Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:239:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 239, 24. júla 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 239

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
24. júla 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 239/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 239/02

Vec C-562/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. mája 2017 – Švédske kráľovstvo/Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Európska komisia, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Španielske kráľovstvo, Fínska republika (Odvolanie — Právo verejnosti na prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Článok 4 ods. 2 tretia zarážka — Výnimky z práva na prístup k dokumentom — Nesprávny výklad — Ochrana účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly — Prevažujúci verejný záujem, ktorý odôvodňuje zverejnenie dokumentov — Všeobecná domnienka dôvernosti — Dokumenty týkajúce sa postupu EU Pilot)

2

2017/C 239/03

Stanovisko 2/15: Stanovisko Súdneho dvora (plénum) zo 16. mája 2017 – Európska komisia (Stanovisko vydané podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ — Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou — Dohoda „novej generácie“ dojednaná po nadobudnutí platnosti Zmlúv o EÚ a o FEÚ — Právomoc na uzavretie dohody — Článok 3 ods. 1 písm. e) ZFEÚ — Spoločná obchodná politika — Článok 207 ods. 1 ZFEÚ — Obchod s tovarom a službami — Priame zahraničné investície — Verejné obstarávanie — Obchodné aspekty duševného vlastníctva — Hospodárska súťaž — Obchod s tretími štátmi a trvalo udržateľný rozvoj — Sociálna ochrana pracovníkov — Ochrana životného prostredia — Článok 207 ods. 5 ZFEÚ — Služby v oblasti dopravy — Článok 3 ods. 2 ZFEÚ — Medzinárodná dohoda, ktorou môžu byť dotknuté spoločné pravidlá alebo pozmenený rozsah ich pôsobnosti — Predpisy sekundárneho práva Únie v oblasti slobodného poskytovania služieb v oblasti dopravy — Iné než priame zahraničné investície — Článok 216 ZFEÚ — Dohoda potrebná na dosiahnutie jedného z cieľov stanovených Zmluvami — Voľný pohyb kapitálu a platieb medzi členskými štátmi a tretími štátmi — Postupnosť zmlúv v oblasti investícií –Nahradenie zmlúv v oblasti investícií medzi členskými štátmi a Singapurskou republikou — Urovnávanie sporov medzi investorom a štátom — Urovnávanie sporov medzi zmluvnými stranami)

3

2017/C 239/04

Vec C-68/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof – Belgicko) – X/Ministerraad (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sloboda usadiť sa — Smernica o materských a dcérskych spoločnostiach — Daňová právna úprava — Daň zo ziskov spoločností — Prerozdelenie dividend — Zrážková daň — Dvojité zdanenie — Fairness tax)

3

2017/C 239/05

Vec C-133/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – H.C. Chavez-Vilchez a i./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Občianstvo Únie — Článok 20 ZFEÚ — Právo na pobyt v členskom štáte, ktoré je podmienkou na prístup k sociálnej pomoci, ako aj k prídavkom na deti — Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má v každodennej a skutočnej starostlivosti svoje maloleté dieťa, ktoré je štátnym príslušníkom tohto členského štátu — Povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny preukázať nespôsobilosť druhého rodiča, ktorý je štátnym príslušníkom uvedeného členského štátu, postarať sa o dieťa — Zamietnutie práva na pobyt, ktoré môže viesť k povinnosti dieťaťa opustiť územie členského štátu alebo dokonca územie Únie)

4

2017/C 239/06

Vec C-421/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 11. mája 2017 – Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Zápis označení predstavovaných povrchom s čiernymi bodkami — Vyhlásenie neplatnosti — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) — Článok 51 ods. 3)

5

2017/C 239/07

Vec C-437/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. mája 2017 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo/Deluxe Entertainment Services Group Inc. (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „deluxe“ — Zamietnutie zápisu prieskumovým pracovníkom)

6

2017/C 239/08

Vec C-617/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné vlastníctvo — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Ochranná známka Európskej únie — Článok 97 ods. 1 — Medzinárodná právomoc — Žaloba o porušenie podaná proti spoločnosti so sídlom v treťom štáte — Poddcérska spoločnosť so sídlom na území členského štátu súdu, ktorý prejednáva žalobu — Pojem „podnik“)

