Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:104:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 104, 19. marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 104

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
19. marca 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 104/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 104/02

Vec C-433/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. januára 2018 – Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Mlieko a mliečne výrobky — Dodatočný poplatok za mlieko — Hospodárske roky 1995/1996 až 2008/2009 — Nariadenie (ES) č. 1234/2007 — Články 79, 80 a 83 — Nariadenie (ES) č. 595/2004 — Články 15 a 17 — Porušenie — Skutočné nezaplatenie poplatku v stanovených lehotách — Nevymoženie poplatku v prípadoch jeho nezaplatenia)

2

2018/C 104/03

Vec C-179/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – F. Hoffmann-La Roche Ltd a i./Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hospodárska súťaž — Článok 101 ZFEÚ — Kartel — Lieky — Smernica 2001/83/ES — Nariadenie (ES) č. 726/2004 — Tvrdenia týkajúce sa nebezpečenstiev spojených s používaním lieku na liečbu, na ktorú sa nevzťahuje jeho povolenie na uvedenie na trh (nad rámec PUT) — Definícia relevantného trhu — Pridružené obmedzenie — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa — Výnimka)

3

2018/C 104/04

Vec C-267/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of Gibraltar – Spojené kráľovstvo) – The Queen, na návrh Alberta Buhagiara a i./Minister for Justice (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Územná pôsobnosť práva Únie — Článok 355 bod 3 ZFEÚ — Akt o podmienkach pristúpenia Dánskeho kráľovstva, Írska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k Európskej únii a o zmenách zmlúv — Článok 29 — Príloha I časť I bod 4 — Vylúčenie Gibraltáru z colného územia Európskej únie — Rozsah pôsobnosti — Smernica 91/477/EHS — Článok 1 ods. 4 — Článok 12 ods. 2 — Príloha II — Európsky zbrojný pas — Poľovníctvo a športová streľba — Uplatniteľnosť na území Gibraltáru — Povinnosť prebratia — Neexistencia — Platnosť)

4

2018/C 104/05

Vec C-314/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 25. januára 2018 – Európska komisia/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Doprava — Smernica 2006/126/ES — Vodičský preukaz — Definícia skupín C1 a C, ako aj skupiny D1)

5

2018/C 104/06

Vec C-360/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Spolková republika Nemecko/Aziz Hasan (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Podmienky a lehoty stanovené na podanie dožiadania o prijatie späť — Neoprávnený návrat štátneho príslušníka tretej krajiny do členského štátu, ktorý vykonal odovzdanie — Článok 24 — Konanie o prijatie späť — Článok 27 — Opravný prostriedok — Rozsah súdneho preskúmania — Okolnosti, ktoré nastali po odovzdaní)

5

2018/C 104/07

Vec C-367/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel – Belgicko) – Vykonanie Európskeho zatykača vydaného na Dawida Piotrowského (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Európsky zatykač — Postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi — Dôvody na povinné nevykonanie — Článok 3 bod 3 — Neplnoletí — Požiadavka na overenie minimálnej vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti alebo posudzovanie dodatočných podmienok stanovených právom vykonávajúceho členského štátu v jednotlivých prípadoch, aby mohol byť neplnoletý v konkrétnom prípade trestne stíhaný alebo odsúdený)

7

2018/C 104/08

Vec C-473/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv Európskej únie — Článok 7 — Rešpektovanie súkromného a rodinného života — Smernica 2011/95/EÚ — Štandardy pre priznanie postavenia utečenca alebo postavenia osoby s doplnkovou ochranou — Obava z prenasledovania z dôvodu sexuálnej orientácie — Článok 4 — Posudzovanie skutočností a okolností — Využitie znaleckého posudku — Psychologické testy)

8

2018/C 104/09

Vec C-498/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Články 15 a 16 — Súdna právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Pojem „spotrebiteľ“ — Postúpenie nárokov, ktoré sa majú uplatniť voči tomu istému obchodníkovi, medzi spotrebiteľmi)

