Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:144:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 144, 8. mája 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 144

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
8. mája 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 144/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 144/02

Vec C-141/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Rennes – Francúzsko) – Doux SA, en redressement/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 543/2008 — Článok 15 ods. 1 — Článok 16 — Mrazené alebo hlboko zmrazené kurčatá — Maximálne limity obsahu vody — Obsolentnosť týchto limitov — Podrobné praktické pravidlá pre kontroly — Kontrolné analýzy — Nariadenie č. 612/2009 — Článok 28 — Vývozné náhrady za poľnohospodárske výrobky — Podmienky priznania — Primeraná a prijateľná obchodná kvalita — Výrobky predajné za normálnych podmienok)

2

2017/C 144/03

Vec C-173/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia — Colný kódex Spoločenstva — Článok 32 ods. 1 písm. c) — Určenie colnej hodnoty — Licenčné poplatky za tovar, pri ktorom sa určuje jeho colná hodnota — Pojem — Nariadenie (EHS) č. 2454/93 — Článok 160 — „Podmienka predaja“ tovaru, pri ktorom sa určuje jeho colná hodnota — Zaplatenie licenčných poplatkov v prospech spoločnosti, ktorá je spojená s predávajúcim aj s kupujúcim tovaru — Článok 158 ods. 3 — Opatrenia o spätnej úprave a rozdelení)

3

2017/C 144/04

Vec C-321/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle – Luxembursko) – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/État du Grand-duché de Luxembourg (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Článok 3 písm. a) — Články 11 a 12 — Ukončenie činnosti prevádzky — Vrátenie nevyužitých kvót — Obdobie rokov 2008 – 2012 — Neexistencia náhrady škody — Štruktúra systému obchodovania s emisnými kvótami)

4

2017/C 144/05

Vec C-342/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Leopoldine Gertraud Piringer (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Slobodné poskytovanie služieb právnikmi — Možnosť členských štátov vyhradiť určitým kategóriám právnikov prípravu verejných listín týkajúcich sa vzniku alebo prevodu vecných práv k nehnuteľnostiam — Právna úprava členského štátu vyžadujúca, aby overenie pravosti podpisu návrhu na zápis do katastra nehnuteľností bolo vykonané notárom)

5

2017/C 144/06

Vec C-390/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Trybunał Konstytucyjny w Warszawie – Poľsko) – konanie začaté na návrh Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Bod 6 prílohy III — Platnosť — Konanie — Zmena návrhu smernice Rady na základe stanoviska Parlamentu — Neexistencia ďalšej konzultácie s Parlamentom — Článok 98 ods. 2 — Platnosť — Vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby DPH na dodávky digitálnych kníh elektronickou cestou — Zásada rovnosti zaobchádzania — Porovnateľnosť dvoch situácií — Dodávky digitálnych kníh elektronickou cestou a na akomkoľvek type fyzického nosiča)

5

2017/C 144/07

Vec C-398/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Osobné údaje — Ochrana fyzických osôb pri spracovaní týchto údajov — Smernica 95/46/ES — Článok 6 ods. 1 písm. e) — Údaje, ktoré sa musia zverejniť v registri spoločností — Prvá smernica 68/151/EHS — Článok 3 — Zrušenie dotknutej spoločnosti — Obmedzenie prístupu tretích osôb k týmto údajom)

6

2017/C 144/08

Vec C-406/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – Peťa Milkova/Izpalnitelen direktor na Agencijata za privatizacija i sledprivatizacijonen kontrol (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím — Články 5 a 27 — Smernica 2000/78/ES — Článok 7 — Zvýšená ochrana v prípade prepustenia zamestnancov so zdravotným postihnutím — Neexistencia takejto ochrany u úradníkov so zdravotným postihnutím — Všeobecná zásada rovnosti zaobchádzania)

7

2017/C 144/09

Vec C-448/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel – Belgicko) – Belgische Staat/Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Materské spoločnosti a dcérske spoločnosti so sídlom v rozličných členských štátoch — Uplatniteľný spoločný systém zdaňovania — Daň z príjmov právnických osôb — Smernica 90/435/EHS — Pôsobnosť — Článok 2 písm. c) — Spoločnosť podliehajúca dani bez možnosti voľby alebo oslobodenia — Zdanenie nulovou sadzbou)

