženie tejto sumy z dôvodov nezávislých od zdaniteľnej osoby — Prípustnosť — Daňová neutralita — Právna istota)

6

2018/C 142/08

Spojené veci C-412/16 P a C-413/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 1. marca 2018 – Ice Mountain Ibiza, SL/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazových ochranných známok oceanbeach club ibiza a ocean ibiza — Staršie národné obrazové ochranné známky OC ocean club a OC ocean club Ibiza — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny)

6

2018/C 142/09

Vec C-418/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2018 – mobile.de GmbH, predtým mobile.international GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Rezon OOD (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 — Článok 57 ods. 2 a 3 — Článok 64 — Článok 76 ods. 2 — Nariadenie (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 22 ods. 2 — Pravidlo 40 ods. 6 — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Návrhy na vyhlásenie neplatnosti založené na skoršej národnej ochrannej známke — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Dôkaz — Zamietnutie návrhov — Zohľadnenie nových dôkazov zo strany odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) — Zrušenie rozhodnutí zrušovacieho oddelenia EUIPO — Vrátenie veci — Dôsledky)

7

2018/C 142/10

Vec C-518/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd – Bulharsko) – „ZPT“ AD/Narodno sabranie na Republika Bălgaria, Vărchoven administrativen săd, Nacionalnata agencija za prichodite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štátna pomoc — Nariadenie (ES) č. 1998/2006 — Článok 35 ZFEÚ — Pomoc de minimis vo forme daňovej úľavy — Vnútroštátna právna úprava, ktorá vylučuje túto daňovú výhodu pri investíciách do výroby výrobkov určených na vývoz)

7

2018/C 142/11

Spojené veci C-523/16 a C-536/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné obstarávanie — Smernica 2004/18/ES — Článok 51 — Oprava ponúk — Smernica 2004/17/ES — Objasnenie ponúk — Vnútroštátna právna úprava, ktorá zaplatením peňažnej sankcie podmieňuje opravu dokumentácie, ktorá sa má predložiť uchádzačom — Zásady týkajúce sa zadania verejnej zákazky — Zásada rovnosti zaobchádzania — Zásada proporcionality)

8

2018/C 142/12

Vec C-558/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin – Nemecko) – konanie začaté na návrh Doris Margret Lisette Mahnkopf (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 — Dedenie a európske osvedčenie o dedičstve — Pôsobnosť — Možnosť uviesť podiel pozostalého manžela v európskom osvedčení o dedičstve)

9

2018/C 142/13

Vec C-577/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Pôsobnosť — Článok 2 ods. 1 — Príloha I — Činnosti podliehajúce systému obchodovania — Výroba polymérov — Používanie tepla dodávaného tretím zariadením — Žiadosť o bezodplatné pridelenie emisných kvót — Obdobie 2013 až 2020)

9

2018/C 142/14

Vec C-672/16: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty — Smernica o DPH — Oslobodenie nájmu nehnuteľnosti od dane — Právo voľby v prospech zdaniteľných osôb — Vykonanie členskými štátmi — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Použitie na účely zdaniteľných plnení zdaniteľnej osoby — Úprava pôvodne uplatneného odpočtu — Neprípustnosť)

10

2018/C 142/15

Vec C-3/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Slobodné poskytovanie služieb — Článok 56 ZFEÚ — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Charta základných práv Európskej únie — Obmedzenia — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Prevádzkovanie určitých foriem hazardných hier štátom — Výlučnosť — Režim koncesií pre iné formy hier — Požiadavka licencie — Správna sankcia)

11

2018/C 142/16

Vec C-9/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – konanie začaté na návrh, ktorý podala Maria Tirkkonen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Postup zadávania verejných zákaziek na služby poľnohospodárskeho poradenstva — Existencia verejnej zákazky — Systém obstarávania služieb spočívajúci v tom, že každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa vopred stanovené podmienky, je pripustený ako poskytovateľ — Systém, ktorý následne nie je otvorený iným hospodárskym subjektom)

12

2018/C 142/17

Vec C-46/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Bremen – Nemecko) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Po sebe nasledujúce pracovné zmluvy na dobu určitú — Doložka 5 bod 1 — Opatrenia, ktoré majú predchádzať zneužívajúcemu používaniu zmlúv na dobu určitú — Smernica 2000/78/ES — Článok 6 ods. 1 — Zákaz diskriminácií založených na veku — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca odklad skončenia pracovnej zmluvy, viazaného na obvyklý vek odchodu do dôchodku, len preto, lebo pracovníkovi vzniklo právo na starobný dôchodok)