9

2018/C 104/10

Spojené veci C-616/16 a C-617/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 24. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Presidenza del Consiglio dei Ministri a i./Gianni Pantuso a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Koordinácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa činností lekárov — Smernice 75/363/EHS a 82/76/EHS — Odborná príprava lekárov špecialistov — Primeraná odmena — Uplatnenie smernice 82/76/EHS na odbornú prípravu, ktorá začala pred lehotou na prebratie stanovenou pre členské štáty a skončila po tomto dátume)

9

2018/C 104/11

Vec C-634/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 24. januára 2018 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)/European Food SA, Société des produits Nestlé SA (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka FITNESS — Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti)

10

2018/C 104/12

Vec C-352/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 9. júna 2017 – Petra Dziatkowiak, Thomas Erich Heinz Dziatkowiak/TUIfly GmbH

11

2018/C 104/13

Vec C-538/17 P: Odvolanie podané 13. septembra 2017: Thomas Murphy proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 4. júla 2017 vo veci T-90/16: Murphy/EUIPO

11

2018/C 104/14

Vec C-617/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 30. októbra 2017 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A./Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

12

2018/C 104/15

Vec C-628/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 8. novembra 2017 – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Orange Polska S.A.

12

2018/C 104/16

Vec C-632/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Poľsko) 9. novembra 2017 – Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. w Warszawie/Jacek Michalski

13

2018/C 104/17

Vec C-686/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 7. decembra 2017 – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

14

2018/C 104/18

Vec C-699/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 14. december 2017 – Allianz Vorsorgekasse AG

15

2018/C 104/19

Vec C-700/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 14. decembra 2017 – Finanzamt Kyritz/Wolf-Henning Peters

15

2018/C 104/20

Vec C-720/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 28. decembra 2017 – Mohammed Bilali

16

2018/C 104/21

Vec C-723/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgicko) 29. decembra 2017 – Lies Craeynest a i./Brussels Hoofdstedelijk Gewest a Brussels Instituut voor Milieubeheer; ďalší účastník konania: Belgische Staat

16

2018/C 104/22

Vec C-730/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgicko) 28. decembra 2017 – Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

17

2018/C 104/23

Vec C-1/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 2. januára 2018 – SIA Oriola Rīga/Valsts ieņēmumu dienests

18

2018/C 104/24

Vec C-2/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Litva) 2. januára 2018 – skupina poslancov Seimas

19

2018/C 104/25

Vec C-3/18 P: Odvolanie podané 2. januára 2018: Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 23. októbra 2017 vo veci T-712/14, Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR)/Európska komisia

19

2018/C 104/26

Vec C-18/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 10. januára 2018 – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited

21

2018/C 104/27

Vec C-20/18: Žaloba podaná 9. januára 2018 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

21

2018/C 104/28

Vec C-28/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 17. januára 2018 – Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG

22

2018/C 104/29

Vec C-45/18 P: Odvolanie podané 22. januára 2018: Claire Staelen proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 28. novembra 2017 vo veci T-217/11 REV, Staelen/Európsky ombudsman

23

 

Všeobecný súd

2018/C 104/30

Vec T-412/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. februára 2018 – Larko/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Predaj niektorých aktív využívaných podnikom alebo v jeho vlastníctve v rámci programu privatizácie — Absencia hospodárskej kontinuity — Žaloba príjemcu pomoci — Nedostatok záujmu na konaní — Neprípustnosť“)

24

2018/C 104/31

Vec T-423/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. februára 2018 – Larko/Komisia („Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá Grécku — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem štátna pomoc — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Suma pomoci, ktorá sa má vymáhať — Oznámenie Komisie o štátnej pomoci vo forme záruk“)