8

2017/C 144/10

Vec C-484/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Novom Zagrebu – Chorvátsko) – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 805/2004 — Európsky exekučný titul pre nesporné nároky — Podmienky pre vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule — Pojem „súd“ — Notár, ktorý vydal exekučný príkaz na základe „verejnej listiny“ — Verejná listina)

8

2017/C 144/11

Vec C-551/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Puli-Pola – Chorvátsko) – Pula Parking d.o.o./Sven Klaus Tederahn (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Vecná a časová pôsobnosť — Občianske a obchodné veci — Exekučné konanie týkajúce sa vymáhania nezaplatenej pohľadávky za verejné parkovanie — Zahrnutie — Pojem „súd alebo tribunál“ — Notár, ktorý vydal exekučný príkaz na základe „verejnej listiny“)

9

2017/C 144/12

Vec C-573/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Liège – Belgicko) – État belge/Oxycure Belgium SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 98 ods. 2 — Príloha III body 3 a 4 — Zásada daňovej neutrality — Liečba kyslíkom — Znížená sadzba DPH — Fľaše s kyslíkom — Štandardná sadzba DPH — Kyslíkové koncentrátory)

10

2017/C 144/13

Vec C-615/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. marca 2017 – Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Svetový trh s elektrónkami pre obrazovky televízorov a počítačov — Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov a zákazníkov a obmedzenia výroby — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Bod 13 — Určenie hodnoty predaja, s ktorým porušenie súvisí)

10

2017/C 144/14

Vec C-660/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. marca 2017 – Viasat Broadcasting UK Ltd/Európska komisia, Dánske kráľovstvo, TV2/Danmark A/S (Odvolanie — Štátna pomoc — Článok 107 ods. 1 ZFEÚ — Článok 106 ods. 2 ZFEÚ — Opatrenie dánskych orgánov v prospech dánskeho verejnoprávneho vysielateľa TV2/Danmark — Kompenzácia nákladov súvisiacich s plnením záväzkov služby vo verejnom záujme — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom)

11

2017/C 144/15

Vec C-14/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – spoločnosť Euro Park Service, nástupnícka spoločnosť spoločnosti Cairnbulg Nanteuil/Ministre des Finances et des Comptes publics (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priame dane — Spoločnosti z rôznych členských štátov — Spoločný systém zdaňovania — Fúzia zlúčením — Predchádzajúci súhlas daňového úradu — Smernica 90/434/EHS — Článok 11 ods. 1 písm. a) — Daňový podvod alebo daňový únik — Sloboda usadiť sa)

11

2017/C 144/16

Vec C-100/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 9. marca 2017 – Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou/Helénska republika, Európska komisia (Odvolanie — Štátna pomoc — Prevod baní za nižšiu ako trhovú cenu — Oslobodenie tohto prevodu od daní — Posúdenie sumy priznaného zvýhodnenia)

12

2017/C 144/17

Vec C-105/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. marca 2017 – Poľská republika/Európska komisia (Odvolanie — EPUZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou — Rozvoj vidieka — Nariadenie (ES) č. 1257/1999 — Článok 33b — Podpora pre polosamozásobiteľské farmy podliehajúce reštrukturalizácii — Povinnosť vyčleniť minimálne 50 % finančnej pomoci na reštrukturalizačné opatrenia)

13

2017/C 144/18

Vec C-638/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgicko) – X, X/État belge (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 810/2009 — Článok 25 ods. 1 písm. a) — Vízum s obmedzenou územnou platnosťou — Udelenie víza z humanitárnych dôvodov a z dôvodov medzinárodných záväzkov — Pojem „medzinárodné záväzky“ — Charta základných práv Európskej únie — Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd — Ženevský dohovor — Udelenie víza za predpokladu preukázaného rizika porušenia článkov 4 a/alebo 18 Charty základných práv — Neexistencia povinnosti)

13

2017/C 144/19

Vec C-576/16 P: Odvolanie podané 14. novembra 2016: TVR Italia Srl proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 9. septembra 2016 vo veci T-277/16, TVR Italia/EUIPO – TVR Automotive (TVR ITALIA)

14

2017/C 144/20

Vec C-674/16 P: Odvolanie podané 29. decembra 2016: Guccio Gucci SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 11. októbra 2016 vo veci T-753/15, Guccio Gucci SpA/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

