Help Print this page 

Document C:2018:011:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 11, 12. januára 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 11

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
12. januára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT
ZASADANIE 2015 – 2016
Schôdza 18. až 21. januára 2016
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v  Ú. v. EÚ C 100, 30.3.2017 .
PRIJATÉ TEXTY

1


 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Utorok 19. januára 2016

2018/C 11/01

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ (2015/2140(INI))

2

2018/C 11/02

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 o úlohe medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ (2015/2139(INI))

16

2018/C 11/03

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 k hodnoteniu a výzvam v súvislosti s reguláciou finančných služieb EÚ: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov (2015/2106(INI))

24

2018/C 11/04

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 o vonkajších faktoroch, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe (2015/2111(INI))

35

2018/C 11/05

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 o politikách zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže (2015/2088(INI))

44

2018/C 11/06

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 o iniciatíve s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (2015/2147(INI))

55

 

Streda 20. januára 2016

2018/C 11/07

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 na podporu mierového procesu v Kolumbii (2015/3033(RSP))

79

 

Štvrtok 21. januára 2016

2018/C 11/08

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení / prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP))

82

2018/C 11/09

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP))

89

2018/C 11/10

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o prioritách EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016 (2015/3035(RSP))

92

2018/C 11/11

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o činnosti Výboru pre petície počas roku 2014 (2014/2218(INI))

105

2018/C 11/12

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o námorníkoch Estónska a Spojeného kráľovstva zadržiavaných v Indii (2016/2522(RSP))

116

2018/C 11/13

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o situácii v Etiópii (2016/2520(RSP))

118

2018/C 11/14

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o Severnej Kórei (2016/2521(RSP))

123


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 19. januára 2016

2018/C 11/15

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (2015/2241(IMM))

128

2018/C 11/16

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (2015/2268(IMM))

130


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 19. januára 2016

2018/C 11/17

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 19. januára 2016 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

132

 

Streda 20. januára 2016

2018/C 11/18

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

147

2018/C 11/19

P8_TA(2016)0011
Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TC1-COD(2013)0407
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. januára 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní

148

2018/C 11/20

P8_TA(2016)0012
Osobné ochranné prostriedky ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TC1-COD(2014)0108
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. januára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS

149

2018/C 11/21

P8_TA(2016)0013
Spotrebiče spaľujúce plynné palivá ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TC1-COD(2014)0136
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. januára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES

150

2018/C 11/22

P8_TA(2016)0014
Lanovkové zariadenia ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o lanovkových zariadeniach (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TC1-COD(2014)0107
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. januára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/…, o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES

151

2018/C 11/23

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o delegovanom nariadení Komisie z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

152

 

Štvrtok 21. januára 2016

2018/C 11/24

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej v mene Európskej únie (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

155


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultácia

***

Súhlas

***I

Riadny legislatívny postup: prvé čítanie

***II

Riadny legislatívny postup: druhé čítanie

***III

Riadny legislatívny postup: tretie čítanie

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu:

Nové časti textu sa označujú hrubou kurzívou . Vypustené časti textu sa označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarknu. V prípade nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa prečiarkne.

SK

 

Top