24

2018/C 104/32

Vec T-216/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 – Dôvera zdravotná poisťovňa/Komisia („Štátna pomoc — Poskytovatelia zdravotného poistenia — Zvýšenie základného imania, splatenie dlhov, dotácie a systém vyrovnávania rizík — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia pomoci — Pojem štátna pomoc — Pojem podnik a hospodárska činnosť — Zásada solidarity — Štátna kontrola — Činnosť hospodárskej povahy — Hospodárska súťaž v kvalite — Prítomnosť prevádzkovateľov, ktorý sledujú cieľ zisku — Dosahovanie, používanie a rozdeľovanie zisku — Nesprávne právne posúdenie — Nesprávne posúdenie“)

25

2018/C 104/33

Vec T-235/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 – Pari Pharma/EMA („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty v držbe EMA a predložené v rámci žiadosti o povolenie na uvedenie na trh lieku Vantobra — Rozhodnutie umožniť tretej osobe prístup k dokumentom — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov — Absencia všeobecnej domnienky dôvernosti“)

26

2018/C 104/34

Vec T-477/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. februára 2018 – European Dynamics Luxembourg a i./ECHA („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie počítačových služieb pre aplikácie ECHA — Zamietnutie ponuky uchádzača — Kritériá hodnotenia ponúk — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Mimozmluvná zodpovednosť“)

27

2018/C 104/35

Vec T-506/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. februára 2018 – Grécko/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky vynaložené Gréckom — Paušálne finančné opravy — Schéma pomoci na plochu — Pojem trvalé pasienky — Podmienky uloženia paušálnej opravy vo výške 25 % — Oznámenie uvedené v článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 885/2006 — Článok 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 — Podmienenosť — Preskúmanie požiadaviek v oblasti riadenia stanovených právnou úpravou — Preskúmanie požiadaviek pre dobrý poľnohospodársky a ekologický stav — Povinnosť odôvodnenia — Odpočítanie opravy zrušenej rozsudkom Všeobecného súdu“)

27

2018/C 104/36

Vec T-518/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. februára 2018 – Francúzska republika/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Program rozvoja francúzskeho vidieka — Opatrenia na podporu rozvoja vidieka — Oblasti s prírodným znevýhodnením — Paušálna finančná oprava — Výdavky vynaložené Francúzskom — Kontroly na mieste — Kritérium miery zaťaženia — Spočítanie zvierat — Zvýšenie sadzby paušálnej opravy v prípade opakovaného porušenia — Procesné záruky“)

28

2018/C 104/37

Vec T-611/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 – Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Zoznam dokumentov v spise Komisie týkajúcom sa konania o uplatnení článku 101 ZFEÚ — Odmietnutie prístupu — Povinnosť odôvodnenia — Povinnosť informovať o opravných prostriedkoch — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu vyšetrovania — Všeobecná domnienka dôvernosti“)

29

2018/C 104/38

Vec T-718/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 – PTC Therapeutics International/EMA („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokument v držbe EMA a predložený v rámci žiadosti o povolenie na uvedenie na trh lieku Translarna — Rozhodnutie sprístupniť dokument tretej osobe — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov — Absencia všeobecnej domnienky dôvernosti“)

30

2018/C 104/39

Vec T-729/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 – MSD Animal Health Innovation a Intervet international/EMA („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty v držbe EMA a predložené v rámci žiadosti o povolenie na uvedenie na trh veterinárneho lieku Bravecto — Rozhodnutie umožniť tretej osobe prístup k dokumentom — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov — Absencia všeobecnej domnienky dôvernosti“)

31

2018/C 104/40

Vec T-105/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. februára 2018 – Philip Morris Brands/EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel — Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka Marlboro — Relatívny dôvod zamietnutia — Dobré meno — Predloženie dôkazov prvýkrát pred odvolacím senátom — Voľná úvaha odvolacieho senátu — Článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 95 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 2017/1001) — Pravidlo 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95“)

31

2018/C 104/41

Vec T-208/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 – Ranocchia/ERCEA („Výskum a technologický rozvoj — Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2015 — Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) — Horizont 2020 — Rozhodnutie ERCEA o vyhlásení návrhu podaného žalobcom za nespôsobilý — Projekt týkajúci sa identifikácie matematických algoritmov uľahčujúcich čítanie a analýzu niektorých starých rukopisov — Zneužitie právomoci — Skutkový omyl — Nesprávne právne posúdenie — Zjavne nesprávne posúdenie“)

