Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:309:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 309, 18. septembra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 309

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
18. septembra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 309/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 309/02

Vec C-599/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 – Rada Európskej únie/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Holandské kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európska komisia (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Boj proti terorizmu — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom — Zmrazenie finančných prostriedkov — Spoločná pozícia 2001/931/SZBP — Článok 1 ods. 4 a 6 — Nariadenie (ES) č. 2580/2001 — Článok 2 ods. 3 — Ponechanie organizácie na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov — Podmienky — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov — Rozhodnutie prijaté príslušným orgánom — Povinnosť odôvodnenia)

2

2017/C 309/03

Stanovisko 1/15: Stanovisko Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 – Európsky parlament (Stanovisko vydané podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ — Návrh dohody medzi Kanadou a Európskou úniou — Prenos údajov z osobného záznamu o cestujúcom v leteckej doprave z Únie do Kanady — Vhodný právny základ — Článok 16 ods. 2, článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. d) a článok 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ — Zlučiteľnosť s článkami 7 a 8, ako aj s článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie)

3

2017/C 309/04

Vec C-79/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 – Rada Európskej únie/Hamas, Európska komisia (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Boj proti terorizmu — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom — Zmrazenie finančných prostriedkov — Spoločná pozícia 2001/931/SZBP — Článok 1 ods. 4 a 6 — Nariadenie (ES) č. 2580/2001 — Článok 2 ods. 3 — Ponechanie organizácie na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov — Podmienky — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov — Rozhodnutie prijaté príslušným orgánom — Povinnosť odôvodnenia)

4

2017/C 309/05

Vec C-517/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. júla 2017 – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Články 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 30 — Rozhodnutie Európskej komisie konštatujúce protiprávny kartel na európskom trhu so sklom určeným pre motorové vozidlá — Uverejnenie nedôvernej verzie tohto rozhodnutia — Zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie s niektorými informáciami — Mandát úradníka povereného vypočutím — Rozhodnutie 2011/695/EÚ — Článok 8 — Dôvernosť — Informácie pochádzajúce zo žiadosti o zhovievavosť — Čiastočné zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie — Legitímna dôvera — Rovnosť zaobchádzania)

5

2017/C 309/06

Vec C-560/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Elektronické komunikačné siete a služby — Telekomunikačné služby — Smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES — Pridelenie práv na používanie rádiových frekvencií na terestriálne digitálne televízne a rozhlasové vysielanie — Zrušenie prebiehajúceho bezodplatného výberového konania („súťaž krásy“) a nahradenie tohto konania dražbou — Zásah vnútroštátneho zákonodarcu — Nezávislosť národných regulačných orgánov — Predbežná konzultácia — Kritériá prideľovania — Legitímna dôvera)

5

2017/C 309/07

Vec C-670/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – konanie iniciované Janom Šalplachtom (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Prístup k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch — Smernica 2003/8/ES — Minimálne spoločné pravidlá týkajúce sa právnej pomoci pri takýchto sporoch — Pôsobnosť — Právna úprava členského štátu, podľa ktorej sa náklady na preklad podporných dokumentov potrebných na vybavenie žiadosti o právnu pomoc nenahrádzajú)

6

2017/C 309/08

Vec C-696/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 – Česká republika/Európska komisia (Odvolanie — Doprava — Smernica 2010/40/EÚ — Zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy — Článok 7 — Delegovanie právomoci na Európsku komisiu — Hranice — Delegované nariadenie (EÚ) č. 885/2013 — Poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá — Delegované nariadenie (EÚ) č. 886/2013 — Údaje a postupy na bezplatné poskytovanie minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom — Článok 290 ZFEÚ — Výslovné vymedzenie cieľov, obsahu, rozsahu a trvania delegovania právomoci — Základná otázka dotknutej oblasti — Zriadenie kontrolného orgánu)

7

2017/C 309/09

Vec C-80/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Montreuil – Francúzsko) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a ods. 1 — Schéma obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Bezodplatné prideľovanie kvót — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Platnosť — Zásada riadnej správy vecí verejných — Stanovenie referenčnej úrovne produktu pre horúci kov — Použitie údajov vyplývajúcich z „BREF“ železo a oceľ a usmernení o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov — Pojem „podobné výrobky“ — Referenčné zariadenia — Povinnosť odôvodnenia)

7

2017/C 309/10

Vec C-84/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. júla 2017 – Continental Reifen Deutschland GmbH/Compagnie générale des établissements Michelin, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „XKING“ — Námietka majiteľa národných ochranných známok a medzinárodného zápisu obsahujúcich slovný prvok „X“ — Zamietnutie námietky odvolacím senátom — Pravdepodobnosť zámeny — Skreslenie dôkazov)

