Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:072:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 72, 26. februára 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 72

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
26. februára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 72/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 72/02

Vec C-434/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Španielsko) – Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain, SL (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 56 ZFEÚ — Článok 58 ods. 1 ZFEÚ — Služby v oblasti dopravy — Smernica 2006/123/ES — Služby na vnútornom trhu — Smernica 2000/31/ES — Smernica 98/34/ES — Služby informačnej spoločnosti — Sprostredkovateľská služba umožňujúca prostredníctvom aplikácie pre smartfóny skontaktovať neprofesionálnych vodičov využívajúcich svoje vlastné vozidlo s osobami, ktoré sa potrebujú prepraviť v rámci mesta — Požiadavka povolenia)

2

2018/C 72/03

Vec C-521/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. decembra 2017 – Španielske kráľovstvo/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1289 — Uloženie pokuty členskému štátu v rámci hospodárskeho a rozpočtového dohľadu eurozóny — Manipulovanie štatistických údajov o deficite dotknutého členského štátu — Súdna právomoc — Nariadenie (EÚ) č. 1173/2011 — Článok 8 ods. 1 a 3 — Delegované rozhodnutie 2012/678/EÚ — Článok 2 ods. 1 a 3 a článok 14 ods. 2 — Nariadenie (ES) č. 479/2009 — Článok 3 ods. 1, článok 8 ods. 1 a články 11 a 11a — Právo na obranu — Charta základných práv Európskej únie — Článok 41 ods. 1 — Právo na riadnu správu vecí verejných — Články 121, 126 a 136 ZFEÚ — Protokol č. 12 o postupe pri nadmernom deficite — Skutková podstata porušenia — Skreslenie údajov — Stanovenie výšky pokuty — Zásada zákazu retroaktivity trestných ustanovení)

3

2018/C 72/04

Vec C-664/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation/Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 2000/60/ES — Politika Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva — Článok 4 ods. 1 a článok 14 ods. 1 — Povinnosti zabrániť zhoršeniu stavu vodných útvarov a podporiť aktívnu účasť všetkých dotknutých strán na vykonávanie smernice — Aarhuský dohovor — Účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v oblasti životného prostredia — Článok 6 a článok 9 ods. 3 a 4 — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinnú súdnu ochranu — Projekt, ktorý môže mať vplyv na stav vôd — Správne konanie o udelenie povolenia — Organizácia na ochranu životného prostredia — Návrh na priznanie postavenie účastníka správneho konania — Možnosť domáhať sa práv vyplývajúcich zo smernice 2000/60/ES — Zánik postavenia účastníka konania a právo na prostriedok nápravy v prípade, že sa uvedené práva neuplatnia v priebehu správneho konania včas)

4

2018/C 72/05

Vec C-677/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. decembra 2017 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Odvolanie — Verejné zákazky na služby — Poskytovanie externých služieb programového a projektového riadenia, ako aj technických konzultácií v oblasti informačných technológií — Mechanizmus zostupného poradia — Zváženie čiastkových kritérií v rámci kritérií hodnotenia ponúk — Zásady rovnosti príležitostí a transparentnosti — Zjavne nesprávne posúdenie — Nedostatok odôvodnenia — Strata príležitosti — Mimozmluvná zodpovednosť Európskej únie — Návrh na náhradu škody)

5

2018/C 72/06

Spojené veci C-66/16 P až C-69/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. decembra 2017 – Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, pôvodne Abertis Telecom SA, Retevisión I SA/Európska komisia, SES Astra (Odvolanie — Štátna pomoc — Digitálna televízia — Pomoc na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania vo vzdialených a menej urbanizovaných oblastiach — Podpora v prospech prevádzkovateľov terestriálnych digitálnych televíznych platforiem — Rozhodnutie, ktorým sa opatrenia pomoci vyhlasujú za čiastočne nezlučiteľné so spoločným trhom — Pojem „štátna pomoc“ — Výhoda — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Definícia — Miera voľnej úvahy členských štátov)