6

2017/C 239/09

Vec C-624/15: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 18. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus apygardos administracinis teismas – Litva) – UAB „Litdana“/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 314 — Úprava zdaňovania prirážky — Podmienky uplatňovania — Odmietnutie vnútroštátnych daňových orgánov priznať zdaniteľnej osobe právo uplatniť úpravu zdaňovania prirážky — Označenia na faktúrach týkajúce sa tak uplatnenia úpravy zdaňovania prirážky dodávateľom, ako aj oslobodenia od DPH — Neuplatnenie úpravy zdaňovania prirážky na dodanie dodávateľom — Okolnosti vzbudzujúce podozrenie na existenciu nezrovnalostí alebo podvodu pri dodaní)

7

2017/C 239/10

Vec C-682/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative – Luxembursko) – Berlioz Investment Fund S.A./Directeur de l'administration des Contributions directes (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2011/16/EÚ — Administratívna spolupráca v oblasti daní — Článok 1 ods. 1 — Článok 5 — Žiadosť o informácie adresovaná tretej osobe — Odmietnutie odpovedať — Sankcia — Pojem „predvídateľná relevantnosť“ požadovaných informácií — Kontrola dožiadaného orgánu — Súdne preskúmanie — Rozsah — Charta základných práv Európskej únie — Článok 51 — Vykonávanie práva Únie — Článok 47 — Právo na účinné súdne preskúmanie — Prístup súdu a tretej osoby k žiadosti o informácie zaslanej dožadujúcim orgánom)

8

2017/C 239/11

Vec C-690/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Douai – Francúzsko) – Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Úradník Európskej únie — Služobný poriadok — Povinné príspevky do systému sociálneho zabezpečenia inštitúcií Európskej únie — Príjmy z prenájmu nehnuteľností v členskom štáte — Povinnosť platiť všeobecný sociálny príspevok, sociálny odvod a dodatočné príspevky na základe práva členského štátu — Účasť na financovaní sociálneho zabezpečenia tohto členského štátu)

9

2017/C 239/12

Vec C-36/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 11. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Minister Finansów/Posnania Investment SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. a) — Článok 14 ods. 1 — Zdaniteľné plnenia — Pojem „dodanie tovaru za protihodnotu“ — Postúpenie nehnuteľnosti štátu alebo územnej samospráve s cieľom zaplatiť daňový dlh — Vylúčenie)

10

2017/C 239/13

Vec C-44/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 11. mája 2017 – Dyson Ltd/Európska komisia (Odvolanie — Smernica 2010/30/EÚ — Udávanie spotreby energie a štandardných informácií o výrobkoch na energetických štítkoch výrobkov — Delegované nariadenie (EÚ) č. 665/2013 — Označovanie vysávačov energetickými štítkami — Energetická efektívnosť — Metóda merania — Rámec delegovanej právomoci — Skreslenie dôkazov — Povinnosť odôvodnenia, ktorá prináleží Všeobecnému súdu)

10

2017/C 239/14

Vec C-48/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Dunajská Streda – Slovensko) – ERGO Poist’ovňa, a.s./Alžbeta Barlíková (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Samostatní obchodní zástupcovia — Smernica 86/653/EHS — Provízia obchodného zástupcu — Článok 11 — Čiastočná nerealizácia zmluvy uzatvorenej medzi treťou osobou a zastúpeným — Dôsledky pre nárok na províziu — Pojem „okolnosti pripísateľné zastúpenému“)

11

2017/C 239/15

Vec C-59/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 11. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia — Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 — Colný kódex Spoločenstva — Článok 32 ods. 1 písm. e) bod i) — Colná hodnota — Prevodná hodnota — Určenie — Pojem „náklady na dopravu“)

12

2017/C 239/16

Vec C-99/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Lyon – Francúzsko) – Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux „CNB“, Conseil des barreaux européens „CCBE“, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (Návrh začatie prejudiciálneho konania — Slobodné poskytovanie služieb — Smernica 77/249/EHS — Článok 4 — Výkon advokátskeho povolania — Schránka na pripojenie sa k dátovej virtuálnej privátnej sieti pre advokátov (RPVA) — Schránka „RPVA“ — Odopretie poskytnutia advokátovi zapísanému v advokátskej komore iného členského štátu — Diskriminačné opatrenie)

12

2017/C 239/17

Vec C-131/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 11. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajowa Izba Odwoławcza – Poľsko) – Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky — Smernica 2004/17/ES — Zásady zadávacieho konania — Článok 10 — Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi — Povinnosť verejných obstarávateľov požiadať uchádzačov o úpravu alebo doplnenie ich ponuky — Právo verejného obstarávateľa ponechať si bankovú záruku v prípade odmietnutia — Smernica 92/13/EHS — Článok 1 ods. 3 — Postupy preskúmania — Rozhodnutie o zadaní zákazky — Vylúčenie uchádzača — Žaloba o neplatnosť — Záujem na konaní)