14

2017/C 144/21

Vec C-675/16 P: Odvolanie podané 29. decembra 2016: Guccio Gucci SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 11. októbra 2016 vo veci T-461/15, Guccio Gucci SpA/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

16

2017/C 144/22

Vec C-678/16 P: Odvolanie podané 29. decembra 2016: Monster Energy Company proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 20. októbra 2016 vo veci T-407/15, Monster Energy Company/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

17

2017/C 144/23

Vec C-685/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Münster (Nemecko) 27. decembra 2016 – EV/Finanzamt Lippstadt

18

2017/C 144/24

Vec C-18/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 16. januára 2017 – Danieli & C. Officine Meccaniche SpA a i./Arbeitsmarktservice Leoben

18

2017/C 144/25

Vec C-46/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Bremen (Nemecko) 30. januára 2017 – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen

19

2017/C 144/26

Vec C-51/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Ítélőtábla (Maďarsko) 1. februára 2017 – Teréz Ilyés a Emil Kiss/OTP Bank Nyrt. a OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

20

2017/C 144/27

Vec C-52/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Rakúsko) 1. februára 2017 – VTB Bank (Austria) AG

21

2017/C 144/28

Vec C-53/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 2. februára 2017 – Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt./Nemzetgazdasági Minisztérium

22

2017/C 144/29

Vec C-58/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 3. februára 2017 – INEOS Köln GmbH/Spolková republika Nemecko

23

2017/C 144/30

Vec C-61/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemecko) 6. februára 2017 – Miriam Bichat/APSB – Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

23

2017/C 144/31

Vec C-62/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemecko) 6. februára 2017 – Daniela Chlubna/APSB – Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

24

2017/C 144/32

Vec C-63/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Limoges (Francúzsko) 6. februára 2017 – Banque Solfea SA/Jean-François Veitl

25

2017/C 144/33

Vec C-65/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 6. februára 2017 – Oftalma Hospital Srl/C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

25

2017/C 144/34

Vec C-68/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 9. februára 2017 – IR/JQ

26

2017/C 144/35

Vec C-69/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel București (Rumunsko) 8. februára 2017 – Gamesa Wind România S.R.L./Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

27

2017/C 144/36

Vec C-72/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemecko) 9. februára 2017 – Isabelle Walkner/APSB – Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

28

2017/C 144/37

Vec C-77/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgicko) 13. februára 2017 – X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

28

2017/C 144/38

Vec C-78/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgicko) 13. februára 2017 – X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

29

2017/C 144/39

Vec C-80/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 14. februára 2017 – Fundo de Garantia Automóvel/Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana

30

2017/C 144/40

Vec C-90/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 21. februára 2017 – Turbogás – Produtora Energética, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2017/C 144/41

Vec C-105/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad – Varna (Bulharsko) 28. februára 2017 – Komisia za zaštita na potrebitelite/Evelina Kamenova

32

2017/C 144/42

Vec C-111/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Athinon (Grécko) 7. marca 2017 – O.L./P.Q.

32

2017/C 144/43

Vec C-130/17: Žaloba podaná 10. marca 2017 – Európska komisia/Bulharsko

33

 

Všeobecný súd

2017/C 144/44

Vec T-117/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. marca 2017 – Estónsko/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov — Opatrenia, ktoré majú byť prijaté z dôvodu pristúpenia nových členských štátov — Sumy, ktoré sa majú účtovať za množstvá nadbytočného cukru nestiahnuté z trhu — Návrh na zmenu konečného rozhodnutia Komisie — Zamietnutie návrhu — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Potvrdzujúci akt — Neexistencia nových a podstatných skutočností — Neprípustnosť“)

34

2017/C 144/45

Vec T-132/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2017 – IR/EUIPO – Pirelli Tyre (popchrono) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie popchrono — Neexistencia riadneho používania ochrannej známky — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

34

2017/C 144/46

Vec T-231/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 2017 – Haswani/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Prispôsobenie návrhov — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Nesprávne posúdenie — Proporcionalita — Mimozmluvná zodpovednosť“)

35

2017/C 144/47

Vec T-239/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. marca 2017 – Cryo-Save/EUIPO – MedSkin Solutions Dr. Suwelack (Cryo-Save) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie Cryo-Save — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie ochrannej známky — Dôkazné bremeno — Vyhlásenie ochrannej známky za zrušenú“)