8

2017/C 309/11

Vec C-112/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Elektronické komunikácie — Telekomunikačné služby — Smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES — Rovnosť zaobchádzania — Stanovenie počtu digitálnych rádiových frekvencií, ktoré sa majú prideliť každému držiteľovi analógových rádiových frekvencií — Zohľadnenie analógových rádiových frekvencií, ktoré boli doposiaľ využívané nezákonne — Zhoda medzi počtom analógových rádiových frekvencií v držbe a počtom získaných digitálnych rádiových frekvencií)

9

2017/C 309/12

Vec C-175/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus – Fínsko) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2003/88/ES — Článok 17 — Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov — Organizácia pracovného času — Doplnkové peňažné dávky — Združenie na ochranu detí — „Rodičia v detskom domove“ — Dočasná neprítomnosť hlavných „profesionálnych rodičov“ — Pracovníci zamestnaní ako zástupcovia „rodičov“ — Pojem)

10

2017/C 309/13

Vec C-182/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. júla 2017 – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „STICK MiniMINI Beretta“ — Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky Európskej únie Mini Wini — Zamietnutie námietky odvolacím senátom Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Pravdepodobnosť zámeny — Úroveň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti — Samostatná rozlišovacia spôsobilosť — Dominantná povaha — Kritériá posúdenia vizuálnej podobnosti — Povinnosť odôvodnenia)

10

2017/C 309/14

Spojené veci C-196/16 a C-197/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Taliansko) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) a i./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 85/337/EHS — Smernica 2011/92/EÚ — Možnosť uskutočniť dodatočné posúdenie vplyvov zariadenia na výrobu elektrickej energie z bioplynu v prevádzke na životné prostredie s cieľom získať nové povolenie)

11

2017/C 309/15

Vec C-225/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – trestné konanie proti Mossa Ouhrami (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov — Smernica 2008/115/ES — Článok 11 ods. 2 — Rozhodnutie o zákaze vstupu prijaté pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice a týkajúce sa dlhšieho obdobia, než je obdobie stanovené v uvedenej smernici — Začiatok plynutia doby zákazu vstupu)

12

2017/C 309/16

Vec C-348/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano – Taliansko) – Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Azylová politika — Smernica 2013/32/EÚ — Články 12, 14, 31 a 46 — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinnú súdnu ochranu — Žaloba proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu — Možnosť súdu rozhodnúť bez vypočutia žiadateľa)

12

2017/C 309/17

Vec C-386/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Toridas“ UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 138 ods. 1 — Kvalifikácia transakcie ako dodania v rámci Spoločenstva — Oslobodenie dodaní tovaru v rámci Spoločenstva od dane — Úmysel nadobúdateľa ďalej predať tovar, ktorý kúpil, zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte predtým, ako tovar opustí územie prvého členského štátu — Prípadný vplyv spracovania časti tovaru pred jeho zaslaním)

13

2017/C 309/18

Vec C-471/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. júla 2017 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Meissen Keramik GmbH (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „meissen“ — Zamietnutie námietky — Dôkazy predložené po prvý krát — Skreslenie — Riadne používanie skorších ochranných známok — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 3 — Článok 8 ods. 5 — Spojenie medzi porovnávanými ochrannými známkami)

14

2017/C 309/19

Vec C-490/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – A.S./Slovinská republika (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Príchod mimoriadne veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín žiadajúcich o získanie medzinárodnej ochrany — Organizácia prekročenia hranice orgánmi členského štátu s cieľom tranzitu do iného členského štátu — Vstup povolený výnimočne z humanitárnych dôvodov — Článok 13 — Protiprávne prekročenie vonkajšej hranice — Lehota dvanástich mesiacov od prekročenia hranice — Článok 27 — Opravný prostriedok — Rozsah súdneho preskúmania — Článok 29 — Lehota šiestich mesiacov na vykonanie odovzdania — Počítanie lehôt — Podanie žaloby — Odkladný účinok)

14

2017/C 309/20

Vec C-519/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugalsko) – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Nariadenie (ES) č. 882/2004 — Úradné kontroly krmív a potravín — Financovanie úradných kontrol — Články 26 a 27 — Všeobecné dane — Poplatky alebo dane — Daň z maloobchodného predaja potravín)