13

2017/C 239/18

Vec C-150/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Craiova – Rumunsko) – Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štátna pomoc — Pohľadávka spoločnosti, v ktorej má Rumunsko obchodný podiel zodpovedajúci väčšine základného imania, voči spoločnosti, ktorej jediným akcionárom je tento štát — Prevod aktíva na splatenie dlhu — Pojem „štátna pomoc“ — Povinnosť oznámenia Európskej komisii)

14

2017/C 239/19

Vec C-154/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 18. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – „Latvijas dzelzceļš“ VAS/Valsts ieņēmumu dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colný kódex Spoločenstva — Nariadenie (EHS) č. 2913/92 — Článok 94 ods. 1 a článok 96 — Colný režim vonkajšieho tranzitu Spoločenstva — Zodpovednosť hlavného zodpovedného — Články 203, 204 a článok 206 ods. 1 — Vznik colného dlhu — Odňatie spod colného dohľadu — Neplnenie jednej z povinností vyplývajúcich z použitia colného režimu — Úplné zničenie alebo nenahraditeľná strata tovaru z dôvodu samotnej povahy tovaru alebo následkom nepredvídateľnej okolnosti alebo vyššej moci — Článok 213 — Zaplatenie colného dlhu spoločne a nerozdielne — Smernica 2006/112/ES — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Článok 2 ods. 1, ako aj články 70 a 71 — Zdaniteľná udalosť a vznik daňovej povinnosti — Články 201, 202 a 205 — Osoby povinné zaplatiť daň — Zistenie colného úradu určenia, že chýba náklad — Nesprávne zatvorené alebo poškodené spodné vypúšťacie zariadenie cisternového vozňa)

15

2017/C 239/20

Vec C-302/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 11. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Nederland – Holandsko) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 5 ods. 1 písm. c) — Náhrada a pomoc cestujúcim v prípade zrušenia letu — Oslobodenie od povinnosti náhrady — Prepravná zmluva uzatvorená prostredníctvom online cestovného agenta — Letecký dopravca, ktorý včas informoval cestovného agenta o zmene plánu letu — Cestovný agent, ktorý oznámil uvedenú informáciu cestujúcemu emailom desať dní pred letom)

16

2017/C 239/21

Vec C-337/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. mája 2017 – Portugalská republika/Európska komisia (Odvolanie — EPZF a EPFRV — Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie — Oznámenie adresátovi — Neskoršia oprava tlačového formátu prílohy — Uverejnenie rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Omeškanie — Neprípustnosť)

17

2017/C 239/22

Vec C-338/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. mája 2017 – Portugalská republika/Európska komisia (Odvolanie — EPZF a EPFRV — Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie — Oznámenie adresátovi — Neskoršia oprava tlačového formátu prílohy — Uverejnenie rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Omeškanie — Neprípustnosť)

17

2017/C 239/23

Vec C-339/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. mája 2017 – Portugalská republika/Európska komisia (Odvolanie — EPZF a EPFRV — Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie — Oznámenie adresátovi — Neskoršia oprava tlačového formátu prílohy — Uverejnenie rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Omeškanie — Neprípustnosť)

18

2017/C 239/24

Vec C-365/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Association française des entreprises/Ministre des finances et des comptes publics (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch — Smernica 2011/96/EÚ — Zamedzenie dvojitého zdanenia — Dodatočný príspevok vo výške 3 % k dani z príjmov právnických osôb)

18

2017/C 239/25

Vec C-595/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Taliansko) 23. novembra 2016 – Emmea Srl, Commercial Hub Srl/Comune di Siracusa a i.

19

2017/C 239/26

Vec C-54/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 1. februára 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA

19

2017/C 239/27

Vec C-55/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 1. februára 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV

21

2017/C 239/28

Vec C-162/17 P: Odvolanie podané 30. marca 2017: Poľská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 19. januára 2017 vo veci T-701/15, Stock Polska/EUIPO – Lass & Steffen (Lubelska)

22

2017/C 239/29

Vec C-191/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 13. apríla 2017 – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

24

2017/C 239/30

Vec C-213/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, miesto pojednávania Amsterdam, (Holandsko) 25. apríla 2017 – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 239/31

Vec C-220/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 27. apríla 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin

25

2017/C 239/32

Vec C-221/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 27. apríla 2017 – M. G. Tjebbes a i./Minister van Buitenlandse Zaken

26

2017/C 239/33

Vec C-234/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 4. mája 2017 – XC a i.