36

2017/C 144/48

Vec T-336/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 2017 – Windrush Aka/EUIPO – Dammers (The Specials) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie The Specials — Riadne používanie — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Súhlas majiteľa ochrannej známky — Článok 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009“)

37

2017/C 144/49

Vec T-473/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. marca 2017 – Capella/EUIPO – Abus (APUS) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie APUS — Skoršia národná slovná ochranná známka ABUS — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny — Následné obmedzenia prihlášky pred odvolacím senátom — Článok 43 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 — Právomoc odvolacieho senátu — Článok 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 — Právo byť vypočutý — Článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009 — Pravidlo 13 ods. 3 nariadenia č. 2868/95“)

37

2017/C 144/50

Vec T-495/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. marca 2017 – Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/EUIPO – Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MOUNTAIN CITRUS SPAIN — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie monteCitrus — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Zhodnosť tovarov — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

38

2017/C 144/51

Vec T-174/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2017 – Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (nástavce na vysávače) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci nástavec na vysávač — Skorší dizajn Spoločenstva — Dôvod výmazu — Individuálny charakter — Informovaný užívateľ — Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“)

39

2017/C 144/52

Vec T-175/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2017 – Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (nástavce na vysávače) (Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci nástavec na vysávač — Skorší dizajn Spoločenstva — Dôvod výmazu — Individuálny charakter — Informovaný užívateľ — Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002)

39

2017/C 144/53

Vec T-216/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. marca 2017 – Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie LE VAL FRANCE — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie VIÑA DEL VAL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

40

2017/C 144/54

Vec T-425/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 2017 – Hoffmann/EUIPO (Genius) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Genius — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

40

2017/C 144/55

Vec T-430/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 2017 – Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie BRENT INDEX — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

41

2017/C 144/56

Vec T-455/16 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. marca 2017 – Fernández González/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Prijímanie do zamestnania — Prijímanie dočasných zamestnancov na stále pracovné miesta — Námietka nezákonnosti — Nesprávne právne posúdenie“)

42

2017/C 144/57

Vec T-323/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. marca 2017 – Pure Fishing/EUIPO – Łabowicz (NANOFIL) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie NANOFIL — Neplatnosť skoršej obrazovej ochrannej známky Európskej únie NANO — Zastavenie konania“)

42

2017/C 144/58

Vec T-747/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. marca 2017 – Merck/EUIPO – Société des produits Nestlé (HEALTHPRESSO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Zastavenie konania“)

43

2017/C 144/59

Vec T-21/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. marca 2017 – Karl Conzelmann/EUIPO (LIKE IT) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky LIKE IT — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

43

2017/C 144/60

Vec T-22/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. marca 2017 – Comprojecto-Projectos e Construções a Gomes de Azevedo/ECB („Žaloba na nečinnosť, žaloba o neplatnosť a náhradu škody — Hospodárska a menová politika — Dohľad nad úverovými inštitúciami — Predchádzanie zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí — Opatrenia na nápravu — Neexistencia výzvy konať — Nedostatok spresnenia žaloby — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

44

2017/C 144/61

Vec T-295/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2017 – SymbioPharm/EMA („Žaloba o neplatnosť — Humánne lieky — Začatie posudzovacieho postupu pred EMA — Články 31 až 34 smernice 2001/83/ES — Liek Symbioflor 2 a podobne označené lieky — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Prípravný akt — Neprípustnosť“)

45

2017/C 144/62

Vec T-380/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. marca 2017 – Popescu/Rumunsko („Zjavný nedostatok právomoci“)

45

2017/C 144/63

Vec T-556/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. marca 2017 – GX/Komisia („Verejná služba — Výberové konania — Oznámenie o výberovom konaní — Verejné výberové konanie EPSO/AD/248/13 — Rozhodnutie o nezapísaní mena žalobcu na zoznam úspešných uchádzačov — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

46

2017/C 144/64

Vec T-625/16 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. marca 2017 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o./ECHA („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Európska chemická agentúra — REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie priznané mikropodnikom a malým a stredným podnikom — Rozhodnutie ukladajúce administratívny poplatok a dodatočný poplatok — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

46

2017/C 144/65

Vec T-855/16 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. marca 2017 – Fertisac/ECHA („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie priznané mikropodnikom a malým a stredným podnikom — Rozhodnutie ukladajúce administratívny poplatok a dodatočný poplatok — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