13

2018/C 142/18

Vec C-76/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumunsko) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poplatok s rovnakým účinkom ako clá — Článok 30 ZFEÚ — Vnútroštátne zdanenie — Článok 110 ZFEÚ — Poplatok uplatňovaný na vyvážané ropné produkty — Neprenesenie daňového zaťaženia na spotrebiteľa — Daňové zaťaženie znášané platiteľom — Vrátenie súm zaplatených platiteľom)

13

2018/C 142/19

Vec C-117/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Taliansko) – Comune di Castelbellino/Regione Marche a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 2011/92/EÚ — Článok 4 ods. 2 a 3 a prílohy I až III — Posudzovanie vplyvov na životné prostredie — Povolenie na vykonanie prác v zariadení na výrobu elektrickej energie z bioplynu bez predbežného preskúmania potreby vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie — Zrušenie — Náprava povolenia a posteriori na základe nových ustanovení vnútroštátneho práva, bez predbežného preskúmania potreby vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

14

2018/C 142/20

Vec C-289/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Maakohus – Estónsko) – Collect Inkasso OÜ a i./Rain Aint a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 805/2004 — Európsky exekučný titul pre nesporné nároky — Podmienky osvedčenia — Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch — Práva dlžníka — Neuvedenie adresy inštitúcie, na ktorú môže byť doručené napadnutie nároku alebo na ktorú môže byť podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu)

15

2018/C 142/21

Vec C-119/17: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA, prostredníctvom Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 1 a 2 a článok 5 — Posúdenie nekalej povahy zmluvných podmienok — Zmluva o úvere poskytnutom v cudzej mene — Kurzové riziko, ktoré v celom rozsahu znáša spotrebiteľ — Značná nerovnováha medzi zmluvnými stranami v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy — Hlavný predmet zmluvy o pôžičke)

16

2018/C 142/22

Vec C-126/17: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Článok 4 ods. 2, článok 5 a článok 6 ods. 1 — Podmienka definujúca hlavný predmet zmluvy — Zmluva o pôžičke poskytnutej v cudzej mene — Obsah pojmu „vyjadrené jasne a zrozumiteľne“ — Vyhlásenie čiastočnej alebo úplnej neplatnosti zmluvy)

17

2018/C 142/23

Spojené veci C-142/17 a C-143/17: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) zo 7. februára 2018 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Manuela Maturi a i./Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma/Manuela Maturi a i. (C-142/17), Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Sociálna politika — Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania — Smernica 2006/54/ES — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje dočasnú možnosť pracovníkov divadiel, ktorí dosiahli vek odchodu do dôchodku, aby zotrvali v pracovnom pomere do dovŕšenia predtým platnej vekovej hranice odchodu do dôchodku, teda 47 rokov pre ženy a 52 rokov pre mužov)

18

2018/C 142/24

Vec C-233/17 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 – GX/Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 rokovacieho poriadku — Verejná služba — Verejné výberové konanie EPSO/AD/248/13 — Rozhodnutie o nezapísaní odvolateľa do rezervného zoznamu)

18

2018/C 142/25

Vec C-336/17 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 8. februára 2018 – HB a i./Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Inštitucionálne právo — Európska iniciatíva občanov „Ethics for Animals and Kids“ — Ochrana túlavých zvierat — Psychologický efekt na dospelých a deti — Zamietnutie registrácie iniciatívy z dôvodu zjavného nedostatku právomocí Európskej komisie v danej oblasti — Nariadenie (EÚ) č. 211/2011 — Článok 4 ods. 2 písm. b) — Článok 4 ods. 3)

19

2018/C 142/26

Vec C-529/17 P: Odvolanie podané 5. septembra 2017: Isabel Martín Osete proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 29. júna 2017 vo veci T-427/16, Martín Osete/EUIPO

19

2018/C 142/27

Vec C-693/17: Odvolanie podané 10. decembra 2017: BMB sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 3. októbra 2017 vo veci T-695/15, BMB sp. z o.o./Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

20

2018/C 142/28

Vec C-701/17 P: Odvolanie podané 24. októbra 2017: Vasil Monev Valkov proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 27. septembra 2017 vo veci T-558/17, Valkov/Európsky súd pre ľudské práva a Najvyšší súd Bulharskej republiky

21

2018/C 142/29

Vec C-7/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 3. januára 2018 – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

21

2018/C 142/30

Vec C-10/18 P: Odvolanie podané 5. januára 2018: Marine Harvest ASA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. októbra 2017 vo veci T-704/14, Marine Harvest ASA/Európska komisia

22

2018/C 142/31

Vec C-13/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 8. januára 2018 – Sole-Mizo/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2018/C 142/32

Vec C-29/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 17. januára 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias a Incatema, S.L.