27

2017/C 239/34

Vec C-236/17 P: Odvolanie podané 8. mája 2017: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2017 vo veci T-162/14, Canadian Solar Emea GmbH a i./Rada

27

2017/C 239/35

Vec C-237/17 P: Odvolanie podané 8. mája 2017: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2017 vo veci T-163/14, Canadian Solar Emea a i./Rada

28

2017/C 239/36

Vec C-244/17: Žaloba podaná 10. mája 2017 – Európska komisia/Rada Európskej únie

29

2017/C 239/37

Vec C-247/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 16. mája 2017 – Oikeusministeriö/Denis Raugevicius

30

2017/C 239/38

Vec C-250/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 12. mája 2017 – Virgílio Tarragó da Silveira/Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA

31

2017/C 239/39

Vec C-260/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 16. mája 2017 – Αnodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Αnodiki Services EPE)/GNA „Ο Εvaggelismos – Ofthalmiatreio Αthinon – Polykliniki“ Geniko Nosokomeio Athinon „Georgios Gennimatas“, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK), „Oi Agioi Anargyroi“

31

2017/C 239/40

Vec C-274/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 18. mája 2017 – Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce/TUIfly GmbH

32

2017/C 239/41

Vec C-275/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 18. mája 2017 – Friedemann Schoen, Brigitta Schoen/TUIfly GmbH

33

2017/C 239/42

Vec C-276/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 18. mája 2017 – Michael Siegberg/TUIfly GmbH

34

2017/C 239/43

Vec C-277/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 18. mája 2017 – Heinz-Gerhard Albrecht/TUIfly GmbH

34

2017/C 239/44

Vec C-278/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 18. mája 2017 – Susanne Meyer a i./TUIfly GmbH

35

2017/C 239/45

Vec C-279/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 18. mája 2017 – Thomas Kiehl/TUIfly GmbH

36

2017/C 239/46

Vec C-280/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 18. mája 2017 – Ralph Eßer/TUIfly GmbH

37

2017/C 239/47

Vec C-281/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 18. mája 2017 – Thomas Schmidt/TUIfly GmbH

37

2017/C 239/48

Vec C-282/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 18. mája 2017 – Werner Ansorge/TUIfly GmbH

38

2017/C 239/49

Vec C-290/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 22. mája 2017 – Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell/TUIfly GmbH

39

2017/C 239/50

Vec C-291/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 22. mája 2017 – Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe/TUIfly GmbH

40

2017/C 239/51

Vec C-301/17: Žaloba podaná 23. mája 2017 – Európska komisia/Rumunsko

40

2017/C 239/52

Vec C-313/17 P: Odvolanie podané 26. mája 2017: George Haswani proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 22. marca 2017 vo veci T-231/15, Haswani/Rada

41

 

Všeobecný súd

2017/C 239/53

Vec T-442/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. júna 2017 – Changmao Biochemical Engineering/Rada („Dumping — Dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Číne — Zmena konečného antidumpingového cla — Čiastočné predbežné preskúmanie — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Náklady na hlavné vstupy, ktoré podstatným spôsobom odrážajú trhové hodnoty — Zmena okolností — Povinnosť odôvodnenia — Lehota na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa štatútu podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Právo na obhajobu — Článok 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009“)

43

2017/C 239/54

Vec T-341/13 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. júna 2017 – Groupe Léa Nature/EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie SO’BiO ētic — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie a skoršia slovná národná ochranná známka SO…? — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“)

44

2017/C 239/55

Vec T-673/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2017 – Guardian Europe/Európska únia („Mimozmluvná zodpovednosť — Zastupovanie Únie — Premlčanie — Zmarenie právnych účinkov rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť — Spresnenie návrhu — Prípustnosť — Článok 47 Charty základných práv — Primeraná lehota na rozhodnutie — Rovnosť zaobchádzania — Majetková ujma — Vzniknuté straty — Ušlý zisk — Nemajetková ujma — Príčinná súvislosť“)