47

2017/C 144/66

Vec T-48/17 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 14. marca 2017 – ADDE/Parlament („Predbežné opatrenie — Financovanie politickej strany — Ústavné právo — Banková záruka — Neexistencia naliehavosti“)

47

2017/C 144/67

Vec T-99/17: Žaloba podaná 16. februára 2017 – Eutelsat/GSA

48

2017/C 144/68

Vec T-134/17: Žaloba podaná 2. marca 2017 – Hércules Club de Fútbol/Komisia

49

2017/C 144/69

Vec T-135/17: Žaloba podaná 28. februára 2017 – Scor/Komisia

50

2017/C 144/70

Vec T-137/17: Žaloba podaná 3. marca 2017 – Kakol/Komisia

51

2017/C 144/71

Vec T-148/17: Žaloba podaná 7. marca 2017 – Troszczynski/Parlament

52

2017/C 144/72

Vec T-152/17: Žaloba podaná 6. marca 2017 – Sumner/Komisia

53

2017/C 144/73

Vec T-158/17: Žaloba podaná 13. marca 2017 – Post Telecom/EIB

54

2017/C 144/74

Vec T-160/17: Žaloba podaná 10. marca 2017 – RY/Komisia

55

2017/C 144/75

Vec T-164/17: Žaloba podaná 14. marca 2017 – Apple and Pear Australia and Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK)

55

2017/C 144/76

Vec T-167/17: Žaloba podaná 16. marca 2017 – RV/Komisia

56

2017/C 144/77

Vec T-171/17: Žaloba podaná 17. marca 2017 – M & K/EUIPO – Genfoot (KIMIKA)

57

2017/C 144/78

Vec T-176/17: Žaloba podaná 13. marca 2017 – Sequel Naturals/EUIPO – Fernandes (VeGa one)

58

2017/C 144/79

Vec T-178/17: Žaloba podaná 21. marca 2017 – W&O medical esthetics/EUIPO – Fidia farmaceutici (HYALSTYLE)

58

2017/C 144/80

Vec T-179/17: Žaloba podaná 17. marca 2017 – Laboratoire Nuxe/EUIPO – Camille a Tariot (NYOUX)

59

2017/C 144/81

Vec T-335/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. marca 2017 – T & L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia

60

2017/C 144/82

Vec T-527/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. marca 2017 – DeMaCo Holland/Komisia

60

2017/C 144/83

Vec T-225/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. marca 2017 – T & L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia

60

2017/C 144/84

Vec T-411/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. marca 2017 – T & L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia

60

2017/C 144/85

Vec T-554/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. marca 2017 – Maďarsko/Komisia

60

2017/C 144/86

Vec T-13/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. marca 2017 – Maďarsko/Komisia

61

2017/C 144/87

Vec T-697/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. marca 2017 – MIP Metro/EUIPO – Associated Newspapers (METRO)

61

2017/C 144/88

Vec T-150/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. marca 2017 – EFB/Komisia

61

2017/C 144/89

Vec T-151/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. marca 2017 – EFB/Komisia

61

2017/C 144/90

Vec T-174/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. marca 2017 – EFB/Komisia

61

2017/C 144/91

Vec T-432/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2017 – Inditex/EUIPO – Ffauf (ZARA)

62

2017/C 144/92

Vec T-117/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2017 – Isdin/EUIPO – Spirig Pharma (ERYFOTONA ACTINICA)

62

2017/C 144/93

Vec T-173/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2017 – Wöhlke/EUIPO – Danielle Roches (ALIQUA)

62

2017/C 144/94

Vec T-252/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2017 – Cleversafe/EUIPO (Beyond Scale)

62

2017/C 144/95

Vec T-253/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2017 – Cleversafe/EUIPO

62

2017/C 144/96

Vec T-356/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2017 – Brita/EUIPO – Aquis Wasser-Luft-Systeme (maxima)

63

2017/C 144/97

Vec T-384/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. marca 2017 – Tri-Ocean Trading/Rada

63

2017/C 144/98

Vec T-731/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. marca 2017 – Perifereia Stereas Elladas/Komisia

63

2017/C 144/99

Vec T-896/16: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 9. marca 2017 – Puma/EUIPO – Senator (TRINOMIC)

63


SK

 

Top