6

2018/C 72/07

Vec C-70/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. decembra 2017 – Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal)/Európska komisia, SES Astra (Odvolanie — Štátna pomoc — Digitálna televízia — Pomoc na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania vo vzdialených a menej urbanizovaných oblastiach — Podpora v prospech prevádzkovateľov terestriálnych digitálnych televíznych platforiem — Rozhodnutie, ktorým sa opatrenia pomoci vyhlasujú za čiastočne nezlučiteľné so spoločným trhom — Pojem „štátna pomoc“ — Výhoda — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Definícia — Miera voľnej úvahy členských štátov)

6

2018/C 72/08

Vec C-81/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. decembra 2017 – Španielske kráľovstvo/Európska komisia (Odvolanie — Štátna pomoc — Digitálna televízia — Pomoc na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania vo vzdialených a menej urbanizovaných oblastiach — Podpora v prospech prevádzkovateľov terestriálnych digitálnych televíznych platforiem — Rozhodnutie, ktorým sa opatrenia pomoci vyhlasujú za čiastočne nezlučiteľné so spoločným trhom — Pojem „štátna pomoc“ — Výhoda — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Definícia — Miera voľnej úvahy členských štátov)

7

2018/C 72/09

Vec C-102/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State – Belgicko) – Vaditrans BVBA/Belgische Staat (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Cestná doprava — Doby odpočinku vodiča — Nariadenie (ES) č. 561/2006 — Článok 8 ods. 6 a 8 — Možnosť čerpať doby denného odpočinku a doby skráteného týždenného odpočinku mimo základne a vo vozidle — Vylúčenie dôb pravidelného týždenného odpočinku)

8

2018/C 72/10

Vec C-158/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo, Španielsko) – Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložka 4 — Zásada zákazu diskriminácie — Pojem „pracovnoprávne podmienky“ — Uvoľnenie na výkon osobitnej funkcie vo verejnej správe — Vnútroštátna právna úprava, ktorá priznáva uvoľnenie na výkon osobitnej funkcie v prípade zvolenia do verejných funkcií iba úradníkom, nie však dočasným zamestnancom)

8

2018/C 72/11

Vec C-178/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA/Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky na práce — Smernica 2004/18/ES — Článok 45 odseky 2 a 3 — Podmienky vylúčenia z účasti v zadávacom konaní — Vyhlásenie o neexistencii právoplatných odsúdení bývalých členov štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorá sa uchádza o zákazku — Trestná činnosť bývalého člena štatutárneho orgánu — Odsúdenie v trestnom konaní — Úplné a účinné dištancovanie sa podniku, ktorý sa uchádza o zákazku, od tohto člena štatutárneho orgánu — Dôkaz — Posúdenie požiadaviek týkajúcich sa tejto povinnosti verejným obstarávateľom)

9

2018/C 72/12

Vec C-226/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)/Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Energetika — Plynárenský sektor — Bezpečnosť dodávok plynu — Nariadenie (EÚ) č. 994/2010 — Povinnosť plynárenských podnikov, aby prijali opatrenia na zabezpečenie dodávky plynu chráneným odberateľom — Článok 2 druhý odsek bod 1 — Pojem „chránení odberatelia“ — Článok 8 ods. 2 — Dodatočná povinnosť — Článok 8 ods. 5 — Možnosť plynárenských podnikov plniť si svoju povinnosť na úrovni regiónu alebo na úrovni Únie — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca dodávateľom plynu dodatočnú povinnosť uskladňovania plynu, ktorej pôsobnosť zahŕňa odberateľov, ktorí nepatria medzi chránených odberateľov v zmysle nariadenia č. 994/2010 — Povinnosť uskladňovania, ktorá musí byť splnená v rozsahu 80 % na území dotknutého členského štátu)

10

2018/C 72/13

Vec C-255/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Københavns Byret – Dánsko) – trestné konanie proti Bentovi Falbertovi, Poulovi Madsenovi, JP/Politikens Hus A/S (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov — Vnútroštátna právna úprava, ktorá spresňuje alebo zavádza zákaz ponúkania hazardných hier, lotérií a stávok bez povolenia a stanovuje zákaz reklamy na nepovolené hazardné hry, lotérie a stávky)