44

2017/C 239/56

Vec T-726/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2017 – Blaž Jamnik a Blaž/Parlament („Verejné obstarávanie služieb — Zákazka na nehnuteľnosť — Postup verejného obstarávania — Rokovacie konanie bez zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania — Priestory pre dom Európskej únie v Ľubľane — Zamietnutie ponuky po preskúmaní miestneho trhu — Zadanie zákazky inému uchádzačovi — Nepreskúmanie dokumentov priložených k ponuke — Nesprávne právne posúdenie — Zjavne nesprávne posúdenie“)

45

2017/C 239/57

Vec T-6/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. júna 2017 – AWG/EUIPO – Takko (Southern Territory 23o48’25’’S) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie Southern Territory 23o48’25’’S — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie SOUTHERN — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

46

2017/C 239/58

Vec T-294/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. júna 2017 – Kaane American International Tobacco/EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka Európskej únie GOLD MOUNT — Neexistencia riadneho používania ochrannej známky — Nedostatok riadneho dôvodu na nepoužívanie — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

46

2017/C 239/59

Vec T-221/17: Žaloba podaná 15. apríla 2017 – Mémora Servicios Funerarios/EUIPO – Chatenoud (MEMORAME)

47

2017/C 239/60

Vec T-262/17: Žaloba podaná 30. apríla 2017 – Metrans/Komisia a INEA

47

2017/C 239/61

Vec T-263/17: Žaloba podaná 3. mája 2017 – SD/EIGE

48

2017/C 239/62

Vec T-275/17: Žaloba podaná 10. mája 2017 – Michela Curto/Parlament

49

2017/C 239/63

Vec T-289/17: Žaloba podaná 15. mája 2017 – Keolis CIF a i./Komisia

50

2017/C 239/64

Vec T-296/17: Žaloba podaná 15. mája 2017 – Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Zobrazenie závesného čističa do WC)

51

2017/C 239/65

Vec T-323/17: Žaloba podaná 29. mája 2017 – Martinair Holland/Komisia

51

2017/C 239/66

Vec T-324/17: Žaloba podaná 29. mája 2017 – SAS Cargo Group a iní/Komisia

53

2017/C 239/67

Vec T-325/17: Žaloba podaná 29. mája 2017 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Komisia

53

2017/C 239/68

Vec T-326/17: Žaloba podaná 29. mája 2017 – Air Canada/Komisia

55

2017/C 239/69

Vec T-328/17: Žaloba podaná 26. mája 2017 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/ÚHVT – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

56

2017/C 239/70

Vec T-334/17: Žaloba podaná 31. mája 2017 – Cargolux Airlines/Komisia

57

2017/C 239/71

Vec T-335/17: Žaloba podaná 30. mája 2017 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Komisia

59

2017/C 239/72

Vec T-339/17: Žaloba podaná 31. mája 2017 – Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (sevenoak)

60

2017/C 239/73

Vec T-340/17: Žaloba podaná 30. mája 2017 – Japan Airlines/Komisia

60

2017/C 239/74

Vec T-341/17: Žaloba podaná 31. mája 2017 – British Airways/Komisia

62

2017/C 239/75

Vec T-342/17: Žaloba podaná 30. mája 2017 – Deutsche Lufthansa a i./Komisia

63

2017/C 239/76

Vec T-343/17: Žaloba podaná 31. mája 2017 – Cathay Pacific Airways/Komisia

64

2017/C 239/77

Vec T-344/17: Žaloba podaná 31. mája 2017 – Latam Airlines Group a Lan Cargo/Komisia

65

2017/C 239/78

Vec T-346/17: Žaloba podaná 31. mája 2017 – Hotelbeds Spain/EUIPO – Guidigo Europe (Guidego what to do next)

68

2017/C 239/79

Vec T-350/17: Žaloba podaná 1. júna 2017 – Singapore Airlines and Singapore Airlines Cargo/Komisia

68

2017/C 239/80

Vec T-352/17: Žaloba podaná 2. júna 2017 – Korwin-Mikke/Parlament

69

2017/C 239/81

Vec T-355/17: Žaloba podaná 2. júna 2017 – Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing (RoB)

70

2017/C 239/82

Vec T-356/17: Žaloba podaná 2. júna 2017 – Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing (RoB)

71

2017/C 239/83

Vec T-358/17: Žaloba podaná 31. mája 2017 – Mubarak/Rada

71

2017/C 239/84

Vec T-226/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. apríla 2017 – Ipuri/EUIPO – van Graaf (IPURI)

72


SK

 

Top