Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:052:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 52, 12. februára 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 52

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
12. februára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 52/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 52/02

Vec C-600/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. decembra 2017 – Spolková republika Nemecko/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Vonkajšia činnosť Európskej únie — Článok 216 ods. 1 ZFEÚ — Článok 218 ods. 9 ZFEÚ — Stanovenie pozície, ktorá sa má prijať v mene Únie v orgáne zriadenom medzinárodnou dohodou — Revízny výbor Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) — Zmena dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) a jeho dodatkov — Delená právomoc medzi Úniou a jej členskými štátmi — Vonkajšia právomoc Únie v oblasti, v ktorej Únia ešte neprijala spoločné pravidlá — Platnosť rozhodnutia 2014/699/ES — Povinnosť odôvodnenia — Zásada lojálnej spolupráce)

2

2018/C 52/03

Vec C-598/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Španielsko) – Banco Santander, SA/Cristobalina Sánchez López (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Spotrebiteľské zmluvy — Nekalé podmienky — Oprávnenia vnútroštátneho súdu — Efektivita ochrany priznanej spotrebiteľom — Zmluva o hypotekárnom úvere — Konanie o mimosúdny výkon hypotekárneho záložného práva — Zjednodušené súdne konanie o uznanie vecných práv osoby, ktorej bol udelený príklep)

3

2018/C 52/04

Vec C-61/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. decembra 2017 – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd, Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Nariadenie (EÚ) č. 502/2013 — Dovoz bicyklov s pôvodom v Číne — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 18 ods. 1 — Spolupráca — Pojem „potrebné informácie“ — Článok 9 ods. 5 — Žiadosť o individuálne zaobchádzanie — Riziko obchádzania)

3

2018/C 52/05

Vec C-189/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 46 ods. 2 — Článok 47 ods. 1 písm. d) — Článok 50 — Zaručený dôchodok — Minimálna dávka — Výpočet dôchodkových nárokov)

4

2018/C 52/06

Vec C-230/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ods. 1 ZFEÚ — Selektívna distribúcia luxusných kozmetických výrobkov — Ustanovenie zakazujúce distribútorom využívať v rámci internetového predaja neautorizovanú tretiu stranu — Nariadenie (EÚ) č. 330/2010 — Článok 4 písm. b) a c))

5

2018/C 52/07

Vec C-243/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona – Španielsko) – Antonio Miravitlles Ciurana a i./Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právo obchodných spoločností — Smernica 2009/101/ES — Články 2 a 6 až 8 — Smernica 2012/30/EÚ — Články 19 a 36 — Charta základných práv Európskej únie — Články 20, 21 a 51 — Vymáhanie pohľadávok z pracovnej zmluvy — Právo podať na ten istý súd žalobu proti obchodnej spoločnosti a jej štatutárnemu zástupcovi ako zodpovednej osobe a solidárnemu dlžníkovi pri dlhoch spoločnosti)

6

2018/C 52/08

Vec C-305/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. decembra 2017 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo] – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Šiesta smernica 77/388/EHS — Článok 11 A ods. 1 písm. a) — Základ dane — Článok 17 — Právo na odpočet — Článok 27 — Osobitné odchylné opatrenia — Rozhodnutie 89/534/EHS — Obchodná štruktúra, ktorá je založená na dodávaní tovaru prostredníctvom nezdaniteľných osôb — Daň z obvyklej trhovej ceny tovaru určená na stupni konečnej spotreby — Zahrnutie nákladov, ktoré vznikli uvedeným osobám)

6

2018/C 52/09

Vec C-329/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zdravotnícke pomôcky — Smernica 93/42/EHS — Pôsobnosť — Pojem „zdravotnícka pomôcka“ — Označenie CE — Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej softvér na pomoc pri predpisovaní liekov podlieha postupu certifikácie zo strany vnútroštátneho orgánu)

7

2018/C 52/10

Vec C-403/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (ES) č. 810/2009 — Článok 32 ods. 3 — Vízový kódex Spoločenstva — Rozhodnutie o zamietnutí udelenia víza — Právo žiadateľa podať opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu — Povinnosť členského štátu zaručiť právo na súdne preskúmanie)

8

2018/C 52/11

Vec C-408/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, predtým Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA/Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Rozsah pôsobnosti — Nariadenie (ES) č. 1083/2006 — Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond — Zmluva o financovaní výstavby diaľnice uzavretá s Európskou investičnou bankou pred pristúpením členského štátu k Európskej únii — Pojem „nezrovnalosť“ v zmysle nariadenia č. 1083/2006)

9

2018/C 52/12

Vec C-487/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. decembra 2017 – Telefónica SA/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Portugalský a španielsky trh s telekomunikačnými službami — Doložka o zákaze konkurencie uvedená v zmluve uzatvorenej medzi dvomi spoločnosťami — Obmedzenie z hľadiska predmetu — Právo na obhajobu — Odmietnutie výsluchu svedkov — Pokuty — Závažnosť porušenia — Poľahčujúce okolnosti)

