Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:151:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 151, 15. mája 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 151

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
15. mája 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 151/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 151/02

Vec C-158/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State – Holandsko) – A, B, C, D/Minister van Buitenlandse Zaken (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) — Určité obmedzujúce opatrenia zamerané proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu — Spoločná pozícia 2001/931/SZBP — Rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV — Nariadenie (ES) č. 2580/2001 — Článok 2 ods. 3 — Zápis organizácie „Tigre oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE)“ do zoznamu osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov — Prejudiciálna otázka týkajúca sa platnosti tohto zápisu — Súlad s medzinárodným humanitárnym právom — Pojem „teroristický čin“ — Činnosti ozbrojených síl počas ozbrojeného konfliktu)

2

2017/C 151/03

Vec C-157/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie – Belgicko) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania — Diskriminácia na základe náboženstva alebo viery — Vnútorný poriadok podniku zakazujúci zamestnancom nosenie viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov na pracovisku — Priama diskriminácia — Neexistencia — Nepriama diskriminácia — Zákaz daný zamestnankyni nosiť moslimskú šatku)

3

2017/C 151/04

Vec C-162/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. marca 2017 – Evonik Degussa GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Články 101 a 102 ZFEÚ — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 30 — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje protiprávny kartel na európskom trhu s peroxidom vodíka a perboritanom — Uverejnenie rozšírenej nedôvernej verzie tohto rozhodnutia — Zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie s niektorými informáciami — Pôsobnosť vyšetrovateľa — Rozhodnutie 2011/695/EÚ — Článok 8 — Dôverné zaobchádzanie — Ochrana služobného tajomstva — Článok 339 ZFEÚ — Pojem „obchodné tajomstvá alebo iné dôverné informácie“ — Informácie pochádzajúce zo žiadosti o zhovievavosť — Zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie — Legitímna dôvera)

4

2017/C 151/05

Vec C-188/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, predtým Micropole Univers SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania — Diskriminácia založená na náboženstve alebo viere — Podstatná a rozhodujúca požiadavka na zamestnanie — Pojem — Želanie zákazníka, aby služby neposkytovala pracovníčka nosiaca moslimskú šatku)

4

2017/C 151/06

Vec C-323/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. marca 2017 – Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Európska chemická agentúra, Sitre Srl, Holandské kráľovstvo, Európska komisia (Odvolanie — Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) — Článok 57 písm. f) — Povolenie — Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy — Identifikácia — Rovnaká úroveň obáv — Cyklohexan-1,2-dikarboxilanhydrid, cis-cyklohexan-1,2-dikarboxilanhydrid a trans-cyklohexan-1,2-dikarboxilanhydrid)

5

2017/C 151/07

Vec C-324/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. marca 2017 – Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Sitre Srl, Európska chemická agentúra, Holandské kráľovstvo, Európska komisia (Odvolanie — Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) — Článok 57 písm. f) — Povolenie — Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy — Identifikácia — Rovnaká úroveň obáv — Hexahydrometylftalátový anhydríd, hexahydro-4-metylftalátový anhydríd, hexahydro-1-metylftalátový anhydríd a hexahydro-3-metylftalátový anhydríd)

6

2017/C 151/08

Vec C-414/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. marca 2017 – Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang, Stichting Woonstede/Európska komisia, Belgické kráľovstvo, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Odvolanie — Štátna pomoc — Existujúca pomoc — Článok 108 ods. 1 ZFEÚ — Schémy pomoci pre spoločnosti zabezpečujúce sociálne bývanie — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Články 17, 18 a 19 — Posúdenie zlučiteľnosti schémy existujúcej pomoci s vnútorným trhom zo strany Komisie — Návrh príslušných opatrení — Záväzky prijaté vnútroštátnymi orgánmi s cieľom dosiahnuť súlad s právom Únie — Rozhodnutie o zlučiteľnosti — Rozsah súdneho preskúmania — Právne účinky)

