Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:195:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 195, 19. júna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 195

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
19. júna 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 195/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 195/02

Vec C-527/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. apríla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Midden-Nederland – Holandsko) – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, ktorý vystupuje pod menom Filmspeler (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné a priemyselné vlastníctvo — Smernica 2001/29/ES — Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv — Článok 3 ods. 1 — Verejný prenos — Pojem — Predaj multimediálneho prehrávača — Doplnky (add-ons) — Zverejnenie diel bez súhlasu majiteľa — Prístup k internetovým streamingovým stránkam (streaming) — Článok 5 ods. 1 a 5 — Právo rozmnožovania — Výnimky a obmedzenia — Oprávnené používanie)

2

2017/C 195/03

Vec C-564/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. apríla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dôvod uvedený ex offo a založený na porušení práva Únie — Zásady ekvivalencie a efektivity — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Právo na odpočítanie dane zaplatenej na vstupe — Systém prenesenia daňovej povinnosti — Článok 199 ods. 1 písm. g) — Uplatnenie len v prípade nehnuteľného majetku — Zaplatenie dane nadobúdateľom tovaru predajcovi bez právneho dôvodu po chybnom vystavení faktúry — Rozhodnutie daňového orgánu, v ktorom sa konštatuje daňový dlh nadobúdateľa tovaru, odmieta sa zaplatenie odpočtu, ktorý nadobúdateľ požaduje, a zároveň sa mu ukladá daňová pokuta)

3

2017/C 195/04

Vec C-632/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. apríla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casație şi Justiție – Rumunsko) – Costin Popescu/Guvernul României a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Doprava — Cestná doprava — Vodičský preukaz — Smernica 2006/126/ES — Článok 13 ods. 2 — Pojem „oprávnenie viesť vozidlo udelené pred 19. januárom 2013“ — Vnútroštátna právna úprava preberajúca túto smernicu — Povinnosť získať vodičský preukaz vzťahujúca sa na osoby, ktoré boli pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy oprávnené viesť mopedy bez vodičského preukazu)

4

2017/C 195/05

Vec C-51/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. apríla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Holland – Holandsko) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Položky sadzobníka — Zatriedenie tovarov — Implantačné skrutky určené na vloženie do ľudského tela na liečenie zlomenín alebo upevnenie protéz — Kombinovaná nomenklatúra — Položka 9021 — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1212/2014 — Platnosť)

4

2017/C 195/06

Vec C-142/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. apríla 2017 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica Rady 92/43/EHS — Článok 6 ods. 3 — Ochrana prirodzených biotopov — Výstavba uhoľnej elektrárne Moorburg (Nemecko) — Sústavy Natura 2000 na toku rieky Labe pred vstupom do uhoľnej elektrárne — Posudzovanie vplyvov plánu alebo projektu na chránenú lokalitu)

5

2017/C 195/07

Vec C-464/16 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. apríla 2017 – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Žiadosť o prístup k dokumentom Komisie — Zamietnutie — Žaloba o neplatnosť — Článok 19 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie — Zastúpenie pred súdmi Únie — Advokát, ktorý nemá postavenie tretej osoby voči žalovanej — Zjavná neprípustnosť žaloby — Článok 47 Charty základných práv Európskej únie — Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)

6

2017/C 195/08

Vec C-625/16 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 2. marca 2017 – Anikó Pint/Európska komisia (Odvolanie — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty pochádzajúce od maďarskej vlády a týkajúce sa postupu EU Pilot č. 8572/15 [CHAP(2015)00353 a 6874/14/JUST] o údajnom porušení článku 47 Charty základných práv Európskej únie zo strany Maďarska — Žiadosť o predloženie dokumentov — Neexistencia odpovede Európskej komisie)

6

2017/C 195/09

Vec C-555/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Salerno (Taliansko) 31. októbra 2016 – trestné konanie proti Vincenzovi D’Andria a Giuseppine D’Andria

7

2017/C 195/10

Vec C-581/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Salerno (Taliansko) 16. novembra 2016 – trestné konanie proti Nicole Turco

7

2017/C 195/11

Vec C-582/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Salerno (Taliansko) 16. novembra 2016 – trestné konanie proti Alfonsovi Consalvovi

8

2017/C 195/12

Vec C-610/16 P: Odvolanie podané 28. novembra 2016: Anastasia-Soultana Gaki proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. septembra 2016 vo veci T-112/16, Gaki/Parlament

8

2017/C 195/13

Vec C-29/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko)19. januára 2017 – Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Vec C-42/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte costituzionale (Taliansko) 26. januára 2017 – trestné konanie proti M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Vec C-101/17 P: Odvolanie podané 23. februára 2017: Verus Eood proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 7. júla 2016 vo veci T-82/14, Copernicus-Trademarks/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Vec C-141/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španielsko) 21. marca 2017 – José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Vec C-145/17 P: Odvolanie podané 21. marca 2017: Internacional de Productos Metálicos, S.A. proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. januára 2017 vo veci T-217/16, Internacional de productos metálicos/Komisia