10

2018/C 52/13

Vec C-567/16: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) – Spojené kráľovstvo) – Merck Sharp & Dohme Corporation/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priemyselné a obchodné vlastníctvo — Patentové právo — Humánne lieky — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 3 písm. b) — Dodatkové ochranné osvedčenie — Podmienky udelenia — Článok 10 ods. 3 — Vydanie osvedčenia alebo zamietnutie žiadosti o osvedčenie — Smernica 2001/83/ES — Článok 28 ods. 4 — Decentralizovaný postup)

10

2018/C 52/14

Vec C-630/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hallinto-oikeus – Fínsko) – konanie začaté na návrh Anstar Oy (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh — Harmonizovaná norma EN 1090-1:2009+A1:2011 — Kritériá určenia pôsobnosti normy prijatej Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) na základe mandátu Európskej komisie — Závesné dielce určené na upevnenie v betóne pred jeho zatvrdnutím a používané na pripevnenie prvkov plášťa a prichytenie muriva k rámovej konštrukcii budovy)

11

2018/C 52/15

Vec C-636/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Španielsko) – Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno en Navarra (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právne postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom — Smernica 2003/109/ES — Článok 12 — Prijatie rozhodnutia o vyhostení voči osobe s dlhodobým pobytom — Skutočnosti, ktoré sa majú zohľadniť — Vnútroštátna právna úprava — Nezohľadnenie týchto skutočností — Zlučiteľnosť)

11

2018/C 52/16

Vec C-42/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte Costituzionale – Taliansko) – trestné konanie proti M.A.S., M.B. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 325 ZFEÚ — Rozsudok z 8. septembra 2015, Taricco a. i. (C-105/14, EU:C:2015:555) — Trestné konanie týkajúce sa trestných činov v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca premlčacie doby, ktoré môžu viesť k beztrestnosti trestných činov — Poškodenie finančných záujmov Európskej únie — Povinnosť neuplatniť akékoľvek ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré by mohlo ohroziť splnenie povinností, ktoré členským štátom ukladá právo Únie — Zásada zákonnosti trestných činov a trestov)

12

2018/C 52/17

Vec C-66/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 14. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Poľsko) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 805/2004 — Pôsobnosť — Európsky exekučný titul pre nesporné nároky — Exekučné tituly, ktoré sa môžu osvedčiť ako európsky exekučný titul — Rozhodnutie o výške trov súdneho konania uvádzané v rozsudku, ktorý sa netýka nesporného nároku — Vylúčenie)

13

2018/C 52/18

Vec C-344/17: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 30. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Torino – Taliansko) – IJDF Italy Srl/Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spotrebiteľské zmluvy — Smernica 93/13/EHS — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca žalovať hlavného dlžníka a ručiteľa na tom istom súde — Výnimka z pravidiel o právomoci súdu vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora)

13

2018/C 52/19

Vec C-622/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. novembra 2017 – Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Vec C-626/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di Pace di Roma (Taliansko) 3. novembra 2017 – Alberto Rossi a i./Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Vec C-634/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Oldenburg (Nemecko) 13. novembra 2017 – ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Vec C-638/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 15. novembra 2017 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/„Skonis ir kvapas“ UAB

16

2018/C 52/23

Vec C-639/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 15. novembra 2017 – SIA „KPMG Baltics“, likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka“ administratore

17

2018/C 52/24

Vec C-643/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 17. novembra 2017 – GE Power Controls Portugal – Unipessoal L.da./Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Vec C-644/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 17. novembra 2017 – Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Vec C-646/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Brindisi (Taliansko) 17. novembra 2017 – trestné konanie proti Gianluca Moro

19

2018/C 52/27

Vec C-647/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 20. novembra 2017 – Skatteverket/Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Vec C-650/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 21. novembra 2017 – QH

20

2018/C 52/29

Vec C-657/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 24. novembra 2017 – Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Vec C-659/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 24. novembra 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Vec C-667/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Taliansko) 24. novembra 2017 – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari a i.

