Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:032:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 32, 29. januára 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 32

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
29. januára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 32/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 32/02

Vec C-214/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo) – C. King/The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov — Smernica 2003/88/ES — Organizácia pracovného času — Článok 7 — Náhrada za nevyčerpanú dovolenku vyplatená pri skončení pracovného pomeru — Vnútroštátna právna úprava zaväzujúca pracovníka, aby si vyčerpal dovolenku za kalendárny rok bez toho, aby bola určená náhrada mzdy za túto dovolenku)

2

2018/C 32/03

Vec C-265/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Torino – Taliansko) – VCAST Limited/R.T.I. SpA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Autorské právo a s ním súvisiace práva — Smernica 2001/29/ES — Článok 5 ods. 2 písm. b) — Výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie — Článok 3 ods. 1 — Verejný prenos — Špecifická technológia — Poskytnutie služby vyhotovovania videozáznamov v cloude (cloud computing) rozmnoženín diel chránených autorským právom bez súhlasu dotknutého autora — Aktívny zásah poskytovateľa služby do tohto vyhotovovania záznamov)

3

2018/C 32/04

Vec C-514/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 28. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Guimarães – Portugalsko) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade/José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel — Smernica 72/166/EHS — Článok 3 ods. 1 — Pojem „prevádzka vozidiel“ — Nehoda, ku ktorej došlo v poľnohospodárskom podniku — Nehoda stojaceho poľnohospodárskeho traktora, ktorého motor bol ale v chode, aby poháňal pumpu herbicídneho postrekovača)

3

2018/C 32/05

Vec C-107/16: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 23. novembra 2017 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Pordenone – Taliansko) – trestné konanie proti Giorgiovi Fidenatovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Poľnohospodárstvo — Geneticky modifikované potraviny a krmivá — Naliehavé opatrenia — Vnútroštátne opatrenie, ktorým sa zakazuje pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810 — Prijatie a zachovanie opatrenia — Nariadenie (ES) č. 1829/2003 — Článok 34 — Nariadenie (ES) č. 178/2002 — Články 53 a 54 — Podmienky uplatnenia — Zásada preventívnosti)

4

2018/C 32/06

Vec C-476/16: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podalo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Chorvátsko) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — „Právne“ postavenie vnútroštátneho orgánu — Nezávislosť — Zjavná neprípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania)

5

2018/C 32/07

Vec C-491/16: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nariadenie (ES) č. 1260/1999 — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Článok 3 ods. 1 — Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Pojem „mnohoročný program“ — Pôsobnosť)

5

2018/C 32/08

Vec C-496/16: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 15. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Nemecko) – výkon európskeho zatykača vydaného na Pála Aranyosiho (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Európsky zatykač — Dôvody odmietnutia výkonu — Charta základných práv Európskej únie — Článok 4 — Zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania — Podmienky väzby v členskom štáte, v ktorom bol vydaný zatykač — Zrušenie európskeho zatykača súdnym orgánom, ktorý vydal zatykač — Hypotetická otázka — Zastavenie konania)

6

2018/C 32/09

Vec C-615/16: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 15 ods. 2 a článok 135 ods. 1 písm. f) — Práva na užívanie nehnuteľností — Oslobodenia — Pôsobnosť — Pojem „dojednávanie“)

7

2018/C 32/10

Vec C-131/17: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto – Portugalsko) – Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces — Neexistencia otázky týkajúcej sa inej normy práva Únie ako Charty základných práv — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

7

2018/C 32/11

Vec C-232/17: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság – Maďarsko) – VE/WD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Úverová zmluva v cudzej mene — Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej, ako aj dôvodov, pre ktoré je potrebná odpoveď na prejudiciálne otázky — Zjavná neprípustnosť)

8

2018/C 32/12

Vec C-243/17: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nariadenie (ES) č. 1260/1999 — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Článok 3 ods. 1 — Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Pojem „viacročný program“ — Uplatnenie)

8

2018/C 32/13

Vec C-259/17: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság – Maďarsko) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Úverová zmluva v cudzej mene — Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej, ako aj dôvodov, pre ktoré je potrebná odpoveď na prejudiciálne otázky — Zjavná neprípustnosť)

9

2018/C 32/14

Vec C-314/17: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – „Geocycle Bulgaria“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Zásady daňovej neutrality a efektivity — Režim prenesenia daňovej povinnosti — Odmietnutie nároku príjemcu faktúry na odpočet dane na vstupe — Rozhodnutie daňových orgánov o uložení dane, ktorú má zaplatiť nadobúdateľ tovaru)