6

2017/C 151/09

Vec C-415/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. marca 2017 – Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Európska komisia, Belgické kráľovstvo, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Odvolanie — Štátna pomoc — Existujúca pomoc — Článok 108 ods. 1 ZFEÚ — Schémy pomoci pre spoločnosti zabezpečujúce sociálne bývanie — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Články 17, 18 a 19 — Posúdenie zlučiteľnosti schémy existujúcej pomoci s vnútorným trhom zo strany Komisie — Návrh príslušných opatrení — Záväzky prijaté vnútroštátnymi orgánmi s cieľom dosiahnuť súlad s právom Únie — Rozhodnutie o zlučiteľnosti — Rozsah súdneho preskúmania — Právne účinky)

7

2017/C 151/10

Vec C-493/15: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 16. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Agenzia delle Entrate/Marco Identi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Šiesta smernica — Štátna pomoc — Odpustenie dlhov fyzických osôb, voči ktorým bol vyhlásený konkurz (esdebitazione) — Nevymožiteľnosť dlhov na DPH)

7

2017/C 151/11

Vec C-528/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie/Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu — Nariadenie Rady (EÚ) č. 604/2013 (Dublin III) — Článok 28 ods. 2 — Zaistenie na účely odovzdania — Článok 2 písm. n) — Značné riziko úteku — Objektívne kritériá — Absencia zákonnej definície)

8

2017/C 151/12

Vec C-536/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Holandsko) – Tele2 (Holandsko) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Elektronické komunikačné siete a služby — Smernica 2002/22/ES — Článok 25 ods. 2 — Telefónne informačné služby a služby telefónnych zoznamov — Smernica 2002/58/ES — Článok 12 — Telefónne zoznamy účastníkov — Sprístupnenie osobných údajov účastníkov na účely poskytovania verejne dostupných telefónnych informačných služieb a služieb telefónnych zoznamov — Súhlas účastníka — Rozlišovanie podľa členského štátu, v ktorom sa poskytuje verejne dostupná telefónna informačná služba a služba telefónnych zoznamov — Zásada zákazu diskriminácie)

9

2017/C 151/13

Vec C-563/15: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 15. marca 2017 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 2008/98/ES — Články 13 a 15 — Nakladanie s odpadom — Ochrana zdravia ľudí a životného prostredia — Zodpovednosť — Skládky)

9

2017/C 151/14

Vec C-3/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel – Belgicko) – Lucio Cesare Aquino/Belgische Staat (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právo Únie — Práva priznané jednotlivcom — Porušenie súdom — Prejudiciálne otázky — Podanie návrhu na Súdny dvor — Vnútroštátny súd rozhodujúci v poslednom stupni)

10

2017/C 151/15

Vec C-47/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 16. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – Valsts ieņēmumu dienests/„Veloserviss“ SIA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia — Colný kódex Spoločenstva — Článok 220 ods. 2 písm. b) — Dodatočné vyberanie dovozného cla — Legitímna dôvera — Podmienky uplatnenia — Omyl colných orgánov — Povinnosť dovozcu konať v dobrej viere a overiť okolnosti vydania osvedčenia o pôvode „formulár A“ — Dôkazné prostriedky — Správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF))

11

2017/C 151/16

Vec C-138/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien – Rakúsko) – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné vlastníctvo — Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti — Smernica 2001/29/ES — Právo týkajúce sa verejného prenosu diel — Článok 3 ods. 1 — Výnimky a obmedzenia — Článok 5 ods. 3 písm. o) — Šírenie televízneho vysielania prostredníctvom miestnej káblovej siete — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca výnimky pre zariadenia umožňujúce prístup pre maximálne 500 predplatiteľov ako aj pre retransmisiu verejného rozhlasového alebo televízneho vysielania v tuzemsku)

12

2017/C 151/17

Vec C-211/16: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 16. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Torino – Taliansko) – Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty — Zásada daňovej neutrality — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca maximálnu hornú hranicu výšky náhrady alebo kompenzácie úľavy alebo preplatku dane z pridanej hodnoty)

13

2017/C 151/18

Vec C-253/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Bruxelles – Belgicko) – FlibTravel International SA, Léonard Travel International SA/AAL Renting SA a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 96 ZFEÚ — Pôsobnosť — Vnútroštátna právna úprava zakazujúca taxislužbám ponúkať zákazníkom jednotlivé sedadlá — Vnútroštátna právna úprava zakazujúca taxislužbám vopred určiť ich cieľové miesto — Vnútroštátna právna úprava zakazujúca taxislužbám nadháňanie zákazníkov)

