Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 134, 16. apríla 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 134

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
16. apríla 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 134/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 134/02

Vec C-518/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles – Belgicko) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2003/88/ES — Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov — Organizácia pracovného času — Článok 2 — Pojmy „pracovný čas“ a „čas odpočinku“ — Článok 17 — Odchýlky — Hasiči — Pohotovostná služba — Domáca pohotovosť)

2

2018/C 134/03

Vec C-16/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. februára 2018 – Belgické kráľovstvo/Európska komisia (Odvolanie — Ochrana spotrebiteľov — Služby on-line hazardných hier — Ochrana spotrebiteľov a hráčov a predchádzanie hraniu týchto hier v prípade maloletých osôb — Odporúčanie Komisie 2014/478/EÚ — Akt Únie, ktorý nie je právne záväzný — Článok 263 ZFEÚ)

3

2018/C 134/04

Vec C-103/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španielsko) – Jessica Porras Guisado/Bankia SA a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 92/85/EHS — Opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok — Článok 2 písm. a) — Článok 10 body 1 až 3 — Zákaz prepustenia pracovníčky počas obdobia od začiatku tehotenstva do konca materskej dovolenky — Pôsobnosť — Výnimočné prípady nesúvisiace so stavom tehotných pracovníčok — Smernica 98/59/ES — Hromadné prepúšťanie — Článok 1 ods. 1 písm. a) — Dôvody, ktoré sa nevzťahujú na jednotlivých príslušných zamestnancov — Tehotná pracovníčka prepustená v rámci hromadného prepúšťania — Dôvod prepustenia — Prednostné právo pracovníčok naďalej pracovať — Prednosť preradenia)

3

2018/C 134/05

Vec C-326/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. februára 2018 – LL/Európsky parlament (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Článok 263 šiesty odsek ZFEÚ — Prípustnosť — Lehota na podanie žaloby — Počítanie lehôt — Bývalý poslanec Európskeho parlamentu — Rozhodnutie týkajúce sa vymáhania príspevku na asistenta poslanca Parlamentu — Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Parlamentu — Článok 72 — Konanie o sťažnosti v rámci Parlamentu — Oznámenie rozhodnutia spôsobujúceho ujmu — Doporučená poštová zásielka nevyzdvihnutá jej adresátom)

4

2018/C 134/06

Vec C-328/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti — Nevykonanie — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Paušálna pokuta — Penále)

5

2018/C 134/07

Vec C-336/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2008/50/ES — Kvalita okolitého ovzdušia — Článok 13 ods. 1 — Článok 22 ods. 3 — Príloha XI — Koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší — Prekročenia limitných hodnôt v niektorých zónach a aglomeráciách — Článok 23 ods. 1 — Plány kvality ovzdušia — „Čo najviac skrátené obdobie“ prekročenia hodnôt — Neprijatie primeraných opatrení v programoch na ochranu kvality okolitého ovzdušia — Nesprávne prebratie)

6

2018/C 134/08

Vec C-396/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v konkurze)/Republika Slovenija (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Články 184 a 185 — Úprava odpočítania dane zaplatenej na vstupe — Zmena vo faktoroch, ktoré boli použité pri určení výšky odpočítania — Pojem „celkovo alebo čiastočne nezaplatené transakcie“ — Vplyv právoplatného rozhodnutia o potvrdení vyrovnania)

7

2018/C 134/09

Spojené veci C-398/16 a C-399/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 49 a 54 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Daňová právna úprava — Daň z príjmu právnických osôb — Výhody spojené s vytvorením daňovej jednotky — Vylúčenie cezhraničných skupín)

7

2018/C 134/10

Vec C-545/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Položky sadzobníka — Motorové vozidlá na prepravu tovaru — Podpoložky 8704 10 10 a 8704 21 91 — Nariadenie (EÚ) 2015/221 — Platnosť)

8

2018/C 134/11

Vec C-572/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Spolková republika Nemecko) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Prechodné pravidlá týkajúce sa harmonizovaného bezodplatného prideľovania emisných kvót — Obdobie 2013 – 2020 — Žiadosť o pridelenie — Nesprávne údaje — Oprava — Prekluzívna lehota)

9

2018/C 134/12

Vec C-628/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht – Rakúsko) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Po sebe nasledujúce dodávky toho istého tovaru — Miesto druhého dodania — Informácia prvého dodávateľa — Identifikačné číslo pre DPH — Právo na odpočítanie dane — Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú splnené podmienky práva na odpočítanie dane)

9

2018/C 134/13

Vec C-132/17: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Slobodné poskytovanie služieb — Smernica 2010/13/EÚ — Vymedzenie pojmov — Pojem „audiovizuálna mediálna služba“ — Pôsobnosť — Kanál propagačných videí modelov nových osobných automobilov na YouTube)