12

2017/C 195/18

Vec C-154/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 27. marca 2017 – SIA „E LATS“

14

2017/C 195/19

Vec C-169/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 3. apríla 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Vec C-181/17: Žaloba podaná 7. apríla 2017 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

15

2017/C 195/21

Vec C-205/17: Žaloba podaná 20. apríla 2017 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

16

 

Všeobecný súd

2017/C 195/22

Vec T-512/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2017 – Green Source Poland/Komisia („Žaloba o neplatnosť — EFRR — Článok 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006 — Odmietnutie poskytnutia finančného príspevku na veľký projekt — Podnik zodpovedný za realizáciu projektu — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

17

2017/C 195/23

Vec T-744/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2017 – Meta Group/Komisia („Rozhodcovská doložka — Zmluvy o grantoch uzatvorené v rámci šiesteho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2002 – 2006) — Zmluvy o grantoch uzavreté v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007-2013) — Vrátenie vyplatených súm — Zvyšok, ktorý sa má zaplatiť z celkovej sumy peňažného príspevku poskytnutého žalobkyni — Oprávnené náklady — Zmluvná zodpovednosť“)

17

2017/C 195/24

Vec T-264/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2017 – Gameart/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa konania o nesplnení povinnosti — Dokumenty vypracované členským štátom — Žiadosť o prístup k dokumentom adresovaná členskému štátu — Postúpenie žiadosti o prístup Komisii — Zamietnutie prístupu — Právomoc Komisie — Dokument pochádzajúci z inštitúcie — Článok 5 nariadenia (ES) č. 1049/2001“)

18

2017/C 195/25

Vec T-375/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2017 – Germanwings/Komisia („Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá leteckej spoločnosti využívajúcej letisko Zweibrücken — Výhoda — Pripísateľnosť štátu — Povinnosť odôvodnenia — Legitímna dôvera — Prístup k dokumentom — Dokumenty súvisiace s konaním o preskúmaní štátnej pomoci — Zamietnutie prístupu k požadovaným dokumentom — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu cieľov inšpekcií, vyšetrovania a kontroly“)

19

2017/C 195/26

Vec T-403/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2017 – JYSK/Komisia („Žaloba o neplatnosť — EFRR — Článok 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006 — Odmietnutie poskytnutia finančného príspevku na veľký projekt — Podnik zodpovedný za realizáciu projektu — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

20

2017/C 195/27

Vec T-622/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2017 – Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie EXHAUST-GARD — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Právo na obranu — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

20

2017/C 195/28

Vec T-681/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (vyobrazenie vlčej hlavy) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie predstavujúcej vlčiu hlavu — Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka Outils WOLF — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

21

2017/C 195/29

Vec T-721/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2017 – BASF/EUIPO – Evonik Industries (DINCH) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie DINCH — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009“)

21

2017/C 195/30

Vec T-25/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2017 – Haw Par/EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie GELENKGOLD — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tigra — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Právna sila rozhodnutej veci — Zvýšená rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky nadobudnutá používaním — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Právo byť vypočutý — Článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009 — Séria ochranných známok“)

22

2017/C 195/31

Vec T-36/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – Enercon/EUIPO – Gamesa Eólica (Odtiene zelenej) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Ochranná známka Európskej únie pozostávajúcej z odtieňov zelenej — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009“)

23

2017/C 195/32

Vec T-97/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2017 – Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie GEOTEK — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 40 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky — Omeškanie — Pravidlo 61 ods. 2 a 3 a pravidlo 65 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Oznámenie stanovenej lehoty majiteľovi ochrannej známky prostredníctvom faxu — Neexistencia okolností, ktoré by mohli spochybniť správu o prenose, ktorú predložil EUIPO — Článok 78 nariadenia č. 207/2009 — Pravidlo 57 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Návrh na výsluch svedka — Miera voľnej úvahy EUIPO“)

23

2017/C 195/33

Vec T-132/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2017 – PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie VENMO — Neexistencia dobrej viery — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

24

2017/C 195/34

Vec T-200/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – Gfi PSF/Komisia („Verejné zákazky na služby — Zadávacie konanie — Rozvoj, údržba, vývoj a technická podpora pre internetové stránky — Odmietnutie ponuky uchádzača — Prijatá ponuka, ktorá už bola otvorená — Článok 111 ods. 4 písm. b) finančného nariadenia“)

24

2017/C 195/35

Vec T-224/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2017 – Messe Friedrichshafen/EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Európskej únie Out Door — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie OUTDOOR PRO — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 76 nariadenia č. 207/2009“)

25

2017/C 195/36

Vec T-446/16 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2017 – CC/Parlament („Odvolanie — Verejná služba — Zamestnávanie — Oznámenie o výberovom konaní — Všeobecné výberové konanie — Pochybenia pri spravovaní zoznamu úspešných uchádzačov — Mimozmluvná zodpovednosť — Nové návrhy dôkazov — Majetková ujma — Rovnosť zaobchádzania — Skreslenie skutkových okolností — Strata príležitosti“)