10

2018/C 32/15

Vec C-486/17: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Taliansko) – Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Verejné zmluvy na práce, dodanie tovaru a poskytnutie služieb — Smernica 2014/24/EÚ — Článok 4 — Výška finančného limitu verejných zákaziek — Zákazky, ktoré môžu predstavovať nepochybný cezhraničný záujem — Zjavne neprípustný návrh)

10

2018/C 32/16

Vec C-453/17 P: Odvolanie podané 27. júla 2017: Laure Camerin proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 1. júna 2017 vo veci T-647/16, Camerin/Parlament

11

2018/C 32/17

Vec C-467/17 P: Odvolanie podané 1. augusta 2017: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) zo 6. júna 2017 vo veci T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlament a Rada

11

2018/C 32/18

Vec C-593/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 13. októbra 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover

12

2018/C 32/19

Vec C-624/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Den Haag (Holandsko) 6. novembra 2017 – Trestné konanie vedené proti Tronex BV

12

2018/C 32/20

Vec C-629/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 18. októbra 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL

13

2018/C 32/21

Vec C-637/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugalsko) 15. novembra 2017 – Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal a i.

14

2018/C 32/22

Vec C-662/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije 27. novembra 2017 – E.G./Slovinská republika

15

2018/C 32/23

Vec C-663/17 P: Odvolanie podané 24. novembra 2017: Európska centrálna banka proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 12. septembra 2017 vo veci T-247/16, Fursin a iní/Európska centrálna banka

16

2018/C 32/24

Vec C-664/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Areios Pagos (Grécko) 27. novembra 2017 – Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos a iní

17

 

Všeobecný súd

2018/C 32/25

Vec T-401/11 P RENV-RX: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Missir Mamachi di Lusignano a i./Komisia („Odvolanie — Verejná správa — Úradníci — Zavraždenie úradníka a jeho manželky — Pravidlo zhody medzi žiadosťou, sťažnosťou a žalobou v oblasti náhrady škody — Povinnosť zaistiť bezpečnosť zamestnancov v službách Únie — Príčinná súvislosť — Materiálna ujma — Spoločná a nerozdielna zodpovednosť — Zohľadnenie plnení upravených služobným poriadkom — Morálna ujma — Zodpovednosť inštitúcie za morálnu ujmu spôsobenú zosnulému úradníkovi — Zodpovednosť inštitúcie za morálnu ujmu spôsobenú právnym nástupcom zosnulého úradníka“)

19

2018/C 32/26

Vec T-249/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2017 – JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie QUILAPAYÚN — Relatívny dôvod zamietnutia — Všeobecne známa ochranná známka — Článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Majiteľ ochrannej známky“)

20

2018/C 32/27

Vec T-771/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2017 – Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie bittorrent — Článok 76 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 95 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Nezohľadnenie dôkazov predložených pred zrušovacím oddelením — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001)“)

21

2018/C 32/28

Vec T-35/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2017 – Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie Vita — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Používanie vo vzťahu k dotknutým výrobkom — Povinnosť odôvodnenia“)

21

2018/C 32/29

Vec T-61/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Master — Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie Coca-Cola a skoršia národná obrazová ochranná známka C — Relatívny dôvod zamietnutia — Neoprávnené využívanie dobrého mena skorších ochranných známok — Dôkazy týkajúce sa obchodného používania označenia obsahujúceho prihlasovanú ochrannú známku mimo Únie — Logické dedukcie — Rozhodnutie prijaté v nadväznosti na zrušenie skoršieho rozhodnutia Všeobecným súdom — Článok 8 ods. 5 a článok 65 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 a článok 72 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

22

2018/C 32/30

Vec T-120/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka Burlington — Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“)

23

2018/C 32/31

Vec T-121/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka BURLINGTON THE ORIGINAL — Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“)

24

2018/C 32/32

Vec T-122/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka Burlington — Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“)

24

2018/C 32/33

Vec T-123/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka BURLINGTON — Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“)

25

2018/C 32/34

Vec T-125/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2017 – Léon Van Parys/Komisia („Colná únia — Dovoz banánov pochádzajúcich z Ekvádoru — Dodatočné vyberanie dovozného cla — Žiadosť o odpustenie dovozného cla — Rozhodnutie prijaté v nadväznosti na zrušenie skoršieho rozhodnutia Všeobecným súdom — Primeraná lehota“)