32

2018/C 104/42

Vec T-212/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – El Corte Inglés/EUIPO – Elho Business & Sport (FRee STyLe) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie FRee STyLe — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Článok 76 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 95 nariadenia 2017/1001) — Rovnosť zaobchádzania“)

33

2018/C 104/43

Vec T-213/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – El Corte Inglés/EUIPO – Elho Business & Sport (FREE STYLE) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie FREE STYLE — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Článok 76 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 95 nariadenia 2017/1001) — Rovnosť zaobchádzania“)

33

2018/C 104/44

Vec T-457/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. februára 2018 – Aldi Einkauf/EUIPO – Schwamm & Cie. (Le Coq de France) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Le Coq de France — Skoršia národná obrazová známka le coq — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov a služieb — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 2017/1001]“)

34

2018/C 104/45

Vec T-775/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2018 – Kondyterska korporatsiia „Roshen“/EUIPO – Krasnyiy oktyabr (Vyobrazenie raka) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka zobrazujúca raka — Skorší medzinárodný zápis obrazovej ochrannej známky РАКОВЫЕ ШЕЙКИ — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

35

2018/C 104/46

Vec T-793/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2018 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Balenie kornútkov) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorý predstavuje balenie kornútkov — Skorší medzinárodný zápis označujúci Bulharsko — Dôvody neplatnosti — Používanie rozlišujúceho prvku, ktorého majiteľ je oprávnený zakázať používanie, v neskoršom dizajne — Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 6/2002 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 62 nariadenia č. 6/2002 — Povinnosť náležitej starostlivosti — Článok 63 ods. 1 nariadenia č. 6/2002“)

35

2018/C 104/47

Vec T-794/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2018 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Balenie zmrzlinových kornútkov) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorý predstavuje zmrzlinový kornútok — Skorší medzinárodný zápis označujúci Bulharsko — Dôvody neplatnosti — Používanie rozlišujúceho prvku, ktorého majiteľ je oprávnený zakázať používanie, v neskoršom dizajne — Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 6/2002 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 62 nariadenia č. 6/2002 — Povinnosť náležitej starostlivosti — Článok 63 ods. 1 nariadenia č. 6/2002“)

36

2018/C 104/48

Vec T-795/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2018 – Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (CRABS) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka CRABS — Skorší medzinárodný zápis obrazovej ochrannej známky РАКОВЫЕ ШЕЙКИ — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

37

2018/C 104/49

Vec T-851/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2018 – Access Info Europe/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Vyhlásenia EÚ a Turecka z 8. a 18. marca 2016 — Vykonanie stanovených opatrení Európskou úniou alebo členskými štátmi — Dokumenty vypracované alebo prijaté právnym servisom inštitúcie — Právne stanoviská — Analýzy týkajúce sa zákonnosti opatrení stanovených v rámci vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka z 8. marca 2016 — Zamietnutie prístupu — Článok 4 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1049/2001 — Výnimka týkajúca sa ochrany verejného záujmu, pokiaľ ide o medzinárodné vzťahy — Článok 4 ods. 2 druhá zarážka nariadenia č. 1049/2001 — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súdnych konaní — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu právneho poradenstva“)

38

2018/C 104/50

Vec T-852/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2018 – Access Info Europe/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Vyhlásenia EÚ a Turecka z 8. a 18. marca 2016 — Vykonanie stanovených opatrení Európskou úniou alebo členskými štátmi — Dokumenty vystavené alebo prijaté právnym servisom inštitúcie — Právne stanoviská — Analýzy týkajúce sa zákonnosti opatrení stanovených v rámci vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka z 18. marca 2016 — Zamietnutie prístupu — Článok 4 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1049/2001 — Výnimka týkajúca sa ochrany verejného záujmu v oblasti medzinárodných vzťahov — Článok 4 ods. 2 druhá zarážka nariadenia č. 1049/2001 — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súdnych konaní — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu právneho poradenstva“)