13

2017/C 151/19

Vec C-615/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 28. novembra 2016 – Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública

14

2017/C 151/20

Vec C-26/17 P: Odvolanie podané 19. januára 2017: Birkenstock Sales GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. novembra 2016 vo veci T-579/14, Birkenstock Sales GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

14

2017/C 151/21

Vec C-32/17 P: Odvolanie podané 23. januára 2017: Apcoa Parking Holdings GmbH proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 8. novembra 2016 v spojených veciach T-268/15 a T-272/15, Apcoa Parking Holdings GmbH/Úrad Európskej unie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

15

2017/C 151/22

Vec C-74/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 10. februára 2017 – Jonathan Heintges/Germanwings GmbH

17

2017/C 151/23

Vec C-75/17 P: Odvolanie podané 9. februára 2017: Fiesta Hotels & Resorts, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 30. novembra 2016 vo veci T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)

17

2017/C 151/24

Vec C-76/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunsko) 13. februára 2017 – SC Petrolel-Lukoil, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice

19

2017/C 151/25

Vec C-94/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 23. februára 2017 – Rafael Ramón Escobedo Cortés/Banco de Sabadell S.A.

19

2017/C 151/26

Vec C-96/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Terrassa (Španielsko) 22. februára 2017 – Gardenia Vernaza Ayovi/Consorci Sanitari de Terrassa

20

2017/C 151/27

Vec C-102/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de Contas (Portugalsko) 28. februára 2017 – Secretaria Regional de Saúde dos Açores/Ministério Público

21

2017/C 151/28

Vec C-121/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 8. marca 2017 – Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) obchodujúca pod názvom „Mylan“

21

2017/C 151/29

Vec C-122/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Írsko) 9. marca 2017 – David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Írsko, Attorney General

22

2017/C 151/30

Vec C-127/17: Žaloba podaná 10. marca 2017 – Európska komisia/Poľská republika

22

2017/C 151/31

Vec C-128/17: Žaloba podaná 10. marca 2017 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

24

2017/C 151/32

Vec C-138/17 P: Odvolanie podané 17. marca 2017: Európska únia zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 10. januára 2017 vo veci T-577/14, Gascogne Sack Deutschland a Gascogne/Európska únia

25

2017/C 151/33

Vec C-146/17 P: Odvolanie podané 22. marca 2017: Gascogne Sack Deutschland GmbH a Gascogne S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 10. januára 2017 vo veci T-577/14, Gascogne Sack Deutschland a Gascogne/Európska únia

26

 

Všeobecný súd

2017/C 151/34

Vec T-681/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2017 – El-Qaddafi/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Líbyi — Zmrazenie finančných prostriedkov — Obmedzenia vstupu na územie Únie a prechodu cez toto územie — Ponechanie mena žalobkyne — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia“)

28

2017/C 151/35

Vec T-112/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. marca 2017 – Grécko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Nariadenie (ES) č. 796/2004 — Schéma pomoci na plochu — Pojem trvalé pasienky — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita — Paušálna finančná oprava — Odpočet predchádzajúcej opravy“)

29

2017/C 151/36

Vec T-210/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2017 – Deutsche Telekom/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa konania o uplatnení pravidiel hospodárskej súťaže — Zamietnutie prístupu — Povinnosť odôvodnenia — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly — Prevažujúci verejný záujem — Konzultácia s tretími stranami — Transparentnosť — Neposkytnutie odpovede na opakovanú žiadosť v stanovenej lehote“)

29

2017/C 151/37

Vec T-387/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. marca 2017 – J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J AND JOY) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Slovná ochranná známka Európskej únie J AND JOY — Skoršia národná obrazová ochranná známka joy SPORTSWEAR — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov — Podobnosť označení — Kritériá posúdenia — Kombinovaná ochranná známka — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

