Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:092:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 92, 9. marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

Úradný vestník

Európskej únie

C 92

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61

9. marca 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 092/01

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)Text s významom pre EHP.

1

2018/C 092/02

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)Text s významom pre EHP.

87

2018/C 092/03

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 206/2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov, a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2011, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)Text s významom pre EHP.

98

2018/C 092/04

Oznámenie Komisie v rámci implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)Text s významom pre EHP.

101

2018/C 092/05

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)Text s významom pre EHP.

106

2018/C 092/06

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie) Ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 305/2011 majú prednosť pred akýmikoľvek protichodnými ustanoveniami v harmonizovaných normáchText s významom pre EHP.

139

SK

Top