11

2018/C 72/14

Vec C-268/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. decembra 2017 – Binca Seafoods GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Nariadenie (ES) č. 834/2007 — Výroba a označovanie ekologických produktov — Nariadenie (ES) č. 889/2008 — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1358/2014 — Záujem na konaní — Pojem „osobný prospech“)

11

2018/C 72/15

Vec C-276/16: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Prequ’ Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zásada dodržiavania práva na obhajobu — Právo byť vypočutý — Nariadenie (EHS) č. 2913/92 — Colný kódex Spoločenstva — Článok 244 — Vymáhanie dlhu v colnej oblasti — Neexistencia predbežného vypočutia príjemcu predchádzajúceho vydaniu opravného daňového výmeru — Právo príjemcu dosiahnuť odklad výkonu opravného daňového výmeru — Neexistencia automatického odkladu v prípade podania správneho opravného prostriedku — Odkaz na podmienky stanovené v článku 244 Colného kódexu)

12

2018/C 72/16

Vec C-277/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy – Poľsko) – Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný regulačný rámec pre elektronické komunikačné siete a služby — Smernica 2002/21/ES — Články 8 a 16 — Smernica 2002/19/ES — Články 8 a 13 — Operátor označený ako operátor s významným vplyvom na trhu — Kontrola cien — Povinnosti uložené národnými regulačnými orgánmi — Povinnosť nákladovej orientácie cien — Stanovenie cien nižších, ako sú náklady, ktoré dotknutému operátorovi vznikli v súvislosti s poskytovaním služby ukončenia volania v mobilných sieťach — Charta základných práv Európskej únie — Článok 16 — Sloboda podnikania — Proporcionalita)

13

2018/C 72/17

Vec C-291/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Španielsko) – Schweppes SA/Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, predtým Carbòniques Montaner SL (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Ochranné známky — Smernica 2008/95/ES — Článok 7 ods. 1 — Vyčerpanie práv z ochrannej známky — Paralelné ochranné známky — Prevod ochranných známok pre časť územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) — Obchodná stratégia zámerne podporujúca globálny a jednotný obraz ochrannej známky po jej prevode — Nezávislí majitelia, ktorí však majú blízke obchodné a hospodárske vzťahy)

14

2018/C 72/18

Vec C-322/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Global Starnet Ltd/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Slobodné poskytovanie služieb, sloboda usadiť sa, voľný pohyb kapitálu a sloboda podnikania — Obmedzenia — Udelenie nových koncesií na prevádzkovanie hazardných hier na diaľku — Zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery — Rozsudok Ústavného súdu — Povinnosť alebo neexistencia povinnosti vnútroštátneho súdu obrátiť sa na Súdny dvor)

15

2018/C 72/19

Vec C-334/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Albacete – Španielsko) – José Luís Núñez Torreiro/AIG Europe Limited, Sucursal en España, predtým Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Smernica 2009/103/ES — Článok 3 prvý odsek — Pojem „prevádzka vozidiel“ — Vnútroštátna právna úprava, ktorá vylučuje vedenie motorových vozidiel na komunikáciách a terénoch, ktoré nie sú „vhodné na prevádzku“ s výnimkou tých, ktoré sa „bežne používajú“, hoci nie sú na tento účel vhodné)

15

2018/C 72/20

Vec C-364/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 20. decembra 2017 – Trioplast Industrier AB/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Trh s plastovými priemyselnými vrecami — Výzva Európskej komisie adresovaná odvolateľke a týkajúca sa úhrady úrokov z omeškania zo sumy uloženej pokuty — Žaloba o neplatnosť o náhradu škody)

16

2018/C 72/21

Vec C-372/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München – Nemecko) – Soha Sahyouni/Raja Mamisch (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 — Posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku — Uznanie súkromného rozvodu, o ktorom rozhodol cirkevný súd v treťom štáte — Pôsobnosť uvedeného nariadenia)