22

2018/C 52/32

Vec C-672/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 28. novembra 2017 – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Vec C-675/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 30. novembra 2017 – Ministero della Salute/Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Vec C-683/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 6. decembra 2017 – Cofemel – Sociedade de Vestuário S.A./G-Star Raw CV

23

 

Všeobecný súd

2018/C 52/35

Vec T-505/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Maďarsko/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Nariadenia (ES) č. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 a 1122/2009 — Výdavky Maďarska — Krížové plnenie — Kontrola povinných požiadaviek na hospodárenie — Kontrola dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu — Paušálne a jednorazové opravy — Riziko pre fondy“)

25

2018/C 52/36

Vec T-304/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie BET 365 — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Dôkaz — Používanie ochrannej známky na viaceré účely — Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

26

2018/C 52/37

Vec T-609/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – PB/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Prijímanie — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Lekári pre pracovisko v Luxemburgu — Nepripustenie ku skúškam v hodnotiacom centre — Obmedzenie výberu druhého jazyka na obmedzený počet úradných jazykov Únie — Námietka nezákonnosti — Zjavne nesprávne posúdenie — Zodpovednosť — Nemajetková ujma“)

26

2018/C 52/38

Vec T-792/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie OJO sunglasses — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka oio — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

27

2018/C 52/39

Vec T-21/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – RL/Súdny dvor Európskej únie („Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie v roku 2015 — Rozhodnutie nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 10 s účinnosťou od 1. júla 2015 — Medziinštitucionálne preloženie — Systém prorata temporis — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Článok 45 služobného poriadku — Zodpovednosť“)

28

2018/C 52/40

Vec T-559/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Durazzo/ESVČ („Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2014 — Akty nespôsobujúce ujmu — Zjavná neprípustnosť — Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu — Článok 43 a článok 45 ods. 1 služobného poriadku — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Zohľadnenie hodnotiacich správ na účely povýšenia — Výlučne slovné hodnotenia — Neexistencia metódy umožňujúcej porovnanie hodnotiacich správ na účely povýšenia — Zjavne opodstatnená žaloba“)

28

2018/C 52/41

Vec T-849/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – PGNiG Supply & Trading/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Vnútorný trh so zemným plynom — Smernica 2009/73/ES — Rozhodnutie Komisie o zmene podmienok pre výnimky plynovodu OPAL z pravidiel Únie týkajúcich sa prístupu tretích osôb a tarifných predpisov — Nedostatok priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

29

2018/C 52/42

Vec T-853/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Techniplan/Komisia („Žaloba na nečinnosť — Zaujatie stanoviska Komisie — Žaloba o náhradu škody — Nedodržanie formálnych náležitostí — Návrh na vydanie platobného rozkazu — Zjavná neprípustnosť — Zjavný nedostatok právomoci“)

30

2018/C 52/43

Vec T-284/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2017 – Le Pen/Parlament („Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody — Inštitucionálne právo — Poslanec Európskeho parlamentu — Výsady a imunity — Rozhodnutie o zbavení poslaneckej imunity — Zánik právneho záujmu na pokračovaní v konaní — Čiastočné nevydanie rozhodnutia vo veci — Žaloba sčasti zjavne neprípustná a sčasti z právneho hľadiska zjavne celkom nedôvodná“)

30

2018/C 52/44

Vec T-475/17: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Rogesa/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Dokumenty týkajúce sa zariadenia, ktoré vyrába zmes peliet a spekanej rudy — Implicitné zamietnutie prístupu — Explicitné rozhodnutie prijaté pred podaním žaloby — Návrh na zastavenie konania — Záujem na konaní — Zjavná neprípustnosť“)

31

2018/C 52/45

Vec T-768/17: Žaloba podaná 22. novembra 2017 – Comprojecto-Projectos e Construções a i./ECB

31

2018/C 52/46

Vec T-780/17: Žaloba podaná 29. novembra 2017 – US/ECB

34

2018/C 52/47

Vec T-793/17: Žaloba podaná 5. decembra 2017 – Bruel/Komisia a ESVČ

35

2018/C 52/48

Vec T-805/17: Žaloba podaná 11. decembra 2017 – BASF/ECHA

36

2018/C 52/49

Vec T-806/17: Žaloba podaná 11. decembra 2017 – BASF a REACH & colours/ECHA

37

2018/C 52/50

Vec T-811/17: Žaloba podaná 12. decembra 2017 – Classic Media/EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Vec T-812/17: Žaloba podaná 15. decembra 2017 – Seco Belgium a Vinçotte/Parlament

39

2018/C 52/52

Vec T-813/17: Žaloba podaná 14. decembra 2017 – Nerantzaki/Komisia

39

2018/C 52/53

Vec T-814/17: Žaloba podaná 14. decembra 2017 – Lietuvos geležinkeliai/Komisia

40

2018/C 52/54

Vec T-821/17: Žaloba podaná 12. decembra 2017 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Vec T-825/17: Žaloba podaná 22. decembra 2017 – Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Vec T-826/17: Žaloba podaná 22. decembra 2017 – TeamBank/EUIPO – Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Vec T-831/17: Žaloba podaná 29. decembra 2017 – DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Vec T-305/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Airdata/Komisia

44

2018/C 52/59

Vec T-234/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Vec T-451/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. decembra 2017 – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Komisia

44


SK

 

Top