24

2018/C 142/33

Vec C-30/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 17. januára 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./José Ramón Fiuza Asorey a Incatema, S.L.

25

2018/C 142/34

Vec C-38/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 19. januára 2018 – trestné konanie proti Massimo Gambino a Shpetim Hyka

25

2018/C 142/35

Vec C-39/18 P: Odvolanie podané 22. januára 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 10. novembra 2017 vo veci T-180/15, Icap plc a i./Európska komisia

26

2018/C 142/36

Vec C-41/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Taliansko) 22. januára 2018 – Meca Srl/Comune di Napoli

27

2018/C 142/37

Vec C-44/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 24. januára 2018 – Cobra Servicios Auxiliares S.A./FOGASA, Jesús Valiño López a Incatema, S.L.

27

2018/C 142/38

Vec C-46/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 25. januára 2018 – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

28

2018/C 142/39

Vec C-47/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) 26. januára 2018 – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel ako likvidátor v konkurznom konaní týkajúcom sa majetku spoločnosti Alpine Bau GmbH

29

2018/C 142/40

Vec C-53/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 29. januára 2018 – Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

30

2018/C 142/41

Vec C-54/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Taliansko) 29. januára 2018 – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

31

2018/C 142/42

Vec C-60/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Ringkonnakohus (Estónsko) 31. januára 2018 – AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

32

2018/C 142/43

Vec C-74/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 5. februára 2018 – A Ltd

32

2018/C 142/44

Vec C-89/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 8. februára 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

33

2018/C 142/45

Vec C-91/18: Žaloba podaná 8. februára 2018 – Európska komisia/Helénska republika

34

2018/C 142/46

Vec C-102/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln (Nemecko) 13. februára 2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

35

2018/C 142/47

Vec C-116/18: Žaloba podaná 14. februára 2018 – Európska komisia/Rumunsko

36

2018/C 142/48

Vec C-131/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 19. februára 2018 – Vanessa Gambietz/Erika Ziegler

36

2018/C 142/49

Vec C-144/18 P: Odvolanie podané 23. februára 2018: River Kwai International Food Industry Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 14. decembra 2017 vo veci T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Rada Európskej únie

37

 

Všeobecný súd

2018/C 142/50

Veci T-45/13 RENV a T-587/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. marca 2018 – Rose Vision/Komisia („Arbitrážna doložka — Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013) — Dohody o grante týkajúce sa projektov FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM a SFERA — Lehota na oznámenie konečnej správy o finančnom audite — Finančné audity konštatujúce nezrovnalosti pri vykonávaní projektov — Pozastavenie platieb — Dôverné zaobchádzanie s finančnými auditmi — Oprávnenosť vykázaných nákladov — Mimozmluvná zodpovednosť — Vrátenie vyplatených súm — Škoda spôsobená zapísaním do systému včasného varovania“)

39

2018/C 142/51

Vec T-292/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – Vakakis kai Synergates/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Verejné zákazky na služby — Postup verejného obstarávania — Prípustnosť — Zneužitie konania — Konflikt záujmov — Povinnosť náležitej starostlivosti — Strata príležitosti“)

40

2018/C 142/52

Vec T-316/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Poľsko/Komisia („EFRR — Odmietnutie potvrdiť finančný príspevok na veľký projekt — Článok 40 prvý odsek písm. g) nariadenia (ES) č. 1083/2006 — Zdôvodnenie verejného príspevku — Článok 41 ods. 2 nariadenia č. 1083/2006 — Zmeškanie lehoty“)

41

2018/C 142/53

Vec T-402/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Poľsko/Komisia („EFRR — Zamietnutie potvrdenia finančného príspevku na veľký projekt — Článok 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 — Posúdenie prínosu veľkého projektu k dosiahnutiu cieľov operačného programu — Článok 41 ods. 2 nariadenia č. 1083/2006 — Prekročenie lehoty“)

41

2018/C 142/54

Vec T-85/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Umiestnenie dvoch súbežných prúžkov na obuvi) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie tvorená dvoma súbežnými pásikmi na obuvi — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri súbežné pásiky na obuvi — Relatívny dôvod zamietnutia — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

42

2018/C 142/55

Vec T-140/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Le Pen/Parlament („Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu — Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu — Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm — Právomoc generálneho tajomníka — Dôkazné bremeno — Povinnosť odôvodnenia — Zneužitie právomoci — Skutkový omyl — Rovnosť zaobchádzania“)

42

2018/C 142/56

Vec T-438/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka CIPRIANI — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie HOTEL CIPRIANI — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov alebo služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001)“)