16

2018/C 72/22

Vec C-393/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, v zastúpení: Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, predtým Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami — Ochrana chránených označení pôvodu (CHOP) — Nariadenie (ES) č. 1234/2007 — Článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 118m ods. 2 písm. b) a c) — Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 — Článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 103 ods. 2 písm. b) a c) — Pôsobnosť — Zneužívanie dobrej povesti CHOP — Zneužitie, napodobenie alebo vyvolávanie mylnej predstavy o CHOP — Nepravdivé alebo zavádzajúce označenie — CHOP „Champagne“ použité v názve potraviny — Názov „Champagner Sorbet“ — Potravina obsahujúca šampanské ako zložku — Zložka, ktorá dodáva potravine základnú vlastnosť)

17

2018/C 72/23

Spojené veci C-397/16 a C-435/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Milano, Bundesgerichtshof – Taliansko, Nemecko) – Acacia Srl/Pneusgarda Srl, v konkurze, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 6/2002 — Dizajny Spoločenstva — Článok 110 ods. 1 — Absencia ochrany — Tzv. ustanovenie „o opravách“ — Pojem „časť zloženého výrobku“ — Oprava zloženého výrobku, aby sa obnovila jeho pôvodná vonkajšia úprava — Opatrenia, ktoré musí prijať užívateľ, aby sa mohol odvolávať na tzv. ustanovenie „o opravách“ — Analogický disk motorového vozidla, ktorý je rovnaký ako model pôvodného disku)

18

2018/C 72/24

Vec C-419/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bolzano, Taliansko) – Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sloboda usadiť sa a voľný pohyb pracovníkov — Články 45 a 49 ZFEÚ — Vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov — Smernice 75/363/EHS a 93/16/EHS — Odmeňovanie špecializovaných lekárov počas odbornej prípravy)

19

2018/C 72/25

Vec C-434/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – Peter Nowak/Data Protection Commissioner (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov — Smernica 95/46/EHS — Článok 2 písm. a) — Pojem „osobné údaje“ — Písomné odpovede uchádzača na odbornej skúške — Poznámky skúšajúceho týkajúce sa týchto odpovedí — Článok 12 písm. a) a b) — Rozsah práv dotknutej osoby na prístup a opravu)

20

2018/C 72/26

Vec C-442/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal, Írsko) – Florea Gusa/Minister for Social Protection, Írsko, Attorney General (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2004/38/ES — Osoba, ktorá prestala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť — Zachovanie štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby — Právo na pobyt — Právna úprava členského štátu, ktorá priznáva dávku pre uchádzačov o zamestnanie len osobám, ktoré majú právo na pobyt na území tohto členského štátu)

20

2018/C 72/27

Vec C-462/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 90 ods. 1 — Zníženie ceny za podmienok stanovených členskými štátmi — Zníženie zdaniteľného základu — Zásady definované v rozsudku z 24. októbra 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) — Zľavy poskytnuté súkromným zdravotným poisťovniam)

21

2018/C 72/28

Vec C-467/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Stuttgart – Nemecko) – Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach — Lugánsky dohovor II — Prekážka začatej veci — Pojem „súd“ — Zmierovací orgán podľa švajčiarskeho práva poverený zmierovacím konaním, ktoré predchádza akémukoľvek konaniu vo veci)

22

2018/C 72/29

Vec C-492/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné a priemyselné vlastníctvo — Patentové právo — Humánne lieky — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 18 — Prípravky na ochranu rastlín — Nariadenie (ES) č. 1610/96 — Článok 17 ods. 2 — Dodatkové ochranné osvedčenie — Doba platnosti — Určenie dátumu uplynutia platnosti — Účinky rozsudku Súdneho dvora — Možnosť alebo povinnosť opravy dátumu uplynutia platnosti)