30

2017/C 151/38

Vec T-388/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. marca 2017 – J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (JN-JOY) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Slovná ochranná známka Európskej únie JN-JOY — Skoršia národná obrazová ochranná známka joy SPORTSWEAR — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov — Podobnosť označení — Kritériá posúdenia — Kombinovaná ochranná známka — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

31

2017/C 151/39

Vec T-389/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. marca 2017 – J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J&JOY) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Európskej únie J&JOY — Skoršia národná obrazová ochranná známka joy SPORTSWEAR — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov — Podobnosť označení — Kritériá posúdenia — Kombinovaná ochranná známka — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

31

2017/C 151/40

Vec T-501/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. marca 2017 – Holandsko/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Integrovaný správny a kontrolný systém — Zníženia a vylúčenia z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia — Menej závažné nedodržanie — Článok 24 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 — Článok 71 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1122/2009 — Dôkazné bremeno — Výklad prílohy II nariadenia (ES) č. 73/2009“)

32

2017/C 151/41

Vec T-538/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2017 – Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie REGENT UNIVERSITY — Skoršia národná obrazová ochranná známka REGENT’S COLLEGE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009)“

33

2017/C 151/42

Vec T-638/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. marca 2017 – Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO – Lion Laboratories (ALCOLOCK) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie ALCOLOCK — Slovná ochranná známka Spojeného kráľovstva ALCOLOCK — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. a) a b) a článok 53 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky“)

33

2017/C 151/43

Vec T-733/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. marca 2017 – Portugalsko/Komisia („Nevykonanie rozsudku Súdneho dvora konštatujúceho nesplnenie povinnosti štátom — Penále — Rozhodnutie o zaplatení penále — Zrušenie sporného vnútroštátneho opatrenia — Dátum ukončenia nesplnenia povinnosti“)

34

2017/C 151/44

Vec T-28/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. apríla 2017 – Nemecko/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Rozvoj vidieka — Pozemkové úpravy a obnova dedín — Výberové kritériá operácií — Zásada lojálnej spolupráce — Subsidiarita — Legitímna dôvera — Proporcionalita — Povinnosť odôvodnenia“)

34

2017/C 151/45

Vec T-209/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. marca 2017 – Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie APAX PARTNERS — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka APAX — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

35

2017/C 151/46

Vec T-215/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. apríla 2017 – Cop/EUIPO – Conexa (AMPHIBIAN) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu — Obrazová ochranná známka AMPHIBIAN — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Neexistencia opisného charakteru — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

36

2017/C 151/47

Vec T-117/17: Žaloba podaná 23. februára 2017 – Proximus/Rada

36

2017/C 151/48

Vec T-124/17: Žaloba podaná 22. februára 2017 – Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon/ECB

37

2017/C 151/49

Vec T-161/17: Žaloba podaná 11. marca 2017 – Le Pen/Parlament

38

2017/C 151/50

Vec T-166/17: Žaloba podaná 8. marca 2017 – EKETA/Komisia

39

2017/C 151/51

Vec T-168/17: Žaloba podaná 16. marca 2017 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs/Komisia

40

2017/C 151/52

Vec T-169/17: Žaloba podaná 17. marca 2017 – Pethke/EUIPO

40

2017/C 151/53

Vec T-177/17: Žaloba podaná 15. marca 2017 – EKETA/Komisia

41

2017/C 151/54

Vec T-183/17: Žaloba podaná 21. marca 2017 – Menta y Limón Decoración/EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (vyobrazenie muža v regionálnom kroji)

42

2017/C 151/55

Vec T-189/17: Žaloba podaná 20. marca 2017 – EKETA/Komisia

43

2017/C 151/56

Vec T-190/17: Žaloba podaná 22. marca 2017 – EKETA/Komisia

44

2017/C 151/57

Vec T-195/17: Žaloba podaná 27. marca 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (odtiene ružovej)

44

2017/C 151/58

Vec T-196/17: Žaloba podaná 27. marca 2017 – Naftogaz of Ukraine/Komisia

45

2017/C 151/59

Vec T-197/17: Žaloba podaná 28. marca 2017 – Abel a i./Komisia

46

2017/C 151/60

Vec T-198/17: Žaloba podaná 29. marca 2017 – EKETA/Európska komisia

47


SK

 

Top