10

2018/C 134/14

Vec C-182/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria – Maďarsko) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. c), článok 9 a článok 13 ods. 1 — Nezdaňovanie — Pojem „subjekt, ktorý sa spravuje verejným právom“ — Obchodná spoločnosť v 100 % vlastníctve obce poverená niektorými úlohami vo verejnom záujme, ktoré prináležia tejto obci — Určenie týchto úloh a odmeňovania za ne v zmluve uzavretej medzi touto spoločnosťou a uvedenou obcou)

11

2018/C 134/15

Vec C-185/17: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna – Bulharsko) – Mitnica Varna/„SAKSA“ ООD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Zaradenie tovarov — Harmonizovaná európska norma EN 590:2013 — Podpoložka 2710 19 43 kombinovanej nomenklatúry — Relevantné kritériá na zaradenie tovaru ako plynový olej)

11

2018/C 134/16

Vec C-658/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poľsko) 24. novembra 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Vec C-698/17 P: Odvolanie podané 13. decembra 2017: Toni Klement proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 10. októbra 2017 vo veci T-211/14 RENV, Toni Klement/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Vec C-711/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 19. decembra 2017 – Anke Hartog/Airways plc

14

2018/C 134/19

Vec C-727/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poľsko) 29. decembra 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Vec C-9/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Karlsruhe (Nemecko) 4. januára 2018 – v trestnom konaní proti Detlefovi Meynovi

15

2018/C 134/21

Vec C-71/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 2. februára 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

16

2018/C 134/22

Vec C-90/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Visoki upravni sud (Chorvátsko) 8. februára 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Vec C-129/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 19. februára 2018 – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Všeobecný súd

2018/C 134/24

Vec T-166/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Puzdro na mobilný telefón) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci puzdro na mobilný telefón — Sprístupnenie dizajnu verejnosti — Článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002 — Dôkazy predložené po prvýkrát pred Všeobecným súdom“)

18

2018/C 134/25

Vec T-222/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie MAGELLAN — Riadne používanie — Dôkazné bremeno — Článok 15 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 18 a článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001] — Procesná nezrovnalosť zrušovacieho oddelenia — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 [teraz článku 94 nariadenia č. 2017/1001] — Ústna časť konania — Článok 77 nariadenia č. 207/2009 [teraz článku 96 nariadenia č. 2017/1001]“)

19

2018/C 134/26

Vec T-307/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – CEE Bankwatch Network/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa rozhodnutia Komisie o poskytnutí pôžičky Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšenie bezpečnosti jadrových energetických blokov — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu verejného záujmu v oblasti medzinárodných vzťahov — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov — Prevažujúci verejný záujem — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Uplatňovanie na dokumenty týkajúce sa rozhodnutí prijatých v rámci Zmluvy o ESAE“)

19

2018/C 134/27

Vec T-338/16 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Zink/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Nevyplatenie príspevku počas viacerých rokov z dôvodu administratívnej chyby — Článok 90 ods. 1 služobného poriadku — Primeraná lehota“)

20

2018/C 134/28

Vec T-260/15 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. februára 2018 – Iberdrola/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Štátna pomoc — Systém pomoci stanovený španielskou daňovou právnou úpravou — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

21

2018/C 134/29

Vec T-764/17: Žaloba podaná 22. novembra 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisia

21

2018/C 134/30

Vec T-50/18: Žaloba podaná 30. januára 2018 – Tassi/Súdny dvor

22

2018/C 134/31

Vec T-51/18: Žaloba podaná 30. januára 2018 – Kleani/Súdny dvor

22

2018/C 134/32

Vec T-61/18: Žaloba podaná 5. februára 2018 – Rodriguez Prieto/Komisia

23

2018/C 134/33

Vec T-63/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Vec T-65/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Venezuela/Rada

24

2018/C 134/35

Vec T-66/18: Žaloba podaná 29. januára 2018 – Tsapakidou/Súdny dvor

25

2018/C 134/36

Vec T-76/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – CN/Parlament

25

2018/C 134/37

Vec T-77/18: Žaloba podaná 12. februára 2018 – VE/ESMA

26

2018/C 134/38

Vec T-79/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Vec T-82/18: Žaloba podaná 13. februára 2018 – Husky CZ/EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Vec T-83/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – CH/Parlament

28

2018/C 134/41

Vec T-88/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Vec T-89/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Vec T-90/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Vec T-91/18: Žaloba podaná 16. februára 2018 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Vec T-94/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Vec T-96/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Vec T-97/18: Žaloba podaná 16. februára 2018 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Vec T-98/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Vec T-99/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Vec T-102/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Vec T-103/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – S & V Technologies/EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Vec T-104/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Vec T-105/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Vec T-107/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Vec T-116/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. februára 2018 – Francúzsko/Komisia

39

2018/C 134/56

Vec T-288/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. februára 2018 – Alcan France/Komisia

39


SK

 

Top