22

2018/C 72/30

Vec C-500/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 135 ods. 1 písm. a) — Oslobodenia — Dane vybraté v rozpore s právom Únie — Prekážky vrátenia preplatku DPH — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Zásady ekvivalencie, efektivity a lojálnej spolupráce — Práva priznané jednotlivcom — Uplynutie premlčacej lehoty daňového záväzku — Účinky rozsudku Súdneho dvora — Zásada právnej istoty)

23

2018/C 72/31

Spojené veci C-504/16 a C-613/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 20. decembra 2017 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Finanzgericht Köln – Nemecko) – Deister Holding AG, predtým Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)/Bundeszentralamt für Steuern (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priame dane — Sloboda usadiť sa — Smernica 90/435/EHS — Článok 1 ods. 2 — Článok 5 — Materská spoločnosť — Holding — Zrážková daň zo zisku vyplateného holdingovej materskej spoločnosti nerezidentovi — Oslobodenie — Daňové podvody a úniky a zneužívanie daňového režimu — Domnienka)

24

2018/C 72/32

Vec C-516/16: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Rakúsko) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen/Agrarmarkt Austria (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov — Operačný program v odvetví ovocia a zeleniny — Nariadenie (EÚ) č. 1234/2007, zmenené nariadením (ES) č. 361/2008 — Články 103b, 103d a 103 g — Finančná pomoc Európskej únie — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 — Článok 60 a príloha IX bod 23 — Investícia realizovaná v podnikoch a/alebo priestoroch organizácie výrobcov — Pojem — Legitímna dôvera — Právna istota)

24

2018/C 72/33

Vec C-529/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München – Nemecko) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Colný kódex — Článok 29 — Určenie colnej hodnoty — Cezhraničné operácie medzi prepojenými spoločnosťami — Predchádzajúca dohoda v oblasti transferových cien — Dohodnutá transferová cena, ktorá sa skladá z pôvodne fakturovanej sumy a paušálnej úpravy vykonanej po uplynutí zúčtovacieho obdobia)

25

2018/C 72/34

Vec C-649/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Peter Valach a i./Waldviertler Sparkasse Bank AG a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Pôsobnosť — Žaloba o náhradu škody na základe mimozmluvnej zodpovednosti voči členom veriteľského výboru, ktorí odmietli návrh reštrukturalizačného plánu v insolvenčnom konaní)

26

2018/C 72/35

Vec C-571/17 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam – Holandsko) – Výkon európskeho zatykača vydaného na pána Sameta Ardica (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Európsky zatykač — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Postupy odovzdávania medzi členskými štátmi — Podmienky výkonu — Dôvody pre nepovinné nevykonanie — Článok 4a ods. 1 vložený rámcovým rozhodnutím 2009/299/SVV — Zatykač vydaný na účely výkonu trestu odňatia slobody — Pojem „konanie, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia“ — Rozsah — Osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená na trest odňatia slobody v konaní, ktoré prebiehalo v jej prítomnosti — Trest, ktorého výkon bol neskôr čiastočne a za určitých podmienok odložený — Následné konanie, ktoré viedlo k zrušeniu odkladu kvôli nedodržaniu týchto podmienok — Konanie o zrušení odkladu, ktoré prebiehalo v neprítomnosti dotknutej osoby)

27

2018/C 72/36

Vec C-648/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 20. novembra 2017 – „Balcia Insurance“ SE

27

2018/C 72/37

Vec C-696/17 P: Odvolanie podané 8. decembra 2017: Alex SCI proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 10. októbra 2017 vo veci T-841/16, Alex/Komisia

28

2018/C 72/38

Vec C-14/18 P: Odvolanie podané 5. januára 2018: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 14. novembra 2017 vo veci T-831/14, Alfamicro/Komisia

29

 

Všeobecný súd

2018/C 72/39

Vec T-76/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. januára 2018 – Kenup Foundation a i./EIT („Výskum a technický rozvoj — EIT — Rámcový program pre výskum a inováciu Horizont 2020 — Výzva na predkladanie návrhov s cieľom vymenovať znalostné a inovačné spoločenstvá — Zamietnutie ponuky žalobcov — Nariadenie (ES) č. 294/2008 — Nariadenie (EÚ) č. 1290/2013 — Protiprávne prenesenie právomocí“)