26

2017/C 195/37

Vec T-569/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. apríla 2017 – OU/Komisia („Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Disciplinárne konanie — Pozastavenie výkonu funkcie — Zrážka z odmeny — Pokarhanie — Vrátenie — Článok 24 ods. 4 prílohy IX služobného poriadku“)

26

2017/C 195/38

Vec T-580/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2017 – Azoulay a i./Parlament („Verejná služba — Úradníci — Dočasní zamestnanci — Odmena — Rodinné prídavky — Príspevok na vzdelanie — Zamietnutie náhrady nákladov na vzdelanie — Článok 3 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku — Legitímna dôvera — Rovnosť zaobchádzania — Zásada riadnej správy vecí verejných“)

27

2017/C 195/39

Vec T-588/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2017 – HN/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 — Reforma Služobného poriadku — Nové pravidlá služobného postupu a povýšenia do platových tried AD 13 a AD 14 — Úradníci platovej triedy AD 12 — Výkon osobitných úloh — Článok 30 ods. 3 prílohy XIII Služobného poriadku — Povyšovanie za rok 2014 — Žiadosť o zaradenie na pracovné miesto ‚poradca alebo rovnocenná pozícia‘ — Neexistencia odpovede menovacieho orgánu — Povyšovanie za rok 2015 — Nová žiadosť o zaradenie na pracovné miesto ‚poradca alebo rovnocenná pozícia‘ alebo na pracovné miesto ‚vedúci oddelenia alebo rovnocenná pozícia‘ — Zamietnutie menovacím orgánom — Potvrdzujúca povaha zamietnutia zaradenia na pracovné miesto ‚poradca alebo rovnocenná pozícia‘ — Požiadavky na konanie pred podaním žaloby — Neprípustnosť“)

28

2017/C 195/40

Vec T-381/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. marca 2017 – Düll/EUIPO – Cognitect (DaTaMo) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

28

2017/C 195/41

Vec T-123/17 R: Uznesenie podpredsedu Všeobecného súdu z 10. apríla 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Energetika — Rozhodnutie ACER, ktorým sa zamieta návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania A-001-2017 (v konsolidovanom znení) — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

29

2017/C 195/42

Vec T-158/17 R: Uznesenie podpredsedu Všeobecného súdu z 21. apríla 2017 – Post Telecom/EIB („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Verejné obstarávanie — Poskytovanie komunikačných služieb cez metropolitnú sieť pre budovy a kancelárie skupiny EIB v Luxemburgu — Zamietnutie ponuky jedného uchádzača a zadanie zákazky inému uchádzačovi — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

30

2017/C 195/43

Vec T-159/17: Žaloba podaná 10. marca 2017 – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Vec T-202/17: Žaloba podaná 31. marca 2017 – Calhau Correia de Paiva/Komisia

31

2017/C 195/45

Vec T-203/17: Žaloba podaná 3. apríla 2017 – GY/Komisia

32

2017/C 195/46

Vec T-206/17: Žaloba podaná 3. apríla 2017 – Argus Security Projects/Komisia a EUBAM

33

2017/C 195/47

Vec T-216/17: Žaloba podaná 7. apríla 2017 – Mabrouk/Rada

34

2017/C 195/48

Vec T-222/17: Žaloba podaná 18. apríla 2017 – Recylex a i./Komisia

34

2017/C 195/49

Vec T-228/17: Žaloba podaná 19. apríla 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Komisia

35

2017/C 195/50

Vec T-229/17: Žaloba podaná 19. apríla 2017 – Nemecko/Komisia

37

2017/C 195/51

Vec T-234/17: Žaloba podaná 19. apríla 2017 – Siberian Vodka/EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Vec T-235/17: Žaloba podaná 20. apríla 2017 – Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Vec T-238/17: Žaloba podaná 25. apríla 2017 – Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Vec T-239/17: Žaloba podaná 25. apríla 2017 – Nemecko/Komisia

40

2017/C 195/55

Vec T-241/17: Žaloba podaná 25. apríla 2017 – Poľská republika/Komisia

41

2017/C 195/56

Vec T-246/17: Žaloba podaná 24. apríla 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Vec T-247/17: Žaloba podaná 27. apríla 2017 – Azarov/Rada

43

2017/C 195/58

Vec T-250/17: Žaloba podaná 24. apríla 2017 – avanti/EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Vec T-251/17: Žaloba podaná 28. apríla 2017 – Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Vec T-252/17: Žaloba podaná 28. apríla 2017 – Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Vec T-253/17: Žaloba podaná 28. apríla 2017 – Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (zobrazenie kruhu s dvomi šípkami)

45


 

Korigendá

2017/C 195/62

Korigendum k oznámeniu v Úradnom vestníku vo veci T-232/16 P ( Ú. v. EÚ C 63, 27.2.2017 )

47


SK

 

Top