26

2018/C 32/35

Vec T-250/16 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – Spadafora/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako zjavne neprípustnej a zjavne nedôvodnej — Návrh na zrušenie — Pracovná činnosť vedúceho oddelenia ‚Právne poradenstvo‘ v rámci OLAF-u — Výberové konanie — Výberový panel — Predvýberový panel — Nezapísanie uchádzačov navrhnutých na konečný pohovor s menovacím orgánom na užší zoznam — Nestrannosť — Návrh na náhradu škody — Strata príležitosti — Stav konania dovoľujúci rozhodnúť“)

26

2018/C 32/36

Vec T-332/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie 360o — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001)“)

27

2018/C 32/37

Vec T-333/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie 360o — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001)“)

28

2018/C 32/38

Vec T-622/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Alles wird gut) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Alles wird gut — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

28

2018/C 32/39

Vec T-728/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – Sabine Tuerck/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Zhodnotenie kapitálu medzi dňom žiadosti o prevod a skutočným dňom prevodu“)

29

2018/C 32/40

Vec T-815/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2017 – For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie opus AETERNATUM — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie OPUS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

29

2018/C 32/41

Vec T-893/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MI PAD — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie IPAD — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Podobnosť tovarov a služieb“)

30

2018/C 32/42

Vec T-562/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2017 – Federcaccia Toscana a i./Komisia („Životné prostredie — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Druhy vtáctva, ktoré možno loviť — Podmienky, ktoré sa majú dodržať vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa lovu — Harmonizácia kritérií uplatnenia článku 7 ods. 4 smernice 2009/147/ES — Obdobie zákazu lovu v Toskánsku“)

31

2018/C 32/43

Vec T-702/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2017 – BikeWorld/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Zastúpenie advokátom, ktorý nemá postavenie tretej osoby — Neprípustnosť“)

31

2018/C 32/44

Vec T-886/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. novembra 2017 – Nf Nails In Vogue/EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Zrušenie napadnutého rozhodnutia — Zánik predmetu konania — Zastavenie konania“)

32

2018/C 32/45

Vec T-91/17: Žaloba podaná 29. novembra 2017 – L/Parlament

32

2018/C 32/46

Vec T-737/17: Žaloba podaná 7. novembra 2017 – Wattiau/Parlament

33

2018/C 32/47

Vec T-740/17: Žaloba podaná 2. novembra 2017 – DEI/Komisia

33

2018/C 32/48

Vec T-746/17: Žaloba podaná 13. novembra 2017 – TrekStor v EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

35

2018/C 32/49

Vec T-747/17: Žaloba podaná 15. novembra 2017 – UPF/Komisia

35

2018/C 32/50

Vec T-751/17: Žaloba podaná 17. novembra 2017 – Commune de Fessenheim/Komisia

36

2018/C 32/51

Vec T-755/17: Žaloba podaná 20. novembra 2017 – Spolková republika Nemecko/ECHA

37

2018/C 32/52

Vec T-757/17: Žaloba podaná 10. novembra 2017 – Kerstens/Komisia

38

2018/C 32/53

Vec T-761/17: Žaloba podaná 17. novembra 2017 – UR/Komisia

39

2018/C 32/54

Vec T-770/17: Žaloba podaná 24. novembra 2017 – Beats Electronics/EUIPO – TrekStor (i.Beat)

40

2018/C 32/55

Vec T-775/17: Žaloba podaná 28. novembra 2017 – Estampaciones Rubí/Komisia

40

2018/C 32/56

Vec T-778/17: Žaloba podaná 28. novembra 2017 – Autostrada Wielkopolska/Komisia

41

2018/C 32/57

Vec T-784/17: Žaloba podaná 4. decembra 2017 – Strabag Belgium/Parlament

43

2018/C 32/58

Vec T-785/17: Žaloba podaná 27. novembra 2017 – Ilhan/EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

44

2018/C 32/59

Vec T-787/17: Žaloba podaná 28. novembra 2017 – Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair)

45

2018/C 32/60

Vec T-788/17: Žaloba podaná 29. novembra 2017 – Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

45

2018/C 32/61

Vec T-796/17: Žaloba podaná 6. decembra 2017 – Mouldpro v EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

46


SK

 

Top