39

2018/C 104/51

Vec T-102/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. februára 2018 – Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO – Miguel Torres (SANTORO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Európskej únie SANTORO — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie SANGRE DE TORO — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

39

2018/C 104/52

Spojené veci T-125/13, T-152/13 a T-167/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. januára 2018 – Taliansko a i./Komisia („Štátna pomoc — Služby pozemnej obsluhy — Kapitálové vklady, ktoré SEA uskutočnila v prospech Sea Handling — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Čiastočný výmaz — Späťvzatie — Čiastočné zastavenie konania — Výmaz z obchodného registra“)

40

2018/C 104/53

Vec T-845/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. januára 2018 – QG/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá španielskymi orgánmi niektorým profesionálnym futbalovým klubom — Preferenčná sadzba dane uplatnená v rámci dane z príjmov právnických osôb — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Nedostatok záujmu na konaní — Zjavná neprípustnosť)

41

2018/C 104/54

Vec T-846/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. januára 2018 – QF/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá španielskymi orgánmi niektorým profesionálnym futbalovým klubom — Preferenčná sadzba dane uplatnená v rámci dane z príjmov právnických osôb — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Nedostatok záujmu na konaní — Zjavná neprípustnosť)

42

2018/C 104/55

Vec T-812/17 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 23. januára 2018 – Seco Belgium a Vinçotte/Parlament („Predbežného opatrenie — Verejné zákazky — Návrh na odklad výkonu — Zrušenie napadnutého aktu — Zastavenie časti konania — Návrh na vydanie príkazu — Neexistencia naliehavosti“)

42

2018/C 104/56

Vec T-10/18: Žaloba podaná 12. januára 2018 – Eesti Apteekide Ühendus/Komisia

43

2018/C 104/57

Vec T-17/18: Žaloba podaná 19. januára 2018 – Delfant Hoylaerts/Komisia

44

2018/C 104/58

Vec T-21/18: Žaloba podaná 19. januára 2018 – Poľsko/Komisia

45

2018/C 104/59

Vec T-22/18: Žaloba podaná 19. januára 2018 – Bulharsko/Komisia

46

2018/C 104/60

Vec T-25/18: Žaloba podaná 19. januára 2018 – PAN Europe/Komisia

47

2018/C 104/61

Vec T-36/18: Žaloba podaná 22. januára 2018 – Asahi Intecc/EUIPO – Celesio (Celeson)

48

2018/C 104/62

Vec T-37/18: Žaloba podaná 23. januára 2018 – Stirlinx Arkadiusz Kamusiński/EUIPO – Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)

49

2018/C 104/63

Vec T-40/18: Žaloba podaná 24. januára 2018 – Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER)

50

2018/C 104/64

Vec T-43/18: Žaloba podaná 24. januára 2018 – Rietze/EUIPO – Volkswagen (Autá)

50

2018/C 104/65

Vec T-45/18: Žaloba podaná 29. januára 2018 – Novenco Building & Industry/EUIPO – Novenco Ventilator (Beijing) (NOVENCO)

51

2018/C 104/66

Vec T-55/18: Žaloba podaná 26. januára 2018 – NGV/EUIPO (LIEBLINGSWEIN)

52

2018/C 104/67

Vec T-56/18: Žaloba podaná 26. januára 2018 – NGV/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

52

2018/C 104/68

Vec T-57/18: Žaloba podaná 29. januára 2018 – NGV/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

53

2018/C 104/69

Vec T-60/18: Žaloba podaná 29. januára 2018 – Hangzhou Lezoo traveling equipment/EUIPO – Promotional Traders (GREEN HERMIT)

53

2018/C 104/70

Vec T-740/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 31. januára 2018 – Stips/Komisia

54

2018/C 104/71

Vec T-850/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2018 – QE/Eurojust

54

2018/C 104/72

Vec T-311/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 31. januára 2018 – Stips/Komisia

55


SK

 

Top