EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:385:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 385, 15. novembra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 385

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
15. novembra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 385/01

Oznámenie Komisie – Automatické zvýšenie autonómnej colnej kvóty podľa nariadenia Rady (EÚ) 2015/2265

1

2017/C 385/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8586 – TPC/JSR/UMG/UBE/MR) ( 1 )

2


 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2017/C 385/03 CON/2017/39

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. októbra 2017 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny (CON/2017/39)

3

2017/C 385/04 CON/2017/42

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. októbra 2017 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov (CON/2017/42)

10


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 385/05

Výmenný kurz eura

16

2017/C 385/06

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 28 členských štátov platných od 1. decembra 2017[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 ( Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 )]

17


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 385/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8639 – Cariparma/Caricesena, Carim, Carismi) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

18

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2017/C 385/08

Uverejnenie žiadosti o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

20


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top