15

2017/C 309/21

Vec C-646/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – v konaní, ktoré začali Khadija Jafari, Zainab Jafari (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Príchod mimoriadne veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín žiadajúcich o získanie medzinárodnej ochrany — Organizácia prekročenia hranice orgánmi členského štátu s cieľom tranzitu do iného členského štátu — Vstup povolený výnimočne z humanitárnych dôvodov — Článok 2 písm. m) — Pojem „vízum“ — Článok 12 — Udeľovanie víza — Článok 13 — Protiprávne prekročenie vonkajšej hranice)

16

2017/C 309/22

Vec C-670/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Minden – Nemecko) – Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Článok 20 — Začatie procesu určenia — Podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu — Správa, ktorú vypracovali orgány, doručená príslušným orgánom — Článok 21 ods. 1 — Lehoty stanovené na podanie dožiadania o prevzatie — Prechod zodpovednosti na iný členský štát — Článok 27 — Opravný prostriedok — Rozsah súdneho preskúmania)

17

2017/C 309/23

Vec C-262/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 10. mája 2017 – Solvay Chimica Italia SpA a i./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Vec C-263/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 10. mája 2017 – Whirlpool Europe Srl a i./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico.

18

2017/C 309/25

Vec C-273/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 10. mája 2017 – Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Vec C-297/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 23. mája 2017 – Bashar Ibrahim/Spolková republika Nemecko

20

2017/C 309/27

Vec C-299/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 23. mája 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

21

2017/C 309/28

Vec C-312/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Hamm (Nemecko) 29. mája 2017 – Surjit Singh Bedi/Spolková republika Nemecko, Spolková republika Nemecko v záujme Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

22

2017/C 309/29

Vec C-318/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 30. mája 2017 – Mahmud Ibrahim a i./Spolková republika Nemecko

23

2017/C 309/30

Vec C-319/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 30. mája 2017 – Nisreen Sharqawi a i./Spolková republika Nemecko

24

2017/C 309/31

Vec C-328/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Taliansko) 31. mája 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA a i./Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Vec C-331/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Roma (Taliansko) 1. júna 2017 – Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Vec C-342/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Taliansko) 8. júna 2017 – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Vec C-368/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 16. júna 2017 – Hüsken a i./Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Vec C-374/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. júna 2017 – Finanzamt B/A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Vec C-389/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 29. júna 2017 – UAB „EVP International“/Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Vec C-400/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Dolj (Rumunsko) 30. júna 2017 – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

Vec C-402/17 P: Odvolanie podané 4. júla 2017: JYSK sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 4. mája 2017 vo veci T-403/15, JYSK sp. z o.o./Európska komisia

29

2017/C 309/39

Vec C-413/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 10. júla 2017 – UAB „Roche Lietuva“/VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Vec C-431/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 17. júla 2017 – Monachos Eirinaios (brat Ireneos), občianskym menom Antonios Iakumakis/Advokátska komora v Aténach

30

2017/C 309/41

Vec C-443/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 24. júla 2017 – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Vec C-458/17 P: Odvolanie podané 31. júla 2017: Rami Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 18. mája 2017 vo veci T-410/16, Rami Makhlouf/Rada Európskej únie

31

 

Všeobecný súd

2017/C 309/43

Vec T-371/17 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 12. júla 2017 – Qualcomm a Qualcomm Europe/Komisia („Predbežné opatrenie — Hospodárska súťaž — Protimonopolné opatrenia — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 18 ods. 3 — Rozhodnutie o žiadosti o informácie Návrh na nariadenie predbežného opatrenia — Neexistencia naliehavosti“)

33

2017/C 309/44

Vec T-429/17: Žaloba podaná 11. júla 2017 – Laboratoires Majorelle/EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Vec T-438/17: Žaloba podaná 17. júla 2017 – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Vec T-456/17: Žaloba podaná 21. júla 2017 – Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

Vec T-459/17: Žaloba podaná 21. júla 2017 – Fifth Avenue Entertainment/EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Vec T-464/17: Žaloba podaná 26. júla 2017 – TP/Komisia

36

2017/C 309/49

Vec T-465/17: Žaloba podaná 26. júla 2017 – VKR Holding/EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Vec T-469/17: Žaloba podaná 28. júla 2017 – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Vec T-470/17: Žaloba podaná 26. júla 2017 – Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Vec T-471/17: Žaloba podaná 28. júla 2017 – Edison/EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Vec T-488/17: Žaloba podaná 3. augusta 2017 – Ghost – Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Vec T-489/17: Žaloba podaná 2. augusta 2017 – Windspiel Manufactur/EUIPO (Vyobrazenie uzáveru fľaše)

40

2017/C 309/55

Vec T-13/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. júla 2017 – Gauff/EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Vec T-260/17: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. júla 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


SK

 

Top