43

2018/C 142/57

Vec T-462/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2018 – Portugalsko/Komisia („EPZF — Výdavky vylúčené z financovania — Pomoc na plochu — Výdavky vynaložené Portugalskom — Legitímna dôvera — Článok 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 — Článok 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 — Proporcionalita“)

44

2018/C 142/58

Vec T-624/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Gollnisch/Parlament („Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu — Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu — Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm — Právomoc generálneho tajomníka — Electa una via — Právo na obhajobu — Dôkazné bremeno — Povinnosť odôvodnenia — Legitímna dôvera — Politické práva — Rovnosť zaobchádzania — Zneužitie právomoci — Nezávislosť poslancov — Skutkový omyl — Proporcionalita“)

44

2018/C 142/59

Vec T-629/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Umiestnenie dvoch rovnobežných pásikov na obuvi) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie pozostávajúcej z dvoch rovnobežných pásikov na obuvi — Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri rovnobežné pásiky na obuvi — Relatívny dôvod zamietnutia — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

45

2018/C 142/60

Vec T-665/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. marca 2018 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie €$ — Absolútne dôvody zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001) — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 75 nariadenia 2017/1001)“)

46

2018/C 142/61

Vec T-764/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – Paulini/ECB („Verejná služba — Zamestnanci ECB — Odmena — Ročná revízia miezd a príplatkov — Zákonnosť usmernení — Metóda výpočtu — Zohľadnenie nemocenskej dovolenky — Zohľadnenie činností zastupovania zamestnancov — Zásada zákazu diskriminácie“)

46

2018/C 142/62

Vec T-843/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie Foto Paradies — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

47

2018/C 142/63

Vec T-855/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Fertisac/ECHA („REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie pre MSP — Preskúmanie vyhlásenia o veľkosti podniku zo strany ECHA — Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok — Odporúčanie 2003/361/ES — Prekročenie finančných stropov — Pojem ‚prepojené podniky‘“)

48

2018/C 142/64

Vec T-6/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie BLACK LABEL BY EQUIVALENZA — Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka LABELL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

48

2018/C 142/65

Vec T-103/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2018 – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie NORMOSANG — Skoršia národná slovná ochranná známka NORMON — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Pravidlo 19 ods. 2 písm. a) bod ii) a pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 [teraz článok 7 ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 8 ods. 1 a 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430“)

49

2018/C 142/66

Vec T-159/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. marca 2018 – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Claro Sol Facility Services desde 1972 — Skoršia národná obrazová ochranná známka SOL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

50

2018/C 142/67

Vec T-230/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Rstudio/EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka RSTUDIO — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ER/STUDIO — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001)“

50

2018/C 142/68

Vec T-35/18: Žaloba podaná 19. januára 2018 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

51

2018/C 142/69

Vec T-41/18: Žaloba podaná 24. januára 2018 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisia

52

2018/C 142/70

Vec T-64/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Alfamicro/Komisia

52

2018/C 142/71

Vec T-81/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – Barata/Parlament

53

2018/C 142/72

Vec T-93/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – International Skating Union/Komisia

55

2018/C 142/73

Vec T-95/18: Žaloba podaná 12. februára 2018 – Gollnisch/Parlament

55

2018/C 142/74

Vec T-104/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

57

2018/C 142/75

Vec T-106/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

58

2018/C 142/76

Vec T-117/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

58

2018/C 142/77

Vec T-118/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

59

2018/C 142/78

Vec T-119/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

60

2018/C 142/79

Vec T-120/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

61

2018/C 142/80

Vec T-121/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

62

2018/C 142/81

Vec T-122/18: Žaloba podaná 27. februára 2018 – Lidl Stiftung/EUIPO – Shimano Europe (PRO)

63

2018/C 142/82

Vec T-123/18: Žaloba podaná 27. februára 2018 – Bayer Intellectual Property/EUIPO (Vyobrazenie srdca)

64

2018/C 142/83

Vec T-126/18: Žaloba podaná 27. februára 2018 – Van Haren Schoenen/Komisia

65

2018/C 142/84

Vec T-127/18: Žaloba podaná 28. februára 2018 – Cortina und FLA Europe/Komisia

66

2018/C 142/85

Vec T-133/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – IQ Group Holdings Berhad/EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

66

2018/C 142/86

Vec T-134/18: Žaloba podaná 1. marca 2018 – Monster Energy/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

67

2018/C 142/87

Vec T-139/18: Žaloba podaná 21. februára 2018 – Avio/Komisia

68

2018/C 142/88

Vec T-157/18: Žaloba podaná 28. februára 2018 – Caprice Schuhproduktion/Komisia

69


SK

 

Top