EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:081:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 81, 2. marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 81

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
2. marca 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

529. plenárne zasadnutie EHSV z 18. a 19. októbra 2017

2018/C 81/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Potenciál rodinných a tradičných podnikov na podporu rozvoja a hospodárskeho rastu v regiónoch (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2018/C 81/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Financovanie organizácií občianskej spoločnosti Európskou úniou (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

9

2018/C 81/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Obce a malé mestá ako katalyzátory rozvoja vidieka – výzvy a príležitosti (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

16

2018/C 81/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Klimatická spravodlivosť (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

22

2018/C 81/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Rozvojové partnerstvá EÚ a výzva, ktorú predstavujú medzinárodné daňové dohody (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

29

2018/C 81/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva v euro-stredozemskom regióne (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

37

2018/C 81/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Prechod smerom k udržateľnejšej európskej budúcnosti – stratégia do roku 2050 (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

44

2018/C 81/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Nové udržateľné hospodárske modely (prieskumné stanovisko)

57

2018/C 81/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Zdaňovanie kolaboratívneho hospodárstva – analýza možných daňových politík v súvislosti s rozvojom kolaboratívneho hospodárstva (prieskumné stanovisko na žiadosť estónskeho predsedníctva Rady EÚ)

65

2018/C 81/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Využívanie pôdy na udržateľnú výrobu potravín a ekosystémové služby (prieskumné stanovisko na žiadosť estónskeho predsedníctva)

72

2018/C 81/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Kontrola uplatňovania právnych predpisov EÚ (Preskúmanie Európskeho dvora audítorov) (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

81


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

529. plenárne zasadnutie EHSV z 18. a 19. októbra 2017

2018/C 81/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Balík opatrení týkajúci sa dodržiavania predpisov — a) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán na posilnenie siete SOLVIT: Poskytovanie výhod jednotného trhu občanom a podnikom [COM(2017) 255 final – SWD(2017) 210 final]; b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 [COM(2017) 256 final – 2017/0086 (COD)]; c) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí [COM(2017) 257 final – 2017/0087 (COD)]

88

2018/C 81/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel [COM(2017) 279 final – 2017/0111 (COD)]

95

2018/C 81/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o preskúmaní vykonávania stratégie digitálneho jednotného trhu v polovici trvania – Prepojený digitálny jednotný trh pre všetkých [COM(2017) 228 final]

102

2018/C 81/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2016 [COM(2017) 285 final]

111

2018/C 81/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania [COM(2017) 292 final]

117

2018/C 81/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Diskusný dokument o prehĺbení hospodárskej a menovej únie [COM(2017) 291 final]

124

2018/C 81/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ [COM(2017) 358 final]

131

2018/C 81/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) [COM(2017) 343 final – 2017/0143 (COD)]

139

2018/C 81/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy [COM(2017) 206] — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vytvorenie európskeho piliera sociálnych práv [COM(2017) 250 final] — Návrh medziinštitucionálneho vyhlásenia Európskeho piliera sociálnych práv [COM(2017) 251 final]

145

2018/C 81/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie (EÚ) č. 1313/2013/EÚ [COM(2017) 262 final – 2017/0102(COD)]

160

2018/C 81/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o novom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie [COM(2017) 247 final] Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Rozvoj škôl a excelentná výučba: kľúč pre výborný štart do života [COM(2017) 248 final]

167

2018/C 81/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike [COM(2017) 0424 final – 2017/0190(COD)]

174

2018/C 81/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky rámec interoperability – stratégia vykonávania [COM(2017) 134 final]

176

2018/C 81/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neplatení cestných poplatkov v Únii [COM(2017) 280 final – 2017/0128 (COD)]

181

2018/C 81/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami [COM(2017) 275 final – 2017/0114 (COD)] a Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa zdaňovania vozidiel [COM(2017) 276 final – 2017/0115 (CNS)]

188

2018/C 81/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európa v pohybe – Agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých [COM(2017) 283 final]

195

2018/C 81/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Dohoda o voľnom obchode medze EÚ a Kóreou – hodnotiaca správa o kapitole o obchode a udržateľnom rozvoji

201

2018/C 81/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Výmena a ochrana osobných údajov v globalizovanom svete [COM(2017) 7 final]

209

2018/C 81/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1295/2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) [COM(2017) 385 final – 2017/0163 (COD)]

215

2018/C 81/31

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Hospodárska politika v eurozóne na rok 2017 (doplňujúce stanovisko)

216


SK

 

Top