31

2018/C 72/40

Vec T-747/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2018 – EDF/Komisia („Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá francúzskymi orgánmi EDF — Preradenie účtovných rezerv oslobodených od dane určených na obnovu hlavnej prenosovej siete na kapitál — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Právna sila rozhodnutej veci — Kritérium súkromného investora“)

32

2018/C 72/41

Vec T-68/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2018 – Deichmann/EUIPO – Munich (Vyobrazenie kríža na bočnej strane športovej topánky) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka Európskej únie vyobrazujúca kríž na bočnej strane športovej topánky — Pozičná ochranná známka — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 18 ods. 1 a článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

32

2018/C 72/42

Vec T-204/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2018 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METABOX) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie METABOX — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie a skoršia slovná národná ochranná známka META4 a skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia obrazová národná ochranná známka meta4 — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Podobnosť označení — Pravdepodobnosť zámeny“)

33

2018/C 72/43

Vec T-273/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2018 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie METAPORN — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie a skoršia národná slovná ochranná známka META 4 a skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka meta4 — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Podobnosť služieb — Pojem doplnkové služby — Podobnosť označení — Pravdepodobnosť zámeny“)

34

2018/C 72/44

Vec T-398/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2018 – Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie COFFEE ROCKS — Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie STARBUCKS COFFEE — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

34

2018/C 72/45

Vec T-630/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2018 – Dehtochema Bitumat/ECHA („REACH — Poplatok za zápis látky — Zníženie poplatku priznané MSP — Odporúčanie 2003/361/ES — Pojem súvisiaci podnik — Predloženie ‚nesprávneho vyhlásenia o veľkosti podniku‘ — Zníženie výšky uplatniteľného správneho poplatku o 50 % — Právomoc ECHA — Zastavenie výroby látky“)

35

2018/C 72/46

Vec T-804/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. januára 2018 – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Dual Edge — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001]“)

36

2018/C 72/47

Vec T-231/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2018 – SE/Rada („Verejná služba — Úradníci — Odmena — Rodinné prídavky — Článok 2 ods. 2 tretí pododsek prílohy VII služobného poriadku — Pojem ‚nezaopatrené dieťa‘ — Pojem ‚dieťa, voči ktorému má úradník vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu zo súdneho rozhodnutia založeného na právnej úprave členského štátu týkajúcej sa ochrany maloletých‘ — Odmietnutie priznať postavenie nezaopatreného dieťaťa vnučke úradníka“)

36

2018/C 72/48

Vec T-809/17: Žaloba podaná 7. decembra 2017 – Intercontact Budapest/CdT

37

2018/C 72/49

Vec T-816/17: Žaloba podaná 14. decembra 2017 – Luxembursko/Komisia

38

2018/C 72/50

Vec T-819/17: Žaloba podaná 18. decembra 2017 – Sierra/EUIPO

39

2018/C 72/51

Vec T-823/17: Žaloba podaná 20. decembra 2017 – Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Vec T-834/17: Žaloba podaná 29. decembra 2017 – United Parcel Service/Komisia

41

2018/C 72/53

Vec T-835/17: Žaloba podaná 29. decembra 2017 – Eurofer/Komisia

42

2018/C 72/54

Vec T-837/17: Žaloba podaná 28. decembra 2017 – Negru/EUIPO – Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Vec T-3/18: Žaloba podaná 9. januára 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Vec T-4/18: Žaloba podaná 9. januára 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Vec T-5/18: Žaloba podaná 3. januára 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Vec T-6/18: Žaloba podaná 2. januára 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Vec T-7/18: Žaloba podaná 8. januára 2018 – inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Vec T-9/18: Žaloba podaná 8. januára 2018 – Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Vec T-12/18: Žaloba podaná 11. januára 2018 – Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

47


SK

 

Top